Đồ án cấu trúc máy tính

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
675
lượt xem
173
download

Đồ án cấu trúc máy tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ chế hoạt động của sound card. - các giai đoạn mà âm thanh phải trải qua b1. lấy mẫu và số hóa âm thanh. b2. Lưu trữ âm thanh trong các tập tin b3. Tái tạo lại âm thanh các đặc tính MPC3 dành cho card âm thanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án cấu trúc máy tính

 1. ÑOÀ AÙN CAÁU TRUÙC MAÙY TÍNH
 2. Ñeà taøi TÌM HIEÅU COÂNG NGHEÄ ÑA PHÖÔNG TIEÄN TREÂN MAÙY TÍNH PC
 3. Noäi dung Chöông 1 : Tìm hieåu coâng ngheä ña phöông tieän treân moät heä thoáng PC • Chöông 2 : • Thieát bò hoå trôï ña phöông tieän • Chöông 3 : • Ñònh höôùng cuûa ña phöông tieän trong moät soá lónh vöïc
 4. Chöông 1 • Tìm hieåu coâng ngheä ña phöông tieän treân moät heä thoáng pc : • 1. Caùc neàn taûng cô baûn cuûa coâng ngheä ña phöông tieän • 2. Tìm hieåu veà moät heä thoáng PC ña phöông tieän • 3. Caùc ñaëc tính MPC hieän ñang aûnh höôûng ñeán coâng ngheä ña phöông tieän
 5. Caùc neàn taûng cô baûn cuûa coâng ngheä ña phöông tieän • . Quaù trình taùi taïo tín hieäu töông töï thaønh tín hieäu soá • . Caùc daïng xöû lyù tín hieäu • . Phöông thöùc giao tieáp giöõa caùc thieát bò ña phöông tieän vôùi CPU
 6. Tìm hieåu veà moät heä thoáng PC ña phöông tieän • . Tieâu chuaån toái thieåu ñoái vôùi PC truyeàn thoâng ña phöông tieän . Coâng ngheä MMX aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán caáu truùc cuûa maùy tính ? • . Coâng ngheä SSE caûi tieán hoaït ñoäng phaàn meàm multimedia nhö theá naøo ?
 7. Caùc ñaëc tính MPC hieän ñang aûnh höôûng ñeán coâng ngheä ña phöông tieän . Caùc tieâu chuaån daønh cho vieäc quaûn lyù döõ lieäu neùn . Caùc tieâu chuaån daønh cho Video . Caùc tieâu chuaån daønh cho aâm thanh . Caùc tieâu chuaån daønh cho truyeàn thoâng
 8. Chöông 2 • Thieát bò hoå trôï ña phöông tieän • 1. Card aâm thanh (soud card) • 2. Boä kieåm soaùt Video • 3. OÅ ñóa CD – ROM • 4. Caùc oå ñóa CD –R(CD_ recordable) vaø CD – RW(CD_rewritable) • 5. Caùc oå ñóa DVD (Digital Video Disk) • 6. CAMERA kyõ thuaät soá • 7. Maùy aûnh kyõ thuaät soá
 9. Card aâm thanh . Cô cheá hoaït ñoäng cuûa sound card . Caùc giai ñoaïn maø aâm thanh phaûi traûi qua b1. Laáy maãu vaø soá hoaù aâm thanh b2. Löu tröõ aâm thanh trong caùc taäp tin b3. Taùi taïo laïi aâm thanh . Caùc ñaëc tính MPC3 daønh cho card aâm thanh . Ñieàu khieån aâm thanh
 10. (Daây caùp Coång MIDI hoaëc tín hieäu) coång Game (Caùp truyeàn aâm (Coång OUT) thanh noåi) (Coång IN) (Caùc chip FM) (DSP xöû lyù tín hieäu aâm (Chip xöû lyù) thanh soálaáy töø boä ADC)
 11. Boä kieåm soaùt Video . Cô cheá hoaït ñoäng . Giao tieáp vôùi bo maïch chính • - Toác ñoä vaø hieäu suaát cuûa card Video ( Sô ñoà caáu taïo Card Video)
 12. (Chip ñoà hoaï vaø RAM DAC) (Coång anten hoaëc caùp) (Coång DVI-I) (Chip caàu) (Coång noái vôùi hoäp gaén ngoaøi) (Coång nhaäp xuaát DV) (Chip video töông töï) (Keát noái AGP) (Chip FæeWire/DV)
 13. OÅ ñóa CD – ROM ,CD – R, CD -RW • . Phöông thöùc ghi döõ lieäu vaøo ñóa • .OÅ CD –ROM ñoïc döõ lieäu nhö theá naøo • .Caùch giao tieáp cuûa oå ñóa CD –ROM vôùi bo maïch heä thoáng • .Tieán trình ghi cuûa ñóa CD – R, CD -RW ( Moâ hình oå ñóa CD – ROM)
 14. Caùc oå ñóa DVD .Phöông thöùc löu tröõ aâm thanh treân ñóa DVD .Giaûi maõ döõ lieäu neùn .Caùc thieát bò DVD khaùc -DVD –R (phöông thöùc neùn Dolpy AC-3) -DVD –RAM -DVD –RW, DVD -ER (Raõnh maõ hoaù treân ñóa DVD)
 15. CAMERA kyõ thuaät soá . Phöông thöùc tieáp nhaän vaø xöû lyù thoâng tin . .Sô ñoà keát noái trình bieân taäp Video(hình1) (Moâ hình Camera) (hình 1)
 16. Maùy aûnh kyõ thuaät soá • . Phöông thöùc hoaït ñoäng nhö theá naøo • .Moâ hình vaø nhönggx öu ñieåm cuûa maùy aûnh kyõ thuaät soá
 17. CHÖÔNG 3 • Ñònh höôùng cuûa ña phöông tieän trong moät soá lónh vöïc • 1. Trong tröôøng hoïc • 2. Taïi nôi laøm vieäc • 3. Trong gia ñình
Đồng bộ tài khoản