intTypePromotion=1
ADSENSE

Định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

346
lượt xem
116
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế Xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch

 1. ð NH M C CHI PHÍ CHO L P, TH M ð NH QUY HO CH VÀ ðI U CH NH QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - X· H I, QUY HO CH NGÀNH VÀ QUY HO CH CÁC S N PH M CH Y U (Ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 281/2007/Qð-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 c a B trư ng B K ho ch và ð u tư) Ph n I QUY ð NH CHUNG 1. ð nh m c chi phí này là cơ s ñ tính m c chi phí (m c v n) và thanh toán chi phí khi nghi m thu cho toàn b n i dung công vi c c a l p, th m ñ nh l p m i quy ho ch (sau ñây g i là d án quy ho ch) và rà soát, ñi u ch nh, b sung (sau ñây g i là d án ñi u ch nh) quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành và quy ho ch s n ph m ch y u. 2. Các vùng kinh t - xã h i; vùng kinh t tr ng ñi m; vùng liên t nh bao g m hành lang kinh t , d i kinh t ven bi n, các khu kinh t ( ven bi n, c a kh u, khu khác), d i kinh t biên gi i, khu công ngh cao, vùng khó khăn và các vùng khác sau ñây g i t t là vùng; t nh và thành ph tr c thu c Trung ương sau ñây g i t t là t nh; huy n, th xã, thành ph thu c t nh, vùng liên huy n, vùng liên xã sau ñây g i t t là huy n. 3. M i ñ i tư ng s d ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c ñ th c hi n công tác quy ho ch và ñi u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành và quy ho ch s n ph m ch y u ñ u ph i tuân theo ñúng các n i dung c a Quy t ñ nh này. 4. ð nh m c chi phí cho d án quy ho ch và d án ñi u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành và quy ho ch các s n ph m ch y u là m c chi t i ña ñ th c hi n toàn b n i dung công vi c theo trình t l p, th m ñ nh và trình duy t d án, không bao g m chi phí ñ th c hi n các công vi c thăm dò, kh o sát ñ a ch t, ñ a v t lý, ño v b n ñ , t ch c ñ u th u, thu VAT. 5. Các kho n m c chi phí trong d án quy ho ch và d án ñi u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành và quy ho ch các s n ph m ch y u là các kho n m c chi phí ñ hoàn thành các n i dung công vi c theo trình t l p, th m ñ nh và phê duy t d án. T t c các kho n chi ñ u n m trong d toán ñã ñư c c p có th m quy n phê duy t và chi theo ch ñ tài chính hi n hành. 6. ð nh m c chi phí (m c v n) cho d án quy ho ch phát tri n các ngành, lĩnh v c và các s n ph m ch y u c a c nư c và c a t nh ñư c xác ñ nh trên nguyên t c: a) M c v n cho d án quy ho ch phát tri n ngành (c nư c) không vư t quá 35% m c v n t i ña c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c. b) M c v n cho d án quy ho ch phát tri n các s n ph m ch y u c a ngành (c nư c) không vư t quá 30% m c v n t i ña c a d án quy ho ch phát tri n ngành (c nư c) có s n ph m ñó. 1
 2. c) M c v n cho d án quy ho ch phát tri n các ngành, lĩnh v c c a t nh không vư t quá 30% m c v n t i ña c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a t nh. d) M c v n cho d án quy ho ch phát tri n các s n ph m ch y u c a ngành trên t nh không vư t quá 30% m c v n t i ña c a d án quy ho ch phát tri n ngành (c a t nh) có s n ph m ñó. 7. Căn c ñ xây d ng ñ nh m c chi phí cho d án quy ho ch và d án ñi u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành và quy ho ch s n ph m ch y u: - Ngh ñ nh s 92/2006/Nð-CP ngày 07/9/2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; - Ngh ñ nh s 204/2004/Nð-CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph v ch ñ ti n lương ñ i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang; - Ngh ñ nh s 94/2006/Nð-CP ngày 07/9/2006 c a Chính ph ñi u ch nh m c lương t i thi u chung (lên 450.000 ñ ng/tháng); - Thông tư s 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 c a B Tài chính v quy ñ nh ch ñ công tác phí, ch ñ h i ngh ñ i v i cơ quan hành chính và ñơn v s nghi p công l p trong c nư c; - Thông tư s 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh ñ nh s 79/2000/Nð-CP ngày 29/12/2000 c a Chính ph quy ñ nh chi ti t thi hành Lu t Thu giá tr gia tăng và Thông tư s 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh ñ nh s 158/2003/Nð-CP ngày 10/12/2003 c a Chính ph quy ñ nh chi ti t thi hành Lu t Thu giá tr gia tăng và Lu t s a ñ i, b sung m t s ñi u c a Lu t Thu giá tr gia tăng. Ph n II ð NH M C CHI PHÍ CHO D ÁN QUY HO CH VÀ D ÁN ðI U CH NH QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I I. ð NH M C CHI PHÍ CHO D ÁN QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - X· H I 1. ð nh m c chi phí cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c, vùng, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1.1. Công th c tính M c chi phí (m c v n) t i ña c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c, vùng, t nh và thành ph tr c thu c Trung ương có cùng công th c tính như sau: GiáQHT = Gchu n x H1 x H2 x H3 (1) Trong ñó: GiáQHT là m c chi phí cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c, vùng ho c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (ñơn v tri u ñ ng). 2
 3. Gchu n là m c chi phí cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a ñ a bàn chu n (ñơn v tri u ñ ng). H1 là h s c p ñ ñ a bàn quy ho ch (c nư c, vùng ho c t nh). H2 là h s ñánh giá v ñi u ki n làm vi c và trình ñ phát tri n kinh t - xã h i c a ñ a bàn quy ho ch. H3 là h s v quy mô di n tích t nhiên c a ñ a bàn quy ho ch. 1.2. Giá tr c a các ch s và h s trong công th c tính m c v n quy ho ch a) Gchu n = 500 (tri u ñ ng), là m c chi phí cho d án quy ho ch t ng th phát 2 tri n kinh t - xã h i c a ñ a bàn chu n (quy mô 1.000 km , v i m t ñ dân s kho ng 2 50 - 100 ngư i/ km và có các ñi u ki n v kinh t , xã h i và ñ c ñi m ñ a hình như c nư c). b) H1 - h s c p ñ ñ a bàn quy ho ch B ng 1. H s c p ñ ñ a bàn quy ho ch (H1) TT C p ñ ñ a bàn quy ho ch H1 1 Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c. 2 2 Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p vùng. 1,5 3 Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p t nh. 1 c) H2 - h s ñi u ki n làm vi c và trình ñ phát tri n kinh t - xã h i c a ñ a bàn quy ho ch B ng 2. h s ñi u ki n làm vi c và trình ñ phát tri n kinh t - xã h i (h2) TT ð a bàn quy ho ch H2 1 C nư c 1 2 Các vùng 2.1 Tây Nguyên 1,4 2.2 Trung du và mi n núi phía B c 1,4 2.3 B c Trung B và Duyên h i mi n Trung 1,4 2.4 ð ng b ng sông C u Long 1,6 2.5 ð ng b ng sông H ng 1,8 2.6 ðông Nam B 2 2.7 Vùng kinh t tr ng ñi m B c B 2 2.8 Vùng kinh t tr ng ñi m mi n Trung 2 2.9 Vùng kinh t tr ng ñi m phía Nam 2 3 Các t nh ðư c xác ñ nh theo h s c a vùng có t nh ñó nhưng theo vùng có h s l n nh t 4 Thành ph tr c thu c Trung ương 3 Riêng TP. H Chí Minh và TP. Hà N i là hai thành ph ñ c * TP. H Chí Minh H2 = bi t (theo Ngh ñ nh s 72/2001/Nð-CP ngày 05/10/2001 v 3,5 phân lo i ñô th và c p qu n lý ñô th c a Chính ph ) nên 3
 4. TT ð a bàn quy ho ch H2 ñư c tính riêng: * TP. Hà N i H2 = 4 d) h3 - h s c a quy mô di n tích t nhiên c a ñ a bàn quy ho ch b ng 3. h s quy mô di n tích t nhiên (h3) Phân lo i theo TT Quy mô di n tích t nhiên H3 h s H2 ð i v i t nh 2 Dư i 1.000 km 1 2 2 1.000 km ñ n < 2.000 km 1,1 2 2 2.000 km ñ n < 3.000 km 1,15 2 2 3.000 km ñ n < 4.000 km 1,2 2 2 4.000 km ñ n < 5.000 km 1,25 2 2 5.000 km ñ n < 6.000 km 1,3 2 2 6.000 km ñ n < 7.000 km 1,35 2 2 7.000 km ñ n < 8.000 km 1,4 2 2 8.000 km ñ n < 9.000 km 1,45 2 2 9.000 km ñ n < 10.000 km 1,5 2 2 10.000 km ñ n < 13.000 km 1,6 1 H2 = 1,4 2 2 13.000 km ñ n < 15.000 km 1,7 2 2 15.000 km ñ n < 17.000 km 1,8 ð i v i vùng 2 Dư i 10.000 km 2,5 2 2 10.000 km ñ n < 30.000 km 3 2 2 30.000 km ñ n < 40.000 km 3,4 2 2 40.000 km ñ n < 50.000 km 3,6 2 2 50.000 km ñ n < 60.000 km 3,8 2 2 60.000 km ñ n < 70.000 km 3,9 2 2 70.000 km ñ n < 80.000 km 4,0 2 2 80.000 km ñ n < 90.000 km 4,1 2 2 90.000 km ñ n < 100.000 km 4,2 2 H2 = 1,6 ð i v i t nh 2 Dư i 1.000 km 1 2 2 1.000 km ñ n < 1.500 km 1,02 2 2 1.500 km ñ n < 2.000 km 1,05 2 2 2.000 km ñ n < 2.500 km 1,08 2 2 2.500 km ñ n < 3.000 km 1,1 2 2 3.000 km ñ n < 3.500 km 1,12 2 2 3.500 km ñ n < 4.000 km 1,15 4
 5. Phân lo i theo TT Quy mô di n tích t nhiên H3 h s H2 2 2 4.000 km ñ n < 4.500 km 1,17 2 2 4.500 km ñ n < 5.000 km 1,2 2 2 5.000 km ñ n < 5.500 km 1,22 2 2 5.500 km ñ n < 6.000 km 1,25 2 2 6.000 km ñ n < 6.500 km 1,27 2 2 6.500 km ñ n < 7.000 km 1,3 2 2 7.000 km ñ n < 7.500 km 1,33 2 2 7.500 km ñ n < 8.000 km 1,36 ð i v i vùng 2 Dư i 10.000 km 2,2 2 2 10.000 km ñ n < 15.000 km 2,7 2 2 15.000 km ñ n < 20.000 km 2,9 2 2 20.000 km ñ n < 25.000 km 3,0 2 2 25.000 km ñ n < 30.000 km 3,1 2 2 30.000 km ñ n < 35.000 km 3,2 2 2 35.000 km ñ n < 40.000 km 3,3 2 2 40.000 km ñ n < 50.000 km 3,5 ð i v i t nh 2 Dư i 1.000 km 1 2 2 1.000 km ñ n < 1.500 km 1,02 2 2 1.500 km ñ n < 2.000 km 1,05 2 2 2.000 km ñ n < 2.500 km 1,1 3 H2 = 1,8 ð i v i vùng 2 Dư i 10.000 km 2,0 2 2 10.000 km ñ n < 15.000 km 2,4 2 2 15.000 km ñ n < 20.000 km 2,7 2 2 20.000 km ñ n < 25.000 km 3 4 H2 = 2 ð i v i t nh 2 Dư i 1.000 km 1,0 2 2 1.000 km ñ n < 1.500 km 1,02 2 2 1.500 km ñ n < 2.000 km 1,05 2 2 2.000 km ñ n < 2.500 km 1,07 2 2 2.500 km ñ n < 3.000 km 1,1 2 2 3.000 km ñ n < 3.500 km 1,13 2 2 3.500 km ñ n < 4.000 km 1,16 2 2 4.000 km ñ n < 4.500 km 1,19 2 2 4.500 km ñ n < 5.000 km 1,22 2 2 5.000 km ñ n < 5.500 km 1,25 5
 6. Phân lo i theo TT Quy mô di n tích t nhiên H3 h s H2 2 2 5.500 km ñ n < 6.000 km 1,28 2 2 6.000 km ñ n < 6.500 km 1,31 2 2 6.500 km ñ n < 7.000 km 1,34 2 2 7.000 km ñ n < 7.500 km 1,37 2 2 7.500 km ñ n < 8.000 km 1,4 2 2 8.000 km ñ n < 11.000 km 1,43 ð i v i vùng 2 Dư i 10.000 km 1,5 2 2 10.000 km ñ n < 15.000 km 1,82 2 2 15.000 km ñ n < 20.000 km 2,04 2 2 20.000 km ñ n < 25.000 km 2,26 2 2 25.000 km ñ n < 30.000 km 2,48 2 2 30.000 km ñ n < 35.000 km 2,7 Thành ph tr c thu c Trung ương 2 Dư i 1.000 km 1 2 2 1.000 km ñ n < 1.500 km 1,02 5 H2 ≥ 3 2 2 1.500 km ñ n < 2.000 km 1,05 2 2 2.000 km ñ n < 2.500 km 1,08 2 2 2.500 km ñ n < 3.000 km 1,1 6 H2 = 1 C nư c 7,2 1.3. Áp d ng tính toán c th a) Ví d tính toán xác ñ nh m c v n cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng Trung du và mi n núi phía B c 2 Vùng Trung du và mi n núi phía B c có di n tích t nhiên là 88.184,3 km , tra các b ng 1, 2 và 3 xác ñ nh ñư c H1 = 1,5; H2 = 1,4 và H3 = 4,1. Áp d ng công th c (1), thay các giá tr H1, H2 và H3 tìm ñư c vào, ta có: GiáQHT vùng TDMNPB = Gchu n x H1 x H2 x H3 = 500 x 1,5 x 1,4 x 4,1 = 4.305 (tri u ñ ng) Như v y, m c v n t i ña cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng Trung du và mi n núi phía B c là 4.305 tri u ñ ng. b) Ví d tính toán xác ñ nh m c v n cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph Hà N i Thành ph Hà N i là thành ph tr c thu c Trung ương và là ñô th ñ c bi t, có 2 di n tích t nhiên là 921 km . Theo các b ng 1, 2 và 3 xác ñ nh ñư c các h s H1 = 1; H2 = 4; H3 = 1 và thay vào công th c (1), ta có: 6
 7. GiáQHT TP Hà N i = Gchu n x H1 x H2 x H3 = 500 x 1 x 4 x 1 = 2.000 (tri u ñ ng). Như v y, m c v n t i ña cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph Hà N i là 2.000 tri u ñ ng. c) Ví d tính toán xác ñ nh m c v n cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Ninh Bình T nh Ninh Bình là t nh thu c vùng ñ ng b ng sông H ng, có di n tích t nhiên 2 là 1.383,7 km . Theo các b ng 1, 2 và 3 xác ñ nh ñư c các h s H1 = 1; H2 = 1,8; H3 = 1,02 và thay vào công th c (1), ta có: GiáQHT t nh Ninh Bình = Gchu n x H1 x H2 x H3 = 500 x 1 x 1,8 x 1,02 = 918 (tri u ñ ng). Như v y, m c v n t i ña cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Ninh Bình là 918 tri u ñ ng. d) Ví d tính toán xác ñ nh m c v n cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh ðăk Lăk T nh ðăk Lăk là t nh thu c vùng Tây Nguyên có, di n tích t nhiên là 13.075 2 km . Theo các b ng 1, 2 và 3 xác ñ nh ñư c các h s H1 = 1; H2 = 1,4; H3 = 1,7 và thay vào công th c (1), ta có: GiáQHT t nh ðăk Lăk = Gchu n x H1 x H2 x H3 = 500 x 1 x 1,4 x 1,7 = 1.190 (tri u ñ ng). Như v y, m c v n t i ña cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh ðăk Lăk là 1.190 tri u ñ ng. ñ) Ví d tính toán xác ñ nh m c v n cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Ti n Giang 2 T nh Ti n Giang có di n tích t nhiên là 2.366,6 km , là t nh thu c vùng ñ ng b ng sông C u Long có h s H2 = 1,6; nhưng ñ ng th i l i thu c Vùng kinh t tr ng ñi m phía Nam có h s H2 = 2. Theo quy ñ nh, h s H2 c a ñ a bàn quy ho ch ñư c tính theo vùng có h s l n nh t cho nên h s H2 c a Ti n Giang là H2 = 2 và tra b ng 3 xác ñ nh ñư c H3 = 1,07. Thay các h s tìm ñư c vào công th c (1) ta có: GiáQHT Ti n Giang = Gchu n x H1 x H2 x H3 = 500 x 1 x 2 x 1,07 = 1.070 (tri u ñ ng). Như v y, m c v n t i ña cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Ti n Giang là 1.070 tri u ñ ng. 1.4. ð nh m c chi phí cho các kho n m c chi phí theo trình t l p, th m ñ nh và phê duy t d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c, vùng, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 7
 8. B ng 4. ð nh m c chi phí cho các kho n m c chi phí c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c M c chi TT KHO N M C CHI PHÍ phít i ña (%) T ng kinh phí m c t i ña 100 I Chi phí cho công vi c chu n b ñ cương quy ho ch 0,3 1 Chi phí xây d ng ñ cương và trình duy t ñ cương 0,2 1.1 Xây d ng ñ cương nghiên c u 0,1 1.2 H i th o, xin ý ki n chuyên gia th ng nh t ñ cương và trình duy t 0,1 2 L p d toán kinh phí theo ñ cương ñã th ng nh t và trình duy t 0,1 II Chi phí nghiên c u xây d ng báo cáo d án quy ho ch 88,7 1 Chi phí thu th p, x lý s li u, d li u ban ñ u 6 2 Chi phí thu th p b sung v s li u, tư li u theo yêu c u quy ho ch 4 3 Chi phí kh o sát th c t 6 4 Chi phí thi t k quy ho ch 72,7 4.1 Phân tích và d báo tác ñ ng c a các y u t bên ngoài 2 4.2 Phân tích và d báo tác ñ ng c a các y u t bên trong 2 4.3 Phân tích ñánh giá hi n tr ng 5 4.4 Nghiên c u m c tiêu và quan ñi m phát tri n 2 4.5 Nghiên c u các phương án v m c tiêu tăng trư ng 2 4.6 Nghiên c u các gi i pháp th c hi n m c tiêu 44,2 a) L a ch n cơ c u kinh t 2 b) Xây d ng các phương án phát tri n ngành, lĩnh v c và s n ph m ch y u (công nghi p, nông - lâm - ngư nghi p, d ch v , văn hoá xã h i, s 17 d ng ñ t) c) Xây d ng các phương án phát tri n k t c u h t ng (giao thông, ñi n, 9,7 nư c, bưu chính vi n thông, v sinh môi trư ng, th y l i) d) Xây d ng phương án phát tri n ngu n nhân l c 2 ñ) Xây d ng các phương án phát tri n khoa h c công ngh 1 e) Xây d ng các phương án b o v môi trư ng 2 g) Xây d ng các phương án tính toán nhu c u và ñ m b o v n ñ u tư 2 h) Xây d ng các phương án h p tác 1 i) Xây d ng các chương trình d án ñ u tư tr ng ñi m và cơ ch tài 1,5 chính k) Xây d ng phương án t ch c lãnh th 5 l) Xây d ng phương án t ch c và ñi u hành 1 4.7 Xây d ng báo cáo t ng h p và h th ng các báo cáo liên quan 10,5 a) Xây d ng báo cáo ñ d n 2,5 b) Xây d ng báo cáo t ng h p 6,5 c) Xây d ng các báo cáo tóm t t 1,3 d) Xây d ng văn b n trình th m ñ nh 0,1 ñ) Xây d ng văn b n trình phê duy t d án quy ho ch 0,1 4.8 Xây d ng h th ng b n ñ quy ho ch 5 III Chi phí qu n lý và ñi u hành 11 1 Chi phí qu n lý d án c a Ban qu n lý 2 2 Chi phí h i th o và xin ý ki n chuyên gia 2 Chi phí th m ñ nh và hoàn thi n báo cáo t ng h p quy ho ch theo k t 3 2 lu n th m ñ nh c a H i ñ ng th m ñ nh 4 Chi phí l p báo cáo ñánh giá môi trư ng chi n lư c 2 8
 9. M c chi TT KHO N M C CHI PHÍ phít i ña (%) 5 Chi phí công b quy ho ch 3 B ng 5. ð nh m c chi phí cho các kho n m c chi phí c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i các vùng kinh t - xã h i (c p vùng) M c chi TT KHO N M C CHI PHÍ phít i ña (%) T ng kinh phí m c t i ña 100 I Chi phí cho công vi c chu n b ñ cương quy ho ch 0,5 1 Chi phí xây d ng ñ cương và trình duy t ñ cương 0,3 1.1 Xây d ng ñ cương nghiên c u 0,2 1.2 H i th o, xin ý ki n chuyên gia th ng nh t ñ cương và trình duy t 0,1 2 L p d toán kinh phí theo ñ cương ñã th ng nh t và trình duy t 0,2 II Chi phí nghiên c u xây d ng báo cáo d án quy ho ch 90,5 1 Chi phí thu th p, x lý s li u, d li u ban ñ u 6 2 Chi phí thu th p b sung v s li u, tư li u theo yêu c u quy ho ch 4 3 Chi phí kh o sát th c t 6 4 Chi phí thi t k quy ho ch 74,5 4.1 Phân tích và d báo tác ñ ng c a các y u t bên ngoài 2 4.2 Phân tích và d báo tác ñ ng c a các y u t bên trong 2 4.3 Phân tích ñánh giá hi n tr ng 5 4.4 Nghiên c u m c tiêu và quan ñi m phát tri n 2 4.5 Nghiên c u các phương án v m c tiêu tăng trư ng 2 4.6 Nghiên c u các gi i pháp th c hi n m c tiêu 44 a) L a ch n cơ c u kinh t 2 b) Xây d ng các phương án phát tri n ngành, lĩnh v c và s n ph m ch y u (công nghi p, nông - lâm - ngư nghi p, d ch v , văn hoá xã h i, s 17 d ng ñ t) c) Xây d ng các phương án phát tri n k t c u h t ng (giao thông, ñi n, 9,5 nư c, bưu chính vi n thông, v sinh môi trư ng, th y l i) d) Xây d ng phương án phát tri n ngu n nhân l c 2 ñ) Xây d ng các phương án phát tri n khoa h c công ngh 1 e) Xây d ng các phương án b o v môi trư ng 2 g) Xây d ng các phương án tính toán nhu c u và ñ m b o v n ñ u tư 2 h) Xây d ng các phương án h p tác 1 i) Xây d ng các chương trình d án ñ u tư tr ng ñi m và cơ ch tài 1,5 chính k) Xây d ng phương án t ch c lãnh th 5 l) Xây d ng phương án t ch c và ñi u hành 1 4.7 Xây d ng báo cáo t ng h p và h th ng các báo cáo liên quan 12,5 a) Xây d ng báo cáo ñ d n 2,5 b) Xây d ng báo cáo t ng h p 8,5 c) Xây d ng các báo cáo tóm t t 1,1 d) Xây d ng văn b n trình th m ñ nh 0,2 ñ) Xây d ng văn b n trình phê duy t d án quy ho ch 0,2 4.8 Xây d ng h th ng b n ñ quy ho ch 5 9
 10. M c chi TT KHO N M C CHI PHÍ phít i ña (%) III Chi phí qu n lý và ñi u hành 9 1 Chi phí qu n lý d án c a Ban qu n lý 1,5 2 Chi phí h i th o và xin ý ki n chuyên gia 1,5 Chi phí th m ñ nh và hoàn thi n báo cáo t ng h p quy ho ch theo k t 3 1,5 lu n th m ñ nh c a H i ñ ng th m ñ nh 4 Chi phí l p báo cáo ñánh giá môi trư ng chi n lư c 2,5 5 Chi phí công b quy ho ch 2 B ng 6. ñ nh m c chi phí cho các kho n m c chi phí c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh và thành ph tr c thu c trung ương (c p t nh) M c chi TT KHO N M C CHI PHÍ phít i ña (%) T ng kinh phí m c t i ña 100 I Chi phí cho công vi c chu n b ñ cương quy ho ch 1,5 1 Chi phí xây d ng ñ cương và trình duy t ñ cương 1 1.1 Xây d ng ñ cương nghiên c u 0,6 1.2 H i th o, xin ý ki n chuyên gia th ng nh t ñ cương và trình duy t 0,4 2 L p d toán kinh phí theo ñ cương ñã th ng nh t và trình duy t 0,5 II Chi phí nghiên c u xây d ng báo cáo d án quy ho ch 85,5 1 Chi phí thu th p, x lý s li u, d li u ban ñ u 5 2 Chi phí thu th p b sung v s li u, tư li u theo yêu c u quy ho ch 4 3 Chi phí kh o sát th c t 6 4 Chi phí thi t k quy ho ch 70,5 4.1 Phân tích và d báo tác ñ ng c a các y u t bên ngoài 2 4.2 Phân tích và d báo tác ñ ng c a các y u t bên trong 2 4.3 Phân tích ñánh giá hi n tr ng 4 4.4 Nghiên c u m c tiêu và quan ñi m phát tri n 2 4.5 Nghiên c u các phương án v m c tiêu tăng trư ng 2 4.6 Nghiên c u các gi i pháp th c hi n m c tiêu 42 a) L a ch n cơ c u kinh t 2 b) Xây d ng các phương án phát tri n ngành, lĩnh v c và s n ph m ch y u (công nghi p, nông - lâm - ngư nghi p, d ch v , văn hoá xã h i, s 16 d ng ñ t) c) Xây d ng các phương án phát tri n k t c u h t ng (giao thông, ñi n, 8,5 nư c, bưu chính vi n thông, v sinh môi trư ng, th y l i) d) Xây d ng phương án phát tri n ngu n nhân l c 2 ñ) Xây d ng các phương án phát tri n khoa h c công ngh 1 e) Xây d ng các phương án b o v môi trư ng 2 g) Xây d ng các phương án tính toán nhu c u và ñ m b o v n ñ u tư 2 h) Xây d ng các phương án h p tác 1 i) Xây d ng các chương trình d án ñ u tư tr ng ñi m và cơ ch tài 1,5 chính k) Xây d ng phương án t ch c lãnh th 5 l) Xây d ng phương án t ch c và ñi u hành 1 4.7 Xây d ng báo cáo t ng h p và h th ng các báo cáo liên quan 11,5 10
 11. M c chi TT KHO N M C CHI PHÍ phít i ña (%) a) Xây d ng báo cáo ñ d n 2,5 b) Xây d ng báo cáo t ng h p 7,5 c) Xây d ng các báo cáo tóm t t 0,9 d) Xây d ng văn b n trình th m ñ nh 0,3 ñ) Xây d ng văn b n trình phê duy t d án quy ho ch 0,3 4.8 Xây d ng h th ng b n ñ quy ho ch 5 III Chi phí qu n lý và ñi u hành 13 1 Chi phí qu n lý d án c a Ban qu n lý 3 2 Chi phí h i th o và xin ý ki n chuyên gia 2 Chi phí th m ñ nh và hoàn thi n báo cáo t ng h p quy ho ch theo k t 3 2 lu n th m ñ nh c a H i ñ ng th m ñ nh 4 Chi phí l p báo cáo ñánh giá môi trư ng chi n lư c 3 5 Chi phí công b quy ho ch 3 2. ð nh m c chi phí (m c v n) cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p huy n 2.1. Cách tính 5 ð i v i c p huy n, m c v n cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n, th xã và thành ph thu c t nh ñư c tính theo t l ph n trăm (%) m c v n t i ña c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh (GiáQHT) có huy n, th xã, thành ph ñó. a) ð nh m c chi phí cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n (ký hi u là GiáQHH) M c chi phí c a d án quy ho ch huy n (GiáQHH) không quá 40% m c chi phí t i ña c a d án quy ho ch t nh (GiáQHT) có huy n ñó: GiáQHH = 40% x GiáQHT (2) b) ð nh m c chi phí cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i th xã, thành ph thu c t nh, vùng liên huy n, khu kinh t , khu kinh t c a kh u thu c t nh (ký hi u là GiáQHTP) M c chi phí c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i th xã, thành ph thu c t nh, vùng liên huy n, khu kinh t , khu kinh t c a kh u thu c t nh (GiáQHTP) ñư c tính không quá 50% m c chi phí t i ña c a d án quy ho ch t nh (GiáQHT) có th xã, thành ph thu c t nh, vùng liên huy n, khu kinh t , khu kinh t c a kh u thu c t nh ñó: GiáQHTP = 50% x GiáQHT (3) 2.2. Áp d ng tính toán c th a) Ví d tính toán xác ñ nh m c chi phí cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n Nho Quan thu c t nh Ninh Bình 11
 12. T nh Ninh Bình là t nh thu c vùng ñ ng b ng sông H ng, có di n tích t nhiên 2 là 1.373,7 km . Theo các b ng 1, 2 và 3 xác ñ nh ñư c các h s H1 = 1; H2 = 1,8; H3 = 1,02; thay vào công th c (1), ta có: GiáQHT t nh Ninh Bình = Gchu n x H1 x H2 x H3 = 500 x 1 x 1,7 x 1,02 = 918 (tri u ñ ng). Thay GiáQHT t nh Ninh Bình vào công th c (2), ta ñư c: GiáQHH huy n Nho Quan = 40% x 918 = 367,2 (tri u ñ ng). Như v y, m c chi phí t i ña cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n Nho Quan t nh Ninh Bình là 367,2 tri u ñ ng. b) Ví d tính toán xác ñ nh m c chi phí cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n Ea Súp c a t nh ðăk Lăk T nh ðăk Lăk là t nh thu c vùng Tây Nguyên, có di n tích t nhiên là 13.075 2 km . Theo các b ng 1, 2 và 3 xác ñ nh ñư c các h s H1 = 1; H2 = 1,4; H3 = 1,7 và thay vào công th c (1), ta ñư c: GiáQHT t nh ðăk Lăk = Gchu n x H1 x H2 x H3 = 500 x 1 x 1,4 x 1,7 = 1.190 (tri u ñ ng). Thay GiáQHT t nh ðăk Lăk vào công th c (2), ta ñư c: GiáQHH huy n Ea Súp = 40% x 1.190 = 476 (tri u ñ ng). Như v y, m c chi phí t i ña c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n Ea Súp t nh ðăk Lăk là 476 tri u ñ ng. c) Ví d tính toán xác ñ nh m c chi phí cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n Cai L y c a t nh Ti n Giang Tương t như trên, ta xác ñ nh ñư c GiáQHT t nh Ti n Giang = 1.070 tri u ñ ng, thay vào công th c (2), ta có: GiáQHH huy n Cai L y = 40% x 1.070 = 428 (tri u ñ ng). Như v y, m c chi phí t i ña cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n Cai L y t nh Ti n Giang là 428 tri u ñ ng. d) Ví d tính toán xác ñ nh m c chi phí cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph Buôn Ma Thu t (thành ph thu c t nh) Thành ph Buôn Ma Thu t là thành ph thu c t nh ðăk Lăk. Tương t như trên, ta xác ñ nh ñư c GiáQHT t nh ðăk Lăk = 1.190 tri u ñ ng; thay vào công th c (3) ta có: GiáQHTP thành ph Buôn Ma Thu t = 50% x 1.190 = 595 (tri u ñ ng). Như v y, m c chi phí t i ña cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph Buôn Ma Thu t là 595 tri u ñ ng. 12
 13. 2.3. ð nh m c chi phí cho các kho n m c chi phí theo trình t l p, th m ñ nh và phê duy t c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p huy n B ng 7. ð nh m c chi phí cho các kho n m c chi phí c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p huy n M c chi TT KHO N M C CHI PHÍ phít i ña (%) T ng kinh phí m c t i ña 100 I Chi phí cho công vi c chu n b ñ cương quy ho ch 3 1 Chi phí xây d ng ñ cương và trình duy t ñ cương 2 1.1 Xây d ng ñ cương nghiên c u 1 1.2 H i th o, xin ý ki n chuyên gia th ng nh t ñ cương và trình duy t 1 2 L p d toán kinh phí theo ñ cương ñã th ng nh t và trình duy t 1 II Chi phí nghiên c u xây d ng báo cáo d án quy ho ch 85 1 Chi phí thu th p, x lý s li u, d li u ban ñ u 5 2 Chi phí thu th p b sung v s li u, tư li u theo yêu c u quy ho ch 4 3 Chi phí kh o sát th c t 6 4 Chi phí thi t k quy ho ch 70 4.1 Phân tích và d báo tác ñ ng c a các y u t bên ngoài 2,5 4.2 Phân tích và d báo tác ñ ng c a các y u t bên trong 2,5 4.3 Phân tích ñánh giá hi n tr ng 4 4.4 Nghiên c u m c tiêu và quan ñi m phát tri n 3 4.5 Nghiên c u các phương án v m c tiêu tăng trư ng 3 4.6 Nghiên c u các gi i pháp th c hi n m c tiêu 40 a) L a ch n cơ c u kinh t 2 b) Xây d ng các phương án phát tri n ngành, lĩnh v c và s n ph m ch y u (công nghi p, nông - lâm - ngư nghi p, d ch v , văn hoá xã h i, s 15 d ng ñ t) c) Xây d ng các phương án phát tri n k t c u h t ng (giao thông, ñi n, 8 nư c, bưu chính vi n thông, v sinh môi trư ng, th y l i) d) Xây d ng phương án phát tri n ngu n nhân l c 2 ñ) Xây d ng các phương án phát tri n khoa h c công ngh 1 e) Xây d ng các phương án b o v môi trư ng 2 g) Xây d ng các phương án tính toán nhu c u và ñ m b o v n ñ u tư 2 h) Xây d ng các phương án h p tác 1 i) Xây d ng các chương trình d án ñ u tư tr ng ñi m và cơ ch tài 1 chính k) Xây d ng phương án t ch c lãnh th 5 l) Xây d ng phương án t ch c và ñi u hành 1 4.7 Xây d ng báo cáo t ng h p và h th ng các báo cáo liên quan 10 a) Xây d ng báo cáo ñ d n 2,5 b) Xây d ng báo cáo t ng h p 6 c) Xây d ng các báo cáo tóm t t 0,7 d) Xây d ng văn b n trình th m ñ nh 0,4 ñ) Xây d ng văn b n trình phê duy t d án quy ho ch 0,4 4.8 Xây d ng h th ng b n ñ quy ho ch 5 III Chi phí qu n lý và ñi u hành 12 13
 14. M c chi TT KHO N M C CHI PHÍ phít i ña (%) 1 Chi phí qu n lý d án c a Ban qu n lý 4 2 Chi phí h i th o và xin ý ki n chuyên gia 3 Chi phí th m ñ nh và hoàn thi n báo cáo t ng h p quy ho ch theo k t 3 3 lu n th m ñ nh c a H i ñ ng th m ñ nh 4 Chi phí công b quy ho ch 2 II. ð NH M C CHI PHÍ CHO D ÁN ðI U CH NH QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 1. ð nh m c chi phí cho d án ñi u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c, vùng, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1.1. Cách tính ð i v i d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c; vùng, vùng kinh t tr ng ñi m, vùng liên t nh; t nh và thành ph tr c thu c Trung ương ñã th c hi n t 5 năm tr lên, khi có quy t ñ nh phê duy t c a c p có th m quy n cho ti n hành ñi u ch nh quy ho ch thì m c v n c a d án ñi u ch nh quy ho ch, tuỳ theo n i dung c n ñi u ch nh, không quá 65%; dư i 5 năm không quá 50% m c v n t i ña c a d án l p m i quy ho ch ñó ñư c xác ñ nh như kho n 1, m c I, Ph n II c a văn b n này. 1.2. Áp d ng tính toán c th a) Ví d tính toán xác ñ nh m c chi phí cho d án ñi u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng Trung du và mi n núi phía B c (quy ho ch ñã th c hi n ñư c 5 năm) Như ví d a t i ñi m 1.3, kho n 1, m c I, Ph n II ñã xác ñ nh m c v n t i ña quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng Trung du và mi n núi phía B c là 4.305 tri u ñ ng; áp d ng theo ñi m 1.1, kho n 1, m c II, Ph n II, ta ñư c: M c v n t i ña c a d án ñi u ch nh quy ho ch vùng Trung du và mi n núi phía B c (quy ho ch ñã th c hi n ñư c 5 năm) = 65% x 4.305 = 2.798,25 (tri u ñ ng). b) Ví d tính toán xác ñ nh m c v n cho d án ñi u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph Hà N i (quy ho ch ñã th c hi n ñư c 5 năm) Như ví d b t i ñi m 1.3, kho n 1, m c I, Ph n II ñã xác ñ nh m c v n t i ña quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph Hà N i là 2.000 tri u ñ ng; áp d ng theo ñi m 1.1, kho n 1, m c II, Ph n II, ta ñư c: M c v n t i ña c a d án ñi u ch nh quy ho ch TP. Hà N i (quy ho ch ñã th c hi n ñư c 5 năm) = 65% x 2.000 = 1.300 (tri u ñ ng). c) Ví d tính toán xác ñ nh m c v n cho d án ñi u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Ninh Bình (quy ho ch ñã th c hi n ñư c 5 năm) Như ví d c t i ñi m 1.3, kho n 1, m c I, Ph n II ñã xác ñ nh m c v n t i ña c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Ninh Bình là 918 tri u ñ ng; áp d ng theo ñi m 1.1, kho n 1, m c II, Ph n II, ta ñư c: 14
 15. M c v n t i ña c a d án ñi u ch nh quy ho ch t nh Ninh Bình (quy ho ch ñã th c hi n ñư c 5 năm) = 65% x 918 = 596,7 (tri u ñ ng). d) Ví d tính toán xác ñ nh m c v n cho d án ñi u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Ti n Giang (quy ho ch ñã th c hi n ñư c 5 năm) Như ví d ñ t i ñi m 1.3, kho n 1, m c I, Ph n II ñã xác ñ nh m c v n t i ña c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Ti n Giang là 1.070 tri u ñ ng; áp d ng theo ñi m 1.1, kho n 1, m c II, Ph n II, ta ñư c: M c v n t i ña c a d án ñi u ch nh quy ho ch t nh Ti n Giang (quy ho ch ñã th c hi n ñư c 5 năm) = 65% x 1.070 = 695,5 (tri u ñ ng). 1.3. ð nh m c chi phí cho các kho n m c chi phí theo trình t l p, th m ñ nh và phê duy t c a d án ñi u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c, vùng, t nh và thành ph tr c thu c Trung ương B ng 8. ð nh m c chi phí cho các kho n m c chi phí c a d án ñi u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c M c chi TT Kho n m c chi phí phít i ña (%) T NG KINH PHÍ M C T I ðA 100 I Chi phí cho công vi c chu n b ñ cương quy ho ch 0,6 1 Chi phí xây d ng ñ cương và trình duy t ñ cương 0,4 1.1 Xây d ng ñ cương nghiên c u 0,2 1.2 H i th o, xin ý ki n chuyên gia th ng nh t ñ cương và trình duy t 0,2 2 L p d toán kinh phí theo ñ cương ñã th ng nh t và trình duy t 0,2 II Chi phí nghiên c u xây d ng báo cáo d án ñi u ch nh quy ho ch 88,4 1 Chi phí thu th p, x lý s li u, d li u ban ñ u 6 2 Chi phí thu th p b sung v s li u, tư li u theo yêu c u quy ho ch 4 3 Chi phí kh o sát th c t 6 4 Chi phí thi t k quy ho ch 72,4 4.1 Phân tích và d báo tác ñ ng c a các y u t bên ngoài 2 4.2 Phân tích và d báo tác ñ ng c a các y u t bên trong 2 4.3 Phân tích ñánh giá hi n tr ng 5 4.4 Nghiên c u m c tiêu và quan ñi m phát tri n 2 4.5 Nghiên c u các phương án v m c tiêu tăng trư ng 2 4.6 Nghiên c u các gi i pháp th c hi n m c tiêu 43,9 a) L a ch n cơ c u kinh t 2 b) Xây d ng các phương án phát tri n ngành, lĩnh v c và s n ph m ch y u (công nghi p, nông - lâm - ngư nghi p, d ch v , văn hoá xã h i, s 17 d ng ñ t) c) Xây d ng các phương án phát tri n k t c u h t ng (giao thông, ñi n, 9,4 nư c, bưu chính vi n thông, v sinh môi trư ng, th y l i) d) Xây d ng phương án phát tri n ngu n nhân l c 2 ñ) Xây d ng các phương án phát tri n khoa h c công ngh 1 e) Xây d ng các phương án b o v môi trư ng 2 g) Xây d ng các phương án tính toán nhu c u và ñ m b o v n ñ u tư 2 h) Xây d ng các phương án h p tác 1 i) Xây d ng các chương trình d án ñ u tư tr ng ñi m và cơ ch tài 1,5 15
 16. M c chi TT Kho n m c chi phí phít i ña (%) chính k) Xây d ng phương án t ch c lãnh th 5 l) Xây d ng phương án t ch c và ñi u hành 1 4.7 Xây d ng báo cáo t ng h p và h th ng các báo cáo liên quan 10,5 a) Xây d ng báo cáo ñ d n 2,5 b) Xây d ng báo cáo t ng h p 6,5 c) Xây d ng các báo cáo tóm t t 1,1 d) Xây d ng văn b n trình th m ñ nh 0,2 ñ) Xây d ng văn b n trình phê duy t d án quy ho ch 0,2 4.8 Xây d ng h th ng b n ñ quy ho ch 5 III Chi phí qu n lý và ñi u hành 11 1 Chi phí qu n lý d án c a Ban qu n lý 2 2 Chi phí h i th o và xin ý ki n chuyên gia 2 Chi phí th m ñ nh và hoàn thi n báo cáo t ng h p quy ho ch theo k t 3 2 lu n th m ñ nh c a H i ñ ng th m ñ nh 4 Chi phí l p báo cáo ñánh giá môi trư ng chi n lư c 3 5 Chi phí công b quy ho ch 2 B ng 9. ñ nh m c chi phí cho các kho n m c chi phí c a d án ñi u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p vùng M c chi TT KHO N M C CHI PHÍ phít i ña (%) T ng kinh phí m c t i ña 100 I Chi phí cho công vi c chu n b ñ cương quy ho ch 1 1 Chi phí xây d ng ñ cương và trình duy t ñ cương 0,6 1.1 Xây d ng ñ cương nghiên c u 0,4 1.2 H i th o, xin ý ki n chuyên gia th ng nh t ñ cương và trình duy t 0,2 2 L p d toán kinh phí theo ñ cương ñã th ng nh t và trình duy t 0,4 II Chi phí nghiên c u xây d ng báo cáo d án ñi u ch nh quy ho ch 87 1 Chi phí thu th p, x lý s li u, d li u ban ñ u 6 2 Chi phí thu th p b sung v s li u, tư li u theo yêu c u quy ho ch 4 3 Chi phí kh o sát th c t 6 4 Chi phí thi t k quy ho ch 71 4.1 Phân tích và d báo tác ñ ng c a các y u t bên ngoài 2 4.2 Phân tích và d báo tác ñ ng c a các y u t bên trong 2 4.3 Phân tích ñánh giá hi n tr ng 4 4.4 Nghiên c u m c tiêu và quan ñi m phát tri n 2 4.5 Nghiên c u các phương án v m c tiêu tăng trư ng 2 4.6 Nghiên c u các gi i pháp th c hi n m c tiêu 43,5 a) L a ch n cơ c u kinh t 2 b) Xây d ng các phương án phát tri n ngành, lĩnh v c và s n ph m ch y u (công nghi p, nông - lâm - ngư nghi p, d ch v , văn hoá xã h i, s 17 d ng ñ t) c) Xây d ng các phương án phát tri n k t c u h t ng (giao thông, ñi n, 9 nư c, bưu chính vi n thông, v sinh môi trư ng, th y l i) 16
 17. M c chi TT KHO N M C CHI PHÍ phít i ña (%) d) Xây d ng phương án phát tri n ngu n nhân l c 2 ñ) Xây d ng các phương án phát tri n khoa h c công ngh 1 e) Xây d ng các phương án b o v môi trư ng 2 g) Xây d ng các phương án tính toán nhu c u và ñ m b o v n ñ u tư 2 h) Xây d ng các phương án h p tác 1 i) Xây d ng các chương trình d án ñ u tư tr ng ñi m và cơ ch tài 1,5 chính k) Xây d ng phương án t ch c lãnh th 5 l) Xây d ng phương án t ch c và ñi u hành 1 4.7 Xây d ng báo cáo t ng h p và h th ng các báo cáo liên quan 10,5 a) Xây d ng báo cáo ñ d n 2,5 b) Xây d ng báo cáo t ng h p 6,5 c) Xây d ng các báo cáo tóm t t 1,1 d) Xây d ng văn b n trình th m ñ nh 0,2 ñ) Xây d ng văn b n trình phê duy t d án quy ho ch 0,2 4.8 Xây d ng h th ng b n ñ quy ho ch 5 III Chi phí qu n lý và ñi u hành 12 1 Chi phí qu n lý d án c a Ban qu n lý 3 2 Chi phí h i th o và xin ý ki n chuyên gia 2 Chi phí th m ñ nh và hoàn thi n báo cáo t ng h p quy ho ch theo k t 3 2 lu n th m ñ nh c a H i ñ ng th m ñ nh 4 Chi phí l p báo cáo ñánh giá môi trư ng chi n lư c 2 5 Chi phí công b quy ho ch 3 B ng 10. ñ nh m c chi phí cho các kho n m c chi phí c a d án ñi u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh, thành ph tr c thu c trung ương (c p t nh) M c chi TT KHO N M C CHI PHÍ phít i ña (%) T ng kinh phí m c t i ña 100 I Chi phí cho công vi c chu n b ñ cương quy ho ch 2 1 Chi phí xây d ng ñ cương và trình duy t ñ cương 1,5 1.1 Xây d ng ñ cương nghiên c u 0,8 1.2 H i th o, xin ý ki n chuyên gia th ng nh t ñ cương và trình duy t 0,7 2 L p d toán kinh phí theo ñ cương ñã th ng nh t và trình duy t 0,5 II Chi phí nghiên c u xây d ng báo cáo d án ñi u ch nh quy ho ch 84 1 Chi phí thu th p, x lý s li u, d li u ban ñ u 6 2 Chi phí thu th p b sung v s li u, tư li u theo yêu c u quy ho ch 5 3 Chi phí kh o sát th c t 7 4 Chi phí thi t k quy ho ch 66 4.1 Phân tích và d báo tác ñ ng c a các y u t bên ngoài 2 4.2 Phân tích và d báo tác ñ ng c a các y u t bên trong 2 4.3 Phân tích ñánh giá hi n tr ng 3 4.4 Nghiên c u m c tiêu và quan ñi m phát tri n 2 4.5 Nghiên c u các phương án v m c tiêu tăng trư ng 2 4.6 Nghiên c u các gi i pháp th c hi n m c tiêu 39,5 17
 18. M c chi TT KHO N M C CHI PHÍ phít i ña (%) a) L a ch n cơ c u kinh t 2 b) Xây d ng các phương án phát tri n ngành, lĩnh v c và s n ph m ch y u (công nghi p, nông - lâm - ngư nghi p, d ch v , văn hoá xã h i, s 15 d ng ñ t) c) Xây d ng các phương án phát tri n k t c u h t ng (giao thông, ñi n, 7 nư c, bưu chính vi n thông, v sinh môi trư ng, th y l i) d) Xây d ng phương án phát tri n ngu n nhân l c 2 ñ) Xây d ng các phương án phát tri n khoa h c công ngh 1 e) Xây d ng các phương án b o v môi trư ng 2 g) Xây d ng các phương án tính toán nhu c u và ñ m b o v n ñ u tư 2 h) Xây d ng các phương án h p tác 1 i) Xây d ng các chương trình d án ñ u tư tr ng ñi m và cơ ch tài 1,5 chính k) Xây d ng phương án t ch c lãnh th 5 l) Xây d ng phương án t ch c và ñi u hành 1 4.7 Xây d ng báo cáo t ng h p và h th ng các báo cáo liên quan 10,5 a) Xây d ng báo cáo ñ d n 2,5 b) Xây d ng báo cáo t ng h p 6,5 c) Xây d ng các báo cáo tóm t t 0,5 d) Xây d ng văn b n trình th m ñ nh 0,5 ñ) Xây d ng văn b n trình phê duy t d án quy ho ch 0,5 4.8 Xây d ng h th ng b n ñ quy ho ch 5 III Chi phí qu n lý và ñi u hành 14 1 Chi phí qu n lý d án c a Ban qu n lý 3 2 Chi phí h i th o và xin ý ki n chuyên gia 2,5 Chi phí th m ñ nh và hoàn thi n báo cáo t ng h p quy ho ch theo k t 3 2 lu n th m ñ nh c a H i ñ ng th m ñ nh 4 Chi phí l p báo cáo ñánh giá môi trư ng chi n lư c 2,5 5 Chi phí công b quy ho ch 4 2. ð nh m c chi phí cho d án ñi u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i ñ a bàn c p huy n 2.1. Cách tính Các d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i ñ a bàn c p huy n ñã th c hi n ñư c t 5 năm tr lên, khi có quy t ñ nh phê duy t c a c p có th m quy n cho ti n hành ñi u ch nh quy ho ch thì m c v n c a d án ñi u ch nh quy ho ch, tuỳ theo n i dung c n ñi u ch nh, không quá 65%; dư i 5 năm không quá 50% m c v n t i ña c a d án quy ho ch ñó ñư c xác ñ nh như ñi m 2.1, kho n 2, m c I, Ph n II c a văn b n này. 2.2. Áp d ng tính toán c th a) Ví d tính toán xác ñ nh m c v n cho d án ñi u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n Nho Quan thu c t nh Ninh Bình (quy ho ch ñã th c hi n ñư c 5 năm) 18
 19. ví d a, ñi m 2.2, kho n 2, m c I, Ph n II ñã xác ñ nh m c v n t i ña c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n Nho Quan là 367,2 tri u ñ ng. Áp d ng ñi m 2.1, kho n 2, m c II, Ph n II, ta ñư c: M c v n t i ña c a d án ñi u ch nh quy ho ch huy n Nho Quan t nh Ninh Bình (quy ho ch ñã th c hi n ñư c 5 năm) là = 65% x 367,2 = 238,68 (tri u ñ ng). b) Ví d tính toán xác ñ nh m c v n cho d án ñi u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n Ea Súp c a t nh ðăk Lăk (quy ho ch ñã th c hi n ñư c 5 năm) ví d b, ñi m 2.2, kho n 2, m c I, Ph n II ñã xác ñ nh ñư c m c v n t i ña c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n Ea Súp là 476 tri u ñ ng. Áp d ng ñi m 2.1, kho n 2, m c II, Ph n II, ta ñư c: M c v n t i ña c a d án ñi u ch nh quy ho ch huy n Ea Súp t nh ðăk Lăk (quy ho ch ñã th c hi n ñư c 5 năm) là = 65% x 476 = 309,4 (tri u ñ ng). c) Ví d tính toán xác ñ nh m c v n cho d án ñi u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i huy n Cai L y c a t nh Ti n Giang (quy ho ch ñã th c hi n ñư c 5 năm) M c v n t i ña c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n Cai L y, ví d c, ñi m 2.2, kho n 2, m c I, Ph n II, ñã xác ñ nh ñư c là 432 tri u ñ ng. Áp d ng ñi m 2.1, kho n 2, m c II, Ph n II, ta ñư c: M c v n t i ña c a d án ñi u ch nh quy ho ch huy n Cai L y t nh Ti n Giang (ñã th c hi n ñư c 5 năm) là 65% x 428 = 278,2 (tri u ñ ng). d) Ví d tính toán xác ñ nh m c v n cho d án ñi u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph Buôn Ma Thu t (thành ph thu c t nh ðăk Lăk; quy ho ch ñã th c hi n ñư c 5 năm) M c v n t i ña c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i TP. Buôn Ma Thu t, ví d d, ñi m 2.2, kho n 2, m c I, Ph n II, ñã xác ñ nh ñư c là 595 tri u ñ ng. Áp d ng ñi m 2.1, kho n 2, m c II, Ph n II, ta ñư c: M c v n t i ña c a d án ñi u ch nh quy ho ch TP. Buôn Ma Thu t (ñã th c hi n ñư c 5 năm) là = 65% x 595 = 386,75 (tri u ñ ng). 2.3. ð nh m c chi phí cho các kho n m c chi phí theo trình t l p, th m ñ nh và phê duy t c a d án ñi u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i ñ a bàn c p huy n B ng 11. ð nh m c chi phí cho các kho n m c chi phí c a d án ñi u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i ñ a bàn c p huy n M c chi TT KHO N M C CHI PHÍ phít i ña (%) T ng kinh phí m c t i ña 100 I Chi phí cho công vi c chu n b ñ cương quy ho ch 4 1 Chi phí xây d ng ñ cương và trình duy t ñ cương 3 1.1 Xây d ng ñ cương nghiên c u 2 1.2 H i th o, xin ý ki n chuyên gia th ng nh t ñ cương và trình duy t 1 19
 20. M c chi TT KHO N M C CHI PHÍ phít i ña (%) 2 L p d toán kinh phí theo ñ cương ñã th ng nh t và trình duy t 1 II Chi phí nghiên c u xây d ng báo cáo d án ñi u ch nh quy ho ch 82 1 Chi phí thu th p, x lý s li u, d li u ban ñ u 5 2 Chi phí thu th p b sung v s li u, tư li u theo yêu c u quy ho ch 4 3 Chi phí kh o sát th c t 6 4 Chi phí thi t k quy ho ch 67 4.1 Phân tích và d báo tác ñ ng c a các y u t bên ngoài 2 4.2 Phân tích và d báo tác ñ ng c a các y u t bên trong 2 4.3 Phân tích ñánh giá hi n tr ng 4 4.4 Nghiên c u m c tiêu và quan ñi m phát tri n 2 4.5 Nghiên c u các phương án v m c tiêu tăng trư ng 3 4.6 Nghiên c u các gi i pháp th c hi n m c tiêu 39 a) L a ch n cơ c u kinh t 2 b) Xây d ng các phương án phát tri n ngành, lĩnh v c và s n ph m ch y u (công nghi p, nông - lâm - ngư nghi p, d ch v , văn hoá xã h i, s 14 d ng ñ t) c) Xây d ng các phương án phát tri n k t c u h t ng (giao thông, ñi n, 8 nư c, bưu chính vi n thông, v sinh môi trư ng, th y l i) d) Xây d ng phương án phát tri n ngu n nhân l c 2 ñ) Xây d ng các phương án phát tri n khoa h c công ngh 1 e) Xây d ng các phương án b o v môi trư ng 2 g) Xây d ng các phương án tính toán nhu c u và ñ m b o v n ñ u tư 2 h) Xây d ng các phương án h p tác 1 i) Xây d ng các chương trình d án ñ u tư tr ng ñi m và cơ ch tài 1 chính k) Xây d ng phương án t ch c lãnh th 5 l) Xây d ng phương án t ch c và ñi u hành 1 4.7 Xây d ng báo cáo t ng h p và h th ng các báo cáo liên quan 10 a) Xây d ng báo cáo ñ d n 2,5 b) Xây d ng báo cáo t ng h p 6 c) Xây d ng các báo cáo tóm t t 0,5 d) Xây d ng văn b n trình th m ñ nh 0,5 ñ) Xây d ng văn b n trình phê duy t d án quy ho ch 0,5 4.8 Xây d ng h th ng b n ñ quy ho ch 5 III Chi phí qu n lý và ñi u hành 14 1 Chi phí qu n lý d án c a Ban qu n lý 5 2 Chi phí h i th o và xin ý ki n chuyên gia 3 Chi phí th m ñ nh và hoàn thi n báo cáo t ng h p quy ho ch theo k t 3 3 lu n th m ñ nh c a H i ñ ng th m ñ nh 4 Chi phí công b quy ho ch 3 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2