Đề thi thử đại học cao đẳng THPT TO HIEU

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
17
download

Đề thi thử đại học cao đẳng THPT TO HIEU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học cao đẳng thpt to hieu', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học cao đẳng THPT TO HIEU

  1. TRƯ NG THPT TÔ HI U THI TH I H C NĂM 2010- L N I MÔN: HÓA H C Th i gian làm bài: 90 phút; (50 câu tr c nghi m) Mã thi 357 H , tên thí sinh:.......................................................................... S báo danh:............................................................................... Cho bi t kh i lư ng nguyên t (theo vC) c a các nguyên t : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207. Câu 1: Cho 0,784 lít khí CO2 ( ktc) h p th hoàn toàn vào dung d ch h n h p X ch a 0,03 mol NaOH và 0,01 mol Ca(OH)2. Kh i lư ng k t t a thu ư c là A. 3,0 gam B. 3,5 gam C. 1,5 gam D. 1,0 gam Câu 2: A là h n h p kim lo i Ba và Al. Hòa tan m gam A vào lư ng dư nư c th y thoát ra 8,96 lít khí H2 ( ktc). Cũng hòa tan m gam A vào dung d ch NaOH dư thì thu ư c 12,32 lít khí H2 ( ktc). Kh i lư ng m b ng A. 13,70 gam B. 21,80 gam. C. 58,85 gam. D. 57,50 Câu 3: Nhi t phân hoàn toàn m g h n h p g m CaCO3 và Na2CO3 thu ư c 11,6 g ch t r n và 2,24 lít khí ( ktc). Thành ph n % kh i lư ng c a CaCO3 trong h n h p là A. 6,25% B. 62,5% C. 8,62% D. 50,2% Câu 4: Dãy g m các ch t tham gia ph n ng thu phân (trong i u ki n thích h p) là A. polistyren, tinh b t, steroit, saccarozơ. B. xenlulozơ, mantozơ, fructozơ. C. xenlulozơ, tinh b t, ch t béo, saccarozơ. D. protit, glucozơ, sáp ong, mantozơ. Câu 5: Cho m gam h n h p X g m FeO, Fe2O3 và Fe3O4 tác d ng v a v i dung d ch H2SO4 loãng dư thu ư c ư c dung d ch B. Cô c n dung d ch B ư c 55,2 gam mu i khan. N u cho dung d ch B tác d ng v i Cl2 dư thì ư c 58,75 gam mu i. Giá tr c a m là A. 39,2 gam B. 23,2 gam C. 15,2 gam D. 46,4 gam Câu 6: Cho các ch t sau: HCHO, HCOOH, HCOONH4, CH3CHO và C2H2, s ch t tham gia ư c ph n ng tráng gương là: A. 5 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 7: Cho 6,72 gam Fe vào dung d ch ch a 0,3 mol H2SO4 c, nóng (gi thi t SO2 là s n ph m kh duy nh t). Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ư c A. 0,12 mol FeSO4. B. 0,05 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol Fe dư. C. 0,02 mol Fe2(SO4)3 và 0,08 mol FeSO4. D. 0,03 mol Fe2(SO4)3 và 0,06 mol FeSO4. Câu 8: Cho các ph n ng sau: a) Cu + HNO3 loãng  → b) Fe2O3 + H2SO4 c, nóng  → c) FeS2 + dung d ch HCl  → d) NO2 + dung d ch NaOH  → e) HCHO + H2  → f) glucozơ + dung d ch Br2  → g) C2H4 + dung d ch KMnO4  → h) glixerol + Cu(OH)2  → Dãy g m các ph n ng u thu c lo i ph n ng oxi hóa - kh là A. a, d, e, f, g B. a, b, c, d, e, h C. a, c, d, e, f, g D. a, c, d, g, h Câu 9: Tr n 200 mL dung d ch h n h p H2SO4 0,04 M và HNO3 0,02 M v i 300 ml dung d ch h n h p NaOH 0,04 M và KOH 0,02 M. pH c a dung d ch t o thành là A. 2,4 B. 1,9 C. 2,7 D. 1,6 Câu 10: t cháy hoàn toàn m gam h n h p g m an ehit fomic, axit axetic, glucozơ và glixerol thu ư c 29,12 lít CO2 ( ktc) và 27 gam H2O. Thành ph n ph n trăm v kh i lư ng c a glixerol trong h n h p có giá tr là A. 43,8 % B. 46,7% C. 35,1 % D. 23,4% 0 0 Câu 11: Th c hi n chuy n hóa sau: but – 1 – en + HB X + KOH ,t → Y+ CuO ,t → Z  r→   X, Y, Z là các ch t h u cơ ng v i các s n ph m chính). X, Y, Z l n lư t là A. CH3CH2CH(Br)CH3; CH3CH2CH(OH)CH3; CH3COCH2CH3 B. CH3CH2CH(Br)CH3; CH3CH2CH(OH)CH3; CH3COCH2CHO Trang 1/4 - Mã thi 357
  2. C. CH3CH2CH2CH2Br; CH3CH2CH2CH2OH; CH3CH2CH2CHO D. CH3CH2CH2CH2Br; CH3CH2CH(OH)CH3; CH3CH2CH2COOH Câu 12: Th y phân 0,2 mol mantozơ v i hi u su t 50% ư c h n h p ch t A. Cho A~ ph n ng hoàn toàn v i AgNO3/NH3 dư ư c m gam k t t a Ag. Giá tr c a m là A. 32,4 gam B. 43,2 gam C. 86,4 gam D. 64,8 gam Câu 13: Hi ro hoá hoàn toàn an ehit acrylic b ng lư ng dư H2 (xúc tác Ni, t ) thì t o ancol X. Hoà tan h t lư ng ch t X này vào 13,5 gam nư c thu ư c dung d ch Y. Cho K dư vào dung d ch Y thu ư c 11,2 lít khí H2 ( ktc). N ng ph n trăm ch t X trong dung d ch Y là A. 51,79%. B. 52,63% C. 81,12%. D. 81,63%. Câu 14: Thêm V ml dung d ch h n h p g m KOH 1M và Ba(OH)2 0,5M vào c c ch a 100 ml dung d ch h n h p g m AlCl3 1M, CuSO4 1,5M và Fe2(SO4)3 0,5M thì thu ư c k t t a có kh i lư ng l n nh t. giá tr c a V là A. 550 ml B. 450 ml C. 600 ml D. 200 ml Câu 15: Nung h n h p M g m x mol Fe và 0,15 mol Cu trong không khí m t th i gian, thu ư c 31,2 gam h n h p ch t r n N. Hòa tan h t h n h p N b ng dung d ch H2SO4 c, nóng, dư thu ư c 6,72 lít khí SO2 duy nh t ( ktc). Giá tr c a x là A. 0,25 mol B. 0,24 mol C. 0,3 mol D. 0,6 mol Câu 16: H n h p A g m axit h u cơ no, ơn ch c, m ch h và este no, ơn ch c, m ch h . ph n ng h t v i m gam A c n 400 ml dung d ch NaOH 0,5M. N u t cháy hoàn toàn m g h n h p này thu ư c 0,6 mol CO2. Giá tr c a m là A. 14,8 g B. 8,4 g C. 11,6 g D. 26,4 g Câu 17: Cho các ch t và ion sau: Mg2+, Ca, Br2, S2-, Fe2+ và NO2. Các ch t ho c ion v a có tính oxi hóa v a có tính kh là: A. Fe2+, NO2 B. Br2, Ca, S2- C. Mg2+, Fe2+, NO2 D. Fe2+, NO2, Br2 Câu 18: Dung d ch CH3COOH 0,1M có i n li α = 1,34%. Giá tr pH c a dung d ch này b ng : A. 2.0 B. 2,9. C. 2,8. D. 3,0 Câu 19: Cho 5,1 gam h n h p X g m Al và Mg tác d ng v a v i dung d ch HCl th y kh i lư ng dung d ch tăng lên 4,6 gam. S mol HCl tham gia ph n ng là : A. 0,25 mol B. 0,125 mol C. 0,5 mol D. 0,3 mol Câu 20: un nóng h n h p hai ancol m ch h v i H2SO4 c ư c h n h p các ete. L y X là m t trong các ete ó em t cháy hoàn toàn thì ta có t l : nX:nO2:nCO2;nH2O=0,2: 0,9:0,6:0,8. Công th c c u t o c a hai ancol là: A. C2H5OH và C3H7OH B. CH3OH và C3H5OH C. CH3OH và C2H5OH D. CH3OH và C2H3OH Câu 21: Các dung d ch sau ây có cùng n ng mol (v i dung môi là nư c và xét cùng i u ki n v nhi t , áp su t): natri hi roxit (1); anilin (2); amoniac (3); metylamin (4); iphenylamin (5); etylamin (6). Dãy các ch t ư c s p x p theo chi u tăng d n pH là A. (5); (4); (2); (6); (3) ; (1) B. (1); (4); (2); (5); (3); (6) C. (1); (6); (3); (4); (2); (5) D. (5); (2); (3); (4); (6); (1) Câu 22: Cho ph n ng : S2O82- +2I- → 2SO42- + I2. N u ban u n ng c a ion I- b ng 1,000 M và n ng sau 20 giây là 0,752 M thì t c trung bình c a ph n ng trong th i gian này b ng: A. 12,4.10–3 mol/l.s B. 6,2.10–3 mol/l.s C. 24,8.10–3 mol/l.s D. -12,4.10–3 mol/l.s Câu 23: Nung h n h p b t g m 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al nhi t cao. Sau khi ph n ng hoàn toàn, thu ư c 23,3 gam h n h p r n X. Cho toàn b h n h p X ph n ng v i axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 ( ktc). Giá tr c a V là: A. 4,48. B. 7,84. C. 10,08. D. 3,36. Câu 24: Hoà tan 17 gam h n h p X g m K và Na vào nư c ư c dung d ch Y và 6,72 lít khí H2 ( ktc). trung hoà m t n a dung d ch Y c n dung d ch h n h p H2SO4 và HCl (t l mol 1:3). Kh i lư ng mu i khan thu ư c là A. 21,05 gam B. 14,97 gam C. 12,55 gam D. 20,65 gam Câu 25: Cho 5,4 gam Al vào dung d ch X ch a 0,15 mol HCl và 0,3 mol CuSO4, sau m t th i gian ư c 1,68 lít khí H2( ktc), dung d ch Y, ch t r n Z. Cho Y tác d ng v i dung d ch NH3 thì có 7,8 gam k t t a. Kh i lư ng Z là : A. 15 gam B. 7,05 gam C. 7,5 gam D. 9,6 gam Câu 26: Cho 7,22 g h n h p g m Fe và kim lo i M có hóa tr không i. Chia h n h p thành 2 ph n b ng nhau. Ph n 1 hòa tan h t trong dung d ch HCl dư thu ư c 2,128 lít H2 ( ktc). Ph n 2 hòa tan h t trong dung d ch HNO3 dư thu ư c 1,792 lít khí NO ( ktc) (s n ph m kh duy nh t). Kim lo i M là Trang 2/4 - Mã thi 357
  3. A. Cu B. Zn C. Al D. Mg Câu 27: t cháy hoàn toàn m gam m t amin ơn ch c X b ng lư ng không khí (v a ), thu ư c 8,96 lít CO2; 12,6 gam hơi nư c và V lít N2. Gi thi t không khí ch g m nitơ và oxi trong ó oxi chi m 20% th tích. Các th tích o ktc. Giá tr c a m, V và công th c c a X l n lư t là A. 7,3 gam; 73,92 lít; C4H9N B. 7,9 gam; 64,96 lít; C2H5N C. 9,0 gam; 69,44 lít; C2H7N D. 12,4 gam; 91,84 lít; C3H9N Câu 28: So sánh tính kim lo i c a 4 kim lo i A, B, C, D. Bi t r ng: (1) Ch có A và C tác d ng ư c v i dung d ch n+ n+ HCl gi i phóng H2. (2) C y ư c các kim lo i A, B, D ra kh i dung d ch mu i ; (3): D + B →D + B A. A < B < C < D B. B < D < C < A C. A < C < B < D D. B < D < A < C Câu 29: Cho các c p ch t sau ây tác d ng v i nhau: (1) Cl2 + O2 (2) H2S + O2 (3) H2S + Pb(NO3)2 (4) Cl2 + NaOH (5) dung d ch NH3 + dung d ch AlCl3 (6) dung d ch Cl2 + FeSO4 (7) dung d ch KI + FeCl3 (8) dung d ch NaAlO2 + khí CO2 (9) CuS + HCl c (10) dung d ch NaHCO3 + dung d ch Ba(OH)2 C p ch t không x y ra ph n ng là A. 1, 2, 6 B. 1, 7, 8, 9, 10 C. 1, 3, 9 D. 1, 6, 9 ,10 Câu 30: Dãy g m các ch t u tác d ng v i dung d ch Brom i u ki n thư ng là A. vinylaxetilen, vinylbenzen, benzen, axit acrylic, axeton B. xiclopropan, axit acrylic, phenol, stiren, glucozơ C. axit acrylic, phenol, stiren, fructozơ, buta -1,3 – ien D. phenol, toluen, etylen, axetilen, axit acrylic Câu 31: H n h p A ch a 3 ancol ơn ch c X, Y, Z là ng ng k ti p (X< Y < Z). t cháy 1 mol A thu ư c 2,01 mol CO2. Oxi hoá 4,614 gam A b ng CuO ư c dung d ch B. Cho B tác d ng h t v i dung d ch AgNO3 trong NH3 dư ư c 0,202 mol Ag. Công th c phân t c a X, Y, Z l n lư t là: A. C2H3OH, C3H5OH, C4H7OH B. C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH C. C2H4(OH)2, C3H6(OH)2, C4H8(OH)2 D. CH3OH, C2H5OH, C3H7OH Câu 32: Hòa tan hoàn toàn m g h n h p b t g m Fe3O4 và FeCO3 trong dung d ch HNO3 nóng dư, thu ư c 3,36 lít h n h p A g m 2 khí ( ktc) và dung d ch B. T kh i hơi c a A i v i hi ro b ng 22,6. Giá tr m là A. 15,24 g B. 13,92 g C. 6,96 g D. 69,6 g Câu 33: Dãy nào dư i ây ch g m các ch t tan t t trong nư c nhi t thư ng? A. C3H5(OH)3, CH2OH(CHOH)4CHO, H2NCH2COOH và CH3COOC2H5 B. C2H4(OH)2, (COOH)2, HCHO, CH3CHO và CH3COCH3 C. CH3NH2, C6H5NH2, CH3CH2OH và CH3COOH D. CH3OH, CH3CH2CH2CH2OH, CH3CH2COOH và C6H5OH Câu 34: Cho 2,16 gam Mg tác d ng v i dung d ch HNO3 (dư). Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu ư c 0,896 lít khí NO ( ktc) và dung d ch X. Kh i lư ng mu i khan thu ư c khi làm bay hơi dung d ch X là : A. 13,92 gam B. 8,88 gam C. 6,52 gam D. 13,32 gam Câu 35: Dung d ch nư c c a A làm quỳ tím ng sang màu xanh, còn dung d ch nư c c a ch t B không làm i màu quỳ tím. Tr n l n hai dung d ch hai ch t l i thì xu t hi n k t t a. A và B có th là: A. K2CO3 và Ba(NO3)2 B. NaOH và K2SO4 C. Na2CO3 và KNO3 D. KOH và FeCl3 Câu 36: Cho 10 gam h n h p X g m CH4, C3H6 và C2H2 làm m t màu 48 gam Br2 trong dung d ch. M t khác 13,44 lít khí X ( ktc) tác d ng v a v i AgNO3/NH3 ư c 36 gam k t t a. Thành ph n % v kh i lư ng c a CH4 có trong X là: A. 32% B. 50% C. 20% D. 25% Câu 37: Cho 0,13 mol h n h p X g m CH3OH, HCOOH, HCOOCH3 tác d ng v a v i 0,05 mol NaOH un nóng. Oxi hóa ancol sinh ra thành an ehit, cho lư ng an ehit này tác d ng h t v i Ag2O/NH3 (dư) ư c 0,4 mol Ag. S mol c a HCOOCH3 là: A. 0,02 mol B. 0,08 mol C. 0,05 mol D. 0,04 mol Câu 38: t cháy hoàn toàn 0,1 mol h n h p X g m stiren và p-xilen thu ư c CO2 và nư c. H p th hoàn toàn s n ph m cháy b ng 500 ml dung d ch NaOH 2M ư c dung d ch Y. Kh i lư ng k t t a thu ư c khi cho dung d ch BaCl2 dư vào dung d ch Y là A. 19,7 gam. B. 59,1 gam. C. 39,4 gam. D. 157,6 gam Trang 3/4 - Mã thi 357
  4. Câu 39: Cho m gam h n h p X g m Al, Cu vào dung d ch HCl (dư), sau khi k t thúc ph n ng sinh ra 3,36 lít khí ( ktc). N u cho m gam h n h p X trên vào m t lư ng dư axit nitric ( c, ngu i), sau khi k t thúc ph n ng sinh ra 6,72 lít khí NO2 (s n ph m kh duy nh t, ktc). Giá tr c a m là : A. 10,5 B. 11,5 C. 15,6 D. 12,3 Câu 40: Dãy nào dư i ây ch g m các ch t tham gia ph n ng trùng h p? A. axit axetic, propilen, axetilen. B. etilen, axit acrilic, saccarozơ. C. xiclopropan, glucozơ, axit fomic. D. buta-1,3- ien, axit metacrylic, stiren. Câu 41: Hoà tan hoàn toàn 24,95 gam h n h p A g m 3 kim lo i (X, Y, Z) b ng dung d ch HNO3 loãng, dư. Th y có 6,72 lít khí NO duy nh t thoát ra ( ktc) và dung d ch B ch ch a mu i kim lo i. Kh i lư ng mu i nitrat thu ư c khi cô c n c n th n dung d ch B là: A. 62,15 gam B. 99,35 gam C. 80,75 gam D. 43,50 gam Câu 42: Hoà tan hoàn toàn 8,862 gam h n h p g m Al và Mg vào dung d ch HNO3 loãng, thu ư c dung d ch X và 3,136 lít ( ktc) h n h p Y g m hai khí không màu, trong ó có m t khí hoá nâu trong không khí. Kh i lư ng c a Y là 5,18 gam. Cho dung d ch NaOH (dư) vào X và un nóng, không có khí mùi khai thoát ra. Ph n trăm kh i lư ng c a Al trong h n h p ban u là A. 12,80% B. 10,52% C. 15,25% D. 19,53% Câu 43: Cho dãy các ch t: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. S ch t trong dãy b oxi hóa khi tác d ng v i dung d ch HNO3 c, nóng là A. 5 B. 3 C. 6 D. 4 Câu 44: t cháy hoàn toàn h n h p g m 2 este no h ơn ch c c n 5,68 g khí oxi và thu ư c 3,248 lít khí CO2 ( ktc). Cho h n h p este trên tác d ng v a v i KOH thu ư c 2 rư u là ng ng k ti p và 3,92 g mu i c a m t axit h u cơ. Công th c c u t o c a 2 este là : A. C3H7COOCH3 và CH3COOC2H5 B. HCOOCH3 và HCOOC2H5 C. C2H5COOCH3 và CH3COOCH3 D. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 Câu 45: Hòa tan h t 26,43 gam h n h p b t g m Mg, Al, Al2O3 và MgO b ng 795 ml dung d ch h n h p g m HCl 0,5M và H2SO4 0,75M (v a ). Sau ph n ng thu ư c dung d ch X và 4,368 lít khí H2 ( ktc). Cô c n dung d ch X thu ư c kh i lư ng mu i khan là A. 100,52 gam B. 86,58 gam C. 88,18 gam D. 95,92 gam Câu 46: A là h p ch t h u cơ m ch vòng ch a C, H, N trong ó N chi m 15,054% theo kh i lư ng. A tác d ng v i HCl t o ra mu i có d ng RNH3Cl. Cho 9,3 g A tác d ng h t v i nư c brom dư thu ư c a g k t t a. giá tr c a a là A. 39 g B. 36 g C. 30 g D. 33 g Câu 47: Cho các lo i h p ch t: amino axit (X), mu i amoni c a axit cacboxylic (Y), amin (Z), este c a amino axit (T). Dãy g m các lo i h p ch t u tác d ng ư c v i dung d ch NaOH và u tác d ng ư c v i dung d ch HCl là A. X, Y, T. B. X, Y, Z. C. Y, Z, T. D. X, Y, Z, T. Câu 48: t cháy hoàn toàn 0,1 mol ch t A (CxHyO2) thu ư c dư i 0,8 mol CO2. trung hoà 0,2 mol A c n 0,2 mol NaOH. M t khác, 0,5 mol A tác d ng h t v i natri dư thu ư c 0,5 mol H2. S nguyên t hi ro trong phân t ch t A là A. 8. B. 10. C. 12. D. 6. Câu 49: Trong các dung d ch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4 và Mg(NO3)2, dãy g m các ch t u tác d ng ư c v i dung d ch Ba(HCO3)2 là : A. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4. B. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2. C. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2. D. HNO3, NaCl, Na2SO4. Câu 50: H n h p X g m etylen và propylen v i t l th tích tương ng là 3:2. Hi rat hoá hoàn toàn m t th tích X thu ư c h n h p ancol Y, trong ó t l v kh i lư ng các ancol b c 1 so v i ancol b c hai là 28:15. Thành ph n ph n trăm v kh i lư ng c a ancol propylic trong h n h p Y là : A. 19,58%. B. 21,12%. C. 11,63%. D. 18,34%. ----------------------------------------------- ----------- H T ---------- Trang 4/4 - Mã thi 357

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản