Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa năm 2006 - Chương trình THPT không phân ban

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
176
lượt xem
42
download

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa năm 2006 - Chương trình THPT không phân ban

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2006 môn Địa lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tài liệu tham khảo dành cho các bạn học sinh trung học giúp các bạn tổng hợp kiến thức và rèn luyện kỹ năng trả lời các câu hỏi. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa năm 2006 - Chương trình THPT không phân ban

  1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng n¨m 2006 M«n thi: §Þa lÝ - Trung häc phæ th«ng kh«ng ph©n ban §Ò thi chÝnh thøc Thêi gian lµm bµi: 90 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò I. PhÇn b¾t buéc (5,0 ®iÓm) C©u 1 (3,0 ®iÓm). Cho b¶ng sè liÖu: C¬ cÊu sö dông lao ®éng theo ngµnh kinh tÕ n−íc ta (§¬n vÞ %) N¨m 1989 2003 Ngµnh N«ng - l©m - ng− nghiÖp 71,5 59,6 C«ng nghiÖp - x©y dùng 11,2 16,4 DÞch vô 17,3 24,0 a. VÏ biÓu ®å h×nh trßn thÓ hiÖn c¬ cÊu sö dông lao ®éng theo ngµnh kinh tÕ n¨m 1989 vµ 2003. b. NhËn xÐt sù thay ®æi c¬ cÊu sö dông lao ®éng theo ngµnh kinh tÕ n−íc ta qua hai n¨m trªn. c. Gi¶i thÝch sù thay ®æi ®ã. C©u 2 (2,0 ®iÓm). Dùa vµo b¶ng sè liÖu: Sè d©n vµ s¶n l−îng lóa n−íc ta N¨m 1981 1986 1988 1990 1996 1999 2003 Sè d©n(triÖu ng−êi) 54,9 61,2 63,6 66,2 75,4 76,3 80,9 S¶n l−îng lóa(triÖu tÊn) 12,4 16,0 17,0 19,2 26,4 31,4 34,6 a. TÝnh s¶n l−îng lóa b×nh qu©n ®Çu ng−êi qua c¸c n¨m (kg/ng−êi). b. Qua b¶ng sè liÖu vµ kÕt qu¶ tÝnh to¸n, h·y nhËn xÐt sù gia t¨ng d©n sè, s¶n l−îng lóa vµ s¶n l−îng lóa b×nh qu©n ®Çu ng−êi trong thêi gian trªn. II. PhÇn tù chän (5,0 ®iÓm) ThÝ sinh chän mét trong hai ®Ò sau: §Ò I C©u 1 (3,5 ®iÓm) Tr×nh bµy nh÷ng thuËn lîi vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn ®Ó ph¸t triÓn c©y cµ phª ë T©y Nguyªn. Nªu t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ ph©n bè c©y cµ phª trong vïng. C¸c biÖn ph¸p ®Ó ph¸t triÓn æn ®Þnh c©y cµ phª ë vïng nµy? C©u 2 (1,5 ®iÓm) ViÖc lµm ®ang lµ mét vÊn ®Ò kinh tÕ - x· héi gay g¾t ë n−íc ta hiÖn nay, h·y: a. Chøng minh nhËn ®Þnh trªn. b. ViÖc t¨ng c−êng thu hót vèn ®Çu t− n−íc ngoµi cã t¸c ®éng tÝch cùc g× tíi vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm hiÖn nay ë n−íc ta? §Ò II Dùa vµo ¸t l¸t §Þa lÝ ViÖt Nam (B¶n ®å c«ng nghiÖp chung, B¶n ®å c«ng nghiÖp n¨ng l−îng) vµ kiÕn thøc ®· häc, h·y: 1 (2,5 ®iÓm). X¸c ®Þnh quy m« vµ kÓ tªn c¸c ngµnh cña tõng trung t©m c«ng nghiÖp ë §«ng Nam Bé. 2 (0,5 ®iÓm). KÓ tªn c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn vµ nhiÖt ®iÖn trong vïng §«ng Nam Bé. 3 (2,0 ®iÓm). So s¸nh sù gièng nhau vµ kh¸c nhau vÒ quy m«, c¬ cÊu ngµnh cña hai trung t©m c«ng nghiÖp Hµ Néi vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Gi¶i thÝch vÒ sù kh¸c nhau ®ã. .........HÕt......... Hä vµ tªn thÝ sinh: ................................................................... . Sè b¸o danh:............................................................................. Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 1: ....................................................... Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 2: ..................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản