đồ án: môn học chi tiết máy, chương 11

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
101
lượt xem
34
download

đồ án: môn học chi tiết máy, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với tải trọng nhỏ và chỉ chịu lực hướng tâm. ta dùng ổ bi đỡ 1 dãy cho các gối này. a, Khả năng tải động: Tải trọng quy ước: Q0 = X.V.Fr.kt.kđ X: hệ số tải trọng hướng tâm. V: hệ số kể đến vòng nào quay, với trường hợp này ổ có vòng trong quay nên V = 1. kt : hệ số kể đến ảnh hưởng của nhịêt độ, trong nhiệt độ làm việc của ổ ta chọn được kt = 1 vì (nhiệt độ t = 100oC )

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: môn học chi tiết máy, chương 11

  1. Chương 11: CHäN æ L¡N 1.Chän æ l¨n cho trôc vµo (trôc sè 1) cña hép gi¶m tèc: +) KiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i : Lùc h-íng t©m t¹i gèi: Fr 0  Fx2  Fy210  387 2  354,9 2  525 N 10 Fr1  Fx2  Fy211  1340 2  598,2 2  1467,7 N 11 Lùc däc trôc: Fat = 0 N S¬ ®å t¶i: F r0 F r1 Víi t¶i träng nhá vµ chØ chÞu lùc h-íng t©m. ta dïng æ bi ®ì 1 d·y cho c¸c gèi nµy. a, Kh¶ n¨ng t¶i ®éng: T¶i träng quy -íc: Q0 = X.V.Fr.kt.k® X: hÖ sè t¶i träng h-íng t©m. V: hÖ sè kÓ ®Õn vßng nµo quay, víi tr-êng hîp nµy æ cã vßng trong quay nªn V = 1. kt : hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña nhÞªt ®é, trong nhiÖt ®é lµm viÖc cña æ ta chän ®-îc kt = 1 v× (nhiÖt ®é t  100oC )
  2. k®: hÖ sè kÓ ®Õn ®Æc tÝnh t¶i träng, trÞ sè tra ®-îc lµ k® = 1,2 Q0 = 1.1.525.1.1,2 = 630 N = 0,63 kN Q1 = 1.1.1467,7.1.1,2 = 1761,24 N = 1,76 kN Kh¶ n¨ng t¶i ®éng tÝnh to¸n: Ta sÏ tÝnh to¸n trªn æ chÞu t¶I träng quy -¬c lín h¬n: C d  Qtd .m L Do lµm viÖc d-íi chÕ ®é t¶i biÕn ®æi cã chu kú nªn ta cã: 2  Q  m L  Qt® = Q. m   0i  . hi    L i 1  Q01  h    Tuæi thä cña æ bi ®ì m = 3, Lh = 20000=20000 giê Qt®=1,76. 3  5 .13  3 .0,7 3  = 1,6 kN   8 8  Tuæi thä cña æ l¨n: L = Lh.n1.60.10-6 = 20000. 474,9. 60. 10-6 = 570 triÖu vßng HÖ sè kh¶ n¨ng t¶i ®éng: Cd = 1,6. 3 570 = 13,3 kN. Tõ ®iÒu kiÖn t¶i ®éng C® < C = 17,6 kN b, KiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i tÜnh. Kh¶ n¨ng t¶i tÜnh tÝnh to¸n: Qt = X0.Fr + Y0.Fa = X0.Fr Víi X0, Yo: hÖ sè t¶i träng h-íng t©m vµ hÖ sè t¶i träng däc trôc, tra trong b¶ng 11.6 ta cã: X0 = 0,6 Qt0 = 0,6.525 = 0,315 kN Qt1 = 0,6.1467,7= 0,88 kN
  3. Tõ ®iÒu kiÖn vÒ t¶i tÜnh Co > Qt  Co = 11,6 kN Víi ®-êng kÝnh ngâng trôc d=25 ta cã æ cÇn chän lµ æ cì trung: KÝ d(mm) D(mm) B(mm) r(mm) Dbi(mm) C(kN) Co(kN) hiÖu 305 25 62 17 2,0 11,51 17,6 11,6 Nh- vËy: C®=13,3 < C = 17,6 kN ; Qt1=0,88< Co=11,6 VËy æ ®-îc chän tho¶ m·n. 2. Chän æ l¨n cho trôc trung gian (trôc sè 2) cña hép gi¶m tèc. Do tÝnh chÊt ®¹c biÖt cña c¬ cÊu hép gi¶m tèc ph©n ®«i.Chän kiÓu æ cho trôc 2 lµ æ ®òa trô ng¾n ®ì 1 d·y tuú ®éng. S¬ ®å t¶i: F r0 F r1 +) KiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i : Lùc h-íng t©m t¹i gèi: Fr 0  Fx220  Fy220  4376,12 2  394,8 2  4393,9 N Fr1  Fx221  Fy221  Fro  4393,9 N a, Kh¶ n¨ng t¶i ®éng: §èi víi ®òa trô ngÊn ®ì: Q = V.Fr .kt.k®
  4. Trong ®ã: Fr1= Fro = 4393,9 N ; kt=1 ; k® = 1,2 ;V =1 Q = 1.4393,9.1.1,2 = 5273 N = 5,27 kN Kh¶ n¨ng t¶i ®éng tÝnh to¸n: C d  Qtd .m L Do lµm viÖc d-íi chÕ ®é t¶i biÕn ®æi cã chu kú nªn ta cã: 2  Q  m L  Qt® = Q. m   0i  . hi    L i 1  Q01  h    Tuæi thä cña æ bi ®ì m = 10/3, Lh = 20000 =20000 giê 10  5 10 3 10  Qt®=5,27. 3  .1  .0,7 3  = 8 3  4,8 kN  8  Tuæi thä cña æ l¨n: L = Lh.n2.60.10-6 = 20000. 121,5. 60. 10-6 = 146 triÖu vßng 10 HÖ sè kh¶ n¨ng t¶i ®éng: Cd = 4,8. 3 146 = 21,5 kN. Tõ ®iÒu kiÖn vÒ kh¶ n¨ng t¶i ®éng ta cã C® < C = 26,5 kN b, KiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i tÜnh. Kh¶ n¨ng t¶i tÜnh tÝnh to¸n: Qt = X0.Fr + Y0.Fa = X0.Fr Víi X0, Yo: hÖ sè t¶i träng h-íng t©m vµ hÖ sè t¶i träng däc trôc, tra trong b¶ng 11.6 ta cã: X0 = 0,5 Qt = 0,5.4393,9= 2197 N = 2,197 kN Tõ ®iÒu kiÖn vÒ t¶i tÜnh Co > Qt  Co = 17,5 kN Víi ®-êng kÝnh trôc d = 35 ta cã æ l¨n cÇn chän lµ æ cì nhÑ:
  5. §-êng KÝ hiÖu d D B r1 r2 kÝnh chiÒu C Co æ mm mm mm mm mm dµi con kN kN l¨n(mm) 2207 35 72 17 2 1 9 26,5 11,4 VËy æ ®-îc chän tho¶ m·n. 3, Chän æ l¨n cho trôc ra (trôc sè 3) cña hép gi¶m tèc: Ta cÇn ph¶i tÝnh l¹i c¸c ph¶n lùc ë c¸c gèi ®ì khi ®æi chiÒu khíp nèi: M 0  Fx31.l31- Fx34.(l31+lc34) - Fx33.l33 - Fx32.l32 =0  Fx31= (Fx34.(l31+lc34) + Fx33.l33 + Fx32.l32)/ l31 Fx31=(3209,77.172 + 3209,77.52 + 2089,65.(224 + 83 ))/224 = 6073,7 N Nh- vËy ta cã: Fx31= 6073,7 N > Fx31 = 345,83 N .Do ®ã ta ph¶i dïng lùc Fx34 = 6073,7 N ®Ó kiÓm nghiÖm æ l¨n F x  Fx30+ Fx31 + Fx34- 2.Fx32 = 0  Fx30 = 2.3209,77-6073,7+2089,65 = 2435,5 N M 0  Fy31.l31- Fy33.l33 - Fy32.l32 =0  Fy31= (Fy33.l33 + Fy32.l32)/ l31 Fy31=(1561,15.172 + 1561,15.52)/224 = 1561,15 N F y  Fy30+ Fy31 - Fy32 - Fy33= 0  Fy30 = 1561,15 N +) KiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i : Lùc h-íng t©m t¹i gèi:
  6. Fr 0  Fx230  Fy230  6073,7 2  1561,15 2  6271N Fr1  Fx231  Fy231  2435,5 2  1561,15 2  2893 N Lùc däc trôc: Fat = 0 N F r0 F r1 Víi t¶i träng nhá vµ chØ chÞu lùc h-íng t©m. ta dïng æ bi ®ì 1 d·y cho c¸c gèi nµy a, Kh¶ n¨ng t¶i ®éng: T¶i träng quy -íc: Q0 = X.V.Fr.kt.k® X: hÖ sè t¶i träng h-íng t©m. V: hÖ sè kÓ ®Õn vßng nµo quay, víi tr-êng hîp nµy æ cã vßng trong quay nªn V = 1. kt : hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña nhÞªt ®é, trong nhiÖt ®é lµm viÖc cña æ ta chän ®-îc kt = 1 v× (nhiÖt ®é t  100oC ) k®: hÖ sè kÓ ®Õn ®Æc tÝnh t¶i träng, trÞ sè tra ®-îc lµ k® = 1,2 Q0 = 1.1.6271.1.1,2 = 7525 N = 7,525 kN Q1 = 1.1.2893.1.1,2 = 3471N = 3,471 kN Kh¶ n¨ng t¶i ®éng tÝnh to¸n: Ta sÏ tÝnh to¸n trªn æ l¨n chÞu t¶i träng quy -íc lín h¬n: C d  Qtd .m L
  7. Do ph¶i lµm viÖc d-íi ®iÒu kiÖn t¶i träng thay ®æi cã chu kú nªn ta cã: 2  Q  m L  Qt® = Q. m   0i  . hi    L i 1  Q01  h    Tuæi thä cña æ bi ®ì m = 3, Lh = 20000=20000 giê Qt®=7,525. 3  5 .13  3 .0,7 3  = 6,8 kN   8 8  Tuæi thä cña æ l¨n: L = Lh.n3.60.10-6 = 20000. 41,6. 60. 10-6 = 50 triÖu vßng HÖ sè kh¶ n¨ng t¶i ®éng: Cd = 6,8. 3 50 = 25,1 kN. Tõ ®iÒu kiÖn vÒ t¶i ®éng C® < C = 27,5 kN b, KiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i tÜnh. Kh¶ n¨ng t¶i tÜnh tÝnh to¸n: Qt = X0.Fr + Y0.Fa = X0.Fr Víi X0, Yo: hÖ sè t¶i träng h-íng t©m vµ hÖ sè t¶i träng däc trôc, tra trong b¶ng 11.6 ta cã: X0 = 0,6 Qt0 = 0,6.6271 = 3,8 kN Qt1 = 0,6.2893= 2,7 kN Tõ ®iÒu kiÖn vÒ t¶i tÜnh Co > Qt  Co = 20,2 kN Víi ®-êng kÝnh ngâng trôc d=50 ta cã æ l¨n ®-îc chän lµ kiÓu æ nhÑ:
  8. KÝ d(mm) D(mm) B(mm) r(mm) Dbi(mm) C(kN) Co(kN) hiÖu 210 50 90 20 2,0 12,7 27,5 20,2 Nh- vËy: C®=25,1 kN < C = 27,5 kN ; Qt1= 3,8 kN < Co=20,2 kN VËy æ ®-îc chän tho¶ m·n. 4. Lo¹i dÇu b«i tr¬n cho tõng æ l¨n: Do tÝnh chÊt lµm viÖc cña c¸c lo¹i æ vµ b¶o qu¶n ta chän cac kiÓu b«i tr¬n b»ng mì cho tõng æ lµ: Trôc vµo(trôc 1): Lo¹i æ: æ bi ®ì 1 d·y ( kÝ hiÖu: 305) b«i tr¬n b»ng mì T. Trôc trung gian(trôc 2): Lo¹i æ: æ ®òa trô ng¾n ®ì d·y (kÝ hiÖu: 2207), b«i tr¬n bµng mì T. Trôc ra (trôc 3): Lo¹i æ: æ bi ®ì mét d·y( kÝ hiÖu: 210) , b«i tr¬n b»ng mì T
Đồng bộ tài khoản