intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi về môn thanh toán quốc tế - Đề số 1

Chia sẻ: Bùi Quỳnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

523
lượt xem
255
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đề thi môn thanh toán quốc tế giúp các bạn ôn thi tốt hơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi về môn thanh toán quốc tế - Đề số 1

 1. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… §Ò thi sè 1 ---------------------- ( Thêi gian 150 phót ) C©u 1: Tr×nh bÇy c¸c quy tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n b»ng L/C nhËp khÈu theo tËp qu¸n cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam . Vai trß cña chi nh¸nh cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i trong quy tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n nµy nh− thÕ nµo . NÕu chi nh¸nh ®−îc ng©n hµng ph¸t hµnh chØ ®Þnh lµ ng©n hµng tr¶ tiÒn ( Paying bank ) cho ng−êi h−ëng lîi L/C th× cã tr¸i g× víi UCP 500 1993 ICC kh«ng ? C©u 2: Tr×nh bÇy c¸c ®iÒu kiÖn ¸p dông tËp qu¸n quèc tÕ quy ®Þnh trong hÖ thèng luËt cña n−íc CHXHCN ViÖt Nam vµ giíi thiÖu nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt chñ yÕu quy ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn ®ã ? C©u 3 : 1-URC 522 , 1995 ICC quy đ ịnh những chứng từ nµo lµ chứng từ thương mại : a - Invoice , b - Certificate of origin , c - Bill of exchange , d - Bill of Lading , e - Contract 2- Theo URC 522 ICC , Khi chøng tõ bÞ tõ chèi thanh to¸n , ng©n hµng thu ph¶i cã tr¸ch nhiÖm : a - Tr¶ ngay c¸c chøng tõ bÞ tõ chèi thanh to¸n cho ng©n hµng chuyÓn . b - Th«ng b¸o ngay nh÷ng lý do tõ chèi thanh to¸n cho ng©n hµng chuyÓn c - Trong vßng 60 ngµy kÓ tõ ngµy göi th«ng b¸o mµ kh«ng nhËn ®−îc ý kiÕn cña ng©n hµng chuyÓn gi¶i quyÕt sè phËn cña chøng tõ , th× ng©n hµng thu sÏ tr¶ l¹i chøng tõ cho ng©n hµng chuyÓn mµ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g× thªm 3- Theo URC 522 ICC , Ngân hàng nhờ thu ( Collecting Bank ) có thể từ chối sự ủy thác nhờ thu củ a ngân hàng khác mà không cần thông báo lại cho họ về sự từ chố i đó a - Có , b - Không 4- Ng−êi h−ëng lîi ® chÊp nhËn mét L/C trong ®ã cã quy ®Þnh ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ph¶i cã x¸c nhËn cña ng−êi yªu cÇu më L/C . Ng©n hµng tr¶ tiÒn ® tõ chèi thanh to¸n v× ho¸ ®¬n kh«ng cã x¸c nhËn . Rñi ro nµy do ai g¸nh chÞu a - Ng−êi yªu cÇu më L/C v× kh«ng ®Õn x¸c nhËn kÞp thêi , b - Ng−êi h−ëng lîi L/C 5- Khi nµo th× viÖc ®Ò nghÞ söa ®æi L/C cña ng©n hµng ph¸t hµnh cã hiÖu lùc ? a - NÕu ng−êi h−ëng lîi kh«ng th«ng b¸o tõ chèi söa ®æi , b - Ng©n hµng ph¸t hµnh cã b»ng chøng lµ ng−êi h−ëng lîi L/C ® nhËn ®−îc ®Ò nghi söa ®æi , c - Ngay sau khi ng©n hµng tr¶ tiÒn nhËn ®−îc c¸c chøng tõ xuÊt tr×nh phï hîp víi L/C söa ®æi 6- Ng«n ng÷ cña hèi phiÕu trong thanh to¸n b»ng L/C lµ a - Ng«n ng÷ do ng−êi ký ph¸t lùa chän , b - Ng«n ng÷ cña L/C . 7- Ng©n hµng chÊp nhËn c¸c chøng tõ nhiÒu trang nÕu nh− : a - C¸c trang ®−îc g¾n kÕt tù nhiªn víi nhau , b - C¸c trang g¾n kÕt tù nhiªn víi nhau vµ ®−îc ®¸nh sè liªn tiÕp hoÆc cã chØ dÉn tham kh¶o bªn trong trang . --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 1 tgiungar33@yahoo.com
 2. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… c - C¸c trang rêi nhau vµ ®¸nh sè liªn tiÕp nhau . 8- C¸c chøng tõ cã in tiªu ®Ò tªn cña c«ng ty , khi ký cã cÇn thiÕt ph¶i nh¾c l¹i tªn cña c«ng ty bªn c¹nh ch÷ ký kh«ng . a - Cã , b - Kh«ng 9- Ng©n hµng ph¸t hµnh th«ng b¸o L/C qua Ng©n hµng th«ng b¸o A. Theo tho¶ thuËn gi÷a ng−êi h−ëng lîi vµ ng−êi xin më L/C r»ng chuyÓn ng©n hµng th«ng b¸o sang ng©n hµng B, Ng©n hµng ph¸t hµnh tiÕn hµnh söa ®æi tªn cña ng©n hµng th«ng b¸o lµ B,vËy : a - Ng©n hµng ph¸t hµnh cã thÓ th«ng b¸o sù söa ®æi qua ng©n hµng B vµ yªu cÇu ng©n hµng B th«ng b¸o cho ng©n hµng A biÕt ®iÒu nµy. b - Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i th«ng b¸o sù söa ®æi qua ng©n hµng A. c - Ng©n hµng ph¸t hµnh cã thÓ th«ng b¸o söa ®æi qua ng©n hµng B vµ yªu cÇu hä th«ng b¸o cho ng©n hµng A huû bá L/C ®ã . 10- Ng©n hµng ph¸t hµnh vµ Ng©n hµng x¸c nhËn cã mét kho¶ng thêi gian hîp lý ®Ó kiÓm tra chøng tõ nhiÒu nhÊt kh«ng qu¸: a - 7 ngµy lµm viÖc ng©n hµng cho mçi ng©n hµng . b - 7 ngµy theo lÞch cho mçi ng©n hµng. c - 7 ngµy ng©n hµng. 11- VËn ®¬n hoµn h¶o nghÜa lµ g×? a - Lµ mét vËn ®¬n kh«ng cã bÊt cø sù söa lçi ( correction ) nµo. b - Lµ mét vËn ®¬n phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña L/C vÒ mäi ph−¬ng diÖn. c - Lµ mét vËn ®¬n kh«ng cã bÊt cø sù ghi chó nµo vÒ khuyÕt tËt cña bao b× vµ hoÆc hµng ho¸. 12- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C cã ghi tham chiÕu eUCP 1.0 ICC ® tõ chèi thanh to¸n cho ng−êi h−ëng lîi L/C víi lý do lµ c¸c chøng tõ ®iÖn tö kh«ng ®−îc xuÊt tr×nh ®ång thêi víi nhau lµ : a - ®óng , b - sai 13- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C tham chiÕu eUCP 1.0 ICC cã quyÒn tõ chèi thanh to¸n nÕu ng−êi h−ëng lîi xuÊt tr×nh b¶n th«ng b¸o hoµn thµnh kh«ng ®óng h¹n ? a- cã , b- kh«ng 14- NÕu mét chøng tõ ®iÖn tö lµ chøng tõ v©n t¶i kh«ng ghi râ ngµy giao hµng th× ngµy nµo lµ ngµy giao hµng : a- Ngµy giao hµng ghi trong L/C , b- Ngµy ph¸t hµnh chøng tõ ®iÖn tö , c- Ngµy nhËn ®−îc chøng tõ ®iÖn tö . 15- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C tham chiÕu eUCP 1.0 ICC cã quyÒn tõ chèi thanh to¸n , khi a- hµng giao kh«ng phï hîp víi L/C , b- kh«ng thÓ x¸c nhËn ®−îc tÝnh ch©n thËt bÒ ngoµi cña chøng tõ ®iÖn tö , c- chøng tõ ®iÖn tö kh«ng phï hîp ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña L/C . C©u 4: PhÝ suÊt tÝn dông lµ g× ( cost of credit ) ? Ph©n tÝch c¸c yÕu tè cÊu thµnh cña phÝ suÊt tÝn dông ? --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 2 tgiungar33@yahoo.com
 3. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… §¸p ¸n ®Ò thi sè 1 C©u 1: ( 2,5 ®iÓm ) 1.1- Quy tr×nh nghiÖp vô ( 1,5 ®iÓm ) - Ng−êi nhËp khÈu viÕt §¬n xin më L/C göi ®Õn Chi nh¸nh cña Ng©n hµng ®−îc chØ ®Þnh ph¸t hµnh L/C . - Chi nh¸nh Ng©n hµng ph¸t hµnh : + ThiÕt kÕ L/C . + Tuú theo sù uû nhiÖm cña Ng©n hµng ph¸t hµnh , nÕu trÞ gi¸ L/C tõ møc x USD trë xuèng , th× gi¸m ®èc chi nh¸nh ký L/C vµ chuyÓn lªn Ng©n hµng ph¸t hµnh ®Ó ph¸t hµnh ra bªn ngoµi . + NÕu trÞ gi¸ L/C tõ møc x USD trë lªn , th× Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng ph¸t hµnh ký L/C vµ Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¸t hµnh L/C ra bªn ngoµi. - Mäi viÖc ph¸t hµnh L/C ®Òu ph¶i qua Ng©n hµng th«ng b¸o lµ ng©n hµng ®¹i lý cña Ng©n hµng ph¸t hµnh , nÕu kh«ng , th× ph¶i qua mét ng©n hµng thø 3 cã quan hÖ ®¹i lý víi c¶ 2 ng©n hµng ph¸t hµnh vµ Ng©n hµng th«ng b¸o . Ng©n hµng th«ng b¸o th«ng b¸o L/C cho ng−êi h−ëng lîi . - Ng−êi h−ëng lîi sÏ kiÓm tra L/C , nÕu chÊp nhËn th× giao hµng , ng−îc l¹i th× ®Ò nghÞ tu chØnh L/C . - Sau khi hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng theo hîp ®ång , Ng−êi h−ëng lîi L/C lËp chøng tõ vµ xuÊt tr×nh ®ßi tiÒn Ng©n hµng ph¸t hµnh th«ng qua Ng©n hµng th«ng b¸o . - Ng©n hµng th«ng b¸o chuyÓn chøng tõ ®ßi tiÒn Ng©n hµng ph¸t hµnh ( hoÆc chi nh¸nh ). - Ng©n hµng ph¸t hµnh ( hoÆc chi nh¸nh ) kiÓm tra chøng tõ trong thêi gian hîp lý kh«ng qu¸ 7 ngµy lµm viÖc ng©n hµng ®Ó quyÕt ®Þnh nhËn hay tõ chèi chøng tõ . - Tr−íc khi quyÕt ®Þnh nhËn hay tõ chèi chøng tõ , Ng©n hµng ph¸t hµnh ( hoÆc chi nh¸nh ) sÏ th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra b»ng v¨n b¶n cho Ng−êi yªu cÇu më L/C ®Ó kiÓm tra l¹i vµ yªu cÇu hä tr¶ lêi trong vßng 2 ngµy lµm viÖc ®ång ý hay tõ chèi tiÕp nhËn chøng tõ . - NÕu Ng−êi yªu cÇu ®ång ý tiÕp nhËn chøng tõ vµ ®ång ý thanh to¸n, Ng©n hµng ph¸t hµnh ( hoÆc chi nh¸nh ) sÏ ký hËu B/L cho Ng−êi yªu cÇu ®Ó hä nhËn hµng . Ng©n hµng ph¸t hµnh ( hoÆc chi nh¸nh ) chuyÓn tr¶ tiÒn cho ng−êi h−ëng lîi . - NÕu Ng−êi yªu cÇu tõ chèi nhËn chøng tõ , Ng©n hµng ph¸t hµnh ( hoÆc chi nh¸nh ) th«ng b¸o ngay cho Ng−êi xuÊt tr×nh vÒ nh÷ng sai biÖt cña chøng tõ vµ chê ý kiÕn ®Þnh ®o¹t chøng tõ cña hä . Trong mét thêi gian hîp lý , nÕu hä kh«ng cã ý kiÕn g× th× Ng©n hµng ph¸t hµnh ( hoÆc chi nh¸nh ) chuyÓn tr¶ l¹i chøng tõ cho hä . 1.2- Vai trß cña Chi nh¸nh Ng©n hµng ph¸t hµnh ( 1 ®iÓm ) - Lµ Ng©n hµng uû th¸c cña Ng©n hµng ph¸t hµnh . - Trong tr−êng hîp nµy ,Chi nh¸nh cña Ng©n hµng ph¸t hµnh lµ Ng©n hµng yªu cÇu ( Applicant Bank ) . - Ng©n hµng ph¸t hµnh chØ ®Þnh Chi nh¸nh ®ãng vai trß Ng©n hµng tr¶ tiÒn cña L/C ( paying Bank ) lµ tr¸i víi ®iÒu 2 cña UCP 500 1993 ICC . §iÒu 2 quy ®Þnh r»ng Ng©n hµng ph¸t hµnh cã thÓ chØ ®Þnh Chi nh¸nh cña m×nh lµ Ng©n hµng tr¶ tiÒn víi ®iÒu kiÖn Chi nh¸nh ®ã ph¶i ®ãng trô së ë n−íc kh¸c . - Tuy nhiªn , ®©y lµ sù tho¶ thuËn kh¸c mµ §iÒu 1 cña UCP 500 cho phÐp , miÔn lµ sù tho¶ thuËn kh¸c ®ã ph¶i ®−îc ghi râ trong L/C vµ ph¶i ®−îc Ng−êi h−ëng lîi L/C chÊp nhËn . --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 3 tgiungar33@yahoo.com
 4. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… C©u 2 : ( 2,5 ®iÓm ) 2.1- ( 1,5 ®iÓm ) Ph¸p luËt n−íc CHXHCN ViÖt Nam cho phÐp c¸c ph¸p nh©n vµ thÓ nh©n ViÖt Nam tham gia c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i ¸p dông c¸c tËp qu¸n th−¬ng m¹i quèc tÕ víi nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®©y : - C¸c c«ng −íc mµ chÝnh phñ ViÖt Nam ® ký kÕt hoÆc ®ang tham gia kh«ng ®iÒu chØnh ®Õn , - Bé luËt d©n sù cña n−íc CHXHCN ViÖt Nam kh«ng ®iÒu chØnh ®Õn , - C¸c luËt kh¸c cã liªn quan ®Õn c¸c chñ thÓ tham gia kinh tÕ ®èi ngo¹i kh«ng ®iÒu chØnh ®Õn , - Hîp ®ång , khÕ −íc ký kÕt gi÷a c¸c chñ thÓ ViÖt nam vµ n−íc ngoµi kh«ng ®iÒu chØnh ®Õn , - ViÖc ¸p dông vµ hËu qu¶ cña viÖc ¸p dông c¸c tËp qu¸n quèc tÕ kh«ng tr¸i víi nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ph¸p luËt n−íc CHXHCN ViÖt Nam vµ hoÆc kh«ng lµm thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých cña ViÖt Nam . 2.2- ( 1 ®iÓm ) C¸c luËt cã liªn quan : - Bé luËt d©n sù cña n−íc CHXHCN ViÖt nam 1995 , ®iÒu 827 . - LuËt th−¬ng m¹i cña n−íc CHXHCN ViÖt nam 1997 , ®iÒu 4 . - LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông 1997 , ®iÒu 3 - NghÞ ®Þnh 63/1998/N§-CP ngµy 17/08/1998 vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi . C©u 3: ( 2,5 ®iÓm ) 1( a,b,d ); 2( c ); 3( b ); 4( b ); 5( c ); 6( b ); 7( b ); 8( b ); 9( b ); 10( a ); 11( c ) ; 12 ( b ); 13( a ) ; 14( b, c ); 15( b,c ) . C©u 4: ( 2,5 ®iÓm ) PhÝ suÊt tÝn dông lµ mét tû lÖ phÇn tr¨m tÝnh theo n¨m cña quan hÖ so s¸nh gi÷a tæng chi phÝ vay thùc tÕ vµ tæng sè tiÒn vay thùc tÕ . C¸c yÕu tè cÊu thµnh cña phÝ suÊt tÝn dông gåm cã : 4.1- L i suÊt vay cña ng©n hµng lµ tû lÖ phÇn tr¨m tÝnh trªn sè tiÒn vay . - Møc l i suÊt phô thuéc vµo lo¹i tÝn dông , thêi h¹n tÝn dông , ®iÒu kiÖn sö dông tÝn dông vµ gi¸ trÞ cña vËt thÕ chÊt hoÆc cÇm cè ®¶m b¶o tiÒn vay . - ChÞu ¶nh h−ëng cña quan hÖ cung vµ cÇu tÝn dông ; - ChÞu chi phèi bëi chÝnh s¸ch chiÕt khÊu cña Ng©n hµng Trung −¬ng ; - Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ më , chÞu ¶nh h−ëng bëi l i suÊt quèc tÕ hoÆc khu vùc ; - ChiÕm tû träng lín trong phÝ suÊt tÝn dông . 4.2-Thñ tôc phÝ vµ lÖ phÝ vay cña ng©n hµng lµ tû lÖ phÇn tr¨m tÝnh trªn sè tiÒn vay . - Møc lÖ phÝ vµ thñ tôc phÝ phô thuéc vµo lo¹i tÝn dông , kh«ng phô thuéc vµo sè l−îng tÝn dông nhiÒu hay Ýt . - C«ng bè c«ng khai , Ýt biÕn ®éng . - Xu h−íng gi¶m , do c¹nh tranh tÝn dông 4.3-Hoa hång tr¶ cho ng−êi m«i giíi tÝn dông lµ tû lÖ phÇn tr¨m tÝnh trªn sè tiÒn vay . - Hoa hång phô thuéc vµo lo¹i tÝn dông , môc ®ich sö dông tÝn dông . - Hoa hång th−êng kh«ng ®−îc c«ng bè c«ng khai 4.4-C¸c chi phÝ dÊu mÆt kh¸c . - Chi phÝ thiÖt h¹i ph¸t sinh do ng−êi ®i vay kh«ng ®−îc rót hÕt sè tiÒn vay , mµ th−êng ph¶i ®Æt cäc mét % nhÊt ®Þnh trªn tµi kho¶n vay trong suèt thêi h¹n tÝn dông . --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 4 tgiungar33@yahoo.com
 5. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… - Nh÷ng chi phÝ tiªu cùc kh¸c dïng ®Ó ký kÕt hîp ®ång tÝn dông . §Ò thi sè 2 ----------------------- ( thêi gian 150 phót ) C©u 1: Mét L/C yªu cÇu Ng−êi h−ëng lîi xuÊt tr×nh “ Clean on Board “ Bill of Lading . Ng©n hµng ph¸t hµnh kiÓm tra chøng tõ ® ph¸t hiÖn ra r»ng trªn Bill of Lading xuÊt tr×nh ® xo¸ ch÷“ Clean “ , do ®ã ng©n hµng ph¸t hµnh cho r»ng Bill of Lading nµy lµ “ Unclean “ , nªn ® tõ chèi tiÕp nhËn chøng tõ vµ tr¶ l¹i ng−êi xuÊt tr×nh . Hái ng©n hµng lµm nh− vËy lµ ®óng hay sai , biÕt r»ng L/C nµy cã ghi lµ tham chiÕu UCP 500 1993 ICC ? C©u 2: Transferable L/C lµ g× ? Dïng trong tr−êng hîp nµo ? C¸c m« h×nh chuyÓn nh−îng L/C? C«ng ty B ®−îc h−ëng lîi mét L/C chuyÓn nh−îng gèc ( Master transferable L/C ) do Ng©n hµng cña C«ng ty A ph¸t hµnh theo gi¸ CIF cã trÞ gi¸ 1.000.000 USD muèn chuyÓn nh−îng cho C«ng ty C víi trÞ gi¸ lµ 800.000 USD , trong lÖnh chuyÓn nh−îng ( transferable order ) , c«ng ty B ph¶i quy ®Þnh tû lÖ b¶o hiÓm lµ bao nhiªu th× chøng tõ b¶o hiÓm do C«ng ty C lËp ra míi phï hîp víi sè tiÒn cña L/C chuyÓn nh−îng gèc . ? C©u 3: KiÓm tra kiÕn thøc vÒ UCP 500 , ISBP 645 . 1- Cã ph¶i UCP lµ v¨n b¶n ph¸p lý duy nhÊt ®Ó dÉn chiÕu vµo L/C . a- Cã , b- Kh«ng . 2- NÕu trong L/C kh«ng chØ râ ¸p dông UCP nµo th× : a- L/C tù ®éng ¸p dông UCP 500 , b- L/C ¸p dông UCP 400 , c- L/C kh«ng ¸p dông UCP nµo c¶ . 3- Ngay c¶ khi UCP ®−îc dÉn chiÕu ¸p dông , c¸c ng©n hµng cã thÓ kh«ng ¸p dông mét sè ®iÒu kho¶n nµo ®ã ®èi víi tõng lo¹i L/C riªng biÖt a- §óng , b- Sai . 4- Mét L/C cã dÉn chiÕu ¸p dông UCP 500 mµ kh«ng nãi ®Õn ISBP 645 th× : a- Kh«ng ¸p dông ISBP 645 , b- §−¬ng nhiªn ¸p dông ISBP 645 . 5- Mét L/C dÉn chiÕu ISBP 645 mµ kh«ng dÉn chiÕu UCP 500 th× a- §−¬ng nhiªn ¸p dông UCP 500 , b- ChØ ¸p dông ISBP 645 . 6- Mét L/C dÉn chiÕu ¸p dông eUCP 1.0 mµ kh«ng dÉn chiÕu UCP 500 , ISBP 645 a- ChØ ¸p dông eUCP 1.0 , b- §−¬ng nhiªn ¸p dông c¶ UCP , ISBP . 7- Theo quy ®Þnh cña UCP 500 1993 ICC ,C¸c tæ chøc nµo cã thÓ ph¸t hµnh L/C a- Ng©n hµng Nhµ n−íc ( trung −¬ng ) , b- C«ng ty b¶o hiÓm , c- Ng©n hµng th−¬ng m¹i , d- C«ng ty chøng kho¸n . --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 5 tgiungar33@yahoo.com
 6. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 8- Nh÷ng tæn thÊt ph¸t sinh ra tõ nh÷ng ®iÒu m¬ hå ghi trong ®¬n xin ph¸t hµnh L/C hoÆc söa ®æi L/C sÏ do ai g¸nh chÞu : a- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C , b- Ng−êi yªu cÇu ph¸t hµnh L/C . 9- C¸c ng©n hµng cã thÓ chÊp nhËn yªu cÇu ph¸t hµnh mét L/C “ t−¬ng tù “ a- §óng , b- Sai . 10- Ng−êi h−ëng lîi ® chÊp nhËn mét L/C cã quy ®Þnh ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ph¶i cã x¸c nhËn cña ng−êi yªu cÇu më L/C . Ng©n hµng tr¶ tiÒn ® tõ chèi thanh to¸n v× ho¸ ®¬n kh«ng cã x¸c nhËn . Rñi ro nµy do ai g¸nh chÞu a- Ng−êi yªu cÇu më L/C v× kh«ng ®Õn x¸c nhËn kÞp thêi , b- Ng−êi h−ëng lîi L/C . 11- Ng−êi yªu cÇu më L/C ph¶i hoµn tr¶ tiÒn cho Ng©n hµng ph¸t hµnh trõ khi anh ta thÊy r»ng : a- Hµng ho¸ cã khuyÕt tËt , b- Hµng ho¸ tr¸i víi hîp ®ång , c- C¸c chøng tõ xuÊt tr×nh kh«ng phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña L/C. 12- Ng©n hµng th«ng b¸o L/C ph¸t hµnh b»ng ®iÖn kh«ng cã TEST : a- Tõ chèi th«ng b¸o L/C vµ b¸o ngay cho ng−êi h−ëng lîi biÕt , b- Ph¶i x¸c minh tÝnh ch©n thËt cña bøc ®iÖn , nÕu ng©n hµng muèn th«ng b¸o L/C ®ã . c- Cã thÓ th«ng b¸o L/C mµ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g× . 13- Mét L/C yªu cÇu hèi phiÕu ký ph¸t ®ßi tiÒn ng−êi yªu cÇu më L/C a- Yªu cÇu nµy sÏ bÞ bá qua , b- Hèi phiÕu sÏ ®−îc coi nh− chøng tõ phô , c- UCP , ISBP cÊm kh«ng ®−îc quy ®Þnh nh− thÕ . 14- Ai ký ph¸t hèi phiÕu theo L/C a- Ng−êi xuÊt khÈu , b- Ng©n hµng th«ng b¸o , c- Ng−êi h−ëng lîi L/C 15- Tªn cña ng−êi h−ëng lîi ghi trªn L/C lµ “ Barotex International Company, Ltd” . Tªn cña ng−êi h−ëng lîi ghi trªn nh÷ng chøng tõ nµo d−íi ®©y lµ kh«ng kh¸c biÖt víi L/C a- Ho¸ ®¬n : “ Barotex Company , Ltd “ b- Bill of Lading : “ Barotex Int´L Company , Ltd ” , c- C/O : “ Barotex Int´L Co ,Limited ” . C©u 4: Chuyªn chë hµng ho¸ b»ng ®−êng s¾t. C¸c toa tµu ®−îc nèi víi cïng mét ®oµn tÇu . Th− tÝn dông quy ®Þnh “ partial shipments not allowed ”. Hµng ho¸ ®−îc chuyªn chë trªn ba toa xe , mçi toa 60 tÊn vµ trong cïng mét ngµy , theo cïng mét tuyÕn ®−êng s¾t , cïng mét n¬i dì hµng xuång bëi cïng mét ®oµn tÇu . Ng−êi chuyªn chë ® ph¸t hµnh ba vËn t¶i ®¬n ®−êng s¾t kh¸c nhau . Hái theo quy ®Þnh cña UCP 500 1993 ICC : 4.1- LiÖu c¸c toa xe cã thÓ ®−îc coi lµ nh÷ng ph−¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c nhau kh«ng ? 4.2- LiÖu Ng©n hµng ph¸t hµnh cã tõ chèi tiÕp nhËn c¸c vËn t¶i ®¬n ®−êng s¾t ®ã v× L/C ® quy ®Þnh “ partial shipment not allowed “ --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 6 tgiungar33@yahoo.com
 7. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… §¸p ¸n ®Ò thi sè 2 -------------------------------------- C©u 1: ( 1 ®iÓm ) Theo ®iÒu 32 UCP 500 1993 ICC , chøng tõ vËn t¶i hoµn h¶o lµ mét chøng tõ kh«ng cã ®iÒu kho¶n hoÆc ghi chó nµo nãi râ rµng vÒ t×nh tr¹ng cã khuyÕt tËt cña hµng ho¸ vµ hoÆc cña bao b× . Bill of lading nµy ® xo¸ tõ “ Clean “ , nh−ng trªn Bill kh«ng cã ghi chó g× vÒ t×nh tr¹ng cã khuyÕt tËt cña hµng ho¸ vµ hoÆc cña bao b× , cho nªn Bill nµy tho¶ m n ®iÒu 32 UCP 500 1993 ICC . Ngoµi ra theo ®iÒu 92 , 113 , 136 , 162 ISBP 645 2002 ICC , nÕu tõ “ Clean “ xuÊt hiÖn trªn chøng tõ vËn t¶i vµ ® ®−îc xo¸ ®i th× chøng tõ ®ã sÏ kh«ng ®−îc coi lµ cã ®iÒu kho¶n hoÆc ghi chó lµ kh«ng hoµn h¶o “ unclean “. V× vËy , ng©n hµng tõ chèi kh«ng tiÕp nhËn Bill of lading nãi trªn lµ sai . C©u 2: ( 4,5 ®iÓm ) 2.1-Transferable L/C lµ mét lo¹i L/C trong ®ã quy ®Þnh quyÒn cña Ng−êi h−ëng lîi hiÖn hµnh ( Ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt ) cã thÓ yªu cÇu Ng©n hµng ph¸t hµnh chuyÓn nh−îng mét phÇn hay toµn bé quyÒn thùc hiÖn L/C cho mét hay nhiÒu ng−êi kh¸c . Ng−êi ra lÖnh chuyÓn nh−îng gäi lµ ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt . Ng−êi kh¸c nµy lµ ng−êi h−ëng lîi thø hai . 2.2- L/C chuyÓn nh−îng ®−îc sö dông trong thanh to¸n th«ng qua trung gian , trong ®ã ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt lµ ng−êi trung gian . 2.3- Cã ba m« h×nh chuyÓn nh−îng : - ChuyÓn nh−îng L/C t¹i n−íc xuÊt khÈu : Ng−êi xuÊt khÈu ®−îc h−ëng lîi mét L/C cã thÓ chuyÓn nh−îng toµn bé hay tõng phÇn quyÒn thùc hiÖn L/C ®ã cho nh÷ng ng−êi kh¸c ë n−íc ng−êi xuÊt khÈu . - ChuyÓn nh−îng L/C t¹i n−íc nhËp khÈu : Mét C«ng ty néi ®Þa më L/C chuyÓn nh−îng néi ®Þa ®Ó mua hµng cña mét C«ng ty NK . C«ng ty NK chuyÓn nh−îng toµn bé hay tõng phÇn quyÒn thùc hiÖn L/C ®ã cho mét hay nhiÒu C«ng ty XK n−íc ngoµi . - ChuyÓn nh−îng L/C qua mét n−íc thø ba : C«ng ty n−íc A më L/C chuyÓn nh−îng cho C«ng ty n−íc B . C«ng ty n−íc B ra lÖnh chuyÓn nh−îng L/C ®ã cho C«ng ty n−íc C . 2.4- C«ng ty B ph¶i mua b¶o hiÓm b»ng 110% gi¸ CIF ( 110% cña 1.000.000 USD ) . §Ó chøng tõ b¶o hiÓm do C«ng ty C lËp ra phï hîp víi trÞ gi¸ b¶o hiÓm cña L/C chuyÓn nh−îng gèc , cho nªn C«ng ty B ph¶i chuyÓn nh−îng L/C 800.000 USD víi tû lÖ b¶o hiÓm lµ 137,5% . C©u 3: ( 2,5 ®iÓm ) 1(b) ; 2(c) ; 3(a) ; 4(b) ; 5(a) ; 6(b) ; 7(c) ; 8(b) ; 9(a) ; 10(b) ; 11(c) ; 12(b) ; 13(b) ; 14(c) ; 15(b,c). C©u 4: ( 2 ®iÓm ) - C¸c toa xe nèi víi ®oµn tÇu kh«ng thÓ coi lµ ph−¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c , bëi v× nÕu t¸ch c¸c toa xe nµy ra khái ®oµn tÇu , th× chóng kh«ng thÓ coi lµ mét ph−¬ng tiÖn vËn t¶i - §iÒu 40b UCP 500 1993 ICC quy ®Þnh hµng ®−îc chuyªn chë trªn cïng nhiÒu ph−¬ng tiÖn vËn t¶i vµ cïng chung mét hµnh tr×nh chuyªn chë , cïng mét n¬i hµng ®Õn sÏ kh«ng ®−îc coi lµ giao hµng tõng phÇn . §èi chiÕu víi ®iÒu quy ®Þnh nãi trªn , l« hµng --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 7 tgiungar33@yahoo.com
 8. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 180 tÊn nµy còng kh«ng ®−îc coi lµ giao hµng tõng phÇn , cho nªn , ng©n hµng tõ chèi tiÕp nhËn chøng tõ vËn t¶i nµy lµ sai . §Ò thi sè 3 ---------------------- ( Thêi gian 150 phót ) C©u 1 : 1.1- C¨n cø vµo c¸c d÷ liÖu sau ®©y , h y ký ph¸t mét hèi phiÕu th−¬ng m¹i : - Tæng c«ng ty may ChiÕn Th¾ng , Hµ Néi lµ Ng−êi h−ëng lîi Irrevocable Letter of Credit tr¶ chËm 180 ngµy kÓ tõ ngµy xuÊt tr×nh , sè 00105LCS BOC cña Bank of China Singapore , më ngµy 28/06/2005 víi tæng sè tiÒn lµ 400.000 USD +/- 5% theo yªu cÇu cña Hanway Co , Ltd Singapore . - Ng©n hµng th«ng b¸o : Ng©n hµng C«ng th−¬ng ViÖt nam . - Ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ký ngµy 18/07/2005 víi tæng trÞ gi¸ lµ 390.000 USD . 1.2- Ai lµ ng−êi ph¶i ký chÊp nhËn tr¶ tiÒn hèi phiÕu nãi trªn ? 1.3- Ai lµ ng−êi cã thÓ ký hËu chuyÓn nh−îng hèi phiÕu nµy ? 1.4- NÕu chuyÓn sang ph−¬ng thøc thanh to¸n nhê thu ( collection ) , hèi phiÕu nµy sÏ ®−îc ký ph¸t l¹i nh− thÕ nµo ? C©u 2: KiÓm tra kiÕn thøc vÒ UCP , ISBP vµ eUCP 1- Trªn cïng mét chøng tõ mµ cã ph«ng ch÷ kh¸c nhau, thËm chÝ cã c¶ ch÷ viÕt tay , th× cã coi chøng tõ ®ã ® bÞ söa ch÷a vµ thay ®æi a- §óng , b- Sai . 2-Mét L/C quy ®Þnh “ Kh«ng muén h¬n 2 ngµy sau ngµy giao hµng , ng−êi xuÊt khÈu ph¶i th«ng b¸o b»ng ®iÖn cho ng−êi nhËp khÈu vÒ ETA ”. NÕu ngµy giao hµng lµ ngµy 1/10/2004 , th× ngµy ph¶i th«ng b¸o lµ ngµy nµo ? a- 28/9/2004 , b- 3/10/2004 , c- 4/10/2004 . 3- Ng©n hµng ph¸t hµnh ® tõ chèi thanh to¸n víi lý do ngµy th¸ng ghi gi÷a c¸c chøng tõ m©u thuÉn nhau : 25 November 2003 , 25 Nov 03 , 2003.11.25 lµ a- §óng , b- Sai . 4- Khi nµo th× söa ®æi L/C cña ng©n hµng ph¸t hµnh cã hiÖu lùc ? a- NÕu ng−êi h−ëng lîi kh«ng th«ng b¸o tõ chèi söa ®æi , b- Ng©n hµng ph¸t hµnh cã b»ng chøng lµ ng−êi h−ëng lîi L/C ® nhËn ®−îc ®Ò nghi söa ®æi , c- Ngay sau khi ng©n hµng tr¶ tiÒn nhËn ®−îc c¸c chøng tõ xuÊt tr×nh phï hîp víi L/C söa ®æi . 5- Ng©n hµng ph¸t hµnh : a- Cã thÓ huû bá söa ®æi cña m×nh nÕu ng−êi h−ëng lîi vÉn ch−a th«ng b¸o chÊp nhËn söa ®æi , b- BÞ rµng buéc kh«ng thÓ huû ngang vµo söa ®æi ngay c¶ khi ng−êi h−ëng lîi ch−a chÊp nhËn söa ®æi . 6- Ng−êi h−ëng lîi cã thÓ chÊp nhËn mét phÇn söa ®æi L/C trong v¨n b¶n chÊp nhËn cña m×nh --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 8 tgiungar33@yahoo.com
 9. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… a- Cã , b- Kh«ng . 7- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C cã quyÒn tõ chèi c¸c chøng tõ nh− hèi phiÕu , chøng tõ b¶o hiÓm ® kh«ng ghi ngµy th¸ng ký ph¸t chøng tõ : a- §óng , b- Sai . 8- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C cã quyÒn tõ chèi ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ® kh«ng ®−îc ký , cho dï L/C kh«ng yªu cÇu a- §óng , b- Sai . 9- Khi ph¸t hµnh L/C, ng©n hµng ph¸t hµnh L/C ® kh«ng ghi tõ "cã thÓ huû ngang" trong néi dung L/C a- DÉu sao L/C vÉn cã thÓ huû ngang v× thuËt ng÷ “kh«ng thÓ huû ngang" kh«ng ®−îc ghi vµo. b- Ng©n hµng cã thÓ thªm thuËt ng÷ "cã thÓ huû ngang" b»ng c¸ch ®−a ra b¶n söa ®æi. c- L/C chØ cã thÓ huû ngang nÕu ng−êi h−ëng lîi chÊp nhËn sù tu chØnh L/C mét c¸ch râ rµng. 10- §iÒu 43a UCP quy ®Þnh nÕu L/C kh«ng quy ®Þnh thêi h¹n xuÊt tr×nh , th× ng©n hµng sÏ cã quyÒn tõ chèi tiÕp nhËn chøng tõ sau 21 ngµy kÓ tõ ngµy giao hµng , thêi h¹n nµy ¸p dông cho nh÷ng chøng tõ nµo : a- Ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i , b- Chøng tõ vËn t¶i b¶n gèc , c- TÊt c¶ c¸c chøng tõ quy ®Þnh trong L/C . 11- C¸c chøng tõ Delivery Order , Forwarder´s Certificate of Receipt , Mate´s Receipt sÏ ®−îc kiÓm tra : a- Nh− c¸c chøng tõ vËn t¶i quy ®Þnh ë c¸c ®iÒu 23 – 29 UCP b- Nh− c¸c chøng tõ kh¸c . 12- Ng©n hµng x¸c nhËn vÉn ph¶i thanh to¸n c¸c chøng tõ phï hîp ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn ng©n hµng sau ngµy L/C x¸c nhËn hÕt h¹n, nÕu Ng©n hµng kiÓm tra chøng tõ göi v¨n b¶n x¸c nhËn r»ng chøng tõ ® ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn ng©n hµng nµy trong thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C. a- §óng. b- Sai. 13- Shipping documents gåm nh÷ng chøng tõ : a- Ho¸ ®¬n , b- Hèi phiÕu , c- C/O. 14- Ng©n hµng ph¸t hµnh: a- Cã thÓ huû bá söa ®æi cña m×nh nÕu nh− ng−êi h−ëng lîi vÉn ch−a chÊp nhËn söa ®æi. b- Cã thÓ thay ®æi söa ®æi tr−íc khi ng−êi h−ëng lîi chÊp nhËn. c- BÞ rµng buéc kh«ng thÓ huû ngang vµo söa ®æi ngay c¶ khi ng−êi h−ëng lîi ch−a chÊp nhËn. 15- NÕu L/C kh«ng quy ®Þnh g× kh¸c ,Stale documents acceptable lµ nh÷ng chøng tõ ®−îc xuÊt tr×nh : a- Sau khi L/C hÕt h¹n hiÖu lùc , b- Sau thêi h¹n xuÊt tr×nh quy ®Þnh trong L/C , --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 9 tgiungar33@yahoo.com
