ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - TÌM HIỂU LÝ THUYẾT VỀ MẬT MÃ HÓA THÔNG, TIN XÂY DỰNG SEVER TẠO KHÓA CHO USER TRONG VẤN ĐỀ BẢO MẬT DỮ LIỆU

Chia sẻ: Vu Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:97

0
199
lượt xem
66
download

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - TÌM HIỂU LÝ THUYẾT VỀ MẬT MÃ HÓA THÔNG, TIN XÂY DỰNG SEVER TẠO KHÓA CHO USER TRONG VẤN ĐỀ BẢO MẬT DỮ LIỆU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thế giới chúng ta luôn sôi sục trong muôn vàn biến động được tạo ra bởi con người. Và thế kỷ 20 này, máy tính là một trong những sản phẩm vĩ đại nhất. Cùng vớii thời gian, người ta không muốn sử dụng một máy tính đơn lẻ nữa mà sẽ kết nối các máy này lại thành một mạng máy tính nhằm tăng khả năng làm việc hiểu biết, trao đổi, cập nhật thông tin.... Mnagj internet là xu hướng phát triển hiện nay....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - TÌM HIỂU LÝ THUYẾT VỀ MẬT MÃ HÓA THÔNG, TIN XÂY DỰNG SEVER TẠO KHÓA CHO USER TRONG VẤN ĐỀ BẢO MẬT DỮ LIỆU

 1. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - TÌM HIỂU LÝ THUYẾT VỀ MẬT MÃ HÓA THÔNG, TIN XÂY DỰNG SEVER TẠO KHÓA CHO USER TRONG VẤN ĐỀ BẢO MẬT
 2. /ÖÚL1RÛL³DÂX 7KHà JLÖÛLFXÝDFKXÛQJWDOXRÄQVRÄLVXÑFWURQJPXRÄQYDÚQELHÃQÓRÆQJÓØÖÑFWDÑRUDEÖÝLFRQ QJØÖÚL9DÚ WURQJWKHà N\Ý QDÚ\PDÛ\WÏQKODÚ PRÆWWURQJQKØ×QJVDÝQSKDÇPYÕÓDÑLQKDÃW&XÚQJ YÖÛLWKÖÚLJLDQQJØÖÚLWDNKRÄQJPXRÃQVØÝ GXÑQJPRÆWPDÛ\WÏQKÓÖQOHÝ QØ×DPDÚ VH× NHÃWQRÃLFDÛF PDÛ\QDÚ\ODÑLWKDÚQKPRÆWPDÑQJPDÛ\WÏQKQKDÊPWDÌQJNKDÝ QDÌQJODÚPYLHÆFKLHÇXELHÃWWUDRÓRÇL FDÆSQKDÆWFDÛFWKRÄQJWLQg0DÑQJ,QWHUQHWODÚ[XKØÖÛQJSKDÛWWULHÇQFXÝDWKHÃJLÖÛLQJDÚ\QD\+LHÆQ QD\ ,QWHUQHW ÓD× WUÖÝ QHÄQ UDÃW SKRÇ ELHÃQ WUHÄQ WRDÚQ WKHà JLÖÛL 7KRÄQJ TXD PDÑQJ ,QWHUQHW PRÑL QJØÖÚLFRÛWKHÇWUDRÓRÇLWKRÄQJWLQYÖÛLQKDXPRÆWFDÛFKQKDQKFKRÛQJWKXDÆQWLHÆQ1KØ×QJFRÄQJW\ SKDÛWWULHÇQYDÚ NLQKGRDQKWUHÄQPRÄLWUØÖÚQJ,QWUDQHW,QWHUQHWKRÑ SKDÝLÓRÃLGLHÆQYÖÛLNKRÛ NKDÌQ OÖÛQODÚ ODÚPWKHà QDÚRÓHÇ EDÝRYHÆ QKØ×QJGØ× OLHÆXTXDQWURÑQJQJDÌQFKDÍQQKØ×QJKÎQKWKØÛFWDÃQ FRÄQJWUX\[XDÃWGØ× OLHÆXEDÃWKÖÑSSKDÛSWØÚ EHÄQWURQJ ,QWUDQHW
 3. ODÅQFDÝ EHÄQQJRDÚL ,QWHUQHW
 4. .KLPRÆWQJØÖÚLPXRÃQWUDRÓRÇLWKRÄQJWLQYÖÛLPRÆWQJØÖÚLKD\PRÆWWRÇ FKØÛFQDÚRÓRÛ WKRÄQJTXD PDÑQJPDÛ\WÏQKWKÎ\HÄXFDÂXTXDQWURÑQJODÚ ODÚPVDRÓHÇ ÓDÝPEDÝRWKRÄQJWLQNKRÄQJEÔVDLOHÆFK KRDÍFEÔORÆ GRVØÑ [DÄP QKDÆS FXÝD NHÝ WKØÛ ED 7UØÖÛF FDÛF \HÄX FDÂXFDÂQ WKLHÃW ÓRÛ PRÆW VRà JLDÝL WKXDÆWPD× KRÛDÓD× GØÖÑF[DÄ\GØÑQJQKDÊPÓDÝPEDÝRWÏQKDQWRDÚQGØ× OLHÆXWDÑLQÖLOØXWUØ× FX×QJ QKØNKLGØ× OLHÆXÓØÖÑFWUX\HÂQWUHÄQPDÑQJQKØFDÛFJLDÝLWKXDÆWPD× KRÛDÓRÃL[ØÛQJ (DES), LDÝL J WKXDÆWPD× KRÛDFRÄQJNKDL, ... FWÎPKLHÇXYDÚ [DÄ\GØÑQJFKØÖQJWUÎQKFDÛFJLDÝLWKXDÆWQDÚ\ 9LHÆ FX×QJNKRÄQJQDÊPQJRDÚLPXÑFÓÏFKFXÝDEDÝQOXDÆQYDÌQQDÚ\/XDÆQYDÌQFRÛQKLHÆPYXÑWÎPKLHÇXO\Û WKX\HÃWYH PDÆWPD× KRDÛ WKRÄQJWLQ[DÄ\GØÑQJVHUYHUWDÑRNKRÛDFKR user trong QÓH EDÝR YDà PDÆWGØ×OLHÆX. 'RWKÖÚLJLDQYDÚ NKDÝ QDÌQJFRÛ KDÑQWURQJNKLSKDÑPYLÓH WDÚLODÑLURÆQJQKØ×QJQJØÖÚL WKØÑFKLHÆQFKÈFRÛ WKHÇ WÎPKLHÇXÓØÖÑFPRÆWVRà JLDÝLWKXDÆWFKÏQKQKØ'(6(&%&%&56$ 0'YDÚ TXDÓRÛ ÓØDUDPRÄ KÎQKVHUYHUWDÑRNKRÛDFKRFDÛFXVHUFXÑ WKHÇ ODÚ ODÚPWKHà QDÚRÓHÇ TXDÝQO\Û YDÚ SKDÄQSKRÃLNKRÛDPRÆWFDÛFKDQWRDÚQKLHÆXTXDÝ&KDËFFKDËQUDÊQJWDÆSWKX\HÃWPLQK QDÚ\VH× NKRÄQJWUDÛQKNKRÝLQKØ×QJWKLHÃXVRÛWQJØÖÚLWKØÑFKLHÆQPRQJQKDÆQÓØÖÑFVØÑ JRÛS\ÛFKÈ GDÅQWKHÄPFXÝDFDÛF7KDÂ\&RÄEDÑQEHÚ ÓHÇ EDÝQWKX\HÃWPLQKÓØÖÑFKRDÚQWKLHÆQKÖQ&KXÛQJ WRÄL[LQFKDÄQWKDÚQKFDÝPÖQ7KDÂ\ KØÖÛQJGDÅQFDÛF 7KDÂ\&RÄ WURQJNKRDÓD× WDÑRÓLHÂX NLHÆQWKXDÆQOÖÑLÓHÇEDÝQWKX\HÃWPLQKQDÚ\FRÛWKHÇKRDÚQWKDÚQKÓXÛQJWKÖÚLKDÑQ
 5. &DÛFKHÆPDÆWPD× &KØÖQJ +HÆPDÆWPD×ÓRÃL[ØÛQJ *LÖÛLWKLHÆX &DÛFJLDÝLWKXDÆWPDÆWPD× ÓRÃL[ØÛQJODÚ FDÛFJLDÝLWKXDÆWVØÝ GXÑQJFXÚQJPRÆWNKRÛDEÏPDÆW FKRWDÛFYXÑ PD× KRÛDYDÚ WDÛFYXÑ JLDÝLPD×9ÏGXÑQKØFDÛFJLDÝLWKXDÆWWKD\WKHà YDÚ KRDÛQYÔJLDÝL WKXDÆW '(6g ¶½ ÓDÄ\ WD FKÈ WÎP KLHÇX JLDÝL WKXDÆW '(6 'DWD (QFU\SWLRQ 6WDQGDUG
 6. ODÚ JLDÝL WKXDÆWPDÆWPD×ÓRÃL[ØÛQJÓØÖÑFVØÝGXÑQJSKRÇELHÃQQKDÃW *LDÝLWKXDÆW'(6 'DWD(QFU\SWLRQ6WDQGDUG
 7. 9DÚRQDÌP1DWLRQDO%XUHDXRIVWDQGDUGÓD× ÓØDUDFKXDÇQ'(6ÓHÇ VØÝ GXÑQJ FKRFDÛFØÛQJGXÑQJÖÝ 0\×'(6PD× KRÛDFDÛFNKRÃLGDWDELWVYÖÛLNKRÛDELWV*LDÝLWKXDÆW GXÚQJÓHÇPD×KRÛDODÅQJLDÝLPD×ÓØÖÑFPRÄWDÝWRÛPWDËWQKØKÎQK 7UØÖÛFWLHÄQELWLQSXW7ÓØÖÑFKRDÛQYÔEÖÝLSKHÛSKRDÛQYÔKRDÛQYÔNKÖÝLÓRÆQJ,3YÖÛL 7R ,3 7
 8. 6DXNKLTXDYRÚQJODÍS PRÅLYRÚQJVØÝ GXÑQJPRÆWNKRÛDELWÓØÖÑFWDÑRUDWØÚ NKRÛDLQSXWELWV
 9. YÖÛLWDÛFÓRÆQJFXÝDKDÚP)QRÛ ÓØÖÑFKRDÛQYÔEDÊQJSKHÛSKRDÛQYÔÓDÝR,3 ÓHÇ WDÑRUDELWRXWSXWFXRÃLFXÚQJ,3YDÚ ,3ÓØÖÑFFKRWURQJFDÛFEDÝQJ EDÝQJDYDÚ EDÝQJ E
 10. &DÛFEDÝQJQDÚ\ÓØÖÑFÓRÑFWØÚWUDÛLVDQJSKDÝLWØÚWUHÄQ[XRÃQJGØÖÛLWKHRGDÑQJ 7 WWgWÆ7 WWggW ³DÂXWLHÄQNKRÃL7 ÓØÖÑFWDÛFKWKDÚQKKDLNKRÃLWUDÛLYDÚSKDÝL PRÅLNKRÃLELWV
 11. 7 /5 YÖÛL/ WgW5 WgW ¶½ YRÚQJODÍSWKØÛ L L
 12. /L 5L5L /L ⊕) 5L.L
 13. WURQJÓRÛ ⊕ODÚ SKHÛS FRÆQJ H[FOXVLYHBRU YDÚ .L ODÚ NKRÛD ELWV ¶½ YRÚQJ ODÍS FXRÃL FXÚQJ FDÛF QKDÛQK WUDÛL YDÚ SKDÝLNKRÄQJÓRÇLFKRÅFKRQKDXYÎYDÆ\LQSXWFXÝD,3ODÚ5/ +DÚP)YDÚ6BER[HV KÎQK
 14. 7UØÖÛFWLHÄQ5LÓØÖÑFPÖÝ URÆQJWKDÚQKNKRÃLELWV( 5L
 15. YÖÛL(ODÚ EDÝQJOØÑDFKRÑQELW ÓØÖÑFFKRWURQJEDÝQJ6DXÓRÛ WKØÑFKLHÆQSKHÛS;25( 5L
 16. YÖÛL.LYDÚ NHÃWTXDÝ ÓØÖÑFWDÛFK WKDÚQKNKRÃLELWWØÚ%WÖÛL% ( 5L
 17. ⊕.L %%%
 18. 0RÅLNKRÃL%MVDXÓRÛÓØÖÑFÓØDYDÚRPRÆWKDÚP6M 6ER[
 19. 6M %M
 20. WUDÝYHÂPRÆWNKRÃLELW EDÝQJ 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản