Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Địa lý và lịch sử tỉnh Cà Mau (Tập II): Phần 2

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:133

10
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Địa lý và lịch sử tỉnh Cà Mau (Tập II)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Địa lý kinh tế tỉnh Cà Mau; Địa lý nông nghiệp Cà Mau; Ngành trồng trọt ở Cà Mau; Ngành chăn nuôi ở Cà Mau; Địa lý lâm nghiệp Cà Mau; Địa lý ngư nghiệp Cà Mau; Địa lý công nghiệp Cà Mau;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý và lịch sử tỉnh Cà Mau (Tập II): Phần 2

 1. Chuang III DIA LY KINH TE TÌNH CÀ MAU BAI 11 OAC OléM CHUNG CÙA h?M KINH TECA MAU Tu khi thiic hién còng cuòc doi mói, eùng vói cà naóc, nén kinh te Cà Mau dà co nhùng chuyén doi lón, tàp trung vào mot so màt ed bàn sau day: - ThiJ^ nhàt: Huòng vào phàt trién nén kinh té hàng hoà nhiéu thành phàn, vàn hành theo co che thi truòng, co su quàn ly cùa Nhà nUóc theo dinh huóng xà hòi chù nghìa. NhiJtng thành phàn kinh té góm: quóc doanh, tàp thè, cà the, doanh nghiép tu nhàn va hén doanh. Hién nay, trong càc thành phàn kinh té. thành phàn kinh té ngoài quóc doanh vàn chiém ty tron-^ lón. Nàm 1998, già tri san xuàt nòng nghiép cà the chiém ty trong tuyét dòi. Khu vUc san xuàt còng nghiép, so ed sd ngoài quóc doanh chiém 98,9%, già tri san xuàt chiém 51,3%. - Thu hai: Nén kinh té Cà Mau, nhóm ngành thuòc khu vUc 1 (nòng - làm - ngU) vàn giù vi tri chù yéu. Khu vUc II (còng nghiép, xày dUng), khu vUc III (dich vu) vàn con chiém ty trong nhò. Nàm 2000, ty trong trong ed càu GDP giùa 3 nhóm ngành là: 56,42%; 23,66%; 19,92%. Song diéu dàng chù y là mot so nàm gàn day, trong ed càu kinh té cùa tinh, ty 65
 2. trong giùa càc nhom ngành dà co nhùng chuyén dich theo huóng ngày eàng tàng cho nhóm ngành II va III. giàm nhóm ngành 1. Nàm 1996, nòng - làm - thuy san 65,95%; còng nghiép va xày dùng 16.41%; dich vu 17.64%. - Thbt ba: Nén kinh té (^à Mau phàt trién nhanh va tUdng dòi òn dinh. Tu sau nàm 1995, eh? so'phàt trién CDP thudng vUdt 6% hàng nàm. Nàm 1996 so vói nàm 1995 tàng 6,4%. Nàm 1997 tàng 6% so vói nàm 1996. Nàm 1998 tàng 8,35% so VÓI nàm 1997, nàm 2000 tàng 10,57% so vói nàm 1999. Dàc biét trong khu vUc II va III toc dò tàng trUOng thUdng dat hdn 10% hàng nàm (nàm 2000 khu vUc II tàng 22,74%, khu VUc 111 tàng 5,98% so vói nàm 1999). Kim ngach xuàt khàu nàm 2000 dat hdn 245 triéu USD, so vói qàm 1999 tàng 55,06%. Bình quàn dàu ngirói nàm 2000 (thoo (U)P) là 4.890.000 dóng, tàng 7,48% so vói nàm 1999 va tàng khà nhanh .so vói càc nàm trUó(\ trén mùc bình quàn ehung eùa cà nUdc. - Thi/ tit: Ve phàn bò kinh té. Cùng vói nhùng ehuycn dieh ed eàu kinh té, sii phàn bó kinh té eua tinh dà eó nhùng thay dòi dàng ké: He thòng còng nghiép - dàe biét eòng nghiép che bién dà phàt trién ve eàe vùng nguyèn liéu. vùng nòng thòn sàu. Ngoài khu vUe eòng nghiép tàp trung tai thành phò Cà Mau. tinh dà phàt trién thèm 7 eum eòng nghiép: Nàm Càn. Song D("K-, Khành Hòi. Gành Hào. Cài Dòi Vàm. Tri I*hài. Vàm Dinh. Trong nòng nghiép dà va dnng hình thành nhùng vùng nòng nghiép tàp trung, vùng ehuy«"'n eanh. vùng kmh té chuyén mon hoà nhu vùng nguyèn liéu mia Thói Bình; vùng tòm tàp'trung d Ng(»e Hién. Dàm Ddi; vùng lùa Cài Nuóe, Tran Vàn Thdi, Thói Bình. U Minh... Hình thành cae vùng ehuyèn eanh là dàu hiéu tòt eùa nén kinh té chuyén dòi theo huóng san xuàt hàng hoà. Dónj? 66
 3. thdi nò eùng là ed sd de khàng dinh mò hình phàn bò kinh té trong thòi ky mói. - Thù nàm: Tiém nàng kinh té cùa tinh'ràt lón, song hién trang dang con chUa tUdng xùng. Nguyèn n'hàn chinh là ed sd ha tàng con thàp kém, dàc biét dòi ngù lao dóng con yéu va thiéu, nguón von con nghèo,... Muòn khai thàe hiéu qua cao càc tiém nàng kinh té cùa tinh càn nhanh chòng khàe phue càc han che trén. • Hién nay, tinh dang eó chù trUdng phàn vùng va diéu ehinh quy hoach san xuà't giai doan 2000 - 2010 (xem bài doc thém) va Trung Udng co dU àn dàu tu xày dUng khu còng nghiép "khi - dién - dam" tai xà Khành An, huyén U Minh. Trong tUdng lai, nén kinh té Cà Mau sé co nhiéu trién vong phàt trién tòt, toc dò tàng trUdng nhanh, ed eàu kinh té sé eó nhiéu bién dòi theo huóng còng nghiép hoà, hién dai hoà... CÀU HÒI 1. Nén kinh té Cà Mau eó dàc diém gì? ,, 2. Bang nhùng hiéu biét cùa em hày phàn tich nhùng dàe diém dò'' 3. Trién vong cùa nén kinh té tinh Cà Mau trong tUdng lai nhu thè nào? 67
 4. 1. MOT SO CHI TIÉU TÓNG H O P (Theo Cuc Thòng ké Cà Mau) Chi béu Don V» 1996 2000 TDPT tinh Wq(%) Già tn san xuét (GO) (gié so sành) Tr dóng j 6 950 378 10 005 439 109.54 Tóng san phim (GDP) (già so sành) Tr dòng 3290 354 4543 320 108.40 Quy beh lùy (già so sành) Tr dóng 871 804 1 467 653 113,91 Quy bèu dùng (già so sành) Tr dóng 1692 354 2 466 493 109.87 Tóng san phim (GDP) BQ dàu nguòi (TT) Tr dóng 338 4 89 109.67 Quy bèu dùng bmh quàn dau ngiAÀ (TT) Tr dóng 208 294 Co càu GDP (già thuc té) ^4óng - Làm - Hgu nghièp % 67.85 56.00 Cdog nghiAp. Xày dimg % 16.10 23.00 Thuong nnai. Deh vu % 16.05 21.00 2 GIÀ TRI SAN XUAT (CO) (già thi/e tè- triéu dòng) Chi béu 1996 1997 1998 1999 2000 T ^ s ^ 7.203.348 8.601.857 10.044.313 11.101.2S0 12.140.M5 Phàn theo Uhu viK Nòng - Là» i - Ngi/ nghiép 4 525 681 4 973 879 5 642 252 6 290 135 6 516 312 Cóog nghWrvV Xày óung 1 773 1951 2 494 268 3 079 798 3 364 431 4 038 701 ThuOfìg mjn. Dich vu 904 472| 1 133 710 1 322 263 1 446 684 1 594 943 3. CO CÀU GIÀ TRI SAN SUAT (Dvt: %) Chi bèu 1996 1997 1996 1999 2000 Tòng t ò 100,00 100.00 100.00 100.00 100,00 Phàn theo khu vUc ^4^ng Làm Hq\j nghièp 63.15 57 82 56 17 56 66 53 60 Còng nghièp Xày dung 25 19 29 00 J0 66 30 31 33 20 ' Thuong mat Dich vu 11 65 13 18 13 16 13 03 13 10 68
 5. GIÀ TRI SAN XUAT (GO) (Già so sành 1994 • triéu dóng) Chi tiéu 1996 1997 1998 1999 2000 Tòng %6 6.950.387 7.373.511 7.973.581 8.807.122 10.005.439 Phàn theo khu vi^ Nòng - Làm - Ngi/ nghiép 3 991 083 3999148 4346 548 4908 509 5.232.484 Còng nghièp. Xày dong 2.007.401 2368.913 2.500.931 2685.519 3.449.289 Thi/ong mai, Dich vu 881 903 1 005 450 1 126 102 1.213094 1.323 666 TOC DÒ PHÀT TRIÉN GIÀ TRI SAN XUAT (GO) (Dvt: % (Nàm triCdc =100%)) Chi tièu 1996 1997 1998 1999 2000 T^fìg %6 106.09 106,14 110.45 113.61 109.54 Phàn theo khu vuc Nóng - Làm - Nqi/ nghiép 100,20 108.69 112.93 106.60 107,01 Cóng nghièp, Xày dong 114.03 105,57 107.38 128,44 113,51 ThiiOng mai, Dich vu 114.01 112,00 107.73 109,11 110.69 *•» TONG SAN PHAM TRONG TINH (GDP) (Già thUc té- triéu dóng) Chi tièu 1996 1997 1998 1999 2000 T^ng so 3.588.342 4.007.784 4.706.940 5.107.021 5.592.188 Phàn ttìeo khu viX • • Nòng - Làm - Ngi/ nghièp 2 366 475 2540 907 2846 226 3050 866 3 131 625 C-òng nghièp Xày di/hg 588 892 679 783 953 858 1 044 658 1 286 203 Thjong mai. Dich vu 632 975 787 094 906 856 1 011 497 J 1 174360 69
 6. co CAU TÓNG SAN PHÀM TRONG TÌNH (GDP) ( Dvt: 9(c) Chi béu 1996 1997 1998 1999 2000 Tòng $6 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 Phàn theo khu viX Nòng - Làm - NgJ nghièp 67 85 63.40 6047 59 74 56,00 Còng nghiép Xày dUt>g 16 10 16.96 20 26 20.46 23.00 Thuong mai. Djch vu 16,05 19.64 19.27 19.81 21.00 TÒNG SAN PH^M TRONG TINH (GDP) (Già so sành 1994 - triéu dòng) Chi tiéu 1996 1997 1998 1999 2000 Tòng tó 3.290.354 3.487.772 3.779.252 4.108.882 4.543.320 Phàn theo khu viK Nòng - Làm - Ngtf nghiép 2 036 751 2 051 721 2 204 982 2 379 549 2 536 408 Cóog nghiép. Xày dUhg 647 001 746 073 801 633 875 289 1 074 806 ThiAjng mai Deh vu 606 602 689 978 772637 854 044 905 106 TOC Dò PHÀT TRIEN GDP (Dvt: ^f (Nàm1 tri/àe - 1009r)) Chi bèu 1997 1998 1999 2000 BQtk (96 góc) Tòng so' 106.00 108.36 108.72 110.57 108.40 Pfyàn theo khu vuc Nòng - Làm - Ngii nghièp 100.73 107 47 10792 107 73 105 92 Còng nghiép Xày dur>g 115.31 107.45 109.19 122.79 113.53 T^i/ong mai. D*ch vu 113.74 111,98 110,54 105.98 110,52 TICH LUY VA TIEU DUNG (Dvt: triéu dòng) Chi tiéu 1996 1997 1998 1999 2000 Térìg so (già ìhuc té) 2913.788 3427.454 3.675333 4213.292 4665.283 "Fich luy 709 143 957 744 1 044 896 1 221 855 1 303 650 TiéL dùng 2 004 645 2 469 710 2 630 437 2 991 437 3 361 633 Tóng so (già so sành) i 2 564 158 2 921271 3 303.776 3 735 207 3 934 146 Tich luy 871304 1 OS7 534 1284 571 1430 591 1467 635 Tiéu dùng i 1 692 354 i 1 823 763 | 2 019 2051 2 304 617 | 2 466 493 70
 7. TOC DÒ PHÀT TRIÉN TICH LUY - TIÉU DÙNG (Dvt: % (Nàm tri/àc =100%)) Chi tiéu 1997 1998 1999 2000 BQtk (96 góc) T^ng»d' 113.93 113,09 113.06 105.33 111.30 Tich luy 125,89 117,04 111,37 102,59 113,91 Tiéu dùng 107,76 110.72 114.13 107.02 109.87 CO CÀU TICH LUY - TIÉU DÙNG (Dvt: % ) Chi tiéu 1997 1998 1999 2000 BQtk (96 góc) léng %6 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Tich luy 26.67 27.94 28,43 29,00 27,94 Tiéu dùng 7333 72.06 71,57 71,00 72,06 THU CHI NGAN SÀCH (Dvt: triéu dòng) Chi tiéu 1996 199' 1998 1999 2000 Tòng thu ngàn «àch 225.607 261.082 277.544 261.881 276000 Trong dò khu vut Nhà nUÓc Thu ti/ kinh té toing i/ong 15723 11 497 7983 Thu ter kinh té dia phi/ong 225607 245^95 265 483 253 692 Thu ti/ khu vi/C co vón nube ngoài 164 564 206 Tòng chi ngin sich 302035 388.477 377.401 470.266 459.000 Chi dàu tu phàt tnen 77 424 88 530 82424 146 064 Chi thuòng xuyén 224 611 299 947 294 977 324 202 71
 8. A n 00 ij o o ai =«> ^i^^CM = CSI CM = • CM II O CO < < O uj CD < ai O \ QL A CTT Q m O i ij \ ^ 9 ^ < s ^ * O f nj r-^ J. A ì^i II o O in 00 V C
 9. e eozisz'L fizg'ieie CM 88l'Z6S'S O 889*1^0'L 998'080'e Cu fi LZOYOL'8 tQ^, O 988*906 888'e86 Z 9ZZ'9i^8'Z Ql^6'9QZ'l^ [ID o z «e e8Z'6Z9 cV Cu 106'01^8'Z z n^L'LQQ'n «CO C/3 I SZ6'Ze9 Z68'888 o fizi&:99ez Lii Z«C'888'e M •CU' s s IO co CSJ n 73
 10. 2000 lich ¥U s , 110,57 122.7B i o IO \ » ^^ 15 ^* E C9 II 1 \ 3> \ 1 u • * ^ 2 \\ 5 \\ 5 \\ \a \g 1 i — s o \ \| § \ 1 9 ^"•^^ ^ * \ 1 ^ ^ \ B ^ \ \ \ S * » < K z \ \ ««>• » u i u < -- - ^ k—. — 8 \\ IH Q co \ \ V .1 0> = c^ '"' \ \ ^^ \ \ S\ ' % • &
 11. BAI 12 » A DjA LY NONG NGHI$P CÀ MAU 1. \ìkC DIÉM CHUNG Nónp nghiép là ngành kinh te giù vi tri quan trong nhàt rùa tinh. Trong crt ràu tòng san phàm CIDP cùa tinh nhùng nàm gàn day, nóng nghiép (góm: nóng, làm, ngù) luón luón rhié'm hdn 60%. Nàm 1998: 60,47%. Nhóm ngành này thu hùt hOn 75% tóng lao dòng, su dung 85,6% dién tich dàt tu nhión toàn tinh. Nóng nghiép cung càp nguòn luong thUc, thuc phàm cho nhu càu dia phUdng. Trong nhùng nàm gàn day, nò tham già rung càp nguòn nguyèn héu cho ngành còng nghiép,che bién. tao nguón hàng xuàt khàu quan trong. Nhùng thuàn Idi va trd ngai trong phàt trién nó'ig nghiép: 1. Diéu kién tU nhién • • Tòng dién tich 5.21 Ikm', bình quàn dàt tu nhién dau ngiTdi cùa Cà Mau là 0,47ha va bình quàn theo lao dòng [),95ha (1998). So vói càc tinh dong bang song Cùu Lx)ng, binh quàn này vào loai cao. Dàt (^à Mau thuòc dàt phù sa tré, giàu hàm lùdng mùn, Jò phì nhièù cao, bàt cu loai dàt nào eùng déu co khà nàng phàt trién nòng nghiép. Khi hàu càn xieh dao gió mùa nóng va àm. khòng co mùa .long, dàc biét rat it bào, lù, bién bao boc hai màt, he thòng 75
 12. kénh rach chàng chit... là ed sd cho Cà Mau phàt trién nén nòng nghiép da dang, ben vùng. quy mò iòn. Ve cà the va lue de phat t n e n nòng nghiép. Cà Mau hdn hàn càc tinh dong bang song Cùu Long. Tuy vày, de khai thàe dUdc nhùng tiém nàng nóng nghièp. d bàt eù loai dàt nào, ngifdi dàn Cà Mau cung déu phài day eòng cài tao Toàn bò dién tieh eanh tàe cùa tinh bi nhiem man, phèn (dàt man: 159.785ha; dàt phèn: 345.489ha). Man hoàe phén déu khòng phù hdp vói nhiéu loai cày tróng. Dàc biét trong diéu kién lùdng àm (mùa), lai ehia hai mùa .sàu sàe. phèn hoàe man de phàt trién tói tàng eanh tàc. Thuc tièn phàt trién nòng nghiép eùa tinh dà co nhùng mùa vu thàt thu do tinh ehàt này eùa dàt. Nén nhiét eao va òn dinh tao khà nàng tàng trUdng. phàt trién cày tróng nhanh, song ehinh nò eùng tao diéu kièn cho sinh vàt eó hai phàt trién manh, làm giàm nàng suàt cày tróng, vàt nuòi. Che dò mUa mùa cùa Cà Mau khòng sàu sàe so vói Bae Liéu, Sóc Tràng va mot so tinh dóng bang song Cùu Long, nhung thdi gian mùa khò. dàt eanh tàe thiéu n\iòc. phàn lón dién tich dàt eanh tàc mói chi dUde khai thàe trong mùa mUa, he so su dung dàt con thàp; ben eanh dò tinh chat thàt thuòng trong che dò mUa, càc hién tUdng thdi tiét dàc biet (giòng, gió xoày...) eùng anh hudng xàu dén phàt trién nóng nghiép cùa tinh. 2. Diéu k i é n k i n h tè • xà hòi Nguón lao dóng nòng nghièp dói dào, nàm 1998, tóng lao dòng trong khu vUc nòng - làm - ngU là 416.223 ngUÒi. Nguón lao dóng này lai eó truyén thòng ve .san xuà't nóng nghièp. eó nhiéu kinh nghiém tróng lùa. màu, cày eòng 76
 13. nghiép va trong chàn nuói, thuy san. Cùng nhU nòng dàn Nam Bó, ngUdi nòng dàn Cà Mau som tiép xùc vói nén san xuàt hàng hoà, sàng tao va nàng dóng trong san xuà't, trong chuyén dói ed càu vàt nuòi, cày tróng. Nhùng kinh nghiém quy bau à'y két hdp vói còng nghé mói, lai difdc khuyén khich phàt trién bang chinh sàch phù hdp là nguón luc thùc day nén nóng nghiép cùa tinh phàt trién. Dàu tu xày dUng ed sd vàt chat, ky thuàt cho nóng nghiép trong nhùng nàm gàn day dà già tàng nhanh (phàn bón, xàng dàu, mày, he thòng kènh mUdng, nguón vón, mang luói dién, dUdng xà. dòi ngù lao dòng ky thuàt,...). Song so vói nhu càu phàt trién nòng nghiép quy mò lón, hién dai thi nhùng dàu tu này vàn chUa dàp ùng thoà dàng. San xuàt nòng nghiép con le thuóc nhiéu vào tu nhién, he so su dung dàt con thàp, nàng suàt chUa cao, chUa òn dinh. 3. Tinh hình phàt trien San xuà't nòng nghiép eùa tinh trong nhùng nàm gàn day già tàng nhanh cà ve dién tich, nàng suàt, san lUdng. Già tri san xuà't lUdng thUc, thUe phàm déu tàng: 1998 so vói 1996 tàng gàn 11%; già tri san xuàt thuy san tàng 25%; già tri san xuàt làm nghiép tàng 98%. Dòng thdi dang eó su chuyén dòi Cd càu cày tróng, vàt nuòi, bude dàu phàt trién mò hình san xuàt da eanh. CÀU HÒI 1. Phàn tich vi tri, vai trò cùa nén kinh té nòng nghiép dòi vói su phàt trién kinh té nói ehung cùa Cà Mau? 2. Kinh té nòng nghiép Cà Mau eó nhùng thuàn Idi, khó khan gì? 3. Néu nhùng net lón ve két qua dà dat dUdc va huóng phàt trién sàp tói cùa nén kinh té nòng nghiép Cà Mau? 77
 14. HO. NHÀN KHAU. LAO DÒNG NÒNG NGHIÉP CHIA THEO HUYÉN, THÀNH PHÒ Huyén TP H6 1 Lao dóng (ngiió) i 1997 1998 1999 1 1998 1999 f I 1980 j i99/ 1997 1 1998 TÓNG SO 105 097 ' 106777 111 994 1 630 637 607 526 Xt«700 t 1 309 7M » 2 7« 619909 1 j TP Cà Mau 12 191 11 983 13 578 70 325 72 325 71 332 30 249 30 448 31 9s h Thdi Binh 19642 19 387 19919 108 380 105 94 7 1J2 578 49 467 47 737 47l«t HUMinh 8 362 8 392 9 356 52 079 52 269 55 498 31613 31683 33 32 H TrinV Fhoi 21513 22 945 24 167 128 810 136 /23 139 709 69 513 70 596 72693 H CAiNoóc 29 871 30 555 30 460 188 177 191 260 167 530 88 257 89 667 78 731 H Oàm Do 13 357 13 357 13 555 71 303 71 303 70 082 39 235 39 235 38 48; H NoocHitfn 161 158 159 805 892 797 364 367 TINH HINH SU DUNG DÀT NÀM 1998 CHIA THEO HUY$N. THANH PHÓ Difn VI tinh: ha. Huyén Tóng Chia r3 dièn ttch Dàt nòng Oél làm Oà\ khu Oél chUB dàt nghiép nghièp chuyén dàn cu Si/dung dùng TOÀN TÌNH 521 069 350766 95141 125586 5254 54 322 TP Ca Mau 24 93 21 412 1 237 621 1 223 H The* Binh 62 810 57 375 601 2 007 538 2 319 H U Mmh 75 873 33 734 32 708 2 952 509 5 970 H Trio V Tho 70 013 • 52 103 6 042 2 541 951 8 406 H Cai Nuoc 83 616 71 221 993 3 147 877 7 375 H Oàm Do. 79 356 62 049 7 473 2 692 628 6 514 H NgocHiin 124 848 52 869 47 321 1 DIO 1 130 22515 78
 15. DIEN TICH DÀT NÒNG NGHIÉP Dcfn vi tinh: ha Chi tièu 1997 1998 1999 J6ng di^n tich àiì Nóng nghièp 349.315 350.766 350.766 Ghia ra 1 Cày hàng nàm 193 36 192.222 192 222 - Dai tròng lùa 186 652 181 619 184619 - Oàt tróng mau va cày còng 6.681 7603 7 603 nghièp hàng nàm 2 Dal Iròng cày làu nàm 48 012 33 337 33 337 3 Dièn tich mài ntfòc nuòi tròng 107.937 110 428 110 428 thùy sin 4 Oàt vi/Òn lién nhà 14779 14 779 79
 16. DIÈN BIÉN CÀC LOAI DAT NÓNG NGHIÈP(*) D(fn vi tinh: ha LOAI SU DUNG NAM 1980 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Tòng dit Nòngj 186.912 267 9291 286.707 269 391 309.736 314.«M 120.MU r^ghé^p co %ù dung 1 Oàt NN King nàm 173.141 173125) 180S2QI 189 1^ 173830| 178623 184 634 1.1 Oàt chuyén K M 162.045 166.577Ì 174.1231 182 169.6041 171.331 174.411 - Lua 2 vu 4 422 10 2091 15 542J 30 7581 l Lùa 1 vu 157 623 157 741 155 395J 155 7961 143 661 1.2. O i t l u a i - M à u - 1 Lua - 1 Màu 1.3 Oàt chuyén ra 6.534 bnàu l Rau dàu càc loai 2 535 - Khoai lang 2 269 • Khoai mi 947 • Cày chat t)òt khàe 783 1.4 Ciy còng 4.562 r>ghiép ngln rìgày Trong do - Mia 8oa 2. Ciy dai ngày 9839 2 1 Cày àn qui 5 207 2 2 0aa 4 632 3. Oà't nuòi tròrv^ 3932 thùy %irì 3 1 NuÓJ tòm 3 932 3 2 Cà dóng 12 505 3 3 Lua tòm (*) Nguón: Sa Nóng nghiép uà PTNT 1998 80
 17. DIÉN TICH -NÀNG SUÀT- SAN LlTONG TRONG NN (*) • • CAy tróng va vàt nuòi NAM 1995 NAM1996 NAM 1997 D tich NS SL 0 tich NS SL D tich NS SL (ha) Ta/ha tàn (ha) Ta/ha tàn (ha) Ta/ha tàn 186.880 28.40529.827 206.414 28.6 519.471_216.851 29.20634.262 -He thu 15542 38 70 60 161 30 451 2 6 4 110 993 40 157 40 60163023 ' Mùa 171 338 27 40469 666 175 656 2 7 3 479 407174 421 26 50462 074 - Oòng xudn 307 349 1073 2 273 4030 9165 •Oién tjch gieo tróng lùa 186 880 206414 216851 • Ndng suàt binh quàn 284 28 292 • Tóng san li/ong 529 827 591 473 634 262 2 Miu 1.422 8.441 1.546 7.633 1.431 6.902 ? 1 Khoai lang 372 76 6 2 852 388 80 3 139 334 560 1 868 2 2 Khoai mi 683 59 6 4 075 304 59 1 708 226 58.0 1 314 • T
 18. HIÉN TRANG DAT NÒNG NGHIÉP NÀM 1997 (•) (DVT: ha) LOAI SU DUNG T^ng dit Nòng ngh^p co ttf dyng I.OitNNKàngnim 1.1 ùét chuyén lua • Lua 2 vu • Lua 1 vu 1.2 OétlùB^Méu 1 Lua- 1 Mèo 1.3 ùét chuyén n màu ' Rau dàu càc loai - Khoai lang Khoai mi Cày chat bò[ khàe 1.4 Cày cóng nghi^ ngàtì ngày Trong dò - Mia 2. Ciy dai ngày 2 1 Cày àn qua 22Dua 3. Oit nuòi tróng thùjr 105.51 %àn 3 1 NUÒI tòm 3 2 Lùa tòm (*) Nguón: Sa Nóng nghiép va PTNT • 1998 82
 19. THÓNG KÉ CÀC CÒNG TRÌNH THÙY LOl HIÉN CO (*) TT Tèn còng trinh Dai Ròng Dièn tich Choc nàng Nàm xày (m) (m) (ha) 1. Kènh thùy l
 20. I 26 Kènh Tram Bau 5600 11 6.16 1969 27 Kènh Tày 3700 10 3.70 1967 28 Kènh Ba Xè 6 300 14 882 1992 29 Kénh Xà Dat (GH3) 6000 12 7.20 1968 30 Kènh G»òng Noi 2 800 16 4.48 1985 31 Kénh Bang Lén 6800 12 8.16 1987 32 Kènh Cày Tram 3400 16 5,44 1981 33 Kènh MÒI 4500 12 5,40 1992 •i , •- - 34 Kènh Hoà Thành 11 000 18 19.80 1996 35 Kènh Cóng Oòi 4300 12 516 1988 1 • 36 Kènh £>nh Binh 11 000 14 15.40 1964 37 Kénh Bay Thào 4400 14 6.16 1969 38 Rach Ràp 5000 20 10,00 1967 39 KénhChot Mot 3600 12 4,32 1986 40 KénhHué 3000 10 3.00 1979 41 Kénh Bà Cai Di 1 900 16 7.84 1993 42 Kènh Le Quyén 3400 8 2.72 1997 43 Kènh 26/3 2300 9 2,07 1993 44 Kènh Sàu Séng 5000 10 5,00 1997 45 Kènh Làig Tram 1 4 700 10 4.70 1999 46 Kènh Li ng Tram 7 4800 10 4.80 1997 47 Kènh Uirg Tram 7 5200 10 5.20 1997 48 Kènh Làng Tròn 5000 10 5.00 1997 49 Kènh EHA3r>g Xoóng 13000 14 18.20 1991 50 Kènh òng HUdr>g 10000 10 10.00 1992 51 Kènh Thi Phung 3000 10 300 1994 • 52 Kènh Giòng Kè 2500 10 2.50 1987 53 Kènh vuòn Co 1 000 8 0,80 1969 54 Kènh 7 Ntgàn 6000 10 6.00 1968 55 Kènh Ta Ba Sa 3000 7 2 10 1968 84
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2