Để vẽ tốt hình họa cơ bản - Phần 2

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
304
lượt xem
183
download

Để vẽ tốt hình họa cơ bản - Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hình vuông - Khối vuông tĩnh - Tạo ấn tượng về một cố kết vững vàng chắc chắn nhưng cũng nặng nề kém linh hoạt đôi khi lạnh lùng. - Hình chữ nhật đứng có hướng chuyển động chính là, trên dưới bởi vậy tạo cảm giác và ấn tượng tốt về chiều cao, sự hướng thượng và thăng thiên. Tuy vậy do bị kéo dài theo trục đứng nên cũng có xu hướng không chắc chắn và dễ đổ vỡ. - Hình chữ nhật nằm ngang có xu hướng chuyển động mạnh về chiều nằm ngang, bởi vậy đôi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Để vẽ tốt hình họa cơ bản - Phần 2

  1. v t t hình h a cơ b n(Ph n 2) Hình vuông - Kh i vuông tĩnh - T o n tư ng v m t c k t v ng vàng ch c ch n nhưng cũng n ng n kém linh ho t đôi khi l nh lùng. - Hình ch nh t đ ng có hư ng chuy n đ ng chính là, trên dư i b i v y t o c m giác và n tư ng t t v chi u cao, s hư ng thư ng và thăng thiên. Tuy v y do b kéo dài theo tr c đ ng nên cũng có xu hư ng không ch c ch n và d đ v . - Hình ch nh t n m ngang có xu hư ng chuy n đ ng m nh v chi u n m ngang, b i v y đôi khi có c m giác b đè b p, và cũng không ch c ch n. Tuy v y nó t o nên n tư ng v s thanh bình, ngh ngơi n u quá đà có th rơi vào c m giác quên lãng. - Hình Tròn - Kh i c u: Ch a đ ng c hai đ c tính đ ng và tĩnh, hình tròn cũng như kh i c u cho ta c m giác nh , nh , có c m giác nh v th tích. Đư ng tròn êm ái và gây c m giác v nh c c m. Khi có nhi u vòng tròn k t h p còn t o nên c m giác màu mè. - Hình Ô van: Hình ô van năng đ ng hơn hình tròn, nó g i s chuy n đ ng. Khi b doãng r ng nó t o c m giác u o i. Khi b kéo dài v chi u cao nó cũng t o c m giác v s đ v . - Hình tam giác: Có c m giác ch c ch n n c đôi khi l nh lùng n u đó là tam giác đ u. Hình tam giác chuy n đ ng m nh hơn v phía có góc nh n nh nh hơn trong t ng th . Hình tam giác có đáy trùng v i phương n m ngang t o c m giác trang nghiêm, nâng lên v tinh th n, s cao sang, s thăng thiên và tán dương. Hình tam giác ngư c, ho c hình thoi làm n y sinh c m giác không ch c ch n và mong manh. - Hình xoáy trôn c: Vô cùng năng đ ng, có s c hút l n và chuy n đ ng m nh m , có kh năng t o o giác nhưng cũng vì th nó l i là hình không n đ nh và b n v ng. Các hình cơ b n khi tr c t nhiên b thay đ i thư ng tr nên đ ng hơn so v i tr ng thái bình
  2. thư ng. Vi c n m đư c chi u hư ng chuy n đ ng và tr ng thái đ ng, tĩnh c a hình không nh ng giúp b n trong vi c xây d ng m t b c c cơ b n cũng như trong nh ng bư c tìm hi u sáng t o mà còn h tr b n r t nhi u trong quá trình xây d ng m t hình h a cơ b n. 9. Cân b ng T t tiên xa xưa đ n con ngư i ngày nay đ u s ng trong môi trư ng t nhiên có s cân b ng. Dù cho đi u ki n t nhiên ngày nay có th đã khác xưa, con ngư i ngày nay cũng sáng t o t trang b cho mình nh ng phương ti n đ c i thi n đi u ki n s ng đ i v i môi trư ng kh c nghi t. Tuy v y con ngư i th c ra v n s ng tr n trong môi trư ng có quy lu t c a t nhiên. T nhiên bao gi cũng có kh năng