intTypePromotion=1

Đồ án: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý phần mềm của một công ty '

Chia sẻ: Lê Nam | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

0
929
lượt xem
392
download

Đồ án: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý phần mềm của một công ty '

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo báo cáo về phân tích thiết kế hệ thống quản lý phần mềm của một công ty của sinh viên khoa công nghệ thông tin. Các tác nhân của hệ thống: hệ thống phần mềm này được dùng cho 4 đối tượng chính như người quản lý kho, người quản lý bán hàng, người quản lý quỹ và người quản lý công nợ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý phần mềm của một công ty '

 1. Tr ng  Đ    guyên  M ôiTr ng  N ườ C TàiN và    ườ H Công  ghệ  K hoa  N Thông  n Ti BÁ O   Á O C M ôn:Phân  ch  ếtK ế  ệ  ống   Tí Thi   H Th Q U ẢN     ẦN   ỀM   ỦA  ỘT  LÝ PH M C M CÔ NG   TY 1
 2. I   ô  nh  s C as . .M hì U e  e    t nhân  ủa  ệ hống: 1.Các ác  c h t ­H ệ hống  ần  ềm   được    t ph m này  cho  đố dùng  4  i   ượng  nh.  t chí +  gườiquản ý  N   l kho. +  gườiquản ý  hàng. N   l bán  +  gườiquản ý  ỹ  ngườiquản ý  N   l qu và    l công nợ.   2
 3. 2.M ô  nh  s C as của  uản ý    hì U e  e  Q l kho: 2.   ểu    s C as   1.Bi đồ U e  e 2. 1.  ểu   ổng  1.  Bi đồ t quát  Nhap kho Xuat kho Quan Ly Kho Chuyen kho trung gian Tao the kho Tao bang ton kho Thong ke cac m at hang 3
 4.   1. Bi u    hập  2. 2. ể đồ N kho Nhap hang Nhap kho Chon kho chinh Xoa hang Luu thong tin hang In danh sach hang 4
 5. 2. 3.Bi u    huyển  1. ể đồ C kho rung  an: t gi Chon don vi ban le Chuyen kho trung gian Chon hang Chon kho chinh Nhap so luong chuyen 5
 6. 1.   ể đồ Tao he  2. 4.Bi u    t kho  Cho biet so luong nhap Tao the kho Chon hang Cho biet so luong xuat Cho biet so luong ton kho 6
 7. 1. ể đồ Tao  2. 5 Bi u    bang on  t kho   Tao bang ton kho Chon tat ca cac Cho biet ton kho mat hang 2. 6  ểu    1. Bi đồ Thong  cac  athang: ke  m   Cho biet so luong nhap Thon g ke cac Chon kho chinh Chon tat ca cac Cho biet so luong xuat mat hang mat hang Cho biet so luong ton kho 7
 8. 2. ể đồ t nh ự: 2. Bi u   rì t 2. ể đồ t nh ự N 2. 1. Bi u   rì t   hap  hang: : Form Nhap :Kho :Hang : Quan Ly Kho Yeu cau nhap hang Chon kho chinh Tim kho chinh Kho chinh Hien Form nhap Nhap thong tin hang Cap nhat kho Kiem tra s u ton tai cua hang nhap Hang nhap dung Cap nhat thanh cong Nhap hang than h cong 8
 9. ể đồ t nh ự X hang: 2. 2. Bi u   rì t   oa  2. :Form X a o :Kho :Hang : Quan Ly Kho Yeu cau xoa h ang Chon kho chinh Tim kho chinh L iet ke hang Tim hang Danh sach hang Danh sach hang Hien Form xoa Chon hang can xoa Xoa hang Kiem tra hop le Hang xoa hop le Cap nhat kho Xoa thanh cong Xoa thanh cong 9
 10.    2.   ể đồ t nh ự I danh ach    2. 3.Bi u   rì t  n  s hang: : Quan Ly Kho :Form In :Kho :Hang Yeu cau in Chon k ho chinh Tim kho chinh Liet ke hang Ti m hang Danh sach hang Hien Form in Danh sach hang Chon danh s ach in In danh s ach hang In thanh cong 10
 11.     2.   ểu   rì t   uatkho:   2. 4.Bi đồ t nh ự X   :Trang Xuat :Kho :Hang : Quan Ly Kho Yeu cau xuat kho Chon k ho chinh Tim kho chinh Liet k e hang Tim hang Danh sach hang Danh sach hang Hien Form xuat Chon hang xuat Tao phieu xuat Phieu xuat In phieu xuat 11
 12.     2.   ể đồ t nh ự C    2. 5.Bi u   rì t   huyen  t kho rung  an: gi :Form Chuyen :Kho :Hang : Quan Ly Kho Yeu cau chuyen hang Chon kho chinh Tim kho chinh Liet ke h ang Tim hang Danh sa ch han g Danh sach hang Liet ke don vi ban le Tim don vi ban le Danh s ach don vi ban le Hien Form chuyen Chon don vi ban le Chuyen hang Cap nhat kho chinh Cap nhat don vi ban le Chuyen thanh cong Chuyen thanh cong 12
 13. ể đồ t nh ự Tao he  2. 6. Bi u   rì t   t kho: 2. :Form Tao The Kho :Kho :Hang : Quan Ly Kho Yeu cau tao the kho Chon kho chinh Tim kho chinh Liet ke hang Tim hang Danh sach hang Danh sach hang Hien Form tao the Chon hang Tinh so luong nhap, xuat , ton kho Ket qua tinh toan The kho In the k ho 13
 14.    2.   ể đồ t nh ự Thong  cac  athang:   2. 7.Bi u   rì t   ke  m   :Form Thong Ke :Kho :Hang : Quan Ly Kho Yeu cau thong ke Chon k ho chinh Tim kho chinh Liet ke hang Tim hang Danh sach hang Danh sach hang Hien Form thong ke Thong ke m oi m a t hang Tinh toan s o luong nhap, xuat, ton kho Ket qua tinh toan Ket qua thong ke In ban thong ke 14
 15. 3  Bi u    ộng ác: 2. ể đồ c t 2. 1. Bi u    ộng ác  hap  3. ể đồ c t N hang: 3: Tim kho chinh 1: Yeu cau nhap hang 2: Chon kho chinh 6: Nhap thong tin hang 7: Cap nhat kho 8: Kiem tra su ton tai cua hang nhap :Form Nhap :Kho :Hang 5: Hien Form nhap 4: Kho chinh 9: Hang nhap dung : Quan Ly Kho 11: Nhap hang thanh cong 10: Cap nhat thanh cong 2. 2.  ểu    ộng ác  oa  3.  Bi đồ c t X hang: 3: Tim kho chinh 13: Cap nhat kho 5: Tim hang 1: Yeu cau xoa hang 2: Chon kho chinh 4: Liet ke hang 9: Chon hang can xoa 10: Xoa hang 11: Kiem tra hop le :Form :Kho :Hang Xoa 8: Hien Form xoa 7: Danh sach hang 6: Danh sach hang : Quan Ly Kho 15: Xoa thanh cong 14: Xoa thanh cong 12: Hang xoa hop le 15
 16. 2. 3.Bi u    ộng ác n  3.   ể đồ c t I danh ach  s hang: 10: In danh sach hang 3: Tim kho chinh 5: Tim hang 1: Yeu cau in 9: Chon danh s ach in 2: Chon kho chinh 4: Liet ke hang :Form In :Kho :Hang 8: Hien Form in 7: Danh sach hang 6: Danh sach hang : Quan Ly Kho 11: In thanh cong 2. 4. Bi u    ộng ác  uatkho: 3. ể đồ c t X     10: Tao phieu xuat 3: Tim kho chinh 5: Tim hang 1: Yeu cau xuat kho 9: Chon hang xuat 12: In phieu xuat 2: Chon kho chinh 4: Liet ke hang :Trang :Kho :Hang Xuat 8: Hien Form xuat 7: Danh sach hang 6: Danh sach hang : Quan Ly Kho 11: Phieu xuat 16
 17. 2. 5. Bi u    ộng ác  huyen  t 3. ể đồ c t C kho rung  an: gi 3: Tim kho chinh 9: Tim don vi ban le 14: Cap nhat kho chinh 15: Cap nhat don vi ban le 5 : Ti m hang 2: Chon kho ch inh 1: Yeu cau chuyen hang 8: Liet ke don vi ban le 12: Chon don vi ban le 1 3: Chuye n ha ng 4: Liet ke hang : Form :Kho :Hang Chuyen 11: Hien Form chuyen 7: Danh sach hang 6 : Danh sach hang : Quan Ly Kho 17: Chuyen thanh cong 10: Danh sach don vi ban le 16: Chuyen thanh cong 2. 6. ểu    ộng ác  3. Bi đồ c t Tao he  t kho: 1: Yeu cau tao the kho 9: Chon hang 13: In the kho :Form Tao The Kho 8: Hien Form tao the : Quan Ly Kho 12: The kho 11: Ket qua tinh toan 2: Chon kho chinh 5: Tim hang 3: Tim kho chinh 10: Tinh so luong nhap, xuat, ton kho 7: Danh sach hang 6: Danh sach hang :Hang :Kho 17 4: Liet ke hang
 18. 2. 7. Bi u    ộng ác  3. ể đồ c t Thong  cac  athang: ke  m     1: Yeu cau thong ke 9: Thong ke moi mat hang 13: In ba n thong ke :Form Thong Ke 8: Hien Form thong ke : Quan Ly Kho12: Ket qua thon g ke 2: Chon kho chinh 3: Tim kho chinh 11: Ket qua tinh toan 7: Danh sach hang 10: Tinh toan so luong nhap, xuat, ton kho 5: Tim hang :Kho 6 : Danh s ach hang :Hang 4: Liet ke hang 18
 19.    3.M ô  nh  s C as của  uản ý  hàng:      hì U e  e  Q l bán     3.   ể đồ U e  e:      1.Bi u    s C as Tao phieu xuat kho Chon kho chinh Ban si Tao phieu giao hang Chon don vi Ban le ban le Quan Ly Ban Hang Chon kho, don vi ban le Thong ke hang da ban Chon ngay, than g, nam Th ong ke khach hang 19
 20. 3. ể đồ t nh ự: 2. Bi u   rì t 2. ể đồ t nh ự Ban i 3. 1. Bi u   rì t   s: Form Ban Si :Kho :Hang : Quan Ly Ban Hang Yeu cau ban si Chon kho chinh T im k ho c hinh Liet ke ha ng Ti m hang Danh sach hang Danh sach hang Hien Form ban si Chon hang ban Xuat kho C ap nhat k ho Phieu xuat kho Xuat kho thanh cong In phieu xuat kho 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2