 10. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… c- Sau 21 ngµy kÓ tõ ngµy giao hµng , nÕu L/C kh«ng quy ®Þnh thêi h¹n xuÊt tr×nh chøng tõ . C©u 3: Th− tÝn dông th−¬ng m¹i ( Commercial Letter of Credit ) lµ g× ? TÝnh chÊt cña L/C th−¬ng m¹i ? Trong bu«n b¸n th«ng qua trung gian , ng−êi ta th−êng sö dông L/C lo¹i nµo , anh hay chÞ h y tr×nh bÇy lo¹i L/C ®ã vµ nªu lªn nh÷ng viÖc cÇn chó ý khi vËn hµnh lo¹i L/C nµy ? C©u 4: So s¸nh sÐc th−¬ng m¹i ( Private check ) vµ sÐc du lÞch ( traveller±s check ) §¸p ¸n ®Ò thi sè 3 ---------------------- C©u1:( 2,5 ®iÓm ) 1.1- Ký ph¸t hèi phiÕu Sè 134/XK Hµ néi ngµy 18 th¸ng 07 n¨m 2005 Sè tiÒn: 390.000,00 USD Hèi phiÕu 180 ngµy sau khi nh×n thÊy b¶n thø nhÊt cña Hèi phiÕu nµy ( B¶n thø hai cïng néi dung vµ ngµy th¸ng kh«ng tr¶ tiÒn ) tr¶ theo lÖnh cña Ng©n hµng C«ng Th−¬ng ViÖt Nam mét sè tiÒn lµ Ba tr¨m chÝn m−¬i ngµn §« la ch½n . Sè tiÒn thu ®−îc lµ do Hanway Co Ltd Singapore g¸nh chÞu . Ký ph¸t ®ßi tiÒn Bank of China Singapore . Theo Irrevocable L/C sè 00105LCS BOC më ngµy 28/06/2005 Göi : Bank of China Singapore Tæng c«ng ty may ChiÕn th¾ng , Hµ Néi . 1.2- Bank of China Singapore . 1.3- Ng©n hµng C«ng Th−¬ng ViÖt Nam 1.4- NÕu chuyÓn sang ph−¬ng thøc Collection , Hèi phiÕu ký ph¸t nh− sau : Sè 134/XK Hµ néi ngµy 18 th¸ng 07 n¨m 2005 Sè tiÒn: 390.000,00 USD Hèi phiÕu 180 ngµy sau khi nh×n thÊy b¶n thø nhÊt cña Hèi phiÕu nµy ( B¶n thø hai cïng néi dung vµ ngµy th¸ng kh«ng tr¶ tiÒn ) tr¶ theo lÖnh cña Ng©n hµng C«ng Th−¬ng ViÖt Nam mét sè tiÒn lµ Ba tr¨m chÝn m−¬i ngµn §« la ch½n . Göi : Hanway Co Ltd Singapore Tæng c«ng ty may ChiÕn th¾ng , Hµ Néi . C©u 2: ( 2,5 ®iÓm ) 1(b) ; 2(b) ; 3(b) ; 4(c) ; 5(b) ; 6(b) ; 7(a) ; 8(b) ; 9(c) ; 10(c) ; 11(b) ; 12(a) ; 13(a,c) ; 14(c) ; 15(c) . C©u 3: ( 3 ®iÓm ) 3.1- L/C th−¬ng m¹i lµ mét chøng tõ do Ng©n hµng ph¸t hµnh ®Ó cam kÕt tr¶ tiÒn cho Ng−êi h−ëng lîi quy ®Þnh trong L/C víi ®iÒu kiÖn Ng−êi h−ëng lîi ph¶i xuÊt tr×nh c¸c chøng tõ quy ®Þnh trong L/C phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña L/C ®ã . --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 10 tgiungar33@yahoo.com
 11. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 3.2- L/C th−¬ng m¹i h×nh thµnh trªn c¬ së cña hîp ®ång mua b¸n , nh−ng sau khi ra ®êi L/C l¹i hoµn toµn ®éc lËp víi hîp ®ång mua b¸n ®ã . 3.3- Trong bu«n b¸n th«ng qua trung gian , ng−êi ta th−êng sö dông hai lo¹i L/C : Transferable L/C vµ Back to Back L/C . Transferable L/C lµ mét lo¹i L/C trong ®ã quy ®Þnh quyÒn cña Ng−êi h−ëng lîi hiÖn hµnh ( Ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt ) cã thÓ yªu cÇu Ng©n hµng ph¸t hµnh chuyÓn nh−îng toµn bé hay tõng phÇn quyÒn thùc hiÖn L/C cho mét hay nhiÒu ng−êi kh¸c ( Ng−êi h−ëng lîi thø hai ) . Back to Back L/C lµ lo¹i L/C ®−îc ph¸t hµnh dùa trªn c¬ së mét L/C kh¸c dïng lµm tµi s¶n ký quü më L/C nµy . 3.4- §Ó vËn hµnh tèt L/C chuyÓn nh−îng , cÇn chó ý nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y : + Cã thÓ chuyÓn nh−îng cho mét ng−êi hoÆc cho nhiÒu ng−êi h−ëng lîi thø hai ; + ChØ ®−îc chuyÓn nh−îng 1 lÇn , cã thÓ t¸i chuyÓn nh−îng cho ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt trong tr−êng hîp cÇn thiÕt ; + PhÝ chuyÓn nh−îng do ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt g¸nh chÞu , trõ khi cã sù quy ®Þnh ng−îc l¹i ; + C¸c néi dung cña L/C chuyÓn nh−îng gèc cã thÓ ®−îc chuyÓn nh−îng gåm cã : - Sè tiÒn ; - §¬n gi¸ ghi trong L/C ; - Thêi h¹n hiÖu lùc , thêi h¹n xuÊt tr×nh chøng tõ ; - Sè l−îng , sè lo¹i chøng tõ ph¶i xuÊt tr×nh ; - Tû lÖ b¶o hiÓm nÕu cã . +Trong L/C chuyÓn nh−îng gèc ph¶i quy ®Þnh “ Third party documents are acceptable” 3.5 - §èi víi Back to back L/C , khi sö dông cÇn chó ý tíi tÝnh t−¬ng thÝch cña L/C dïng ®Ó ký quü më Back to Back L/C . C©u 4: ( 2 ®iÓm ) Private Check T raveller±s Check + Ng−êi ph¸t hµnh : Doanh nghiÖp , c¸ thÓ Ng©n hµng + Ng−êi h−ëng lîi : BÊt cø ai ghi trªn sÐc Ng−êi mua sÐc du lÞch + lo¹i sÐc: V« danh , ®Ých danh , theo lÖnh ChØ cã ®Ých danh + ChuyÓn nh−îng : B»ng ký hËu Kh«ng thÓ chuyÓn nh−îng + Thêi h¹n hiÖu lùc : LuËt quy ®Þnh V« h¹n + Sè tiÒn : Ng−êi ph¸t sÐc quy ®Þnh Theo mÖnh gi¸ chuÈn + §iÒu kiÖn ph¸t hµnh: Cã tiÒn trªn tµi kho¶n Mua sÐc b»ng néi tÖ + C¸ch nhËn tiÒn : Nhê ng©n hµng thu tiÒn Ký ®èi chøng t¹i ng©n hµng chØ ®Þnh --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 11 tgiungar33@yahoo.com
 12. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… §Ò thi sè 4 --------------------- ( Thêi gian 150 phót ) C©u 1: Mét C«ng ty ViÖt Nam ph¶i më mét L/C trÞ gi¸ 1.000.000,00 GBP t¹i Ng©n hµng C«ng Th−¬ng ViÖt Nam ®Ó thanh to¸n hµng nhËp khÈu, biÕt r»ng : - C«ng ty ph¶i ký quü 100% trÞ gi¸ L/C ; - Thêi h¹n hiÖu lùc L/C lµ 3 th¸ng ; - TiÒn l i ký quü t−¬ng ®−¬ng b»ng l i tiÒn göi ngo¹i tÖ kh«ng kú h¹n mµ ng©n hµng cho c«ng ty h−ëng lµ 2,5% n¨m ( ®−îc tr¶ tr−íc ); - PhÝ më L/C lµ 0,01%/th¸ng trªn trÞ gi¸ L/C ; - Tû gi¸ hèi ®o¸i do Ng©n hµng C«ng Th−¬ng ViÖt Nam c«ng bè vµo lóc lµm ®¬n yªu cÇu ph¸t hµnh L/C nh− sau: + GBP/USD = 1,6520/40 + USD/VND = 16.240/16.250 Yªu cÇu tr¶ lêi : 1.1- C«ng ty ViÖt Nam ph¶i chi ra bao nhiªu VN§ ®Ó mua ®ñ sè ngo¹i tÖ ký quü L/C vµ tr¶ thñ tôc phÝ më L/C ? 1.2- Tr−êng hîp c«ng ty ViÖt Nam øng tr−íc 20% trÞ gi¸ L/C cho Ng−êi h−ëng lîi L/C trong vßng 20 ngµy tr−íc ngµy giao hµng , C«ng ty ph¶i më L/C lo¹i g× vµ néi dung L/C ph¶i quy ®Þnh ®iÒu g× ®Ó phßng ngõa rñi ro ®ãi víi sè tiÒn øng tr−íc ®ã ? C©u 2: KiÓm tra kiÕn thøc UCP vµ ISBP 1- Ng©n hµng kh«ng cÇn kiÓm tra c¸ch tÝnh to¸n chi tiÕt trong ho¸ ®¬n mµ chØ cÇn kiÓm tra tæng gi¸ trÞ cña ho¸ ®¬n so víi yªu cÇu cña L/C , trõ khi kh«ng cã quy ®Þnh nµo kh¸c , lµ a- §óng , b- Sai . 2-Theo L/C x¸c nhËn, ng−êi h−ëng lîi cã thÓ göi th¼ng chøng tõ tíi Ng©n hµng ph¸t hµnh ®Ó yªu cÇu thanh to¸n: a- §óng. b- Sai. 3- ThuËt ng÷ “chiÕt khÊu” cã nghÜa lµ g×? a- Thanh to¸n ngay lËp tøc. b- KiÓm tra chøng tõ råi göi chøng tõ ®Õn Ng©n hµng ph¸t hµnh yªu cÇu thanh to¸n. c- KiÓm tra chøng tõ vµ chiÕt khÊu chóng tr−íc ngµy ®¸o h¹n . 4- Ng©n hµng cã thÓ tõ chèi chøng tõ v× lý do tªn hµng ghi trªn L/C lµ “ Machine 333 ” nh−ng ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i l¹i ghi “ Mashine 333 ” a- §óng , b- Sai . --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 12 tgiungar33@yahoo.com
 13. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 5- Ng©n hµng chÊp nhËn c¸c chøng tõ nhiÒu trang nÕu nh− : a- C¸c trang ®−îc g¾n kÕt tù nhiªn víi nhau , b- C¸c trang g¾n kÕt tù nhiªn víi nhau vµ ®−îc ®¸nh sè liªn tiÕp c- C¸c trang rêi nhau vµ ®¸nh sè liªn tiÕp nhau , 6- Mét L/C yªu cÇu “ Commercial Invoice in 4 copies ” , ng−êi h−ëng lîi L/C ph¶i xuÊt tr×nh : a- 4 b¶n gèc ho¸ ®¬n , b- 1 b¶n gèc vµ 3 b¶n sao , c- 4 b¶n sao ho¸ ®¬n , d- 2 b¶n gèc sè cßn l¹i lµ b¶n sao . 7- Gi÷a c¸c chøng tõ cã nh÷ng th«ng tin bæ sung trong kü m hiÖu kh¸c nhau nh− c¶nh b¸o hµng dÔ vì , r¸ch , kh«ng ®Ó lén ng−îc …cã ®−îc coi lµ cã sù sai biÖt a- Cã , b- kh«ng . 8- UCP quy ®Þnh nh÷ng chøng tõ nµo nhÊt thiÕt lµ ph¶i ký , trõ khi L/C quy ®Þnh ng−îc l¹i a- Ho¸ ®¬n , b- Hèi phiÕu , c- VËn t¶i ®¬n , d- GiÊy chøng nhËn chÊt l−îng . 9- Ngay sau khi nhËn ®−îc chØ thÞ kh«ng râ rµng vÒ viÖc söa ®æi L/C : a- Ng−êi h−ëng lîi ph¶i chØ thÞ cho ng−êi xin më L/C liªn hÖ víi ng©n hµng ph¸t hµnh ®Ó x¸c minh. b- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt kh«ng chËm trÔ. c- Ng©n hµng th«ng b¸o ph¶i yªu cÇu ng©n hµng ph¸t hµnh x¸c minh kh«ng chËm trÔ. 10- Ng©n hµng ph¶i kiÓm tra tÊt c¶ c¸c chøng tõ yªu cÇu trong L/C : a- §Ó biÕt ch¾c r»ng chóng cã ch©n thùc vµ phï hîp kh«ng. b- §Ó ®¶m b¶o r»ng tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ nghiÖp vô ng©n hµng cã ®−îc ph¶n ¶nh trong c¸c chøng tõ hay kh«ng . c- §Ó ®¶m b¶o chóng phï hîp trªn bÒ mÆt víi c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña L/C. 11- C¸c chøng tõ xuÊt tr×nh cã sai biÖt so víi L/C thuéc tr¸ch nhiÖm vÒ ai? a- Thuéc ng−êi xin më L/C nÕu anh ta kh«ng tõ chèi chóng. b- Thuéc vÒ ng−êi h−ëng lîi. c- Thuéc vÒ Ng©n hµng chØ ®Þnh, nÕu ng©n hµng nµy ® thanh to¸n chóng cã b¶o l−u. 12- Ng©n hµng chØ ®Þnh göi c¸c chøng tõ ®Õn Ng©n hµng ph¸t hµnh kÌm theo b¶n c«ng bè chóng hoµn toµn phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña L/C. a- Ng©n hµng ph¸t hµnh kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i c¸c chøng tõ. --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 13 tgiungar33@yahoo.com
 14. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… b- Ng©n hµng ph¸t hµnh kh«ng thÓ bÊt ®ång víi Ng©n hµng chØ ®Þnh v× ng©n hµng nµy hµnh ®éng víi t− c¸ch lµ ®¹i lý cña nã. c- Ng©n hµng ph¸t hµnh cã nhiÖm vô kiÓm tra l¹i c¸c chøng tõ . 13- Ng©n hµng ph¸t hµnh vµ Ng©n hµng x¸c nhËn cã mét kho¶ng thêi gian hîp lý ®Ó kiÓm tra chøng tõ nhiÒu nhÊt kh«ng qu¸: a- 7 ngµy lµm viÖc ng©n hµng cho mçi ng©n hµng . b- 7 ngµy theo lÞch cho mçi ng©n hµng. c- 7 ngµy ng©n hµng. 14- Ng©n hµng ph¸t hµnh yªu cÇu ng©n hµng A x¸c nhËn L/C vµ th«ng b¸o cho ng−êi h−ëng lîi qua ng©n hµng B. Ng©n hµng B tiÕp nhËn chøng tõ vµ göi chóng trùc tiÕp dÕn ng©n hµng ph¸t hµnh a- Ng©n hµng ph¸t hµnh cã quyÒn tõ chèi chøng tõ v× kh«ng do Ng©n hµng x¸c nhËn xuÊt tr×nh. b- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i xin uû quyÒn thanh to¸n tõ Ng©n hµng x¸c nhËn. c- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i thanh to¸n nÕu chøng tõ phï hîp. 15- Ai lµ ng−êi quyÕt ®Þnh cuèi cïng xem bé chøng tõ cã phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña L/C hay kh«ng? a- Ng−êi xin më L/C. b- Ng©n hµng ph¸t hµnh. c- Ng−êi xin më L/C vµ Ng©n hµng ph¸t hµnh. C©u 3: URC 522 1995 ICC , UCP 500 1993 ICC vµ ISBP 645 2002 ICC lµ g× ? TÝnh chÊt ph¸p lý cña chóng ? C©u 4: Ph−¬ng thøc thanh to¸n ghi sæ ( Open Account ) lµ g× ? §Æc ®iÓm vµ tr−êng hîp ¸p dông ? §¸p ¸n ®Ò sè 4 ---------------- C©u 1: ( 2,5 ®iÓm ) -Tû gi¸ mua GBP/VN§ : BID ( GBP/VN§ ) = ASK ( GBP/USD )x ASK ( USD/VND ) = 1,6540 x 16.250 = 26.877,5 -TiÒn l i ký quü = 1.000.000 GBPx 2,5% x 3/12 = 6.250 GBP -Sè GBP ph¶i mua = 1.000.000 GBP – 6.250 GBP = 993.750 GBP -C«ng ty ph¶i chi ra = 993.750 GBP x 26.877,50 VN§ = 26.709.515.630 VN§ -PhÝ më L/C = 1.000.000GBP x 0,001% x 3 = 300 GBP C«ng ty ph¶i chi ra 300 GBP x 26.877,5 VN§ = 8.063.250 VN§ 1.1- Tæng sè tiÒn VN§ ph¶i chi ra ®Ó mua ®ñ ngo¹i tÖ = 26.709.515.630 VN§ + 8.063.250 VN§ = 26.717.578.880 VN§ . 1.2- C«ng ty ph¶i më L/C ®iÒu kho¶n ®á ®Ó øng tr−íc 20% trÞ gi¸ L/C cho Ng−êi h−ëng lîi tr−íc ngµy giao hµng . Ng−êi h−ëng lîi ph¶i më ng−îc l¹i cho C«ng ty ViÖt Nam mét L/G hoÆc mét Standby L/C ®¶m b¶o thùc hiÖn hîp ®ång , trong ®ã cam kÕt r»ng nÕu --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 14 tgiungar33@yahoo.com
 15. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… kh«ng giao hµng th× Ng−êi h−ëng lîi kh«ng nh÷ng ph¶i hoµn tr¶ tiÒn øng tr−íc cho C«ng ty VN mµ cßn ph¶i båi th−êng thiÖt h¹i cho C«ng ty VN b»ng X% tæng trÞ gi¸ Hîp ®ång . C©u 2 : ( 2,5 ®iÓm ) 1(a) ; 2(a) ; 3(c) ; 4(b) ; 5(b) ; 6(b) ; 7(b) ; 8(b,c,d) ; 9(c) ; 10(c) ; 11(b) ; 12(c) ; 13( a) ; 14(c) ; 15( b) C©u 3: ( 2,5 ®iÓm ) 3.1- Tr×nh bÇy c¸c t©p qu¸n quèc tÕ : + URC 522 1995 ICC lµ tõ viÕt t¾t cña Uniform Rules for Collection – C¸c quy t¾c thèng nhÊt nhê thu , b¶n söa ®æi n¨m 1995 , sã 522 do Phßng th−¬ng m¹i quèc tÕ ban hµnh dïng ®Ó ®iÒu chØnh ph−¬ng thøc thanh to¸n nhê thu . + UCP 500 1993 ICC lµ tõ viÕt t¾t cña Uniform Customs and practice for Document Credits – C¸c quy t¾c vµ c¸ch thùc hµnh thèng nhÊt ®èi víi tÝn dông chøng tõ , b¶n söa ®æi n¨m 1993 , sè 500 do ICC ban hµnh dïng ®Ó ®iÒu chØnh ph−¬ng thøc thanh to¸n b»ng L/C + ISBP 645 2002 ICC lµ tõ viÕt t¾t cña International Standard Banking Practice for examination of documents under documentary Credits – TËp qu¸n ng©n hµng tiªu chuÈn quèc tÕ dïng ®Ó kiÓm tra chøng tõ theo TÝn dông chøng tõ ban hµnh n¨m 2002 , sè 645 dung ®Ó kiÓm tra chøng tõ trong ph−¬ng thøc thanh to¸n b»ng L/C . 3.2- TÝnh chÊt ph¸p lý : + Kh«ng ph¶i lµ luËt quèc tÕ ; + Kh«ng b¾t buéc ph¶i ¸p dông tËp qu¸n , muèn ¸p dông th× ph¶i ®−îc c¶ hai bªn ®ång thuËn ; + Trong ¸p dông , cã thÓ tho¶ thuËn kh¸c tËp qu¸n , miÔn lµ ph¶i quy ®Þnh râ trong c¸c chøng tõ cã liªn quan ; + ¸p dông tËp qu¸n lµ cã ®iÒu kiÖn , ®iÒu kiÖn nµy do hÖ thèng luËt quèc gia quy ®Þnh C©u 4 ( 2,5 ®iÓm ) 4.1- Ph−¬ng thøc thanh to¸n Ghi sæ lµ mét ph−¬ng thøc trong ®ã quy ®Þnh Ng−êi b¸n më mét Sæ c¸i ®Ó ghi Nî Ng−êi mua sau khi Ng−êi b¸n ® hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng hoÆc cung øng dÞch vô . §Õn tõng ®Þnh kú nhÊt ®Þnh , Ng−êi mua sÏ chuyÓn tiÒn thanh to¸n cho Ng−êi b¸n . KÕt thóc hîp ®ång , hai bªn sÏ gÆp nhau quyÕt to¸n Sæ nî . 4.2- Quy tr×nh thanh to¸n nh− sau : + Ng−êi b¸n giao hµng hoÆc cung øng dÞch vô vµ göi chøng tõ göi hµng trùc tiÕp cho ng−êi mua ; + Ng−êi b¸n ghi Sæ nî ®èi víi Ng−êi mua ; + §Õn tõng ®Þnh kú , Ng−êi mua dïng ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn ®Ó thanh to¸n cho Ng−êi b¸n ; + KÕt thóc hîp ®ång , hai bªn quyÕt to¸n Sæ nî . 4.3- §Æc ®iÓm vËn dông : + §èi víi Ng−êi b¸n , ph−¬ng thøc Ghi sæ kh«ng cã sù tham gia cña ng©n hµng ; + ChØ më Sæ nî ë n¬i Ng−êi b¸n , Ng−êi mua më sæ chØ lµ theo râi , kh«ng cã gi¸ trÞ ph¸p lý ; + ¸p dông phæ biÕn trong thanh to¸n néi th−¬ng ; + Sö dông phæ biÕn trong ph−¬ng thøc göi b¸n , ®¹i lý tiªu thô ; + Ng−êi b¸n ph¶i tin t−ëng vµo kh¶ n¨ng thanh to¸n cña Ng−êi mua ; + Gi¸ mua hµng theo ph−¬ng thøc nµy th−êng cao h¬n thanh to¸n tr¶ ngay , bëi v× ®©y lµ ph−¬ng thøc tµi trî cña Ng−êi b¸n cho Ng−êi mua. --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 15 tgiungar33@yahoo.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2