đồ án: môn học chi tiết máy, chương 4

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
95
lượt xem
35
download

đồ án: môn học chi tiết máy, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mômen xoắn trên trục bánh chủ động, T1= 75813 Nmm . Ka : hệ số phụ thuộc vào loại răng, Ka = 49,5 Hệ số ba = bw1/aw1; chọn theo dãy tiêu chuẩn ta Tra ở sơ đồ 7 (bảng 6.7, trang 98) ta được KH = 1,02; u1=3,91; [H]=481,8 Mpa Thay số ta định đ-ợc khoảng cách trục tính sơ bộ: aw1= 49,5.(3,91+1). 3 Để thoả mản các điều kiện : +) Bôi trơn +) Lắp ráp ( điều kiện không chạm trục) Chọn aw1= 160 mm 2.4. Xác định các thông số ăn khớp  ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: môn học chi tiết máy, chương 4

  1. Chương 4: X¸c ®Þnh s¬ bé kho¶ng c¸ch trôc T1 .K H aw1  Ka(u1+1) 3  H ' 2 .u1 . ba Víi: T1: M«men xo¾n trªn trôc b¸nh chñ ®éng, T1= 75813 Nmm . Ka : hÖ sè phô thuéc vµo lo¹i r¨ng, Ka = 49,5 HÖ sè ba = bw1/aw1; chän theo d·y tiªu chuÈn ta cã ba = 0,25   bd  0,53. ba u1  1  0,53.0,25.3,91  1  0,650575 Tra ë s¬ ®å 7 (b¶ng 6.7, trang 98) ta ®-îc KH = 1,02; u1=3,91; [H]=481,8 Mpa Thay sè ta ®Þnh ®-îc kho¶ng c¸ch trôc tÝnh s¬ bé: 75813.1,02 aw1= 49,5.(3,91+1). 3  169,7 mm 481,8 2.3,91.0,25 §Ó tho¶ m¶n c¸c ®iÒu kiÖn : +) B«i tr¬n +) L¾p r¸p ( ®iÒu kiÖn kh«ng ch¹m trôc) Chän aw1= 160 mm 2.4. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè ¨n khíp  M«®un : m
  2. m = (0,01  0,02). aw1 = (0,01  0,02).160 = 1,60  3,2. Chän m = 2,5 Sè r¨ng cña b¸nh r¨ng nhá tÝnh s¬ bé: Z1 = 2. aw1/ [m.(u1 +1)] = 2.160/ [2,5.(3,91+1] = 26,09 Chän Z1=26 r¨ng VËy sè r¨ng b¸nh r¨ng lín: Z2 = u1. Z1= 3,91.26 = 101,66 Chän Z2=102 r¨ng Tæng sè r¨ng cña c¶ hai b¸nh r¨ng: Zt = Z1 + Z2 = 26 + 102 = 128; Z 2 102 Do ®ã tØ sè truyÒn thùc sÏ lµ: ut    3,92 Z1 26 u  ut 3,91  3,92 Sai sè tû sè truyÒn: u  100%  .100%  0,26% < u 3,91 4% TÝnh l¹i kho¶ng c¸ch trôc aw1= m.(z1 + z2)/2 = 2,5.128/2 =160 mm Víi kho¶ng c¸ch trôc aw1 = 160 mm , do ®ã ta kh«ng cÇn ph¶i dÞch chØnh. Gãc ¨n khíp:  tw = 200 2.5. KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ ®é bÒn tiÕp xóc. Yªu cÇu cÇn ph¶i ®¶m b¶o H  [H] , H = ZM ZH Z 2.T1 .K H .(u t  1) (1.1); bw1 .u t .d 2 w1 Trong ®ã : - ZM: HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng c¬ tÝnh vËt liÖu, ZM = 274 Mpa1/3 (b¶ng 96)
  3. - ZH: HÖ sè kÓ ®Õn h×nh d¹ng bÒ mÆt tiÕp xóc; - Z : HÖ sè kÓ ®Õn sù trïng khíp cña r¨ng; - KH: HÖ sè t¶i träng khi tÝnh vÒ tiÕp xóc; - bw: ChiÒu réng vµnh r¨ng: bw1 = ba. aw1 = 0,25. 160 = 40 mm ; - dw: §-êng kÝnh vßng l¨n cña b¸nh nhá (b¸nh chñ ®éng); - T1 = 75813 Nmm ; Gãc pr«fin r¨ng b»ng gãc ¨n khíp : 2 cos  b 2.1 ZH = = = 1,76; sin 2 tw sin 2.20 0  1 1    1 1    1,88  3,2    1,88  3,2  Z Z    1,73 ;   1 2    26 102  Nh- vËy hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña sù trïng khíp r¨ng: 4     4  1,73  0,87 . Z =  3 3 §-êng kÝnh vßng l¨n b¸nh nhá: dw1 = 2.aw1 /(ut+1) = 2.160/(3,92 + 1) = 65 mm.  .d w1.n1  .65.474,9 VËn tèc vßng: v =   1,62 m/s 60.1000 60.1000 Theo b¶ng 6.14 ta chän cÊp chÝnh x¸c 9, khi ®ã theo trÞ sè tra ®-îc t¹i b¶ng 14 ta cã: KH = 1,13. aw1 160  H   H .go .v.  0,004.73.1,62.  3,02 ut 3,92
  4. V¬i: -  H : trÞ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña sai sè ¨n khíp, tra b¶ng ta cã:  H = 0,004 - g0 :hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña sai lÖch b-íc r¨ng ta tra b¶ng 6.16 cã:go =73 Ta cã KHv: hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña t¶i träng ®éng xuÊt hiÖn trong vïng ¨n khíp:  H .bw1.d w1 3,02.40.65 K Hv  1   1  1,04 2.TI .K H .K H 2.75813.1,02.1,13 Khi ®ã hÖ sè t¶i träng khi tÝnh vÒ tiÕp xóc: KH = KH.KHVKH = 1,02.1,04.1,13 = 1,20 Thay sè vµo (1.1): H = 2.75813.1,20.(3,92  1) 274.1,76.0,87.  445,21 Mpa 40.3,92.652 TÝnh chÝnh x¸c øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp : [H] = [H]. ZRZVKxH. Víi v =1,62 m/s  ZV = 1 (v× v < 5m/s), CÊp chÝnh x¸c ®éng häc lµ 9, chän møc chÝnh x¸c tiÕp xóc lµ 8. Khi ®ã cÇn gia c«ng ®¹t ®é nh¸m lµ Ra = 2,5...1,25m. Do ®ã ZR = 0,95 Víi da
  5. Nh- vËy H < [H] nªn ®iÒu kiÖn bÒn tiÕp xóc cña cÆp b¸nh r¨ng tho¶ m·n.Tuy nhiªn b¸nh r¨ng thõa bÒn nhiÒu .Cho nªn ta ph¶i gi¶m chiÒu réng vµnh r¨ng : H b ' w1 = bw1.( ) 2 = 40.( 445,21 ) 2 = 37,86 mm Chän b ' w1 = 38 mm  H '' 457,71
Đồng bộ tài khoản