đi u ti t t t nh t đ có s cân b ng, s cân b ng đó di n ra qua chu kỳ c a ngày và đêm, nóng và l nh, th c và ng ... Cũng xu t phát t đó, trong môi trư ng cân b ng c a t nhiên - nhu c u cân b ng xã h i và t cân b ng c a con ngư i như m t t t y u. Lý lu n Đông y v cơ b n l y cân b ng và hài hòa âm dương làm căn b n đ ngăn ch n và ch a tr đ i v i m i bi u hi n b nh lý. Trong h i h a cũng v y, b c v c a b n bao gi cũng đòi h i có s cân b ng th giác. Cơ s cơ b n c a cân b ng th giác là d a vào tr c tung và hoành. Đi m cân b ng c a m t b c v v nguyên t c thư ng gi a b c tranh. V cơ b n có 3 cách cân b ng và qua đó phát sinh hình th c th 4.Khi v m t b c tranh theo tr c đ ng (tr c tung) t c là b c v c a b n đang có xu hư ng thi u tr c hoành, nhu c u t thân đây là b n ph i b sung cho nó thêm nh ng đư ng hư ng c a tr c hoành. Ngư c l i khi b n v b c tranh tr c ngang t c là b c v c a b n đang có xu hư ng thi u đư ng hư ng c a tr c tung, nhu c u t thân đây là b n ph i b sung cho nó nh ng đư ng hư ng theo tr c tung. Ki u cân b ng này b n s b t g p khá nhi u qua nh ng h a ph m c a các h a sĩ Trung Hoa xưa. Ki u cân b ng trên t o nên nh ng tr ng thái tình c m m c thư c n c , nh p nhàng và hài hòa, hi m khi nó t o nên nh ng b t ng năng đ ng. Tôi
  3. t m g i đó là hình th c cân b ng n đ nh có chu kỳ. Ki u cân b ng th hai tôi s gi i thi u sau đây t o nên nh ng b t ng v x lý thông tin th giác. Hình A - hai nhóm: tín hi u th giác (m ng, hình, kh i, nét, màu s c...) có xu hư ng m t cân b ng rõ r t. Đ t o nên s cân b ng tương đ i ta có th xê d ch m t trong hai nhóm hình vào g n ho c r i xa v trí trung tâm c a b c v và hình B là m t kh năng cân b ng, tuy v y xu hư ng cân b ng v n chưa th t s n đ nh. Ta có th đưa thêm hình ho c ti p t c xê d ch hai hình. Gi s ta đưa thêm hình (ho c nhóm tín hi u th giác) vào góc trái c a khuôn hình (hình v C), lúc này thay vì đư c cân b ng ta nh n th y vi c đưa thêm m t hình vào góc trái khuôn hình đã t o nên m t cân b ng tr m tr ng. Bây gi chuy n hình đư c đưa thêm này vào góc đáy bên ph i khuôn hình ta nh n th y khuôn hình lúc này đã có s cân b ng c n thi t (hình D). V i đ c tính c a l i cân b ng này tôi t m g i là: cân b ng đ ng. Các h a sĩ hi n đ i ưa dùng l i cân b ng này. Vì nó có kh năng t o nên nh ng x lý khoáng đ t và b t ng . - Cân b ng theo chi u sâu: Là l i cân b ng gi a các nhóm thông tin th giác thu c các l p theo chi u sâu c a b c tranh. S choán ch nhóm hình hay m u s c... quá nhi u phía trư c, trong khi h u c nh c a nó quá tr ng v ng r t có th s c n đ n nhu c u cân b ng. - L i cân b ng th tư: Có th đư c sinh ra b i kh năng ph i h p hài hòa t 2 đ n 3 kh năng cân b ng nói trên v i nh ng m c đ ph i tr khác nhau có th s t o ra nh ng b t ng nh t đ nh v kh năng c a s cân b ng. 10. Đi u hòa đ m nh t - gi i quy t chính ph Nh ng h a sĩ thu n th c có th cùng lúc x lý hàng lo t nh ng thao tác như d ng hình, cân b ng, b c c, lên đ m nh t... nhưng b n là ngư i m i h c v b n không nên làm như v y. B n hãy bóc tách đ hoàn thi n t ng ph n m t và t t nhiên s có lúc b n c n ph i xâu chu i nh ng thao tác đó sao cho nó g n k t đ ng b h u cơ. Sau khi d ng hình xong, b n c n phân chia h th ng đ m nh t. B n
  4. hãy dim m t đ làm m đi các b ph n chi ti t và tìm nh ng đi m n i b t. B n hãy phân chia rõ h th ng sáng t i và c h th ng ph n quang (n u có). Sau đó dùng chì (hay than) làm đ m sơ b toàn b h th ng bên t i (và thư ng ưu tiên cho nh ng b ph n có đ đ m m nh hơn đư c lên đ m trư c). Khi có đ đ m m c trung bình b n b t đ u lên đ m cho h th ng bên sáng (và cũng b t đ u t nh ng b ph n đ m nh t c a h th ng sáng). M i khi lên đ m cho bên sáng b n đ ng quên thêm cho bên t i nh ng đ đ m c n thi t đ có đư c s phân bi t h th ng sáng t i. Tôi không g i thao tác này là đánh bóng mà g i là: đi u hòa đ m nh t. B n hãy suy nghĩ đ n cách g i đó. Bí quy t trong khi đánh bóng chính là đi u hòa đ m nh t. Ch có thông qua đi u hòa đ m nh t b n m i có đư c b c v có h th ng sáng t i trong tr o và thu n m t; Và cũng ch có thông qua đi u hòa đ m nh t b n m i ch đ ng ch n v trí ho c b ph n thích h p làm đi m nh n, đi m hút m t hay nhóm chính cho b c v . Có th b n đã làm quen v i vi c gi i quy t m i quan h chính ph trong quá trình làm m t bài t p b c c ngư i ho c phong c nh. Nhưng h u như các b n đã quên đ t v n đ chính ph và đi u hòa đ m nh t trên m t b c v hình h a. S dĩ có đi u này, có l xu t phát t hai cách nghĩ. Khi b n ti n hành phác th o b c c, và khi b n đ ng trư c m t m u v . M t bên, b n ph i ch đ ng đưa vào m t tranh nh ng nhân v t, cây c i, nhà c a ho c đ v t... ngư c l i khi đ ng trư c m u hình h a b n thư ng b rơi vào th th đ ng. Th c ra khi v hình h a t t nhiên b n v n c n bám sát m u, nhưng không đ mình rơi vào th th đ ng b ng vi c sao chép m u. B n hãy quan sát, so sánh h th ng hình kh i... r i b t đ u nét phác trên th ch đ ng. B n hãy th nhìn vào hai ngư i (ho c hai đ v t) đ ng g n nhau và cùng cách m t b n m t kho ng x p x b ng nhau. Trư c h t b n hãy nhìn vào kho ng gi a (đi m chia đôi đo n th ng n i t v trí c a ngư i này t i v trí c a ngư i kia) hai ngư i. B n s không nhìn th y th t rõ
  5. ngư i nào, c hai đ u hơi m ph i không? Bây gi thay vì cách nhìn trên b n hãy hư ng cái nhìn c a b n t p trung vào m t ngư i duy nh t. B n s th y r t rõ ngư i này, còn ngư i kia ch nhìn th y r t m (như m t d u hi u nh n bi t) và không rõ m t chi ti t nào. V i cách nhìn vào kho ng gi a hai nhân v t, n u m t trong hai ngư i có nh ng chi ti t như màu qu n áo ho c s đ i l p sáng t i m nh s gây s chú ý c a b n hơn. Tình hình chung khi lên đ m nh t cho b c hình h a c a b n cũng v y. Khi quan sát đ lên kh i cho m t b ph n cơ th nào đó, t t nhiên b n không th không hư ng cái nhìn c a b n t p trung vào v trí b ph n đó. Như đã nói trên, lúc này b n s th y r t rõ tương quan sáng t i c a b ph n này. B n ghi nh n nó, r i sau đó lên đ m nh t cho b ph n này đúng như tương quan mà b n v a quan sát đư c? B n đã m c l i quan sát r t l n đi m này. N u b n ti p t c x lý như trên cho nhi u b ph n khác, thì b c v c a b n ch là s l p ghép nh ng tương quan rõ nét như nhau, thành m t t ng th khô khan, c ng nh c. Không gian trong h i h a phương Tây có th liên h đơn gi n như khi b n đ ng trư c m t kh i c u. Toàn b kh i c u ch duy nh t m t đi m g n nh t v i v trí m t nhìn c a b n. Nh ng đi m còn l i đ u không cùng v trí. Qua đó có th nói: không m t đi m nào trên m u có đ m nh t như nhau hay có tương quan sáng t i như nhau. Trong khi đó cơ th con ngư i ho c tĩnh v t thì không ph i b ph n nào cũng có tương quan gi ng nhau. Ch ng h n, tay và m t bao gi cũng có đ r n ch c hơn ng c, đùi, không nh ng th nó còn có th b rám n ng. Vì v y, tương quan v ch t cũng như tương quan sáng t i c a nó ph i hoàn toàn khác bi t v i ng c và đùi. Hai tay tuy có đ r n ch c và m u s c như nhau, nhưng m t tay đ t trong bóng t i còn tay kia đ t ngoài sáng l i t o nên nh ng tương quan hoàn toàn trái ngư c. G p m t vài v n đ tôi v a nêu trên, h n b n đã th y b c v hình h a tình tr ng mà t t c các tương quan sáng t i t i m i v trí đ u như nhau là hoàn
  6. toàn không thu n m t. M i khi quan sát chi ti t quan h sáng t i c a m t b ph n nào đó b n nên ghi nh r ng: cái n tư ng rõ ràng (mà b n nh n đư c b i s chú tâm c a cái nhìn mà b n dành cho nó), ch có giá tr giúp b n nh n bi t và phân chia kh i hình cho m ch l c. Công vi c ti p theo, b n ph i dim m t l i, r i đưa chi ti t, b ph n v a quan sát vào t ng th - t t ng th này (t c là áp d ng cái nhìn cùng lúc đ ng b t ng th ), b n s có đi u ki n nh n bi t, so sánh c p đ chênh l ch sáng t i c a b ph n v i t ng th . Qua đó b n có th phân vùng sáng t i v i nh ng tương quan m nh nh , chênh l ch khác nhau h p lý. V i cách làm vi c như v y không nh ng b n có th đi u hòa đ m nh t h p lý mà còn có th l a ch n đi m nh n m nh, đi m buông th và nh c l i... đ t o d ng chính ph cho b c v . Khi b n chưa th t v ng tay, thì vi c yêu c u b c v c a b n có chính ph qu là đã hơi cao m t chút. Tuy v y b n v n c n bi t đ n và t p ti p c n v i nó. Và có th i đi m b n s làm ch đư c nó. m c sơ lư c, trong khi dim m t đ so sánh tương quan đ m nh t b n đã nh n ra nh ng v trí, b ph n, hay vùng có tương quan m nh. Đ ng th i b n cũng nh n ra nh ng vùng có tương quan th t nh , r i c nh ng vùng l p l i tương quan m nh, nh n a ph i không? Nh ng vùng có tương quan m nh thư ng có kh năng hút m t c a b n hơn c . Căn c vào đó, b n hãy ch n l a m t v trí, b ph n có s g i c m th m m và có s c thu hút cái nhìn c a b n hơn c , mi n là v trí này không quá g n 4 góc tranh và 4 c nh hông c a b c v ,. Thông thư ng, đi m nh n này đư c đ t vào m t trong 4 v trí có l i cho m t nhìn (4 đi m này đư c xác đ nh b ng cách đơn gi n là b n hãy chia m i c nh hông c a b c tranh làm 3 ph n b ng nhau, r i n i các đi m đó v i nhau theo nh ng đư ng song song v i tr c ngang và tr c d c, giao đi m c a 4 đư ng này chính là 4 đi m c n tìm). Trong khi, b n ch đ ng nh n m nh gây s chú ý v phía b ph n nào đó c a b c v thì t t nhiên b n cũng c n gia gi m hay đi u
  7. hòa đ m nh t cho nh ng vùng ho c b ph n khác. Qua đó ít nhi u b n đã bư c đ u làm quen v i cách đ t v n đ chính ph trong khi v hình h a. Hy v ng b n s không d ng bư c này mà ti n xa hơn nh ng m c x lý chính ph ph c t p hơn n a.
Đồng bộ tài khoản