đồ án: môn học chi tiết máy, chương 6

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
118
lượt xem
43
download

đồ án: môn học chi tiết máy, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính số răng của bánh răng: Đối với hộp giảm tốc phân đôi sử dụng hai cặp bánh răng nghiêng để đảm bảo được công suất truyền của cặp bánh răng ta tiến hành chọn sơ bộ góc nghiêng răng = 300. Số răng của bánh răng nhỏ tính sơ bộ: Như vậy H

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: môn học chi tiết máy, chương 6

  1. Chương 6: X¸c ®Þnh øng suÊt qu¸ t¶i cho phÐp Theo 6.13 vµ 6.14 ta cã:  H max  2,8. ch2  2,8.450  1260MPa  F1 max  0,8. ch1  0,8.580  464MPa  F 2 max  0,8. ch 2  0,8.450  360 MPa 3.3. X¸c ®Þnh s¬ bé kho¶ng c¸ch trôc: T ' 2 .K H aw2 = Ka(u2+1) 3  H 2 .u 2 . ba Víi: T2 ' : M«men xo¾n trªn trôc b¸nh chñ ®éng, T’2= 143958 N.cmm . Ka : hÖ sè phô thuéc vµo lo¹i r¨ng, Ka = 43 HÖ sè ba = bw2/aw2; chän theo d·y tiªu chuÈn ta cã ba = 0,2   bd  0,53. ba u 2  1  0,53.0,2.2,91  1  0,41446 Tra ë s¬ ®å 3 (b¶ng 6.7, trang 98) ta ®-îc KH = 1,051446 ; u2= 2,91; [H]=495,5 MPa Thay sè ta ®Þnh ®-îc kho¶ng c¸ch trôc tÝnh s¬ bé: aw2  43.(2,91 +1). 3 1439582.1,051446  171,4 mm 495,5 .2,91.0,2 §Ó tho¶ m¶n c¸c ®iÒu kiÖn :
  2. +) B«i tr¬n +) L¾p r¸p ( ®iÒu kiÖn kh«ng ch¹m trôc) Chän aw2 = 175 mm 3.4 X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè ¨n khíp  M«®un : m m = (0,01  0,02). aw2 = (0,01  0,02).175 =1,75  3,5. Chän m = 2,5 TÝnh sè r¨ng cña b¸nh r¨ng: §èi víi hép gi¶m tèc ph©n ®«i sö dông hai cÆp b¸nh r¨ng nghiªng ®Ó ®¶m b¶o ®-îc c«ng suÊt truyÒn cña cÆp b¸nh r¨ng ta tiÕn hµnh chän s¬ bé gãc nghiªng r¨ng  = 300. Sè r¨ng cña b¸nh r¨ng nhá tÝnh s¬ bé: Z1 = 2. aw2cos  / [m.(u2 +1)] = 2.175.cos 300/ [2,5.(2,91+1] = 31 Ta chän Z1 = 31 r¨ng VËy sè r¨ng b¸nh r¨ng lín: Z2 = u2.Z1 = 2,91.31 = 90,21 chän Z2 = 90 r¨ng Tæng sè r¨ng cña c¶ hai b¸nh r¨ng: Zt = Z1 + Z2 = 32 + 90 = 121; Z 2 90 Do ®ã tØ sè truyÒn thùc sÏ lµ: ut    2,90 Z 1 31 u  ut 2,91  2,90 Sai sè tû sè truyÒn: u  100%  .100%  0,34 %< 4% u 2,91 Gãc nghiªng r¨ng: cos   m.( z1  z 2 ) /(2.a w )  2,5.121/(2.175)  0,86428 . Nh- vËy  = 30,20
  3. Tho¶ m·n   30 0  40 0  3.5 KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ ®é bÒn tiÕp xóc: Yªu cÇu cÇn ph¶i ®¶m b¶o H  [H] , H = ZM ZH Z 2.T ' 2 .K H .(u t  1) (1.1); bw 2 .u t .d 2 w 2 Trong ®ã : - ZM: HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng c¬ tÝnh vËt liÖu, ZM = 274 Mpa1/3 (b¶ng 65) - ZH: HÖ sè kÓ ®Õn h×nh d¹ng bÒ mÆt tiÕp xóc; - Z : HÖ sè kÓ ®Õn sù trïng khíp cña r¨ng; - KH: HÖ sè t¶i träng khi tÝnh vÒ tiÕp xóc; - bw : ChiÒu réng vµnh r¨ng. - dw : §-êng kÝnh vßng l¨n cña b¸nh chñ ®éng (b¸nh r¨ng nhá); - T’2 = 143958 Nmm ; - Víi hÖ sè chiÒu réng vµnh r¨ng:  ba = 0,2 bw2 =  ba . aw2 = 0,2.175 = 35 mm . Gãc pr«fin r¨ng b»ng gãc ¨n khíp : tg tg 20 0 t = tw = arctg ( )  arctg ( )  22,8 0 cos  cos 30,2 0 Gãc nghiªng cña r¨ng trªn h×nh trô c¬ së: b cã trÞ sè: tg b  cos  t .tg  cos 22,8 0.tg 30,2 0  0,54   b = 28,20, 2. cos  b 2. cos 28,2 0 ZH = = = 1,57; sin(2. tw ) sin( 2.22,8 0 ) HÖ sè trïng khíp däc:    bw . sin  /( .m)  52,5. sin 30,2 0 /( .2,5)  3,4  1
  4.   1 1   1 1    1,88  3,2  Z . cos   1,88  3,2  . cos 30,2 0  1,50 ;    1 Z2    31 90  Nh- vËy hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cô¨ trïng khíp r¨ng: Z = 1 1   0,82  1,5 §-êng kÝnh vßng l¨n b¸nh nhá: dw2 = 2.aw2 /(ut+1) = 2.175/(2,9 + 1) = 89,7 mm  .d w 2 .n 2  .89,7.121,5 VËn tèc vßng: v =   0,57 m / s 60.1000 60.1000 Theo b¶ng 6.14 ta chän cÊp chÝnh x¸c 9, khi ®ã theo trÞ sè tra ®-îc t¹i b¶ng 14 ta cã: KH = 1,13 aw2 175  H   H .g o .v.  0,002.73.0,57.  0,65 ut 2,9 Trong ®ã: -  H : trÞ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña sai sè ¨n khíp, tra b¶ng 6.15 ta cã:  H = 0,002 -g0 :hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña sai lÖch b-íc r¨ng ta tra b¶ng 6.16 cã:go =73  H .bw2 .d w2 0,65.35.89,7 K Hv  1  1  1,006 2.TI .K H .K H 2.143958.1,0754225.1,13 Khi ®ã hÖ sè t¶i träng khi tÝnh vÒ tiÕp xóc: KH = KH.KHVKH = 1,051446.1,006.1,13 = 1,19 Thay sè vµo (1.1): H = 2.143958.1,19.(2,9  1) 274.1,57.0,82.  451,21 Mpa 35.2,9.89,7 2
  5. TÝnh chÝnh x¸c øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp : [H] = [H]. ZRZVKxH. Víi v = 0,6 m/s  ZV = 1 (v× v < 5m/s ). CÊp chÝnh x¸c ®éng häc lµ 9, chän møc chÝnh x¸c tiÕp xóc lµ 8. Khi ®ã cÇn gia c«ng ®¹t ®é nh¸m lµ Ra = 2,5...1,25 m. Do ®ã ZR = 0,95. Víi da < 700mm  KxH = 1.  [H]’ = [H]. ZRZVKxH = 495,5.1.0,95.1 =470,725 MPa , Nh- vËy H < [H] nªn ®iÒu kiÖn bÒn tiÕp xóc cña cÆp b¸nh r¨ng tho¶ m·n.Tuy nhiªn b¸nh r¨ng thõa bÒn qu¸ nhiÒu .Cho nªn ta ph¶i gi¶m chiÒu réng vµnh r¨ng : H 451,21 2 b ' w2 = bw2.( ) 2 = 35.( ) = 32,2 mm Chän b ' w2 = 32 mm  H ' 470,725 3.6 KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ ®é bÒn uèn: Yªu cÇu F  [F] ; F = 2.T1.KF.Y .Y.YF/( b ' w2.dw2.m) TÝnh c¸c th«ng sè : Theo b¶ng 6.7 ta cã KF = 1,1775915 ; víi v < 2,5 m/s tra b¶ng 6.14(trang 107) cÊp chÝnh x¸c 9 th× KF = 1,37. Tra b¶ng 6.16 chän go= 73 Theo b¶ng 6.15 => F =0,006 aw2 175 =>  F   F .g o .v.  0,006.73.0,57.  1,94 ut 2,9  F .b ' w 2 .d w 2 1,94.32.89,7 K Fv 1 ' 1  1,012 2.T 2 .K F .K F 2.143958.1,37.1,1775915
  6. KF = KF.KF.KFV = 1,1775915.1,37.1,012 = 1,63 Víi  = 1,5  Y = 1/ = 1/1,5 = 0,67;  = 30,20 Y = 1 – /140 = 1 – 30,20/140 = 0,78 ; Sè r¨ng t-¬ng ®-¬ng: ZV1 = Z1/cos3 = 31/(0,86427)3 =48 r¨ng. ZV2 = Z2/cos3 = 90/(0,86427)3 = 139 r¨ng. Víi ZV1 = 48, ZV2 = 139 tra b¶ng 6.18 trang 109 th× YF1= 3,66; YF2= 3,60; Víi m = 2,5, YS = 1,08- 0,0695ln(2,5) = 1,052 ChÕ t¹o b¸nh r¨ng theo ph-¬ng ph¸p phay: YR = 1 Do da < 400mm nªn KxF = 1 khi ®ã:  F1 1   F1 .YR .YS .K xF  252.1,052.1.1  265MPa  F 2 2   F 2 .YR .YS .K xF  237.1,052.1.1  249MPa Thay vµo c«ng thøc: F = 2.T1.KF.Y .Y.YF/( b ' w2.dw2.m), ta cã: F1 = 2.143958.1,63.0,67.0,78.3,66/ (32.89,7.2,5) =125 MPa  F1 < [F1]1 = 265Mpa; F2 = F1.YF2 / YF1 = 125.3,6/ 3,66 = 123 MPa;  F2 < [F2]2 = 249 Mpa Nh- vËy r¨ng tho¶ m·n ®é bÒn uèn.
Đồng bộ tài khoản