intTypePromotion=1

Đo cung lượng tim bằng phương pháp siêu âm Doppler qua thành ngực ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn

Chia sẻ: Văng Thị Bảo Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
45
lượt xem
4
download

Đo cung lượng tim bằng phương pháp siêu âm Doppler qua thành ngực ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

kết quả nghiên cứu trên 20 bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, thực hiện 61 lần đo cung lượng tim cho thấy, có mối tương quan tuyến tính chặt giữa cung lượng tim qua catheter Swan - Ganz bằng phương pháp hòa loãng nhiệt và cung lượng tim đo bằng phương pháp siêu âm doppler tim qua đường ra thất trái,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đo cung lượng tim bằng phương pháp siêu âm Doppler qua thành ngực ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn

<br /> <br /> LMNOPQ<br /> RSOTUVWQXMNYZ<br /> [\]^_R`WVabQcd<br /> <br /> RefghijklfmklnLfkgghgoijklnLpkl[oqrosk<br /> <br /> 2&#?"56@42&<br /> 4/#&'("7:(#u36E6v(#/&v;+$647?:@$AB#6$$C"#$:+2$<br /> #6D#$:.-$A#1$:+2$AŽ#1$E6„#1$E63E$E6"$<br /> ,-y#1$#6+B:$ƒ4"$;":6l:l)$ !"#$%$&"#'@$:.+$<br /> ;9#1$2O:$:6…+$/+2Q$u‘:$;F$AB#6$#6D#$=*;$<br /> #6+’2$n64“#$;I$;6”$/J#6$:6l-$8€+$647?:$/O#1$<br /> AŽ#1$;":6l:l)$ !"#$%$&"#'$/†4$/„>;$,ˆ2$<br /> =+#1$:+2Q$<br /> 1„…+$/-$;4#1$,„>#1$:+2$AŽ#1$;":6l:l)$!"#$<br /> %$&"#'$/O;$,•E$CK+$#1„…+$/-$;4#1$,„>#1$:+2$<br /> AŽ#1$=+#1$:+2$AŽ#1$E6„#1$<br /> E63E$E6"$,-y#1$#6+B:$/„>;$:+?#$6ˆ#6$AŽ#1$<br /> ;3;6$A2$#6"#6$r:)-#1$C—#1$8„K+$o$1+D7s$ƒ4"$<br /> ,ž$1Ÿ#$;x"$;":6l:l)$rCJ$:)Š$#6 $E6F+s$¡q2,$84#1$<br /> 8J;6$#":)+;,-)4"$¢£-$C0$n64“#@$;I$#6+B:$/O$<br /> :6‘E$6#$:6D#$#6+B:$Š:$#6‘:$¤qtQ$–-$;4#1$<br /> ,„>#1$:+2$p$,Ÿ#@$,‘7$1+3$:)J$:)4#1$A‰#6@$:¥$/I$<br /> :Š#6$)"$;6”$=*$:+2@$=‡;$;F#$2.;6$6B$:6*#1$Cˆ$<br /> ;6”$=*$:6$:Š;6$#63:$AIEQ$$<br /> 12<br /> <br /> <br /> t3;6$/-$;4#1$,„>#1$:+2$AŽ#1$=+#1$:+2$:.+$/„…#1$)"$:6‘:$:)3+$/„>;$<br /> :Š#6$:6l-$;0#1$:6‡;($<br /> t§$r,{E6s$¨$$©uªr«©§us$¬$$¬$u $$$$$$<br /> %$©uª$r«©§us($:Š;6$E6D#$8—#1$;6F7$:6l-$:6…+$<br /> 1+"#$;x"$E6P$v-EE,l)$¬4#1$8—#1$;6F7$16+$:.+$<br /> /„…#1$)"$:6‘:$:)3+@$;˜"$=P$8-EE,l)$/5:$8„K+$<br /> C"#$/O#1$2.;6$;6x$p22Q$ $,ˆ$8+B#$:Š;6$;x"$<br /> :6+?:$8+B#$/-$:.+$/„…#1$)"$:6‘:$:)3+@$$¨$­r8{šsšQ$<br /> 8$,ˆ$/„…#1$nŠ#6$/„…#1$)"$:6‘:$:)3+$/-$:.+$25:$<br /> ;®:$:);$8¯;$;.#6$‡;$:)3+Q$u ($,ˆ$:Ÿ#$=*$:+2$/-$<br /> :)"@A)?"*+!,"-.&"&/"BC"&D!&"E!&"<br /> F?8A"G-"H?-"-4;"IC"A!,"73J!,"H?-"#K!,"F?8A"<br /> G-"BC227LMN"!&O2"H?-":PP"7Q!R2&SH%"H6&"2&G!"<br /> (T!"HU"H&LC"H&4?",?)!"7V":W"-%"*34!,"56!&"<br /> *34!,"M)"H&XH"HM>?"7V"W%99"-"(V"A!,"73J!,""<br /> H?-"7V":Y%Z"7R2&SH;"[\!,"H&]"H6!&"A!,"73J!,"<br /> H?-"#K!,"F?8A"G-"BC227LM"[^"_7R2&`"a""bcd_eb^c`"<br /> f"g"f"cg;"cMC!,"*="g"7V"B?h!"H6&"/)"H&?iH"B?h!"<br /> *C"H.?"*34!,"M)"H&XH"HM>?%"g"a"j_BRY`Y"_B"7V"<br /> *34!,"56!&"*34!,"M)"H&XH"HM>?`"klm"no;"p&3"(Tq%"<br /> ="Fr"5&>"#?hH"A!,"73J!,"H?-"*C"#K!,"&)?"<br /> 2&3s!,"2&>2"7V"BC"#h!&"!&G!"="*34!,"56!&"<br /> *34!,"M)"H&XH"HM>?"7t!;""<br /> uC"H6!&"&XH"(TH"7v"&$-"H?)"F?8A"G-"7)!"<br /> HMAqw!"5x-"!&XH"HMC!,"-\?"HM34!,"5&6%"!8!"<br /> !&y!,"#h!&"!&G!"="#h!&"2&z?"H{"!,&|!"<br /> -.!"H6!&"&C}"#h!&"!&G!"H&'"->q"(t?">2"7r"<br /> B3s!,"H6!&"AU?"H&D"H&'"M)")C"MXH"5&="@A)!"<br /> F>H"*3J"&D!&"E!&"F?8A"G-"H?-"k~o%"*Gq"7V"&.!"<br /> &i"/)"5"H&ATH"F?8A"G-"BC227LM"H?-;""<br /> <br /> €‚ƒ„…<br /> <br /> [="-U?"H3s!,"@A)!"&}H",?y)",?>"HMO"A!,"<br /> 73J!,"H?-"*C"#K!,"F?8A"G-"BC227LM"H?-"@A)"<br /> *34!,"M)"H&XH"HM>?"(V"*C"#K!,"2&3s!,"2&>2"<br /> & )"7C†!,"!&?hH"@A)")&HLHLM"g‡)!"ˆ"‰)!Š"<br /> HM8!"#h!&"!&G!"FU"!&?‹-"5&AŒ!;"<br /> <br /> „Ž‘’“<br /> <br /> [&S!,"H\?"f?!"&G!"H&V!&"E-"s!">"#h!&"<br /> !&G!"(V"H&G!"!&G!;"[&S!,"H\?"f?!"&G!"H&V!&"<br /> E-"s!"Fr",?S2"*”"!&?hH"HD!&"/)">!"#+%"<br /> !&G!"(?8!"5&C)"•–?"F]"H6&"r%"(?h!"c?-"<br /> -.&"—AU",?)%"#h!&"(?h!"˜.&"™)?"HMC!,"<br /> FAUH"@A>"HMD!&"7V-"!,&?8!"]A;""<br /> <br /> š„›œ‚žŸ<br /> <br />  ¡¢££Ž“¤¢¥¦§„¢¨© §¦ª«¬¢­ œ§<br /> œ““®¢ ¡ ¢¯ ®£ °±² ³´ gAM(?(?!,"gL2F?F"<br /> [)-2)?,!N" ?!HLM!)H?C!)7" ,A?BL7?!LF" µCM"<br /> -)!),L-L!H"Cµ"FL(LML"FL2F?F")!B"FL2H?"F&C5%"<br /> YP:Y;"¶·¸¹·º»¼¹3½¾¹¿¹ÀÁ³Â°±´§:lÃ"ˆ"YY~;"<br /> ±««Ä„ŧ«¥¤®“° ÂÂÆ´ÇA7-C!)Mq"<br /> )MHLMq")H&LHLM?F)H?C!;"È··ÈɽÀ¿¹ÀÊ»·Ë%"±³§<br /> Ã:Z"ˆ"ÃWP;"<br /> ³ÌÍ΢¥¯®“¢£° Â ´c&L"AFL"Cµ"H&L"<br /> 2A7-C!)Mq")MHLMq")H&LHLM;"¶·¸¹·º»¼¹3½¾¹<br /> ¿¹ÀÁ" Ï° ´§d"ˆ"bddd;"<br /> Ɓ„¢®“œÐ§¢¢¬ª®‘œ§¢Ñ®¥¡§<br /> ®¥ÄŽ“¦° ÂÂÏ´ÒFH?-)H?C!"Cµ"[)MB?)"^AHˆ<br /> 2AH"#q"!C!?!()F?(L"L&C)MB?C,M)2&?"HL&ˆ<br /> !?@AL"?!"H&L"M?H?)77q"?77"FA#ÓLH;"È·¹½º¸Ô¶·¸¹· <br /> º»¼¹3½¾¹Á"±Õ%"YÃP"ˆ"YÃ9;"<br /> Ձ€®£¯Ž¢¥Å§ª«££¢©Å§Å¢£«¯Ö×Å¢¯®£<br /> ° Â´pC!?!()F?(L"™C!?HCM?!,"Cµ"[)MB?)"<br /> ^AH2AH"?!"[M?H?)77q"d77"Ç)H?L!HF"ØF?!,"cM)!FLˆ<br /> FC2&),L)7" uC227LM;"ÈÙ¹¾»É½· ÚÛܾ·½Ý ÛÞ<br /> ß¹ºà»¾½¸Û¾á½·À3¾»¸»É½Ý3½¾¹¿¹À»É»·¹Á" Õâ<br /> ° ´§"nn"ˆ"~W;"<br /> つä©å“ªæÅ珪蓰±² ±´I>!&",?>"<br /> 56&"H&3t"(V"&]"!é!,"HG-"H&A"H&XH"HM>?;"<br /> cMC!,N"g?8A"G-"uC227LM"H?-;"4ÔêëÜì¸íî·5<br /> ÔïÉ6ê4ð»;"~:"ˆ"Z~;"<br /> ρ䓯­‘®“„„§Ð¯¢Ñ®¥¯¡‚§Å®¥“¢­Ð¦<br /> ¢¯®£° Ââ³´pC!?!()F?(L"uC227LM"BLHLM-?!)ˆ<br /> H?C!"Cµ")MB?)"CAH2AH"?!"-)!;"3»¾ÉÜݽ¸»Û·ñ"ãϧ<br /> ÃZW"ˆ"lPY;"<br /> 瑎®‚ªòŽ°±² ±´[s"F'"(TH"7v"/)"<br /> 2&3s!,"2&>2"&Œ!"*C>!"F?8A"G-"H?-;"cMC!,N"<br /> Ê»óÜôÙõÛààݹ¾¸»Ù;"4ÔêëÜì¸íî·5ÔïÉ6ê<br /> 4ð»;":"ˆ"YP;"<br /> <br /> 234356<br /> 789<br />   <br /> <br /> <br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2