intTypePromotion=1

đồ án kỹ thuật lạnh, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
211
lượt xem
106
download

đồ án kỹ thuật lạnh, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những thiết bị phụ của hệ thống lạnh bao gồm bình tách dầu, bình chứa dầu, các loại bình chứa cao áp, hạ áp, tuần hoàn, các loại bình trung gian, thiết bị hồi nhiệt, bình tách lỏng, phin lọc, phin sấy, thiết bị xả khí, bơm, quạt, các thiết bị tuần hoàn chất tải lạnh và các dụng cụ nh- van, clape…”^. Kết hợp với các thiết bị chính của hệ thống lạnh nh- máy nén, thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi và van tiết lưu, các thiết bị phụ giúp cho các hệ thống lạnh trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án kỹ thuật lạnh, chương 7

  1. ch-¬ng 7: tÝnh chän thiÕt bÞ phô vµ ®-êng èng Nh÷ng thiÕt bÞ phô cña hÖ thèng l¹nh bao gåm:”b×nh t¸ch dÇu, b×nh chøa dÇu, c¸c lo¹i b×nh chøa cao ¸p, h¹ ¸p, tuÇn hoµn, c¸c lo¹i b×nh trung gian, thiÕt bÞ håi nhiÖt, b×nh t¸ch láng, phin läc, phin sÊy, thiÕt bÞ x¶ khÝ, b¬m, qu¹t, c¸c thiÕt bÞ tuÇn hoµn chÊt t¶i l¹nh vµ c¸c dông cô nh- van, clapª…”. KÕt hîp víi c¸c thiÕt bÞ chÝnh cña hÖ thèng l¹nh nh- m¸y nÐn, thiÕt bÞ ng-ng tô, thiÕt bÞ bay h¬i vµ van tiÕt l-u, c¸c thiÕt bÞ phô gióp cho c¸c hÖ thèng l¹nh trong tr-êng hîp cô thÓ lµm viÖc víi ®é tin cËy cao h¬n, an toµn hîp lý h¬n, tÝnh kinh tÕ còng cao h¬n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc vËn hµnh m¸y l¹nh. I.TÝnh chän c¸c thiÕt bÞ phô 1.B×nh t¸ch dÇu B×nh t¸ch dÇu l¾p vµo ®-êng ®Èy cña m¸y nÐn NH3 ®Ó t¸ch dÇu ra khái dßng h¬i nÐn tr-íc khi ®i vµo b×nh ng-ng tô. X¶ dÇu ra khái b×nh t¸ch dÇu trong hÖ thèng l¹nh NH3 lµ rÊt nguy hiÓm v× ¸p suÊt trong b×nh rÊt cao (0,8  1,8 MPa) vµ dÉn ®Õn tæn thÊt m«i chÊt do ®ã ng-êi ta ph¶i bè trÝ b×nh chøa dÇu. B×nh t¸ch dÇu ®-îc chän theo ®-êng kÝnh b×nh hoÆc ®-êng kÝnh èng nèi víi m¸y nÐn d. §-êng kÝnh èng nèi d ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: 4.m .v 2 4.0 ,02.0 ,45 d= =  0 ,02 (m)  . 3 ,14.25 Trong ®ã: - m : l-u l-îng h¬i = 0,02 (kg/s) - v2 : thÓ tÝch riªng h¬i nÐn phÝa ®Çu ®Èy cña m¸y nÐn = 0,45 m3/kg -  : tèc ®é h¬i ë èng nèi vµo b×nh t¸ch dÇu = 25 m/s Chän b×nh t¸ch dÇu cã ký hiÖu:
  2. Nh· KÝch th-íc, mm n DxS H h h1 h2 D1 d1 d2 l k m1 m c l hiÖu 1 500 273x 153 117 70 61 37 5 2 11 12 12 10 4 - mm 8 5 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 2.B×nh chøa dÇu B×nh chøa dÇu nh»m môc ®Ých gom dÇu tõ c¸c b×nh t¸ch dÇu vµ bÇu dÇu cña toµn bé hÖ thèng, gi¶m nguy hiÓm khi x¶ dÇu vµ gi¶m tæn thÊt m«i chÊt khi x¶ dÇu khái hÖ thèng l¹nh. Chon b×nh chøa dÇu cã c¸c th«ng sè sau: B×nh chøa kÝch th-íc (mm) thÓ tÝch (m3) khèi l-îng dÇu DxS B H (kg) 300CM 325x9 765 1270 0,07 92 3.C¸c lo¹i b×nh chøa a.B×nh chøa cao ¸p B×nh chøa cao ¸p ®-îc bè trÝ ngay sau b×nh ng-ng tô dïng ®Ó chøa láng m«i chÊt ë ¸p suÊt cao, gi¶i phãng bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt cña thiÕt bÞ ng-ng tô, duy tr× sù cÊp láng liªn tôc cho van tiÕt l-u. Th-êng nã ®-îc ®Æt d-íi b×nh ng-ng vµ ®-îc c©n b»ng ¸p suÊt víi b×nh ng-ng b»ng c¸c ®-êng èng c©n b»ng h¬i vµ láng. Dung tÝch cña b×nh chøa cao ¸p ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: 0 ,6.V BH Vc = .1 ,2 0 ,5 Trong ®ã: - 0,5 : hÖ sè kÓ ®Õn møc láng trong b×nh chøa khi vËn hµnh (50% thÓ tÝch b×nh). - VBH : Tæng dung tÝch cña tÊt c¶ c¸c dµn bay h¬i = 0,2 m3 VËy 0 ,6.0 ,2 Vc = .1 ,2  0 ,29 (m3) 0 ,5
  3. b.B×nh chøa tuÇn hoµn B×nh chøa tuÇn hoµn ®-îc sö dông trong hÖ thèng l¹nh NH3 lín, tuÇn hoµn m«i chÊt l¹nh trong c¸c thiÕt bÞ bay h¬i c-ìng bøc. B×nh chøa tuÇn hoµn ®-îc l¾p ®Æt bªn phÝa ¸p suÊt thÊp vµ ®-îc sö dông nh- mét b×nh chøa ®Ó b¬m tuÇn hoµn m«i chÊt láng lªn c¸c giµn l¹nh. B×nh chøa tuÇn hoµn lµm viÖc d-íi ¸p suÊt thÊp nªn ph¶i ®-îc bäc c¸ch nhiÖt. c.B×nh chøa thu håi B×nh chøa thu håi dïng ®Ó chøa m«i chÊt láng tõ c¸c giµn bay h¬i khi ph¸ b¨ng b»ng h¬i nãng. d.B×nh chøa dù phßng B×nh chøa dù phßng ®-¬c sö dông trong s¬ ®å kh«ng cã b¬m vµ ®-îc l¾p ®Æt d-íi b×nh t¸ch láng ®Ó chøa m«i chÊt láng tõ c¸c giµn l¹nh phun ra trong tr-êng hîp phô t¶i nhiÖt t¨ng. 4.B×nh t¸ch láng B×nh t¸ch láng ®-îc sö dông trong m¸y l¹nh NH3. Nã cã nhiÖm vô t¸ch m«i chÊt láng khái h¬i hót vÒ m¸y nÐn, ®¶m b¶o h¬i hót vÒ m¸y nÐn ë tr¹ng th¸i h¬i b·o hoµ kh«, tr¸nh nguy c¬ g©y va ®Ëp thuû lùc ë m¸y nÐn. 5.B×nh trung gian §-îc sö dông trong m¸y nÐn 2 hoÆc nhiÒu cÊp. B×nh trung gian dïng ®Ó lµm m¸t trung gian h¬i m«i chÊt sau cÊp nÐn ¸p thÊp vµ ®Ó qu¸ l¹nh láng m«i chÊt tr-íc khi vµo van tiÕt l-u b»ng c¸ch bay h¬i mét phÇn m«i chÊt láng d-íi ¸p suÊt trung gian. Ngoµi nhiÖm vô trªn b×nh trung gian cßn ®ãng vai trß b×nh t¸ch láng b¶o ®¶m h¬i hót vÒ m¸y nÐn cÊp cao lµ h¬i b·o hoµ kh«. ¦u ®iÓm cña b×nh trung gian cã èng xo¾n lµ dÇu cña m¸y nÐn cÊp thÊp kh«ng ®i vµo tuyÕn láng ®Ó vµo thiÕt bÞ bay h¬i, t¹o líp bÈn trªn bÒ mÆt thiÕt bÞ bay h¬i phÝa m«i chÊt. Chän b×nh trung gian cã c¸c th«ng sè sau: B×nh trung KÝch th-íc, mm DiÖn tÝch bÒ mÆt ThÓ tÝch Khèi gian èng xo¾n, m2 b×nh, m3 l-îng, kg DxS d H 40C3 426x10 70 2390 1,75 0,22 330 6.B×nh t¸ch khÝ kh«ng ng-ng
  4. Cïng tuÇn hoµn víi m«i chÊt l¹nh trong hÖ thèng l¹nh cã kh«ng khÝ vµ c¸c lo¹i khÝ kh«ng ng-ng. Trong thiÕt bÞ ng-ng tô, kh«ng khÝ t¹o thµnh c¸c líp bao quanh bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt lµm t¨ng trë nhiÖt ng-ng tô lµm xÊu qu¸ tr×nh trao ®æi nhiÖt khi ng-ng, lµm t¨ng ¸p suÊt ng-ng tô, lµm t¨ng n¨ng l-îng ®iÖn tiªu tèn cho m¸y nÐn vµ lµm gi¶m n¨ng suÊt l¹nh cña m¸y. M¸y l¹nh NH3 th-êng ®-îc x¶ ®Þnh kú khÝ kh«ng ng-ng. Ph¶i x¶ kh«ng khÝ qua van x¶ khi vµo b×nh n-íc. Bät kh«ng khÝ sÏ næi lªn mÆt n-íc. NH3 lÉn víi kh«ng khÝ sÏ ®-îc n-íc hÊp thô. 7.Phin läc vµ phin sÊy Trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o, l¾p r¸p, söa ch÷a vµ vËn hµnh thiÕt bÞ l¹nh dï rÊt cÈn thËn vÉn cã cÆn bÈn nh- ®Êt, c¸t, gØ s¾t, vÈy hµn, xØ, muéi…lät vµo hÖ thèng l¹nh. Nã cã thÓ tån t¹i trong hÖ thèng do ch-a vÖ sinh, lµm s¹ch ®Çy ®ñ hoÆc qua ®-êng n¹p dÇu, n¹p m«i chÊt, ngoµi ra cÆn bÈn còng cã thÓ t¹o thµnh trong hÖ thèng ph©n huû dÇu b«i tr¬n, m«i chÊt hoÆc do c¸c chi tiÕt m¸y nÐn bÞ mµi mßn, do han gØ phÝa trong hÖ thèng. §Ó ®¶m b¶o hÖ thèng l¹nh lµm viÖc an toµn cã ®é tin cËy cao, kh«ng bÞ trôc trÆc, cÇn ph¶i cã phin läc c¨n bÈn trong hÖ thèng. 8.B¬m Trong hÖ thèng l¹nh ®Ó tuÇn hoµn dung dÞch n-íc muèi hoÆc n-íc th× ta ph¶i dïng b¬m ly t©m. Trong nh÷ng hÖ thèng l¹nh lín b¬m ly t©m còng ®-îc dïng ®Ó tuÇn hoµn c-ìng bøc m«i chÊt láng NH3 trong hÖ thèng bay h¬i. 9.Qu¹t Trong kü thuËt l¹nh dïng chñ yÕu lµ qu¹t h-íng trôc vµ qu¹t ly t©m ®Ó tuÇn hoµn kh«ng khÝ trong buång l¹nh, cho c¸c giµn lµm l¹nh kh«ng khÝ, cho m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é, cho c¸c dµn ng-ng lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ hoÆc c¸c lo¹i thiÕt bÞ ng-ng tu bay h¬i hoÆc th¸p lµm m¸t n-íc 10.Van kho¸, van chÆn 11.Van tiÕt l-u ®iÒu chØnh b»ng tay, van tiÕt l-u ®iÒu chØnh tù ®éng 12.Van mét chiÒu vµ van an toµn a.Van mét chiÒu Van mét chiÒu (cßn gäi lµ clapª mét chiÒu) chØ cho dßng chÈy ®i theo mét h-íng.
  5. Van mét chiÒu ®-îc l¾p ®Æt trªn ®-êng ®Èy gi÷a m¸y nÐn vµ thiÕt bÞ ng-ng tô, cã nhiÖm vô ng¨n kh«ng cho dßng m«i chÊt tõ thiÕt bÞ ng-ng tô chÈy trë l¹i m¸y nÐn trong tr-êng hîp ngõng m¸y nÐn, söa ch÷a m¸y nÐn hoÆc khi m¸y nÐn bÞ sù cè b.Van an toµn Van an toµn chØ kh¸c van mét chiÒu ë chç hiÖu ¸p suÊt ë ®Çu vµo vµ ®Çu ra ph¶i ®¹t nh÷ng trÞ sè nhÊt ®Þnh th× van míi më. Van an toµn ®-îc bè trÝ ë nh÷ng thiÕt bÞ cã ¸p suÊt cao vµ chøa nhiÒu m«i chÊt láng nh- thiÕt bÞ ng-ng tô, b×nh chøa…nã dïng ®Ó ®Ò phßng tr-êng hîp khi ¸p suÊt v-ît qu¸ ®Þnh møc quy ®Þnh. 13.¸p kÕ ¸p kÕ dïng ®Ó ®o ¸p suÊt cña m«i chÊt trong ®-êng èng vµ thiÕt bÞ, ¸p kÕ ®-îc l¾p trªn ®-êng hót vµ ®-êng ®Èy cña m¸y nÐn, trªn c¸c b×nh ng-ng, b×nh chøa… 14.TÝnh chän th¸p gi¶i nhiÖt Ph-¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt cã thÓ viÕt d-íi d¹ng Qk = C..V.(tw2 – tw1) Trong ®ã: - Qk : nhiÖt l-îng th¶i ra ë b×nh ng-ng tô = 136,6 (kw) - V : l-u l-îng n-íc, (m3/s) - tw1 : nhiÖt ®é n-íc vµo lµm m¸t b×nh ng-ng tô (ra khái th¸p)  tw1 = t- + (3  5 0C) = 32,5 + 4 = 36,5 0C - tw2 : nhiÖt ®é n-íc ra khái b×nh ng-ng tô (vµo th¸p)  tw2 = tw1 + 3,5 C = 36,5 + 3,5 = 40 0C 0 - C : nhiÖt dung riªng cña n-íc = 4,19 (kj/kg.k) -  : khèi l-îng riªng cña n-íc = 1000 (kg/m3) VËy Qk 136 ,6 V=   0 ,01 (m3/s)  .C .t w 2  t w 1  1000.4 ,19.40  36 ,5  C«ng suÊt lµm m¸t cÇn thiÕt: Q k 136 ,6 Q=   124 ,2 (KW) = 106950,85 (Kcal/h) 1 ,1 1 ,1
  6. Chän 2 th¸p gi¶i nhiÖt LBCS – 15 cã n¨ng suÊt lµm m¸t 58500 kcal/h II.TÝnh chän ®-êng èng Yªu cÇu ®èi víi viÖc tÝnh to¸n vµ lùa chän ®-êng èng lµ ®ñ ®é bÒn cÇn thiÕt, tiÕt diÖn èng ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. Ta cã thÓ tÝnh ®-êng kÝnh trong cña èng theo c«ng thøc: 4.Va 4.0 ,13 di =  = 0,09 (m)  . 3 ,14.20 Trong ®ã - di : ®-êng kÝnh trong cña èng dÉn, m - Va : l-u l-îng = 0,13 m3/s -  : tèc ®é cña ®-êng ®Èy m¸y l¹nh NH3 chän  = 20 m/s tµi liÖu tham kh¶o 1. TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng l¹nh. T¸c gi¶ NguyÔn Xu©n Tiªn nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt. 2. H-íng dÉn thiÕt kÕ hÖ thèng l¹nh. T¸c gi¶ NguyÔn §øc Lîi nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt. 3. Kü thuËt l¹nh c¬ së. T¸c gi¶ NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tïy nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc 1995 4. Kü thuËt l¹nh øng dông. T¸c gi¶ NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tïy, §inh V¨n ThuËn nhµ xuÊt b¶n khoa häc kü thuËt 1995. 5. M«i chÊt l¹nh. T¸c gi¶ NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tïy nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc 1998. 6. Bµi tËp kü thuËt l¹nh. T¸c gi¶ NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tïy nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc. Tù ®éng ho¸ hÖ thèng l¹nh. T¸c gi¶ NguyÔn §øc Lîi nhµ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2