intTypePromotion=1

Đề cương chi tiết học phần môn Thanh toán quốc tế

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
189
lượt xem
22
download

Đề cương chi tiết học phần môn Thanh toán quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học phần môn Thanh toán quốc tế giới thiệu cho sinh viên những kiến thức căn bản về tiền tệ thế giới, tỷ giá hối đoái, thị trường hối đoái, các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ trên thị trường hối đoái, cách phát hành và lưu thông các phương tiện thanh toán quốc tế và cách thực hiện các phương thức thanh toán trong các giao dịch thương mại, dịch vụ quốc tế. Cùng tham khảo đề cương để biết thêm thông tin chi tiết về môn học này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần môn Thanh toán quốc tế

  1. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ðỘ ðẠI HỌC NGÀNH ðÀO TẠO: NGÂN HÀNG ðỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Thanh toán quốc tế 2. Số tín chỉ: 2 3. ðối tượng: sinh viên hệ tín chỉ năm 3 4. Phân bố thời gian: 4.1. Số giờ chính thức trên lớp: 30 4.2. Số giờ tự học tại nhà: 15 5. ðiều kiện: Kinh tế quốc tế, Nhập môn Tài chính tiền tệ. 6. Mục tiêu của học phần: 6.1. Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về tiền tệ thế giới, tỷ giá hối ñoái và các nghiệp vụ kinh doanh ngọai tệ trên thị trường hối ñoái; cách phát hành và lưu thông các phương tiện thanh toán quốc tế và cách thực hiện các phương thức thanh toán trong các giao dịch thương mại, dịch vụ quốc tế 6.2. Hoàn tất môn học Thanh toán quốc tế, sinh viên có thể thực hiện nghiệp vụ mua bán ngọai tệ trên thị trường hối ñoái quốc tế, có thể ñảm nhiệm khâu thanh toán quốc tế tại các doanh nghiệp có họat ñộng xuất nhập khẩu và các phòng thanh toán quốc tế tại các ngân hàng thương mại 7. Mô tả vắn tắt: Giới thiệu cho sinh viên những kiến thức căn bản về tiền tệ thế giới, tỷ giá hối ñoái, thị trường hối ñoái, các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ trên thị trường hối ñoái, cách phát hành và lưu thông các phương tiện thanh toán quốc tế và cách thực hiện các phương thức thanh toán trong các giao dịch thương mại, dịch vụ quốc tế. 8. Phương pháp giảng dạy: Nhằm mục tiêu ñào tạo gắn với nhu cầu xã hội, phương pháp giảng dạy môn học ñược áp dụng là phương pháp giảng dạy truyền thống kết hợp với phương pháp giảng dạy hiện ñại trong ñó, sinh viên là trung tâm. Giảng viên ñóng vai trò là người hướng dẫn, cung cấp những kiến thức căn bản nền tảng ñồng thời hướng dẫn ñể sinh viên có kỹ năng nghiệp vụ thông qua việc sử dụng phương pháp thảo luận và xử lý tình huống thực tế. 9. Nhiệm vụ của sinh viên: Sử dụng phương pháp ñối thoại, sinh viên ñọc bài trước ở nhà theo hướng dẫn, ñến lớp nêu thắc mắc, thảo luận với giảng viên và các sinh viên khác. Sau ñó, giáo viên hệ thống lại nội dung chính, sinh viên thực hành nội dung ñã thảo luận qua các bài tập trên lớp và ở nhà. 10. Tiêu chuẩn ñánh giá sinh viên: 10.1. Kiểm tra giữa kỳ và làm bài tập, thảo luận trên lớp: 30% trong tổng số thang ñiểm 10 10.2. Thi hết môn: 70% trong tổng số thang ñiểm 10 11. Thang ñiểm: 10 12. Tài liệu học tập: 12.1. Tài liệu bắt buộc của môn học - Giáo trình Thanh toán quốc tế, (2010), PGS. TS. Trần Hoàng Ngân chủ biên và nhóm tác giả 12.2. Tài liệu tham khảo - Thanh toán quốc tế, (2009) PGS.TS Trần Hoàng Ngân & TS. Nguyễn Minh Kiều - Thanh toán quốc tế, (2010) PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương - Thanh toán quốc tế, GS. ðinh Xuân Trình - Văn bản pháp lý của NHNN liên quan ñến ngoại hối và thanh toán quốc tế. 13. Nội dung chi tiết học phần:
