Đề cương chi tiết học phần Kế toán ngân hàng

Chia sẻ: Phạm Thành Thắng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
449
lượt xem
142
download

Đề cương chi tiết học phần Kế toán ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo tài liệu "Đề cương chi tiết học phần Kế toán ngân hàng", tài liệu này giúp bạn nắm bắt các yêu cầu, cũng như nội dung chính và các kiến thức được học ở học phần Kế toán ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần Kế toán ngân hàng

 1. 1 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Học viện ngân hàng Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC – HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: CHÍNH QUI NGÀNH ĐÀO TẠO: NGÂN HÀNG ------------------------------------------------------------------------------------------ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Thời gian áp dụng: Năm học: 1. Tên học phần: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG 1 2. Số đơn vị học trình (tín chỉ): 3 3. Thời lượng: 48 tiết (45 phút/tiết) Giảng lý thuyết trên lớp: 30 Bài tập và thảo luận: 12 Tự học/nghiên cứu: 6 4. Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán (Lý thuyết hạch toán kế toán) 5. Mục tiêu của môn học: - Kiến thức: Sau khi nghiên cứu môn học KTNH 1, người học phải nắm đ ược những ki ến thức sau: nguyên tắc tổ chức công tác kế toán trong đơn vị ngân hàng và ph ương pháp h ạch toán kế toán đối với các nghiệp vụ cơ bản của một chi nhánh tổ chức tín d ụng nh ư: k ế toán huy động vốn, kế toán cấp tín dụng, kế toán thanh toán qua ngân hàng, k ế toán kinh doanh mua bán ngoại tệ giao ngay. - Kỹ năng: Các kỹ năng sau sẽ được rèn luyện trong quá trình nghiên cứu môn học: + Kỹ năng nghiên cứu và làm việc độc lập + Kỹ năng làm việc theo nhóm + Kỹ năng phát hiện và giải quyết các vấn đề cơ bản 6. Tóm tắt nội dung môn học Kế toán ngân hàng 1 là môn học nghiên cứu & vân dung các kiến th ức c ơ b ản c ủa Lý ̣ ̣ thuyết hạch toán kế toán để tìm hiểu về tổ chức công tác kế toán tại ngân hàng th ương m ại. Vận dụng cac chuân mực kế toan Quôc tế & Viêt Nam để phan anh cac nghiêp vụ phat sinh trong ́ ̉ ́ ́ ̣ ̉́ ́ ̣ ́ hoat đông kinh doanh cơ bản ở câp độ chi nhanh của m ột Ngân hang th ương mai nh ư: Huy đ ộng ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ vốn, cấp tín dụng, kinh doanh ngoại tệ giao ngay, thanh toán không dùng ti ền m ặt và thanh toán vốn giữa các ngân hàng tại môt chi nhanh NHTM. ̣ ́ 7. Nội dung chi tiết môn học Chương 1: Tổng quan về Kế toán Ngân hàng 1.1. Khái niệm, vai trò cua KTNH ̉ 1.2. Đối tượng, đăc điêm của Kế toán ngân hàng (Khái quát về báo cáo tài chính NHTM) ̣ ̉ 1.3. Tổ chức bộ may kế toán trong NH ́ 1.4. Hệ thống tài khoản và chứng từ trong kế toán ngân hàng Kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp trong KTNH 1.5. Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn 2.1. Khái quát về nguồn vốn huy động của ngân hàng 2.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng
 2. 2 2.3. Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả lãi trong kế toán vốn huy động của NHTM 2.4. Kế toán một số hình thức huy động vốn cơ bản Chương 3: Kế toán nghiệp vụ cấp tín dụng 3.1. Khái quát về tín dụng và kế toán nghiệp vụ cấp tín dụng 3.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 3.3. Nguyên tắc hạch toán lãi trong nghiệp vụ cấp tín dụng 3.4. Kế toán một số phương thức cấp tín dụng chủ yếu 3.5. Kế toán các nghiệp vụ đi kèm nghiệp vụ cấp tín dụng Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán tiền tệ 4.1. Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ 4.1.1. Những vấn đề cơ bản về kế toán nghiệp vụ ngân quỹ 4.1.2. Kế toán nghiệp vụ thu-chi quỹ tiền mặt 4.1.3. Kế toán nghiệp vụ điều chuyển quỹ tiền mặt 4.1.4. Kế toán đối chiếu số liệu tiền mặt cuối ngày 4.2. Kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt 4.2.1. Khái niệm và đặc điểm của thanh toán không dùng tiền mặt 4.2.2. Kế toán thanh toán bằng Ủy nhiệm chi 4.2.3. Kế toán thanh toán bằng Ủy nhiệm thu 4.2.4. Kế toán thanh toán bằng Séc 4.2.5. Kế toán thanh toán bằng Thẻ thanh toán 4.2.6. Kế toán các hình thức thanh toán quốc tế Chương 5: Kế toán hoạt động thanh toán vốn giữa các ngân hàng 5.1. Khái quát về hoạt động thanh toán vốn giữa các NH 5.2. Kế toán thanh toán thanh toan điên tử nôi bộ (chuyển tiền điện tử) ́ ̣ ̣ 5.2.1. Những vấn đề chung về chuyển tiền điện tử 5.2.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 5.2.3. Quy trình kế toán chuyển tiền điên tử ̣ 5.2.4. Kế toán đối chiếu và điều chỉnh sai sót trong chuển tiền điên tử ̣ 5.3. Kế toán hoạt động thanh toán vốn giữa các pháp nhân ngân hàng thương mại 5.3.1. Thanh toán bù trừ (thủ công và điện tử) 5.3.2. Thanh toán qua tài khoản TG tại NHNN 5.3.3. Thanh toán song biên 5.3.4. Thanh toán điện tử liên ngân hàng Chuơng 6: Kế toán kinh doanh ngoại tệ giao ngay 6.1. Những vấn đề cơ bản về kế toán ngoại tệ 6.2. Hạch toán giao dịch ngoại tệ giao ngay 6.2.1. Hạch toán mua ngoại tệ giao ngay 6.2.2. Hạch toán bán ngoại tệ giao ngay 6.2.3. Hạch toán chuyển đổi ngoại tệ Kế toán ngoại tệ ngày cuối tháng 6.3.
 3. 3 6.3.1. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ngoại tệ 6.3.2. Đánh giá lại giá trị ngoại tệ tồn quỹ ngày cuối tháng 8. Yêu cầu đối với sinh viên • Lên lớp đầy đủ • Chuẩn bị các tài liệu liên quan đến nội dung học mà giảng viên đã cung cấp • Làm bài tập và chuẩn bị các bài thảo luận để trình bày. 9. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo • Giáo trình chính: Kế toán Ngân hàng của Học viện Ngân hàng (2011). • Sách tham khảo: 1. Giáo trình Kế toán ngân hàng, Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh – Chủ biên TS. Nguyễn Thị Loan – TS. Lâm Thị Hồng Hoa; NxB Thống kê 2006. 2. Giáo trình Kế toán Ngân hàng thương mại, Học viện Tài chính 3. Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các TCTD do NHNN ban hành kèm theo QĐ 479/QĐ-NHNN/2005 4. Công văn số: 7404 /NHNN-KTTC, ngày 29 tháng 08 năm 2006 của NHNN hướng dẫn hạch toán kế toán nghiệp vụ phái sinh tiền tệ 5. Công văn số: 7459 /NHNN-KTTC, ngày 30 tháng 8 năm 2006 của NHNN hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ kinh doanh, đầu tư chứng khoán 6. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do BTC ban hành 7. Các báo và tạp chí chuyên ngành: Tạp chí kế toán, tạp chí Ngân hàng,... 8. Các website của các tổ chức: - Ngân hàng Nhà nước VN: http://www.sbv.gov.vn - Bộ tài chính: http://www.mof.gov.vn - Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế IASB: http://www.iasb.org - NH Ngoại thương Việt Nam: http://www.vcb.com.vn - Ngân hàng kỹ thương Việt Nam: : http://www.techcombank.com.vn - Công ty kiểm toán Ernst&Young: http://www.ey.com - Công ty kiểm toán KPMG: http://www.kpmg.com - Công ty kiểm toán PriceWaterhouse: http://www.pricewaterhouse.com - http://www.iasplus.com 10. Đánh giá môn học • Kiểm tra, giữa kỳ, thảo luận nhóm (2 đầu điểm) 30% • Điểm chuyên cần 10% • Thi cuối kỳ 60% 11. Đề cương nội dung chi tiêt & tiên trinh hoc tâp ́ ́ ̀ ̣ ̣
