ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ JSP(JAVA SERVER PAGES)ä THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC WEB SITE QUẢNG CÁO – THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CH

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
744
lượt xem
347
download

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ JSP(JAVA SERVER PAGES)ä THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC WEB SITE QUẢNG CÁO – THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ứng dụng là một điển hình của việc phát triển một mô hình cơ sở dữ liệu Client/Server mà trong đó các máy Client không cần phải cài đặt các chương trình riêng biệt, người sử dụng chỉ cần thông qua một trình duyệt web bình thường cũng có thể thực hiện các chức năng để giao dịch với công ty để mua bán sản phẩm một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ JSP(JAVA SERVER PAGES)ä THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC WEB SITE QUẢNG CÁO – THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CH

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA HAØ NOÄI TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC THUÛY SAÛN KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN C Baùo Caùo Ñ OÀ AÙ N T OÁT N GH I EÄP Ñ AÏ I Ñ eà ta øi : T Ì M H I EÅU COÂN G NH OÏ C GH EÄ JSP(JAVA SERVER PAGES)ä T H I EÁT KEÁ VAØ H I EÄN T H ÖÏ C WEB SI T E QU AÛ N G CAÙ O – T H ÖÔN G M AÏ I Ñ I EÄN T ÖÛ CH O COÂN G T Y SEEN (U nion for science of electr onic-engineer ing) Gi a ùo vi eâ n höôùng da ã n: Toâ Vaên Nam Si nh vi eâ n thöï c hi eä n : Nguyeãn Vaên Lôïi Lôùp : Tin H oïc 40 Nha Trang thaùng 10-2003
 2. Noäi dung baùo caùo: 1. Giôùi thieäu thöông maïi ñieän töû 2. Thöïc traïng – Muïc ñích – Yeâu caàu cuûa öùng duïng 3. Caùc moâ hình cuûa chöông trình öùng duïng 4. Giôùi thieäu coâng ngheä JSP(Java Server Pages) 5. Chöông trình Demo 6. Keát luaän vaø höôùng phaùt trieån cuûa öùng duïng
 3. 1. Giôùi thieäu veà thöông maïi ñieän töû t tr ong ca ùc höôùng pha ùt tr i eå n ha øng ña à u cuûa coâ ng ngheä thoâ n a ø ca ùc coâ ng ngheä l i eâ n qua n ñeá n I nter net. T r ong höôùng na øy thì ng ña à u l a ï i l a ø ca ùc heä thoá ng thöông ma ï i ñi eä n töû thöï c hi eä n tr e ùi nieäm: ông maïi ñieän töû laø vieäc söû duïng caùc phöông tieän ñieän töû ñe g tin thöông maïi, k hoâng caàn söû duïng caùc giaáy tôø tr ong caùc gi tr ình giao dòch. hai hình thöùc thöông maïi ñieän töû: 2C: Business to Consumer s Ù p duïng cho caùc Site baùn leû, tr öïc tieáp töø doanh nghieäp ñeán n âu duøng . ø hình thöùc k inh doanh k hoâng coù chöùng töø. 2B: Business to Business ø hình thöùc k inh doanh coù chöùng töø. p duïng cho vieäc giao dòch buoân baùn giöõa: coâng ty meï vaø caùc c coâng ty cuøng tr ong moät hieäp hoäi, hai coâng ty coù quan heä laâ y.
 4. H oaït ñoäng cuûa B2B Catalog – caùc maët haøng coù Or der – ñôn ñaët haøng BEÂN BEÂN MUA I nvoice – hoùa ñôn ñoøi BAÙN thanh toaùn Payment I nfor mation Thoâng tin thanh toaùn hoùa ñôn Moâ hì nh hoa ï t ñoäng B2B – Busi ness to Busi ness - Beân mua muoán mua haøng thì seõ gôûi yeâu caàu caàn catalog sang beân baùn. - Nhaän ñöôïc yeâu caàu catalog, beân baùn seõ gôûi catalog sang beân mua. - Beân mua xem caùc maët haøng trong catalog, choïn maët haøng caàn mua, taïo ra ñôn ñaët haøng vaø gôûi tôùi beân baùn. - Khi ñoù, beân baùn seõ xöû lyù ñôn ñaët haøng vaø gôûi hoùa
 5. 2. Thöïc traïng – Muïc ñích – Yeâu caàu cuûa a. T höïc tr aïng öùng duïng - Coâng ty SEEN (U nion for Science of electr onic - engineer ing) laø moät tr ong nhöõng ñôn vò haøng ñaàu tr ong lónh vöïc ñieän töû - töï ñoäng hoùa taïi Vieät N am. - Cuøng vôùi vieäc hôïp taùc chaët cheû veà k yõ thuaät vaø thöông maïi vôùi taäp ñoaøn Yok ogaw a-N haät Baûn. N hu caàu hoaït ñoäng veà caùc lónh vöïc saûn xuaát, thieát k eá, laép ñaët coâng tr ình, cuõng nhö thöông maïi ngaøy caøng môû r oäng, thò tr öôøng saûn phaåm caïnh tr anh. - M aët k haùc, vieäc phoå bieán söû duïng I nter net ñaõ taïo moät böôùc ngoaëc môùi tr ong thöông maïi ñieän töû, nhu caàu söû duïng maùy tính ñeå tr ao ñoåi vaø caäp nhaät thoâng tin ngaøy caøng taêng. b. M uïc ñích - N haèm ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu môû r oäng thò tr öôøng tieâu thuï saûn phaåm vaø quaûng caùo caùc hoaït ñoäng cuûa
 6. 2. Thöïc traïng – Muïc ñích – Yeâu caàu cuûa öùng duïng (tt) c. Yeâu caàu: Xaây döïng heä thoáng thöông maïi ñieän töû theo hai maûng: - H oã tr ôï k haùch haøng: M aûng naøy theå hieän quyeàn duyeät w eb site cuûa k haùch haøng, k haùch haøng coù theå naém baét ñöôïc caùc thoâng tin caàn thieát veà caùc lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa coâng ty ñoàng thôøi theå hieän ñöôïc quyeàn mua saûn phaåm vaø an toaøn k hi mua saûn phaåm cuûa mình tr eân w ebsite. - H oã tr ôï nhaø quaûn tr ò: N haø quaûn tr ò coù theå thao taùc tr eân cô sôû döõ lieäu thoâng qua giao dieän w eb nhö: ñoïc, ghi, chænh söûa, xoùa, thoáng k eâ döõ lieäu…ñoàng thôøi ñaûm baûo ñöôïc an toaøn cô
 7. 3. Caùc moâ hình cuûa chöông trình öùng duïng
 8. M oâ hình hoaït ñoäng cuûa khaùch haøng USER Các trang giới thiệu về công ty SEEN Các dịch vụ FAQs, Trang chủ Thông tin các dự án và liên hệ, mail… sản phẩm Công ty Thương Tìm kiếm mại Đưa sản phẩm Chọn xem vào giỏ hàng sản phẩm Database Xác nhận việc Tạo đơn hàng mua hàng No Khách Đăng ký hàng cũ ? Yes Đăng nhập Lưu đơn hàng
 9. Xem Quản lý đơn Xem hàng Xóa ADMIN Thêm Quản Xem Quản lý dự lý án khách Xóa Xóa hàng Đăng nhập Khách Sửa Xem hàng liên hệ Xóa Quản Xem qua ûn tr ò lý dự án Thêm Xem Quản Quản lý lý FAQs FAQs Xóa Thêm HỆ THỐNG QUẢN LÝ Quản lý sản Sửa Xóa phẩm Sửa Sô ñoà pha â n ca á p chöùc na êng hoa ï t ñoä ng cuûa nha ø
 10. Sô ñoà doøng döõ l i eä u toå ng qua ùt KHÁCH HÀNG ADMIN KHÁCH HÀNG (1 (9 (11 (2 ) (2 (3 (4 ) ) ) ) ) ) Tìm Liệt QL.Sản Đăng ký (1 (2 kê phẩm (3 ) ) (4 (11 ) (2 ) (8 ) SẢN PHẨM (5 ) ) ) KHÁCH HÀNG GIỎ HÀNG (2 (7 (11 ) ) (6 ) ) QL.Khách hàng Tạo đơn hàng (10 (2 (11 ) (11 ) QL. Đơn ) ) ĐƠN HÀNG (2 hàng ADMIN ) (2 (11 ) ) GHI CHÚ: ADMIN (1). Yêu cầu tìm kiếm. (7). Thông tin khách hàng mua sản phẩm. (2). Kết quả. (8). Hồ sơ khách hàng đăng ký. (3). Yêu cầu liệt kê. (9). Quyết định đăng ký. (4). Thông tin sản phẩm. (10). Thông tin đơn đặt hàng. (5). Đưa sản phẩm vào giỏ. (11). Yêu cầu. (6). Thông tin sản phẩm chọn mua.
 11. Sơ đồ dòng dữ liệu chi tiết quản lý sản phẩm (DFD) Nhập Xóa (9) (1 mới (4) (5) (9) ) (4) ADMIN SẢN PHẨM ADMIN (2) (8) (7) (6) (3) (2) (7) (8) Liệt kê Hiệu chỉnh GHI CHÚ: (1). Quyết định nhập. (5). Hồ sơ sản phẩm. (2). Yêu cầu liệt kê. (6). Thông tin sản phẩm. (3). Kết quả. (7). Dữ liệu hiệu chỉnh. (4). Danh sách xóa .(8). Dữ liệu sau hiệu chỉnh. (9). Nội dung sau khi xóa. Sơ đồ dòng dữ liệu chi tiết quản lý đơn hàng (DFD) Liệt (1) (1 kê ) (4) (3) ĐƠN HÀNG ADMIN (5) (2) (2) Xóa (5) GHI CHÚ: (1). Yêu cầu liệt kê. (4). Thông tin đơn hàng. (2). Danh sách xóa. (5). Nội dung sau khi xóa. (3). Kết quả.
 12. M oâ hình quan heä thöïc theå döõ l i eäu
 13. M oâ hình toå chöùc döõ l i eäu Từ mô hình quan hệ dữ liệu ta xây dựng được mô hình tổ chức dữ liệu như sau: LOAI_SP( Maloai, Tenloai ). …… SANPHAM( Ma_sp, Maloai, Ten_sp, Gia, Anh_url, Mota ). … GIO_SP( Madangnhap, Ma_KH, Ma_sp, Ten_sp, Gia, Soluong ). …… DDH( Ma_DDH, Ma_KH, Payment, Diachi_giao, NgayDH, Shipping ). … DDH_CHITIET( Ma_DDH, Ma_sp, Soluong). KHACHHANG( Ma_KH, Ten_KH, Username, Password, Quyen_login, Email, Diachi, Dienthoai, Fax ). LIENHE( Ma_lh, Ten_lh, Email_lh, Diachi_lh, Noidung_lh ). LOAI_CT( Maloai_CT, Tenloai_CT ). …… CONGTRINH( Ma_CT, Maloai_CT, Ten_CT, Anh_CT, Investor, Giatri, Nam, Congnghe, Phamvi ). … FAQ( Question_id, Questions, Answers ).
 14. 4. Giôùi thieäu veà coâng ngheä JSP(Java Ser ver Pages) - JSP laø moät coâng ngheä laäp tr ình Web phía maùy chuû cuûa Java, laø böôùc chuyeån tieáp tieáp theo cuûa Ser vlet tr ong öùng duïng Java. - JSP vieát maõ Java töông töï ser vlet nhöng cho pheùp tr oän laãn caùc theû ñònh daïng H T M L vôùi maõ Java. - T r ình dieãn dòch JSP seõ chòu tr aùch nhieäm k eát hôïp maõ Java vaø theû H T M L ñeå taïo r a ser vlet xöû lyù caùc yeâu caàu maø tr ình k haùch göûi ñeán. Cô cheá hoa ï t ñoä ng cuûa tr a ng J SP mi nh hoï a nhö sa u: JSP Engine Web Yeâu caàu Servlet Browser Trang Keát HTTP tạm JSP xuaát Service Web Server
 15. 5. Demo öùng duïng Phaàn demo naøy goàm hai phaàn chính: - Phaàn 1: H oa ï t ñoä ng kha ùch ha øng - Phaàn 2: H oa ï t ñoä ng cuûa nha ø qua ûn tr ò
 16. Phaàn 1: H oaït ñoäng cuûa k haùch haøng Caùc chöùc naêng ñöôïc thöïc thi ôû maûng naøy laø: 1. Xem caùc thoâng tin giôùi thieäu veà coâng ty vaø caùc coâng tr ình maø SEEN ñaõ vaø ñang thöïc hieän 2. Göûi thoâng tin caàn tr ao ñoåi ñeán coâng ty 3. T ìm k ieám, xem danh muïc saûn phaåm thöông maïi 4. Xem thoâng tin chi tieát veà saûn phaåm tr ong danh muïc 5. Ñ öa saûn phaåm choïn mua vaøo gioû haøng 6. Xaùc nhaän vieäc mua haøng 7. N eáu laø k haùch haøng cuõ thì k ieåm tr a taøi k hoaûn vaø quyeàn ñaêng nhaäp tr öôùc k hi taïo ñôn haøng. 8. N eáu laø k haùch haøng môùi thì ñaêng k yù thoâng tin tr öôùc k hi taïo ñôn haøng 9. T aïo ñôn ñaët haøng 10. Khaùch haøng coù theå xem thoâng tin veà ñôn ñaët
 17. Phaàn 2: H oaït ñoäng cuûa nhaø quaûn tr ò Caùc chöùc naêng ñöôïc thöïc thi ôû maûng naøy laø: 1. Quaûn lyù thoâng tin k haùch haøng mua saûn phaåm: Xem, xoùa. 2. Quaûn lyù saûn phaåm: Xem, theâm, xoùa, söûa. 3. Quaûn lyù ñôn ñaët haøng: Xem, xoùa. 4. Quaûn lyù thoâng tin veà k inh nghieäm coâng tr ình cuûa SEEN : Xem, theâm, xoùa, söûa. 5. Quaûn lyù thoâng tin tr ao ñoåi, phaûn hoài cuûa k haùch haøng: Xem, xoùa. 6. Quaûn lyù dòch vuï hoûi ñaùp F AQs: Xem, theâm, xoùa, söûa.
 18. 6.TOÅNG KEÁT- ÑAÙNH GIAÙ VAØ HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN ÖÙNG DUÏNG a) Nhöõng ñieåm laøm ñöôïc: - Ñoái vôùi ngöôøi söû duïng: Gaàn nhö ñaõ theå hieän ñöôïc ñaày ñuû caùc yeâu caàu ñaët ra cho öùng duïng.Ñaûm baûo cho ngöôøi söû duïng coù theå daïo web site mua haøng thoâng qua vieäc taïo ñôn haøng treân maïng. - Ñoái vôùi nhaø quaûn trò: Hoã trôï caùc chöùc naêng quaûn lyù cô baûn cho nhaø quaûn trò nhö: Xem, xoùa vaø caäp nhaät döõ lieäu. - Do öùng duïng ñöôïc xaây döïng baèng coâng cuï JSP neân coù theå -chaïy hieån thò ñöôïcheä ñieàu haønh. Chöa treân nhieàu tieáng Vieät töø vieäc truy xuaát cô sôû döõ lieäu. Ñeå öùng duïng ñöôïc hoaøn thieän hôn caàn phaûi xaây döïng theâm caùc b) chöùc naêng ñeå hoã trôï nhaø quaûn tròvaø höôùng phaùt ñoäng cuûa Nhöõng ñieåm chöa laøm ñöôïc xöû lyù ñôn haøng töï trieån chaúng duïng öùng haïn: - Thanh toaùn ñieän töû. -Thoáng keâ, quaûn lyù kho haøng, doanh thu. - Xöû lyù hoùa ñôn töï ñoäng. - Xaây döïng heä thoáng gôûi mail töï ñoäng.
 19. Keát luaän Ứng dụng là một điển hình của việc phát triển một mô hình cơ sở dữ liệu Client/Server mà trong đó các máy Client không cần phải cài đặt các chương trình riêng biệt, người sử dụng chỉ cần thông qua một trình duyệt web bình thường cũng có thể thực hiện các chức năng để giao dịch với công ty để mua bán sản phẩm một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất. Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện ứng dụng nhưng do thời gian và khả năng có hạn nên báo cáo và ứng dụng vẫn chưa được hoàn chỉnh tối đa. Trong thời gian sau này sẽ cố gắng hoàn thiện tốt hơn. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn thầy Tô Văn Nam và các quý thầy cô khác đã giúp đỡ em hoàn thành đồ án tốt nghiệp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản