intTypePromotion=1

Đề thi môn lịch sử vật lý

Chia sẻ: Lê Huy Ba Duy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
185
lượt xem
27
download

Đề thi môn lịch sử vật lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi môn lịch sử vật lý', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn lịch sử vật lý

  1. P. I TRLTONG EHSP TP HCIVI CQNC HOA XA HQr cHu NGHIA VrET NAiv{ KHOA VAT LV * + :t ;i + :t + + + ,1 ,F ,k + i3 * ++.1.+ ++ ** * *l * +++*i,r + +++ * {. DE THI IuOw, Lgcu stl v4r r.i . (Thdi gian larn bAi: 90 phirt) Cey_!: phdt tridn vqt ly hg.i do Sr.r nhu ciu thr.rc ti6n xa !0i mi truoc htit ta do sdn xlrat quyer dinh. Hdy giai thich vd chfrng minh nhdn dlnh tr€n th6ng qua quii trin'h ., hinll thdtnh vd phdt tridn m6n NhiQt dQng l.uc hq.. Hdv trinli bay rom tit lich su hinh thdnh, ngi,dung cs fi-t c;a t3' bdn vd nhfrng h€ qua hurit Tuo'g aoi. rnuviit ndv ra ttoi ,,;; c6 v nghia thi nrrrr vdi ip phdt tri€ri vit ly lruc cr.r;.r t* viel (t sY_dun&tailiSu1-:__.._.:_:. duqc + l
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2