  2. CHƯƠNG 1: HỐI ðOÁI 1.1. Tỷ giá hối ñoái 1.1.1. Khái niệm 1.1.2. Phương pháp yết giá 1.1.3. Những quy ước trong giao dịch hối ñoái 1.1.4. Phương pháp tính tỷ giá chéo 1.1.5. Cơ sở xác ñịnh tỷ giá hối ñoái 1.1.6. Các nhân tố ảnh hưởng ñến tỷ giá hối ñoái 1.1.7. Phương pháp ñiều chỉnh tỷ giá hối ñoái 1.1.8. Các loại tỷ giá hối ñoái thông dụng 1.2. Thị trường hối ñoái 1.2.1. Khái niệm 1.2.2. ðặc ñiểm 1.2.3. Những ưu ñiểm và nhược của thị trường hối ñoái 1.2.4. ðối tượng tham gia thị trường hối ñoái 1.2.5. Phương thức giao dịch trên thị trường hối ñoái 1.3. Các nghiệp vụ hối ñoái quốc tế 1.3.1. Nghiệp vụ giao ngay (Spot Operation) 1.3.2. Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá (Arbitrage operation) 1.3.3. Nghiệp vụ kỳ hạn (Forward operation) 1.3.4. Nghiệp vụ hoán ñổi (Currency Swap) 1.3.5. Nghiệp vụ quyền chọn (Options markets) CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ 2.1. Hối phiếu (Bill of Exchange) 2.1.1. Khái niệm 2.1.2. ðặc ñiểm 2.1.3. Nội dung 2.1.4. Chấp nhận hối phiếu 2.1.5. Ký hậu hối phiếu 2.1.6. Bảo lãnh hối phiếu 2.1.7. Chiết khấu hối phiếu 2.1.8. Kháng nghị hối phiếu 2.1.9. Phân loại hối phiếu 2.2. Lệnh phiếu (Promissory notes) 2.2.1. Khái niệm 2.2.2. ðặc ñiểm 2.2.3. Nội dung 2.3. Séc (Cheque) 2.3.1. Khái niệm 2.3.2. ðặc ñiểm 2.3.3. Nội dung 2.3.4. Phân loại 2.4. Thẻ thanh toán quốc tế (International card) 2.4.1. Quá trình hình thành và phát triển của thẻ thanh toán 2.4.2. Khái niệm 2.4.3. Mô tả kỹ thuật 2.4.4. Các loại thẻ và công dụng CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ 3.1. Phương thức thanh toán chuyển tiền 3.1.1. Khái niệm 3.1.2. ðối tượng tham gia 3.1.3. Qui trình thanh toán 3.1.4. Trường hợp áp dụng 2 ThS. Phạm Khánh Duy
  3. 3.2. Phương thức thanh toán ghi sổ (Open Account) 3.2.1. Khái niệm 3.2.2. ðối tượng tham gia 3.2.3. Quy trình thanh toán 3.2.4. Trường hợp áp dụng 3.3. Phương thức thanh toán nhờ thu (Collection of payment) 3.3.1. Nhờ thu trơn 3.3.1.1. Khái niệm 3.3.1.2. ðối tượng tham gia 3.3.1.3. Quy trình thanh toán 3.3.1.4. Trường hợp áp dụng 3.3.2. Nhờ thu kèm chứng từ 3.3.2.1. Khái niệm 3.3.2.2. ðối tượng tham gia 3.3.2.3. Quy trình thanh toán 3.3.2.4. Trường hợp áp dụng 3.4. Phương thức giao chứng từ nhận tiền (CADs) 3.4.1. Khái niệm 3.4.2. ðối tượng tham gia 3.4.3. Quy trình thanh toán 3.4.4. Trường hợp áp dụng 3.5. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (Documentary Credits) 3.5.1. Cơ sở pháp lý 3.5.2. Khái niệm 3.5.3. ðối tượng tham gia 3.5.4. Quy trình mở và thanh toán L/C 3.5.4.1. Quy trình mở và tu chỉnh L/C 3.5.4.2. Quy trình thanh toán L/C 3.5.5. Thư tín dụng 3.5.6. Các loại thư tín dụng 3.5.7. Trường hợp áp dụng 4. Phân bố thời lượng giảng dạy Theo chương trình ñào tạo hệ tín chỉ của các lớp từ k35 và hệ hoàn chỉnh k15, văn bằng 2 k14 trở về sau, thời gian giảng dạy chính thức trên lớp là 30 tiết và 15 tiết sinh viên tự học ở nhà. Do ñó, môn học thanh toán quốc tế sẽ ñược phân bố thời lượng 4 tiết/buổi với nội dung cụ thể như sau: STT Nội dung giảng dạy chính thức trên lớp Nội dung yêu cầu sinh viên tự học ở nhà Buổi 1 • Giảng viên trình bày nội dung của • Sinh viên ñọc giáo trình Chương 1: Hối ñoái Chương 1: Thị trường hối ñoái 1.1.Tỷ giá hối ñoái 1.1.5 Cơ sở xác ñịnh tỷ giá hối ñoái 1.1.1 Khái niệm 1.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng ñến tỷ giá hối ñoái 1.1.2 Phương pháp yết giá 1.1.7 Phương pháp ñiều chỉnh tỷ giá hối ñoái 1.1.3 Những quy ước trong giao dịch hối ñoái 1.1.8 Các loại tỷ giá hối ñoái thông dụng. 1.1.4 Phương pháp tính tỷ giá chéo Buổi 2 • Giảng viên trình bày tóm tắt về các nhân • Sinh viên thực hiện bài tập về nhà: nghiệp tố tác ñộng ñến tỷ giá hối ñoái. vụ giao ngay và nghiệp vụ kinh doanh chênh • Giảng viên trình bày nội dung của lệch giá. Chương 1: Hối ñoái (tt) 1.2 Thị trường hối ñoái 1.3 Các nghiệp vụ hối ñoái quốc tế 3 ThS. Phạm Khánh Duy
  4. 1.3.1 Nghiệp vụ giao ngay (Spot Operation) 1.3.2 Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá Buổi 3 • Thực hiện việc sửa bài tập của nghiệp vụ • Sinh viên thực hiện bài tập về nhà: nghiệp giao ngay và kinh doanh chênh lệch giá vụ kỳ hạn • Giảng viên trình bày nội dung của Chương 1: Hối ñoái (tt) 1.3.3 Nghiệp vụ kỳ hạn (Forward operation) Buổi 4 • Sửa bài tập của nghiệp vụ kỳ hạn. • Sinh viên ñọc giáo trình Chương 2: Các phương tiện thanh toán quốc tế • Giảng viên trình bày nội dung của Chương 1: Hối ñoái (tt) 2.1 Hối phiếu (Bill of Exchange) 2.2 Lệnh phiếu (Promissory notes) 1.3.4 Nghiệp vụ hoán ñổi (Currency Swap 2.3 Séc (Cheque) operation) 2.4 Thẻ thanh toán quốc tế (International card) 1.3.5 Nghiệp vụ quyền chọn (Currency • Sinh viên thực hiện bài tập của nghiệp vụ Options operattion) hoán ñổi và quyền chọn • Sinh viên thực hiện bài tập tình huống của hối phiếu, lệnh phiếu, séc và thẻ Buổi 5 • Giảng viên trả lời câu hỏi của sinh viên có liên quan ñến chương 2 • Xử lý bài tập tình huống và trình bày tóm tắt về hối phiếu, lệnh phiếu, séc và thẻ • Sửa bài tập của nghiệp vụ kỳ hạn, hoán ñổi và quyền chọn Buổi 6 • Giảng viên trình bày nội dung của • Sinh viên ñọc giáo trình Chương 3: Các phương thức thanh toán Chương 3: Các phương thức thanh toán quốc tế quốc tế 3.2 Phương thức thanh toán ghi sổ 3.1 Phương thức thanh toán chuyển tiền 3.3 Phương thức thanh toán nhờ thu 3.3 Phương thức thanh toán nhờ thu 3.3.1 Nhờ thu trơn 3.3.2. Nhờ thu kèm chứng từ 3.4 PTTT giao chứng từ nhận tiền (CAD) 3.5. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ • Sinh viên ôn bài và tìm hiểu về trường hợp 1.1.1 Cơ sở pháp lý áp dụng của các phương thức thanh toán 1.1.2 Khái niệm quốc tế. 1.1.3 ðối tượng tham gia 1.1.4 Quy trình mở và tu chỉnh L/C Buổi 7 • Giảng viên trình bày nội dung của • Sinh viên ñọc giáo trình nội dung Các loại Chương 3: Các PTTTQT (tt) thư, ñặt câu hỏi cho Giảng viên. 1.1.5 Quy trình thanh toán L/C 1.1.6 Thư tín dụng 1.1.6.1 Khái niệm 1.1.6.2 Nội dung của thư tín dụng 1.1.7 Trường hợp áp dụng • Giảng viên trả lời câu hỏi của sinh viên có liên quan ñến chương 3. 4 ThS. Phạm Khánh Duy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2