intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều khiển và khống chế lò tạo khí - phần 4

Chia sẻ: Quynh Quynh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

82
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'điều khiển và khống chế lò tạo khí - phần 4', kỹ thuật - công nghệ, hoá học - dầu khí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển và khống chế lò tạo khí - phần 4

  1. §iÒu khiÓn vµ khèng chÕ lß t¹o khÝ ebook@free4vn.org -------------------------------------------------------------------------------------------- hîp con cña m¸y mãc vµ c¸c thuËt to¸n ®iÒu khiÓn b»ng c¸c ch­¬ng tr×nh con . S¬ ®å khèi cña hÖ ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh ®­îc thÓ hiÖn trªn h×nh sau : TÝn hiÖu vµo Mét qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp gåm 3 h×nh thøc ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng sau : - Hoµn toµn tù ®éng , lóc nµy chØ cÇn sù chØ huy chung cña nh©n viªn vËn hµnh hÖ thèng . - B¸n tù ®éng , lµm viÖc cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn c¸c thao t¸c liªn tôc cña con ng­êi gi÷a c¸c chuçi ho¹t ®éng tù ®éng . - B»ng tay , tÊt c¶ hµnh ®éng cña hÖ ®Òu do con ng­êi thao t¸c . Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc ®Ó ®¶m b¶o an toµn , tin cËy vµ linh ho¹t , hÖ ®iÒu khiÓn cÇn cã sù chuyÓn ®æi dÔ dµng tõ kiÓu “b»ng tay” sang “tù ®éng” vµ ng­îc l¹i , v× nh­ vËy hÖ ®iÒu khiÓn míi ®¸p øng ®óng c¸c yªu cÇu thùc tÕ . Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc , sù “kh«ng b×nh th­êng” trong ho¹t ®éng cña d©y chuyÒn cã rÊt nhiÒu lo¹i , khi thiÕt kÕ ta ph¶i cè g¾ng m« t¶ chóng mét c¸ch ®Çy ®ñ nhÊt . Trong sè c¸c ho¹t ®éng “kh«ng b×nh th­êng” cña ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn mét d©y chuyÒn tù ®éng , ng­êi ta ph©n biÖt c¸c lo¹i sau : - H­ háng “mét bé phËn” trong cÊu tróc ®iÒu khiÓn . Lóc nµy cÇn ph¶i xö lý riªng phÇn ch­¬ng tr×nh cã chç h­ háng , ®ång thêi ph¶i l­u t©m cho d©y chuyÒn ho¹t ®éng lóc cã h­ háng vµ s½n sµng chÊp nhËn l¹i ®iÒu khiÓn khi h­ háng ®­îc söa ch÷a xong . - H­ háng trong “cÊu tróc tr×nh tù” ®iÒu khiÓn . - H­ háng ë bé phËn chÊp hµnh (h­ háng thiÕt bÞ chÊp hµnh , h­ háng c¶m biÕn , h­ háng bé phËn thao t¸c …) . Khi thiÕt kÕ hÖ thèng ph¶i tÝnh ®Õn c¸c ph­¬ng thøc lµm viÖc kh¸c nhau ®Ó ®¶m b¶o an toµn vµ sö lý kÞp thêi c¸c h­ háng trong hÖ , ph¶i lu«n lu«n cã ph­¬ng ¸n can thiÖp trùc tiÕp cña ng­êi vËn hµnh ®Õn viÖc dõng m¸y khÈn cÊp , xö lý t¾c ngÏn vËt liÖu vµ c¸c hiÖn t­îng nguy hiÓm kh¸c . Grafcet lµ c«ng cô rÊt h÷u Ých ®Ó thiÕt kÕ vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña hÖ tù ®éng ho¸ c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ kÓ trªn . ------------------------------------------------------------------------------------------- 18 T.g: Phan ViÖt C­êng
  2. §iÒu khiÓn vµ khèng chÕ lß t¹o khÝ ebook@free4vn.org -------------------------------------------------------------------------------------------- Ta thÊy trong qu¸ tr×nh c«ng nghÖ cña lß t¹o khÝ th× mçi chu kú ho¹t ®éng ®­îc chia lµm 5 giai ®o¹n vµ mçi giai ®o¹n l¹i cã thÓ chia thµnh c¸c b­íc nhá . Tæng céng cã 12 b­íc trong mét chu kú , c¸c b­íc nµy ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch tuÇn tù . Nh­ vËy dùa vµo b¶ng tr¹ng th¸i c¸c tÝn hiÖu ra cña PLC ta cã thÓ tæng hîp m¹ch b»ng ph­¬ng ph¸p Grafcet nh­ h×nh II_12 . Tõ Grafcet ë h×nh II_12 ta cã : * ë chÕ ®é vËn hµnh lß b×nh th­êng : S0+ = g + S1.12.V6.V8 + S2.12.V6 + S3.12.V6.V8 + S4.12.V6 + S5.12.V1.V2 S0- = S1.1 + S2.1 + S3.1 + S4.1 + S5.1 S1.1+ = S0 + m1 S1.1- = S1. 2 S1.2+ = S1.1.V3.V8 S1.2- = S1.3 S1.3+ = S1.2.V3.V4.V8 S1.3- = S1.4 S1.4+ = S1.3.V3.V8 S1.4- = S1.5 S1.5+ = S1.4.V3.V5.V6.V7.V8 S1.5- = S1.6 S1.6+ = S1.5.V5.V6.V7.V8 S1.6- = S1.7 S1.7+ = S1.6 .V5.V6.V7 S1.7- = S1.8 S1.8+ = S1.7.V1.V2.V5.V7 S1.8- = S1.9 S1.9+ = S1.8.V1.V2.V5.V6.V7.V9 S1.9- = S1.10 S1.10+ = S1.9.V1.V2.V5.V6.V7 S1.10- = S1.11 S1.11+ = S1.10.V5.V6.V7 S1.11- = S1.12 S1.12+ = S1.11.V5.V6.V7.V8 S1.12- = S0 ------------------------------------------------------------------------------------------- 19 T.g: Phan ViÖt C­êng
  3. §iÒu khiÓn vµ khèng chÕ lß t¹o khÝ ebook@free4vn.org -------------------------------------------------------------------------------------------- * ë chÕ ®é vËn hµnh kh«ng thªm N2 : S0+ = g + S1.12.V6.V8 + S2.12.V6 + S3.12.V6.V8 + S4.12.V6 + S5.12.V1.V2 S0- = S1.1 + S2.1 + S3.1 + S4.1 + S5.1 S2.1+ = S0 + m2 S2.1- = S2.2 S2.2+ = S2.1.V3 S2.2- = S2.3 S2.3+ = S2.2.V3.V4 S2.3- = S2.4 S2.4+ = S2.3.V3.V6 S2.4- = S2.5 S2.5+ = S2.4.V3.V5.V6 S2.5- = S2.6 S2.6+ = S2.5.V5.V6 S2.6- = S2.7 S2.7+ = S2.6.V5.V6 S2.7- = S2.8 S2.8+ = S2.7.V1.V2.V5.V6 S2.8- = S2.9 S2.9+ = S2.8. V1.V2.V5.V6 S2.9- = S2.10 S2.10+ = S2.9. V1.V2.V5.V6 S2.10- = S2.11 S2.11+ = S2.10.V5.V6 S2.11- = S2.12 S2.12+ = S2.11.V5.V6 S2.12- = S0 *ë chÕ ®é vËn hµnh kh«ng më van giã lÇn 2 : S0+ = g + S1.12.V6.V8 + S2.12.V6 + S3.12.V6.V8 + S4.12.V6 + S5.12.V1.V2 S0- = S1.1 + S2.1 + S3.1 + S4.1 + S5.1 S3.1+ = S0 + m3 S3.1- = S3.2 ------------------------------------------------------------------------------------------- 20 T.g: Phan ViÖt C­êng
  4. §iÒu khiÓn vµ khèng chÕ lß t¹o khÝ ebook@free4vn.org -------------------------------------------------------------------------------------------- + S3.2 = S3.1.V3.V8 S3.2- = S3.3 S3.3+ = S3.2.V3.V8 S3.3- = S3.4 S3.4+ = S3.3 .V3.V6 S3.4- = S3.5 S3.5+ = S3.4.V3.V5.V6.V7.V8 S3.5- = S3.6 S3.6+ = S3.5.V5.V6.V7.V8 S3.6- = S3.7 S3.7+ = S3.6.V5.V6.V7 S3.7- = S3.8 S3.8+ = S3.7.V1.V2.V5.V6.V7 S3.8- = S3.9 S3.9+ = S3.8.V1.V2.V5.V6.V7.V9 S3.9- = S3.10 S3.10+ = S3.9.V1.V2.V5.V6.V7 S3.10- = S3.11 S3.11+ = S3.10.V5.V6.V7 S3.11- = S3.12 S3.12+ = S3.11.V5.V6.V7.V8 S3.12- = S0 * ë chÕ ®é vËn hµnh thæi lªn hoµn toµn : S0+ = g + S1.12.V6.V8 + S2.12.V6 + S3.12.V6.V8 + S4.12.V6 + S5.12.V1.V2 S0- = S1.1 + S2.1 + S3.1 + S4.1 + S5.1 S4.1+ = S0 + m4 S4.1- = S4.2 S4.2+ = S4.1.V3 S4.2- = S4.3 S4.3+ = S4.2.V3.V4 S4.3- = S4.4 S4.4+ = S4.3.V3.V6 S4.4- = S4.5 ------------------------------------------------------------------------------------------- 21 T.g: Phan ViÖt C­êng
  5. §iÒu khiÓn vµ khèng chÕ lß t¹o khÝ ebook@free4vn.org -------------------------------------------------------------------------------------------- + S4.5 = S4.4.V3.V5.V6 S4.5- = S4.6 S4.6+ = S4.5.V5.V6 S4.6- = S4.7 S4.7+ = S4.6.V5.V6 S4.7- = S4.8 S4.8+ = S4.7.V5.V6 S4.8- = S4.9 S4.9+ = S4.8.V5.V6 S4.9- = S4.10 S4.10+ = S4.9.V5.V6 S4.10- = S4.11 S4.11+ = S4.10.V5.V6 S4.11- = S4.12 S4.12+ = S4.11.V5.V6 S4.12- = S0 * ë chÕ ®é vËn hµnh chÕ khÝ tr¬ : S0+ = g + S1.12.V6.V8 + S2.12.V6 + S3.12.V6.V8 + S4.12.V6 + S5.12.V1.V2 S0- = S1.1 + S2.1 + S3.1 + S4.1 + S5.1 S5.1+ = S0 + m5 S5.1- = S5.2 S5 .2+ = S5.1.V3.V6 S5.2- = S5.3 S5.3+ = S5.2.V3.V4.V6 S5.3- = S5.4 S5.4+ = S5.3.V3.V6 S5.4- = S5.5 S5.5+ = S5.4.V3.V5 S5.5- = S5.6 S5.6+ = S5.5.V5 S5.6- = S5.7 S5.7+ = S5.6.V5 S5.7- = S5.8 ------------------------------------------------------------------------------------------- 22 T.g: Phan ViÖt C­êng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2