 4. 4 Tổng cộng Ghi Nội dung (giờ tín chú chỉ) Tuần 1&2: Tổng quan về kế toán ngân hàng 6 Tuần 3: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn 3 Tuần 4&5: Kế toán nghiệp vụ cấp tín dụng 6 Tuần 6&7: + Chữa bài tập và giải đáp thắc mắc (chương 2&3) 6 + Kiểm tra lần 1 Tuần 8&9: Kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt 6 Tuần 10&11: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng 6 Tuần 12&13: + Chữa bài tập và giải đáp thắc mắc (chương 4&5) 6 + Kiểm tra lần 2 Tuần 14: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ giao ngay 3 Tuần 15: Chữa bài tập và giải đáp thắc mắc (chương 6) 3 Tuần 16: Tổng kết và giải đáp thắc mắc chung 3 Tổng 48 12. Nhóm giảng viên Các giảng viên thuộc bộ môn Kế toán Ngân hàng Nhóm giảng viên:   Ths. Đinh Đức Thịnh  Ths. Nguyễn Hồng Yến  Ths. Trịnh Hồng Hạnh  Ths. Nguyễn Bảo Huyền  Ths Nguyên Minh Phương ̃  Ths. Nguyên Quynh Hương ̃ ̀  Cử nhân Phạm Hồng Linh  Cử nhân Đặng Thế Tùng 13. Tiến trình học tập Thời gian học: 16 tuần (một tuần 3 tiết: 135 phút);
 5. 5 14. Lịch trình tổ chức dậy học cụ thể Thời Hình thức gian, tổ chức Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghi chú địa dậy học điểm Tuần 1&2: Tổng quan về kế toán ngân hàng (6 tiêt) ́ Lý thuyết - Giới thiệu tổng quan môn học và đề cương - Đọc đề cương môn học; Chuẩn bị kế hoạch học tập và môn học học liệu - Khái niệm, vai trò cua KTNH ̉ - Đọc lại VAS 01 – Chuẩn mực chung và VAS21-Trình - Đối tượng, đăc điêm & nhiêm vụ của Kế ̣ ̉ ̣ bày báo cáo tài chính. toán ngân hàng, phân biệt KTNH và kế toán - Đọc trước nội dung các chuẩn mực kế toán quốc tế có các doanh nghiệp phi tài chính khác liên quan đến hoạt động của NHTM - Ôn lại về các nguyên tắc kế toán cơ bản và - Ôn lại về đối tượng của hạch toán kế toán, các nguyên việc vận dụng trong kế toán ngân hàng. tắc kế toán cơ bản và các báo cáo tài chính kế toán cơ - Cac mô hinh tổ chức bộ may kế toan NH ́ ̀ ́ ́ bản (đã nghiên cứu trong môn học Kế toán tài chính). - Tai khoan & chứng từ sử dung trong kế toan ̀ ̉ ̣ ́ - Liên hệ các vấn đề trên với lĩnh vực tài chính ngân NH hàng. - Khái quát về cac hinh thức kế toan sử dung ́̀ ́ ̣ trong ngân hàng thương mại. Tự n/c - Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các - Hệ thống tài khoản KTNH theo QĐ 479; các quyết định SV đọc Chương 1 – sửa đổi QĐ 479 Tổng quan về kế NHTM. - Chứng từ kế toán ngân hàng. Chú trong ̣ - Hệ thông tai khoan khach hang & tai khoan sổ cai cua cac ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̉ ́̉ ́ toán ngân hàng trong chứng từ điên tử sử dung trong hoat đông ̣ ̣ ̣ ̣ Ngân hang thương mai khi triên khai dự an hiên đai hoá ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ Giáo trình KTNH và ́ ̉ ́ hệ thống tài khoản thanh toan cua NHNN & cac TCTD NH -Quyết định số 196 – TTg ngày 1/4/1997 của Thủ tướng KTNH theo QĐ 479; Chính phủ về việc sử dụng các dữ liệu thông tin trên vật các quyết định sửa mang tin để làm chứng từ kế toán và thanh toán. đổi QĐ 479 - Quyết định số 308-QĐ/NH2 ngày 16/9/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - 376/2003/QĐ-NHNN về bao quan chứng từ điên tử ̉ ̉ ̣ - Quyết định số 1913/2005/QĐ-NHNN (30/12/ 2005) Về việc ban hành Chế độ lưu trữ tài liệu kế toán trong ngành Ngân hàng -Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/06/2006 do Chính
 6. 6 phủ ban hành quy định về thương mại điện tử - Quyết định 44/2002/QĐ-CP của Thủ tướng Chính Phủ Về việc sử dụng chứng từ điện tử Tuần 3: Kế toán nguồn vốn huy động của Ngân hang thương mai (3 tiêt) ̀ ̣ ́ Lý thuyết - Khái quát về vốn huy động của ngân hàng - Đọc trước Chương 2 giáo trình thương mại - Nghiên cứu VAS 16 – Chi phí đi vay và thông tư - TK và chứng từ sử dụng 105/2003/TT-BTC hướng đã thực hiện VAS này. - Nguyên tắc hạch toán lãi trong nghiệp vụ - Phương hướng xử lý hạch toán chi phí đi vay theo huy động vốn chuẩn mực kế toán. - Kế toán tiền gửi Không kỳ han, có kỳ han ̣ ̣ Tạp chí Kế toán, 2007, số 68, tr.23 - 26 - Kế toan Tiêt kiêm không kỳ han, có tiết ́ ́ ̣ ̣ kiệm có kỳ hạn, tiêt kiêm đam bao băng vang ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ̀ - Kế toán phát hành giấy tờ có giá Tự n/c - Kế toán tiền gửi thanh toán và TG TK - QĐ 1141/QĐ-NHNN được ban hành ngày 28/05/2007 về - SV đọc chương Kế không kỳ hạn. tỷ lệ dự trữ băt buôc ́ ̣ toán huy động vốn - Kế toán vốn đi vay - Quyết định 187 về việc điều chỉnh dự trữ bắt buộc đối trong các giáo trình - Làm bài tập kế toán vốn huy động. với tổ chức tín dụng - Đọc nội dung công - Yêu cầu công bố thông tin về vốn huy động - Quyết định 2133/QĐ-NHNN về lãi suất tiền gửi dự trữ bố về VHĐ trong bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng VAS 22 và nội dung trên các BCTC - Thủ tuc mở tai khoan, cac dich vụ trên tai khoan tiên gửi ̣ ̀ ̉ ̣́ ̀ ̉ ̉ công bố về vốn đi không kỳ han, cac nghiêp vụ gia tăng trên tai khoan tiên ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ vay trong VAS 16. gửi không kỳ han cua cac NHTMNN, NHTMCP, ̣ ̉ ́ NHTMLD trên cac website cua Ngân hang thương mai ́ ̉ ̀ ̣ Hướng dẫn làm bài tập chương 2 Chữa bài - Chữa mẫu một số bài tập phần kế toán huy - Làm tất cả các bài tập trong các giáo trình ở các phần tập động vốn tương ứng và baì tập khác do giảng viên giao (nếu có) Tuần 4&5: Kế toán hoạt động cấp tín dụng Lý thuyết - Tín dụng và các hình thức cấp tín dụng của - Đọc trước Giáo trình KTNH, phác họa sơ đồ chung về kế toán nghiệp vụ cho vay từng lần ngân hàng - Nguyên tắc hạch toán lãi trong nghiệp vụ - Làm các bài tập liên quan đến nghiệp vụ cho vay từng cấp tín dụng lần và CV theo HMTD - Kế toán nghiệp vụ cho vay từng lần - Đọc tài liệu về IAS 39 - Kế toán nghiệp vụ cho vay theo hạn mức - Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN tín dụng http://kiemtoan.com.vn/modules.php?name - Kế toán nghiệp vụ cho vay đồng tài trợ ́ - QĐ sô18/2007/QĐ-NHNN
 7. 7 - Kế toán nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá. - Kế toán nghiệp vụ bảo lãnh - Kế toán nghiệp vụ cho thuê tài chính - Kế toán phân loại nợ và trích lập DPRR - Kế toán xử lý nợ xấu và các khoản thu hồi. Tự n/c - Kế toán nghiệp vụ mua bán nợ - Đọc giáo trình - Kế toan khi Ngân hang xiêt nợ ́ ̀ ́ - Làm bài tập trong sách - Công bố thông tin về hoạt động tín dụng và - Quy chế mua bán nợ của các tổ chức tín dụng (ban dự phòng rủi ro tín dụng trên các BCTC. hành kèm theo Quyết định số 59/2006/QĐ-NHNN) và Quy chế bảo lãnh ngân hàng (theo Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN) Tuần 6&7: Chữa bài tập và giải đáp thắc mắc Chương 2&3 Chữa bài - Chữa bài tập và giải đáp thắc mắc của - Làm tất cả các bài tập trong các giáo trình ở các phần tập phần kế toán huy động vốn tương ứng và baì tập khác do giảng viên giao (nếu có) - Chữa bài tập và giải đáp thắc mắc của - Chuẩn bị các câu hỏi cho giảng viên về các phần có liên phần kế toán tín dụng quan (đặc biệt là các nội dung phải tự học) Kiểm tra bài số 1 Tuần 8&9: Kế toán nghiệp vụ thanh toán tiền tệ Lý thuyết - Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ: thu-chi, điều - Đọc giáo trình KTNH chuyển và đối chiếu số liệu cuối ngày -Nghị định 91/CP về thanh toán không dùng tiền mặt - Khái niệm và đặc điểm của thanh toán -Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề không dùng tiền mặt án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 - Các phương tiện thanh toán không dùng tiền và định hướng đến năm 2020 tại Việt Nam mặt cơ bản. -Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 - Kế toán các phương tiện thanh toán không -Nghị định 159/2003/NĐ-CP về cung ứng và sử dụng séc dùng tiền mặt cơ bản: - Thông tư 05/2004/TT-NHNN ngày 15-9-2004, hướng + Ủy nhiệm chi dẫn thi hành Nghị định 159/2004/NĐ-CP + Ủy nhiệm thu - Quyết định 30/2006/QĐ-NHNN ngày 11-7-2006 về Quy chế cung ứng và sử dụng séc + Séc thanh toán + Thẻ thanh toán -Quyết định 1092/2002/QĐ-NHNN ngày 8/10/2002 -Nghị định 64/2001/NĐ-CHI PHÍ - Quyết định 226/2002/QĐ-NH ngày 26-3-2002 về Quy
 8. 8 chế hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán -Nghị định 32/2001/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành Pháp lệnh thương phiếu Tự nghiên + Thư tin dung nôi đia ́ ̣ ̣̣ 48/2007/QĐ-NHNN Quy đinh về viêc thu phí dich vụ thanh ̣ ̣ ̣ toan qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán ́ cứu + Thẻ Ngân hang ̀ -38 /2007/QĐ-NHNN Ban hµnh Quy chÕ cÊp, sö dông vµ qu¶n lý m· tæ chøc ph¸t hµnh thÎ ng©n hµng -Quy chế thẻ ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ- NHNN ngày 15/5/2007 của Thống đốc NHNN ̉ ̣ Thẻ ngân hang môt phương tiên thanh toan ̀ ̣ ̣ ́ -Sinh viên tự tim hiêu về tiên ich cua thẻ với chủ the, với ̀ ̉ ̣́ ̉ ̉ Thao luân cua thế kỷ 21 ̉ NHTM, vơi người ban hang, với cơ quan quan lý NN, ́ ́ ̀ ̉ -Những rui ro đôi với phat triên thẻ NH ̉ ́ ́ ̉ -Công nghệ nên tang để triên khai thẻ NH ̀̉ ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ -Cac điêu kiên triên khai ap dung tai VN Tuần 10: Kế toán hoạt động thanh toán vốn giữa các ngân hàng (I) Lý thuyết - Khái quát về hoạt động thanh toán vốn - Đọc Giáo trình KTNH - Kế toán hoạt động thanh toán vốn nội bộ - Làm các bài tập trong hệ thống câu hỏi và bài tập. của một pháp nhân ngân hàng thương mại -Quyết định 457/2003/QĐ-NHNN ngày 12-05-2003 của (Kế toán thanh toan điên tử nôi bộ – Chuyển ́ ̣ ̣ Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy trình kỹ tiền điện tử) thuật nghiệp vụ thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng + Khái niệm và phân loại các lệnh thanh toan -Quyết định số 33/2006/QĐ-NHNN ngày 28/7/2006 ́ điên tử nôi bộ ̣ ̣ www.sbv.gov.vn hoặc www.luatvietnam.com.vn + Cơ chế quản lý và điều hòa vốn trong thanh toán điên tử nôi bộ ̣ ̣ + Quy trình kiểm soát và đối chiếu trong thanh toán thanh toan điên tử nôi bộ ́ ̣ ̣ + Kiểm soát và hạch toán các lệnh thanh toan ́ điên tử nôi bộ trong thanh toán thanh toan điên ̣ ̣ ́ ̣ tử nôi bô. ̣ ̣ Thảo luận - Kế toán sửa chữa sai lầm trong thanh toán Đọc Giáo trình KTNH thanh toan điên tử nôi bô. ́ ̣ ̣ ̣ Làm các bài tập trong các giáo trình - Xu hướng quản lý vốn tập trung của các NHTM hiện đại và tác động của nó tới thanh toán thanh toan điên tử nôi bô. ́ ̣ ̣ ̣
 9. 9 Tuần 11: Kế toán hoạt động thanh toán vốn giữa các NH (II) Lý thuyết - Kế toán hoạt động thanh toán vốn giữa các Đọc giáo trình KTNH pháp nhân ngân hàng thương mại. Làm các bài tập trong giáo trình + Thanh toán bù trừ (thủ công và điện tử) - Quyết định 309/2002/QĐ-NHNN ngày 09-04-2002của + Thanh toán điện tử liên ngân hàng Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thanh toán Điện tử liên ngân hàng - Quyết định 212/2002/QĐ-NHNN ngày 20-03-2002của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy trình kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng - Quyết định 1557/2001/QĐ-NHNN ngay 14/1/ 2001 về ̀ việc ban hành Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng ̣́ -Quyêt đinh 1571/2005/QĐ-NHNN -Quyết định số 83/QĐ-NH2,Ngày 9 tháng 4 năm 1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Tự n/c - Kế toán hoạt động thanh toán vốn giữa các Đọc giáo trình KTNH pháp nhân ngân hàng thương mại. Làm các bài tập trong giáo trình + Thanh toán qua TG tại NHNN. http://www.aac.com.vn/regulationdetail.jsp?lang + Thanh toán song biên và đa biên. + Các hình thức thanh toán khác. - Làm BT trong hệ thống câu hỏi và BT Tuần 12&13: Chữa bài tập và giải đáp thắc mắc Chương 4&5 Chữa BT Chữa bài tập và giải đáp thắc mắc liên quan - Làm tất cả các bài tập trong giáo trình ở các phần đến kế toán nghiệp vụ ngân quỹ, thanh toán tương ứng và baì tập khác do giảng viên giao (nếu có) KDTM và kế toán thanh toán vốn. - Chuẩn bị các câu hỏi cho giảng viên về các phần có liên quan (đặc biệt là các nội dung phải tự học) Kiểm tra bài số 2 Tuân 14: Kế toan nghiêp kinh doanh ngoại tệ giao ngay ̀ ́ ̣ Lý thuyết - Các phương pháp hạch toán ngoại tệ - Đọc giáo trình KTNH - Hạch toán nghiệp vụ mua bán ngoại tệ giao . ngay - Hạch toán nghiệp vụ chuyển đổi ngoại tệ - Xác định KQKD và CL tỷ giá cuối kỳ. Tự n/c - Làm bài tập trong giáo trình SV đọc giáo trình
 10. 10 KTNH Tuân 15: Chữa bài tập Chương 6 ̀ Chữa BT Chữa bài tập và giải đáp thắc mắc liên quan - Làm tất cả các bài tập trong giáo trình ở các phần đến kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ tương ứng và baì tập khác do giảng viên giao (nếu có) - Chuẩn bị các câu hỏi cho giảng viên về các phần có liên giao ngay. quan (đặc biệt là các nội dung phải tự học) Tuần 16: Tổng kết toàn bộ chương trình Lý thuyết - Tổng kết toàn bộ chương trình - Đọc lại toàn bộ nội dung chương trình môn học đã nghiên cứu và tài liệu có liên quan Thảo - Giải đáp thắc mắc - SV tự ôn tập lại toàn bộ các nội dung đã học và chuẩn luận/bài - Chữa bài tập bị trước các câu hỏi với giảng viên. tập - Rà soát lại toàn bộ bài tập đã làm để yêu cầu GV chữa (nếu cần)
 11. 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản