intTypePromotion=3

Điều khiển khí nén và thuỷ lực (Chương 5)w

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

1
369
lượt xem
250
download

Điều khiển khí nén và thuỷ lực (Chương 5)w

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển khí nén và thuỷ lực (Chương 5)w

 1. ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 5 – Caùc phaàn töû ñieàu khieån – ñieàu chænh CHÖÔNG V CAÙC PHAÀN TÖÛ ÑIEÀU KHIEÅN - ÑIEÀU CHÆNH Cô caáu chænh aùp Cô caáu chænh löu Van an toaøn Van tieát löu Van traøn Boä oån toác Van ñieàu chænh aùp suaát Cô caáu chænh höôùng Rôle aùp suaát Van moät chieàu Van ñaûo chieàu Van tuyeán tính 57
 2. ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 5 – Caùc phaàn töû ñieàu khieån – ñieàu chænh Trong heä thoáng ñieàu khieån khí neùn – thuûy löïc, ngoaøi cô caáu bieán ñoåi naêng löôïng, phaàn töû ñöa tín hieäu vaø xöû lyù tín hieäu ra, coøn coù nhieàu cô caáu ñieàu khieån vaø ñieàu chænh laøm caùc nhieäm vuï khaùc nhau. Tuøy thuoäc vaøo nhieäm vuï cuûa heä thoáng maø caùc cô caáu naøy chia ra laøm 3 loaïi chuû yeáu: Cô caáu chænh aùp Cô caáu chænh löu löôïng Cô caáu chænh höôùng 5.1. CÔ CAÁU CHÆNH AÙP Cô caáu chænh aùp duøng ñeå ñieàu chænh aùp suaát, coù theå coá ñònh hoaëc taêng hoaëc giaûm trò soá aùp suaát trong heä thoáng truyeàn ñoäng khí neùn – thuûy löïc. Cô caáu chænh aùp coù caùc loaïi phaàn töû sau: 5.1.1. Van an toaøn Van an toaøn coù nhieäm vuï giöõ aùp suaát lôùn nhaát maø heä thoáng coù theå taûi. Khi aùp suaát lôùn hôn aùp suaát choù pheùp cuûa heä thoáng thì doøng aùp suaát löu chaát seõ thaéng löïc loø xo, vaø löu chaát seõ theo cöûa T ra ngoaøi khoâng khí neáu laø khí neùn, coøn laø daàu thì seõ chaûy veà laïi thuøng chöùa daàu (hình 5.1). P T Kí hieäu Hình 5.1 Van an toaøn 5.1.2. Van traøn Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa van traøn töông töï nhö van an toaøn. Chæ khaùc ôû choå khi aùp suaát cöûa P ñaït ñeán giaù trò xaùc ñònh, thì cöûa P noái vôùi cöûa A, noái vôùi heä thoáng ñieàu khieån (hình 5.2). P A Hình 5.2 Kí hieäu van traøn 5.1.3. Van ñieàu chænh aùp suaát ( van giaûm aùp) Trong moät heä thoáng ñieàu khieån khí neùn & thuûy löïc moät bôm taïo naêng löôïng phaûi cung caáp naêng löôïng cho nhieàu cô caáu chaáp haønh coù aùp suaát khaùc nhau. Trong tröôøng hôïp 58
 3. ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 5 – Caùc phaàn töû ñieàu khieån – ñieàu chænh naøy ta phaûi cho bôm laøm vieäc vôùi aùp suaát lôùn nhaát vaø duøng van giaûm aùp ñaët tröôùc cô caáu chaáp haønh ñeå giaûm aùp suaát ñeán moät trò soá caàn thieát. P1 P2 Kí hieäu Hình 5.3 Van giaûm aùp 5.1.4. Rôle aùp suaát. Rôle aùp suaát thöôøng duøng trong heä thoáng khí neùn – thuûy löïc cuûa caùc maùy töï ñoäng vaø baùn töï ñoäng. Phaàn töû naøy ñöôïc duøng nhö laø moät cô caáu phoøng quaù taûi, töùc laø coù nhieäm vuï ñoùng hoaëc môû caùc coâng taéc ñieän, khi aùp suaát trong heä thoáng vöôït quaù giôùi haïn nhaát ñònh vaø do ñoù laøm ngöng hoaït ñoäng cuûa heä thoáng. Vì ñaëc ñieåm ñoù neân phaïm vi söû duïng cuûa rôle aùp suaát ñöôïc duøng raát roäng raõi, nhaát laø trong phaïm vi ñieàu khieån. Nguyeân lyù hoaït ñoäng, caáu taïo vaø kí hieäu cuûa rôle aùp suaát moâ taû ôû hình 5.4. Trong heä thoáng ñieàu khieån ñieän - khí neùn, rôle aùp suaát coù theå coi laø phaàn töû chuyeån ñoåi tín hieäu khí neùn – ñieän. Trong thuûy löïc noù laø paàhn töû chuyeån ñoåi tín hieäu daàu – ñieän. 5 1 2 3 4 Kí hieäu Hình 5.4 Rôle aùp suaát 5.2. CÔ CAÁU CHÆNH LÖU Cô caáu chænh löu löôïng ñeå xaùc ñònh löôïng löu chaát chaûy qua noù trong moät ñôn vò thôøi gian vaø nhö vaäy seõ laøm thay ñoåi vaän toác dòch chuyeån cuûa cô caáu chaáp haønh trong heä thoáng löu chaát laøm vieäc vôùi bôm taïo naêng löôïng vôùi löu löôïng coá ñònh. 5.2.1. Van tieát löu 59
 4. ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 5 – Caùc phaàn töû ñieàu khieån – ñieàu chænh Van tieát löu ñieàu chænh löu löôïng löu chaát. Van tieát löu coù theå ñaët ôû ñöôøng vaøo hoaëc ñöôøng ra cuûa cô caáu chaáp haønh . Hình 5.5 moâ taû van tieát löu ñöôïc laép ôû ñöôøng ra cuûa xy lanh daàu. Löu löôïng chaûy qua moät khe hôû coù tieát dieän chaûy laø Ax vaø hieäu aùp: ∆p = p2 – p3 ñöôïc tính theo coâng thöùc: Ñoái vôùi daàu: 2.∆p Q = µ . Ax (5.1) ρ1 Ñoái vôùi khí neùn: 2.∆p (5.2) Q = ε .µ . Ax ρ1 Hình 5.5 Trong ñoù: µ - Heä soá löu löôïng; ρ1 – Khoái löôïng rieâng cuûa khí, daàu [Kg/m3] ε - Heä soá giaõn nôû cuûa khí Ax – Tieát dieän khe hôû cuûa van [m2] ∆p – AÙp suaát tröôùc vaø sau khe hôû [N/m2] 5.2.1.1. Van tieát löu coù tieát dieän thay ñoåi Löu löôïng doøng chaûy qua khe hôû cuûa van coù tieát dieän khoâng thay ñoåi, ñöôïc kí hieäu nhö treân hình 5.6 Hình 5.6 Kí hieäu van tieát löu coù tieát dieän khoâng thay ñoåi Van tieát löu coù tieát dieän thay ñoåi ñieàu chænh doøng löu löôïng qua van. Hình 5.7 moâ taû nguyeân lyù hoaït ñoäng vaø kí hieäu van tieát löu coù tieát dieän thay ñoåi, tieát löu ñöôïc caû hai chieàu, doøng löu chaát ñi töø A qua B vaø ngöôïc laïi. P1 A B A Kí hieäu Ax Q P2 B Hình 5.7 Van tieát löu 2 chieàu 60
 5. ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 5 – Caùc phaàn töû ñieàu khieån – ñieàu chænh 5.2.1.2. Van tieát löu moät chieàu ñieàu chænh baèng tay. Hình 5.8 trình baøy nguyeân lyù vaø kí hieäu cuûa van tieát löu moät chieàu. Doøng löu chaát seõ ñi töø A qua B coøn chieàu ngöôïc laïi thì van moät chieàu bò môû ra döôùi taùc duïng cuûa aùp suaát doøng löu chaát, do ñoù chieàu naøy khoâng ñaûm baûo ñöôïc tieát löu. A B B Kí hieäu A Hình 5.8 Van tieát löu 1 chieàu 5.2.2. Boä oån toác Boä oån toác laø cô caáu ñaûm baûo hieäu aùp khoâng ñoåi khi giaûm aùp, do ñoù ñaûm baûo moät löu löôïng khoâng ñoåi khi chaûy qua van, töùc laø laøm cho vaän toác dòch chuyeån cuûa píttoâng xilanh gaàn nhö khoâng ñoåi. Keát caáu cuûa boä oån toác goàm moät van giaûm aùp vaø moät van tieát löu (hình 5.9). F A p F R 1 A p p p 2 Ak p0 1 2 3 p 2 1 Kí hieäu p B 3 Hình 5.9 Boä oån toác Ñieàu kieän ñeå boä oån toác coù theå laøm vieäc laø: p0 > p1 > p2 > p3 vaø phöông trình caân baèng löïc treân noøng van 2 ñöôïc vieát nhö sau: p2.Ak = p3.Ak + FF do ñoù: 61
 6. ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 5 – Caùc phaàn töû ñieàu khieån – ñieàu chænh FF ∆p = p 2 − p 3 = AK Löu löôïng chaûy qua van tieát löu, theo coâng thöùc (5.1) cuûa van tieát löu coù theå vieát: 2 FF Q = µ . Ax gAk Neáu nhö ta khoâng ñoåi tieát dieän chaûy Ax cuûa van tieát löu, thì caùc haèng soá coù theå ruùt goïn thaønh trò soá k, coâng thöùc treân coù theå vieát: Q = k FF Töø coâng thöùc treân cho thaáy raèng löu löôïng chaûy qua boä oån toác laø haøm soá cuûa löïc loø xo FF . Cho neân, vieäc löïc choïn thích hôïp löïc loø xo seõ aûnh höôûng raát nhieàu ñeán tính naêng laøm vieäc cuûa boä oån toác. 5.3. CÔ CAÁU ÑIEÀU KHIEÅN Cô caáu ñieàu khieån laø loaïi cô caáu ñieàu khieån duøng ñeå ñoùng, môû, noái lieàn hoaëc ngaên caùch caùc ñöôøng daãn daàu veà nhöõng boä phaän töông öùng cuûa heä thoáng khí neùn – thuûy löïc. Cô caáu chænh höôùng thöôøng duøng caùc loaïi sau ñaây: 5.3.1. Van moät chieàu Van moät chieàu duøng ñeå ñieàu khieån doøng naêng löôïng ñi theo moät höôùng, höôùng coøn laïi doøng naêng löôïng bò chaën laïi. Trong heä thoáng ñieàu khieån khí neùn – thuûy löïc van moät chieàu thöôøng ñaët ôû nhieàu vò trí khaùc nhau tuøy thuoäc vaøo nhöõng muïc ñích khaùc nhau (hình 5.10). Flow in No flow Kí hieäu Hình 5.10 Van moät chieàu 5.3.2. Van ñaûo chieàu Van ñaûo chieàu laø cô caáu chænh höôùng coù nhieäm vuï ñieàu khieån doøng naêng löôïng ñi qua van chuû yeáu baèng caùch ñoùng, môû hay chuyeån ñoåi vò trí ñeå thay ñoåi höôùng cuûa doøng naêng löôïng. Caùc thaønh phaàn ñöôïc moâ taû ôû hình 5.11. 62
 7. ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 5 – Caùc phaàn töû ñieàu khieån – ñieàu chænh Cöûa naêng löôïng vaøo cô caáu chaáp haønh Tín hieäu Van chænh taùc ñoäng höôùng Cöûa xaû Nguoàn naêng löôïng Hình 5.11 Caùc thaønh phaàn van chænh höôùng 5.3.2.1. Tín hieäu taùc ñoäng Neáu kí hieäu loø xo naèm ngay phía beân phaûi cuûa kí hieäu van ñaûo chieàu, thì van ñaûo chieàu ñoù coù vò trí “khoâng”, vò trí ñoù laø oâ vuoâng naèm beân phaûi cuûa kí hieäu van ñaûo chieàu vaø ñöôïc kí hieäu laø “0”. Ñieàu ñoù coù nghóa laø chöøng naøo chöa coù löïc taùc ñoäng vaøo pít toâng tröôït trong noøng van, thì loø xo taùc ñoäng vaãn giöõ ôû vi trí ñoù. Taùc ñoäng vaøo laøm thay ñoåi tröïc tieáp hay giaùn tieáp pít toâng tröôït laø caùc tín hieäu sau (hình 5.12): • Taùc ñoäng baèng tay Nuùt baám Nuùt nhaán toång quaùt Tay gaït Baøn ñaïp • Taùc ñoäng baèng cô Ñaàu doø Cöõ chaën baèng con laên taùc ñoäng 2 chieàu Cöõ chaën baèng con laên taùc ñoäng 1 chieàu Loø xo Nuùt nhaán coù raõnh ñònh vò 63
 8. ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 5 – Caùc phaàn töû ñieàu khieån – ñieàu chænh • Taùc ñoäng baèng khí vaø daàu Tröc tieáp baèng doøng khí – daàu vaøo Tröïc tieáp baèng doøng khí – daàu ra Giaùn tieáp baèng doøng khí – daàu vaøo qua van phuï Giaùn tieáp baèng doøng khí – daàu ra qua van phuï • Taùc ñoäng baèng ñieän Tröïc tieáp Baèng nam chaâm ñieän vaø van phuï trôï Hình 5.12 Tín hieäu taùc ñoäng 5.3.2.2. Kí hieäu van ñaûo chieàu Van ñaûo chieàu coù raát nhieàu daïng khaùc nhau, nhöng döïa vaøo ñaëc ñieåm chung laø soá cöûa, soá vò trí vaø soá tín hieäu taùc ñoäng ñeå phaân bieät chuùng vôùi nhau (hình 5.13): - Soá vò trí: laø soá choã ñònh vò con tröôït cuûa van. Thoâng thöôøng van ñaûo chieàu coù hai hoaëc ba vò trí; ôû nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät thì coù theå nhieàu hôn. Thöôøng kí hieäu: baèng caùc chöõ caùi o, a, b,… hoaëc caùc con soá 0,1, 2,… - Soá cöûa ( ñöôøng): laø soá loã ñeå daãn khí hoaëc daàu vaøo hay ra. Soá cöûa cuûa van ñaûo chieàu thöôøng duøng laø 2, 3, 4, 5. Ñoâi khi coù theå nhieàu hôn. Thöôøng kí hieäu: Cöûa noái vôùi nguoàn : P Cöûa noái laøm vieäc: A, B, C… Cöûa xaû löu chaát: R, S, T… - Soá tín hieäu: laø tín hieäu kích thích con tröôït chuyeån töø vò trí naøy sang vò trí khaùc. Coù theå laø 1 hoaëc 2. Thöôøng duøng caùc kí hieäu: X, Y, … a A B b X T P R Hình 5.13 Kí hieäu van ñaûo chieàu 64
 9. ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 5 – Caùc phaàn töû ñieàu khieån – ñieàu chænh 5.3.2.3. Moät soá van ñaûo chieàu thoâng duïng Van coù taùc ñoäng baèng cô – loø xo leân noøng van vaø kí hieäu loø xo naèm ngay vò trí beân phaûi cuûa kí hieäu van ta goïi ñoù laø vò trí “khoâng”. Taùc ñoäng tín hieäu leân phía ñoái dieän noøng van ( oâ vuoâng phía beân traùi kí hieäu van) coù theå laø tín hieäu baèng cô, khí neùn, daàu hay ñieän. Khi chöa coù tín hieäu taùc ñoäng leân phía beân traùi noøng van thì luùc naøy taát caû caùc cöûa noái cuûa van ñang ôû vò trí oâ vuoâng naèm beân phaûi, tröôøng hôïp coù giaù trò ñoái vôùi van ñaûo chieàu hai vò trí. Ñoái vôùi van ñaûo chieàu 3 vò trí thì vò trí “ khoâng “ dó nhieân laø naèm oâ vuoâng ôû giöõa. Van ñaûo chieàu 2/2 Hình 5.14 laø van coù 2 cöûa noái P vaø A, 2 vò trí 0 vaø 1. Vò trí 0 cöûa P vaø cöûa A bò chaën. Neáu coù tín hieäu taùc ñoäng vaøo, thì vò trí 0 seõ chuyeån sang vò trí 1, nhö vaäy cöûa P vaø cöûa A noái thoâng vôùi nhau. Neáu tín hieäu khoâng coøn taùc ñoäng nöõa, thì van seõ chuyeån töø vò trí 1 veà vò trí 0 ban ñaàu, vò trí “ khoâng “ baèng löïc neùn loø xo. A A A P P P Kí hieäu Hình 5.14 Van 2/2 Van ñaûo chieàu 3/2 Hình 5.15 laø coù 3 cöûa vaø 2 vò trí. Cöûa P noái vôùi nguoàn naêng löôïng, cöûa A noái vôùi buoàng xilanh cô caáu chaáp haønh, cöûa T cöûa xaû. Khi con tröôït di chuyeån sang traùi cöûa P thoâng vôùi cöûa A. khi con tröôït di chuyeån sang phaûi thì cöûa A thoâng vôùi cöûa T xaû daàu veà thuøng hoaëc laø xaû khí ra moâi tröôøng. Van naøy thöôøng duøng ñeå laøm Rôle daàu eùp hoaëc khí neùn. A A Kí hieäu P T P T Hình 5.15 Van 3/2 Van ñaûo chieàu 4/2 Hình 5.16 laø van coù 4 cöûa vaø 2 vò trí. Cöûa P noái vôùi nguoàn naêng löôïng; cöûa A vaø cöûa B laép vaøo buoàng traùi vaø buoàng phaûi cuûa xilanh cô caáu chaáp haønh; cöûa T laép ôû cöûa ra ñöa naêng löôïng veà thuøng ñoái vôùi daàu, coøn thaûi ra moâi tröôøng xung quanh ñoái vôùi khí neùn. 65
 10. ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 5 – Caùc phaàn töû ñieàu khieån – ñieàu chænh Khi con tröôït cuûa van di chuyeån qua phaûi cöûa P thoâng vôùi cöûa A naêng löôïng vaøo xilanh cô caáu chaáp haønh, naêng löôïng ôû buoàng ra xilanh qua cöûa B noái thoâng vôùi cöûa T ra ngoaøi. Ngöôïc laïi khi con tröôït cuûa van di chuyeån qua traùi, cöûa P thoâng vôùi cöûa B vaø cöûa A thoâng vôùi cöûa xaû T. A B A B A B P T P T Kí hieäu P T Hình 5.16 Van 4/2 Hình 5.17 moâ taû van 4/2 taùc ñoäng maëc ñònh laø löïc ñaåy loø xo vaø tín hieäu taùc ñoäng phía coøn laïi laø cuoän coil ñieän vaø coù caû nuùt nhaán phuï. Van ñaûo chieàu 5/2 Hình 5.18 laø van coù 5 cöûa 2 vò trí. Cöûa P laø cung caáp nguoàn naêng löôïng, cöûa A laép vôùi buoàng beân traùi xilanh cô caáu chaáp haønh, cöûa B laép vôùi buoàng beân phaûi cuûa xi lanh cô caáu chaáp haønh, cöûa T vaø cöûa R laø cöûa xaû naêng löôïng. Khi con tröôït van di chuyeån qua phaûi, cöûa P thoâng vôùi cöûa A, cöûa B thoâng vôùi cöûa T. Khi con tröôït cuûa van di chuyeån qua traùi, cöûa P thoâng vôùi cöûa B, cöûa A thoâng vôùi cöûa R. 1. Píttoâng 2. Loø xo 3. Voû van 4. Cuoän solenoid 5. Loõi Kí hieäu Hình 5.17 Van 4/2, 1 side (coil) 66
 11. ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 5 – Caùc phaàn töû ñieàu khieån – ñieàu chænh A B A B R P T Kí hieäu R P T Hình 5.18 Van 5/2 • Van ñaûo chieàu 4/3 Van 4/3 laø van coù 4 cöûa 3 vò trí. Cöûa A, B laép vaøo buoàng laøm vieäc cuûa xilanh cô caáu chaáp haønh, cöûa P noái vôùi nguoàn naêng löôïng, cöûa T xaû veà thuøng ñoái vôùi daáu hoaëc ra moâi tröôøng ñoái vôùi khí. Hình 5.19 moâ taû van 4/3 coù vò trí trung gian naèm ôû giöõa do söï caân baèng löïc caên loø xo ôû hai vò trí traùi vaø vò trí phaûi cuûa van. Söï di chuyeån vò trí con tröôït (píttoâng) sang traùi hoaëc sang phaûi baèng tín hieäu taùc ñoäng baèng ñieän vaøo hai cuoän solenoid hoaëc coù theå laø nuùt nhaán phuï ôû hai ñaàu. 1. Píttoâng 5. Solenoid phaûi ÔÛ vò trí trung gian naêng löôïng 2. Voû van 6. Solenoid traùi vaøo cöûa P bò chaën laïi, cöûa A, cöûa 3. Loø xo phaûi 7. Loõi phaûi B bò ñoùng neân xilanh cô caáu 4. Loø xo traùi 8. Loõi traùi Kí hieäu chaáp haønh khoâng di chuyeån. Khi taùc ñoäng tín hieäu ñieän vaøo Hình 5.19 - Van ñaûo chieàu 4/3 taùc ñoäng ñieän 2 ñaàu solenoid phaûi, píttoâng(1) di chuyeån sang traùi, cöûa P thoâng vôùi cöûa A, cöûa P thoâng vôùi cöûa T. Ngöôïc laïi taùc ñoäng tín hieäu ñieän vaøo solenoid traùi, píttoâng(1) di chuyeån sang phaûi, cöûa P thoâng vôùi cöûa B, cöûa A thoâng vôùi cöûa T. Hình 5.20 moâ taû van 4/3 coù vò trí trung gian an toaøn. Vò trí trung gian Kí hieäu cöûa P bò ñoùng, cöûa laøm vieäc A, B thoâng vôùi Hình 5.20 Van 4/3 vò trí trung gian an toaøn cöûa T. 67
 12. ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 5 – Caùc phaàn töû ñieàu khieån – ñieàu chænh Hình 5.21 moâ taû van 4/3 vò trí trung gian coù cöûa P noái vôùi T. Kí hieäu Hình 5.21 Van 4/3 vò trí trung gian coù cöûa P noái vôùi T Van ñaûo chieàu 5/3 Van 5/3 coù 5 cöûa vaø 3 vò trí. Cöûa A, B laép vaøo buoàng laøm vieäc cuûa xilanh cô caáu chaáp haønh, cöûa P noái vôùi nguoàn naêng löôïng, cöûa T xaû veà thuøng ñoái vôùi daáu hoaëc ra moâi tröôøng ñoái vôùi khí. Hình 5.22 laø kí hieäu cuûa van 5/3. Van 5/3 thöôøng Hình 5.22 Kí hieäu van 5/3 ñöôïc söû duïng trong heä thoáng khí neùn. Ví duï: Heä thoáng sau moâ taû van an toaøn. Khi aùp suaát trong buoàng xylanh ñaåy taêng leân ñeán giôùi haïn cuûa aùp suaát nguoàn P cuûa bôm thì van an toaøn seõ hoaït ñoäng ñöa daàu trôû veà thuøng, nhaèm traùnh hieän töôïng phaù hoûng keát caáu cuûa caùc phaàn töû heä thoáng. Ví duï: Heä thoáng coù gaén van giaûm aùp. Hình (a) van giaûm aùp ôû cöûa vaøo buoàng laøm vieäc traùi cuûa xilanh. P AÙp suaát nguoàn laø p = 60 bar vaø aùp suaát van giaûm aùp ñöôïc ñieàu chænh laø 50 bar thì píttoâng seõ dòch chuyeån. Hình (b) Trong heä thoáng löu chaát cô caáu taïo naêng löôïng phaûi cung caáp naêng löôïng cho nhieàu cô caáu chaáp haønh khaùc nhau. Trong tröôøng hôïp naøy ngöôøi ta phaûi cho cô caáu taïo naêng löôïng laøm vieäc b) a) vôùi aùp suaát lôùn nhaát vaø 68
 13. ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 5 – Caùc phaàn töû ñieàu khieån – ñieàu chænh duøng van giaûm aùp gaén ôû tröôùc caùc cô caáu chaáp haønh ñeå giaûm aùp ñeán moät giaù trò caàn thieát. Ví duï: Ñieàu chænh toác ñoä dòch chuyeån cuûa moät pittoâng eùp thöùc aên gia suùc thaønh khoái baùnh. Tröôøng hôïp (a) söû duïng van tieát löu chænh ñöôïc moät chieàu thì vaän toác pittoâng baèng khi khoâng coù van tieát löu, tröôøng hôïp (b) thì löu chaát chæ ñi qua moät nhaùnh coøn nhaùnh kia bò chaën neân löu löôïng beù hôn b) vaø vaän toác pittoâng nhoû hôn a) so vôùi tröôøng hôïp (a). Ví duï 4: Van moät chieàu 5.4. VAN TUYEÁN TÍNH 5.4.1. Khaùi nieäm Trong caùc phaàn kieán thöùc tröôùc, chuùng ta ñaõ nghieân cöùu vaø tìm hieåu veà a) caùc phaàn töû, heä thoáng khí neùn – thuûy löïc ôû daïng caùc ñaïi löôïng ñöôïc ñaët tröôùc. Trong moät soá heä thoáng ñoøi hoûi tính thích nghi cuûa heä thoáng ñoái vôùi tính chaát laøm vieäc cuûa caùc cô caáu chaáp haønh nhö: thay ñoåi toác ñoä cuûa píttoâng hay ñoäng cô theo thôøi gian, ñaëc tính laøm vieäc cuûa taûi; hay thay ñoåi taûi cuûa cô caáu chaáp haønh vaøo baát kyø luùc naøo, vaán ñeà naøy seõ khoâng theå thöïc hieän ñöôïc vôùi nhöõng phaàn töû ñieàu chænh, ñieàu khieån On/Off ñöôïc, vaø cuõng khoâng theå söû duïng caùc van tieát löu thay ñoåi Hình 5.21 - Maïch ñoäng löïc cuûa xilanh eùp saûn phaåm nhöïa löu löôïng baèng cô ñöôïc vì nhö 69
 14. ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 5 – Caùc phaàn töû ñieàu khieån – ñieàu chænh theá seõ toán raát nhieàu thieát bò cho heä thoáng ñoäng löïc cuõng nhö heä ñieàu khieån, maø phaûi söû duïng ñeán caùc phaàn töû coù khaû naêng ñieàu chænh voâ caáp ñoù laø caùc phaàn töû van tuyeán tính. Trong sô ñoà maïch ôû hình 5.21 moâ taû quaù trình cuûa xilanh ñaåy khuoân eùp saûn phaåm nhöïa vôùi 3 caáp toác ñoä khaùc nhau v1 ÷ v3 (v1 > v2 > v3) töông öùng vôùi 3 trò soá aùp suaát khaùc nhau laø p1 ÷ p3 (p1 > p2 > p3). Nhö vaäy ñeå ñaùp öùng caùc yeâu caàu veà thay ñoåi toác ñoä, aùp suaát, thì ôû maïch naøy ta phaûi söû duïng ñeán 14 phaàn töû thuûy löïc. Neáu söû duïng ñeán caùc phaàn töû van tuyeán tính thì soá phaàn töû söû duïng ñeán raát ít. Hình 5.22 chæ duøng moät van tuyeán tính 4/3 thì ñieàu chænh voâ caáp ñöôïc toác ñoä cuûa xilanh eùp vaø duøng moät van aùp suaát tuyeán tính ñeå ñieàu chænh aùp suaát voâ caáp. Toång coäng caùc phaàn töû söû duïng laø 4. Toùm laïi: Ñoái vôùi nhöõng heä thoáng khí neùn – thuûy Hình 5.22 Sô ñoà maïch laép löïc khi yeâu caàu ñeán söï thay ñoåi veà aùp suaát vaø toác ñoä cuûa van tuyeán tính caùc cô caáu chaáp haønh chính xaùc vaø voâ caáp ngöôøi ta seõ söû duïng ñeán caùc van servo tuyeán tính. Ngoaøi ra vôùi vieäc keát hôïp caùc boä ñieàu khieån tích hôïp cao nhö: boä ñieàu khieån PID, Thieát bò PLC… thì heä thoáng ñieàu khieån trôû neân ñôn giaûn, tính oån ñònh vaø linh hoaït cao. 5.4.2. Baûn chaát cuûa van tuyeán tính. Söï khaùc nhau cô baûn cuûa van tuyeán tính so vôùi van ñoùng môû (On / Off) ôû choå laø quaù trình laøm vieäc cuûa nam chaâm ñieän vaø löu löôïng löu chaát chaûy qua van. ÔÛ caùc van ñoùng môû thì tín hieäu taùc ñoäng vaøo cuoän daây ñieän töø ôû daïng baäc thang, coøn ôû van tuyeán tính thì tín hieäu vaøo laø doøng hay ñieän aùp ôû daïng tuyeán tính, nhö vaäy ñoä dòch chuyeån cuûa noøng van vaø löôïng löu chaát chaûy qua van thay ñoåi tuyeán tính. Söï khaùc nhau cô baûn veà tín hieäu giöõa van tuyeán tính vaø van ñoùng môû ñöôïc theå hieän ôû hình 5.23. 70
 15. ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 5 – Caùc phaàn töû ñieàu khieån – ñieàu chænh I[A] I[A] A3 v3 v4 v2 A2 A4 v5 A5 v1 A1 t[s] t[s] s[mm] s[mm] b c t[s] a t[s] Q[l/min] Q[l/min] t[s] t[s] Hình 5.23 Baûn chaát cuûa van tuyeán tính a. Thôøi gian ñoùng môû cuûa cuoän daây ñieän töø b. Thôøi gian ngaét cuûa cuoän daây ñieän töø c. Meùp ñieàu khieån döông. 5.4.3. Ñöôøng ñaëc tính nam chaâm ñieän töø cuûa van tuyeán tính Hình 5.24 cho thaáy, öùng vôùi moãi giaù trò doøng ñieän I töø bieán trôû qua boä khueách ñaïi vaøo nam chaâm ñieän töø, ta coù moät giaù trò ñoäc dòch chuyeån cuûa noøng van S töông öùng, khi löïc ñieän töø F caân baèng vôùi löïc loø xo. Ñieàu naøy ta ruùt ra raèng, ñoä dòch chuyeån s cuûa noøng van tæ leä vôùi giaù trò doøng ñieän I vaøo nam chaâm ñieän töø. Neáu doøng caøng lôùn thì S caøng lôùn. Khi thay ñoåi ñoä lôùn doøng ñieän I ôû van tuyeán tính, nhieät sinh ra trong cuoän daây ñieän töø khoâng aûnh höôûng ñeán löïc ñieän töø F. Nhöng khi ta thay ñoåi hieäu ñieän theá U, thì nhieät sinh ra trong cuoän daây seõ aûnh höôûng ñeán löïc F. Trong van tuyeán tính, tuøy thuoäc ñoä lôùn dòch chuyeån cuûa noøng van s, ngöôøi ta phaân bieät thaønh 2 nhoùm: - Nam chaâm ñieän töø ñieàu khieån ñoä dòch chuyeån: coù ñoä dòch chuyeån coù giaù trò trong khoaûng töø 1 ÷ 5 mm. - Nam chaâm ñieän töø ñieàu khieån löïc: coù ñoä dòch chuyeån cuûa noøng van coù giaù trò khoaûng töø 0 ÷ 1 mm. 71
 16. ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 5 – Caùc phaàn töû ñieàu khieån – ñieàu chænh Loø xo F I5 F I4 I X I3 F3 3 I2 Loø xo I1 S3 Ñoä dòch chuyeån S Haønh trình a. b. Hình 5.34 Nam chaâm ñieän töø a. Nguyeân lyù laøm vieäc; b. Ñöôøng ñaëc tính. 5.4.4. Van aùp suaát tuyeán tính 5.4.4.1. Coâng duïng Ñieàu chænh aùp suaát voâ caáp khi doøng ñieän taùc ñoäng ñöôïc thay ñoåi töø töø. 5.4.4.2. Phaân loaïi Van aùp suaát tuyeán tính goàm 2 loaïi: Van traøn tuyeán tính; Van giaûm aùp tuyeán tính. 5.4.5. Van ñaûo chieàu tuyeán tính 5.4.5.1. Coâng duïng Van ñaûo chieàu tuyeán tính thöïc hieän hai nhieäm vuï: Thay ñoåi chieàu chuyeån ñoäng cuûa cô caáu chaáp haønh; Thay ñoåi voâ caáp vaän toác cuûa cô caáu chaáp haønh, thay ñoåi gia toác trong quaù trình khôûi ñoäng vaø döøng laïi. 5.4.5.2. Phaân loaïi Van ñaûo chieàu ñöôïc phaân ra: Van ñaûo chieàu khoâng coù phaûn hoài Van ñaûo chieàu coù phaûn hoài. 72
 17. ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 5 – Caùc phaàn töû ñieàu khieån – ñieàu chænh BAØI TAÄP CHÖÔNG 5 Baøi 1: Thieát bò uoán thöïc hieän bôûi xylanh taùc duïng keùp ñöôïc söû duïng ñeå taïo ra caùc saûn phaåm töø caùc taám kim loaïi chöa ñònh hình. Khi coù tín hieäu taùc ñoäng vaøo cuoän daây ñieän töø thì pittoâng xylanh hoaït ñoäng. Sau khi phoâi taám kim loaïi ñöôïc taïo hình thì píttoâng seõ trôû veà vò trí khôûi ñoäng ban ñaàu. Tuøy theo loaïi vaät lieäu taám, ñoä daøy cuûa taám maø ta coù theå ñieàu chænh ñöôïc toác ñoä dòch chuyeån cuûa píttoâng. Hoaøn thaønh sô ñoà maïch thuûy löïc sau. Baøi 2: Caùc kieän haøng ñöôïc vaän chuyeån treân baêng taûi con laên X döôùi troïng löôïng baûn thaân vaø noù ñöôïc naâng leân baèng xylanh keùp 1A. Xylanh keùp 2A ñaåy kieän haøng vaøo baêng taûi laên Y ñeå vaän chuyeån ñeán nôi khaùc. Sau khi thöïc hieän caùc xylanh naøy trôû veà vò trí khôûi ñoäng ban ñaàu cuûa chuùng. Hoaøn thaønh sô ñoà maïch thuûy löïc sau. 73
 18. ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 5 – Caùc phaàn töû ñieàu khieån – ñieàu chænh Baøi 3: Heä thoáng phaân phoái cung caáp caùc khoái phoâi nhoâm cho moät traïm gia coâng khaùc. Nguyeân lyù hoaït ñoäng nhö sau: Taùc ñoäng nuùt nhaán, caàn pittoâng cuûa xylanh (1A) ñöôïc dòch chuyeån. Nhaû nuùt nhaán caàn pittoâng seõ trôû veà vò trí ban ñaàu. Haõy thieát keá sô ñoà maïch ñoäng löïc. Baøi 4: Cöûa loø naáu ñöôïc môû vaø ñoùng baèng moät xylanh. Khi caøng taùc ñoäng van ñöôïc nhaán thì cöûa môû. Khi nhaû caøng ra thì cöûa ñoùng. Haõy thieát keá sô ñoà maïch ñoäng löïc. Baøi 5: Hoaøn thaønh sô ñoà maïch ñoäng löïc cuûa maùy laép raùp saûn phaåm döôùi. 74
 19. ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 5 – Caùc phaàn töû ñieàu khieån – ñieàu chænh Baøi 6: Caùc caïnh cuûa phoâi kim loaïi ñöôïc vaùt meùp. Coù theå söû duïng dao caét caûi tieán ñeå giaûm thôøi gian gia coâng. Soá phoâi keïp moät laàn laø 5. Ñeå giaûm thôøi gian cuûa haønh trình chaïy xylanh khi soá phoâi keïp nhoû hôn 5, ta söû duïng giôùi haïn haønh trình ôû vò trí khôûi ñoäng cuûa haønh trình veà. Hoaøn thaønh sô ñoà maïch thuûy löïc sau. Baøi 7: Heä thoáng daäp car cabin, baét ñaàu quaù trình daäp aùp suaát laø 15 bar, khi haønh trình pittoâng saép xæ gaàn 100 mm thì coâng taéc haønh trình 1S taùc ñoäng vaø aùp suaát daäp taêng leân 40bar ñeå chuaån bò taïo hình. Aùp suaát ñaït tôùi 50 bar thì coâng taéc aùp suaát seõ chuyeån maïch laøm cho pittoâng seõ trôû veà vò trí khôûi taïo ban ñaàu. Hoaøn thaønh sô ñoà maïch thuûy löïc sau. 75
 20. ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 5 – Caùc phaàn töû ñieàu khieån – ñieàu chænh Baøi 8: Thieát bò laép raùp thöïc hieän gheùp moät oáng loùt nhöïa vaøo chi tieát kim loaïi vaø lieân keát chaët baèng moät con vít ñöôïc. Khi nuùt khôûi ñoäng ñöôïc nhaán, xylanh 1A eùp oáng loùt nhöïa vaøo chi tieát kim loaïi. Khi aùp suaát trong buoàng neùn ñaït ñeán 45 bar thì motô 2M seõ quay vaø vaën vít vaøo theo böôùc vít. Baøi 9: Heä thoáng daäp ñònh hình ñaàu thanh theùp troøn trong 2A coâng ngheä saûn xuaát truï ñieän beâ toâng tieàn aùp hoaït ñoäng theo nguyeân lyù sau: LS1 LS2 Khi nuùt khôûi ñoäng ñöôïc nhaán thì pitoâng cuûa 1A t2 xylanh keïp 1A chuyeån ñoäng vôùi thôøi gian t1, aùp suaát 60 LS3 bar, thöïc hieän keïp chaët phoâi theùp. Sau ñoù, xylanh daäp 2A dòch chuyeån vôùi aùp suaát 35 bar tôùi thôøi gian t2 thì taêng aùp Khuoân keïp leân ñeán 50 bar, ñeán gaëp cöõ haønh trình LS3 thì seõ trôû veà vò ñònh hình trí ban ñaàu. Taïi vò trí naøy LS2 taùc ñoäng khieán xylanh keïp 1A trôû veà vò trí ban ñaàu LS1. Thanh phoâi theùp 76

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản