intTypePromotion=1

ĐỘC TỐ VI NẤM (MYCOTOXIN)

Chia sẻ: Tran Van Hung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:78

0
153
lượt xem
34
download

ĐỘC TỐ VI NẤM (MYCOTOXIN)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mycotoxin phân loại theo nấm mốc sản sinh ra chúng: Aspergillus flavus, Penicillium, Furarium… Theo bệnh lý gây ra cho động vật máu nóng: ung thư, nhiễm độc gan, nhiễm độc thần kinh, gây xuất huyết… Tuy nhiên phân loại mycotoxin theo bệnh lý thường không chính xác do một độc tố có thể gây nhiều hội chứng khác nhau, vaf một hội chứng có thể do nhiều độc tố cùng gây nên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỘC TỐ VI NẤM (MYCOTOXIN)

 1. ĐỘC TỐ VI NẤM (MYCOTOXIN)
 2. Độc tố vi nấm (Mycotoxin) • Độc tố vi nấm (mycotoxin) là hợp chất trao đổi chất bậc 2 có độc tính do một số vi nấm tổng hợp nên trong các điều kiện xác định • Phân loại độc tố vi nấm 1. Các mycotoxin theo bản chất hóa học: các chất kháng kháng sinh, các chất gốc peptid, các hợp chất họ quinon… 2. Mycotoxin phân loại theo nấm mốc sản sinh ra chúng: Aspergillus flavus, Penicillium, Furarium… 3. Theo bệnh lý gây ra cho động vật máu nóng: ung thư, nhiễm độc gan, nhiễm độc thần kinh, gây xuất huyết… Tuy nhiên phân loại mycotoxin theo bệnh lý thường không chính xác do một độc tố có thể gây nhiều hội chứng khác nhau, vaf một hội chứng có thể do nhiều độc tố cùng gây nên
 3. Aflatoxin • Là hợp chất trao đổi chất của một số nấm mốc như: Aspergillus flavus, A.parasiticus. Aflatoxin được phát hiện đầu tiên ở gà tại Thổ Nhĩ Kỳ • Aflatoxin có khả năng phát huỳnh quang, hấp phụ mạnh tia tử ngoại (bước sóng 365nm) ở mức độ khác nhau • Aflatoxin nhiễm rất phổ biến trên các sản phẩm nông nghiệp trước và sau thu hoạch, được tìm thấy hầu hết ở các nông sản bảo quản như: ngô, sắn, lúa gạo… Ngoài ra còn tìm thấy Aflatoxin ở các loại hạt có dầu, sữa, và sản phẩm lên men • Việc nhiễm Aflatoxin còn gây nhiều tổn thất về kinh tế, th ương mại  Nguy cơ nông sản nhiễm Aflatoxin là rất cao
 4. Ochradotoxin • Ochradotoxin được tìm thấy trong ngô, lúa mỳ, lúa mạch, bột mỳ, gạo đậu… và các thức ăn gia súc hỗn hợp khác nhau • Sự nhiễm Ochradotocxin phụ thuộc vào xuất xứ nguyên liệu • Các chủng nấm mốc phổ biến tổng hợp Ochradotoxin: Aspergillus, Penicillium, sự sinh trưởng của các chủng nấm mốc này là khác nhau và sự tổng hợp Ochradotoxin phụ thuộc nhiệt độ, độ ẩm, hoạt độ nước của sản phẩm, bản chất sản phẩm • Ngoài ra các chủng sinh tổng hợp Ochradotocxin khác nhau theo khu vục địa lý, khí hậu và bản chất của sản phẩm. Và các chủng tổng hợp Ochradotocxin cũng có thể tổng hợp nhiều loại mycotoxin
 5. Platulin (Clavaxin) • Platulin là sản phẩm trao đổi chất bậc 2 của một số chủng nấm mốc như: A.clavatus, A.gignteus, P.expansum, P.urticae… các chủng nấm mốc này gặp nhiều trong đất và bề mặt hoa quả. Đặc biệt A.clavatus phát triển ở môi trường có hàm lượng đường cao, trên chất đang thối rữa, ví dụ như tại các trại chăn nuôi, trân phân gia súc, gia cầm • Platulin là hợp chất không màu, kết tinh được, tan trong n ước và các dung môi phân cực • Platulin được tìm trên ngũ cốc, sản phẩm dạng hạt, hoa quả, trên thức ăn gia súc • Thực phẩm có khả năng nhiễm platulin cao nhất là táo và các sản phẩm từ táo
 6. Fumonisin • Fumonisin đưuọc phát hiện gần đây do Furarium moniliorme tổng hợp, là các mycotoxin có độc tính cao với người và động vật • Fumonisin là hợp chất dieste của acid tricacboxylic với các rượu bậc cao khác nhau, chứa các amin bậc nhất, tan trong nước, bền nhiệt • F. moniliorme phát triển khá phổ biến trên lương thực, đặc biệt là trên ngô • F. moniliorme sinh tổng hợp Fumonisin tối đa ở 20 độ C, hàm lượng độc tố giảm mạnh khi tăng nhiệt độ 25, 30 độ C và giảm nhiệt độ 15, 10 độ C • Trong điều kiện yếm khí, nấm mốc không có khả năng sinh độc tố. Độ ẩm nguyên liệu hầu như không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và khả năng sinh tổng hợp Fumonisin
 7. Zearalenon • Zearalenon được gọi là độc tố F2, là hợp chất trao đổi chất bậc 2 do một số loại Furarium sinh ra trên nông sản, chủ yếu là lương thực trước và sau thu hoạch. Zearalonon được phân lập đầu tiên trên ngô, sau đó được phát hiện trên lúa mạch, lúa mỳ, chuối • Hầu hết lương thực, hoa quả bị nhiễm Zearalenon chủ yếu trong quá trình bảo quản, ít phát hiện trong nông sản mới thu hoạch • F.spp có thể tổng hợp Zearalenon trong điều kiện khí hậu ẩm, lạnh, F.spp cũng nhạy cảm với độ ẩm của hạt • Thiết lập điều kiện bảo quản thực phẩm: nhiệt độ, độ ẩm hạt, không khí điều tiết, thời gian bảo quản đảm bảo thì cũng hạn chế sự phát triển của nấm mốc và tổng hợp Zearalenon
 8. Myc o to xin vµ biÖn ph¸p phßng c hè ng
 9. Mycoto xin Mycotoxin lµ c¸c hîp chÊt trao FIELD FUNGI ® bËc hai cã ® tÝnh do æi éc FUSARIUM sp mét sè vi nÊm tæng hîp nªn trong c¸c ®iÒu kiÖn x¸c ® Þnh. ChÊt ® sinh ra tõ nÊm mèc. éc • XuÊt hiÖn trong qu¸ tr× thu nh ASPERGILLUS sp ho¹ch, b¶o qu¶n, chÕ biÕn d­íi STORAGE FUNGI nh÷ điÒu kiÖn môi tr­êng ng PENICILLIUM sp thuËn lîi. >300 mycotoxin đ­îc nhËn ALTERNARIA sp biÕt. • Mycotoxin lµ kÎ thï sè 1 cña ngµnh thøc ¨n c«ng nghiÖp CLAVICEPS sp
 10. Myc otoxin +Mycotoxin ® ph© lo¹i dùa theo nÊm mèc s¶n sinh ­îc n ra chóng gåm: Aspergillus. flavus tæng hîp, Aspergillus kh¸c, Penicilium... +Ph© lo¹i theo b¶n chÊt vµ cÊu tróc hãa häc cña n chóng: C¸c chÊt kh¸ng sinh, c¸c chÊt gèc peptit, c¸c hä penicilin, c¸c hîp chÊt lo¹i quinon... +Ph© lo¹i theo bÖnh lý g© ra cho ® n y éng vËt m¸u nãng: aflatoxin, ochratoxin, islanditoxin...
 11. Mycotoxin là chất không nhìn thấy được, không mùi, không vị.
 12. Mét sè mycotoxin g© nguy h¹i y nghiªm träng *§é c tè do Fus arium (nÊm xuÊt hiÖn tõ khi s ¶n phÈm c ßn trªn ®ång rué ng ) - Tricothecenes: 150 lo¹i, ® nhÊt lµ éc Vomitoxin vµ T2-toxin - F2-toxin (zearalenone) - Axit fusaric - Deoxynivalenol (DON, T2-toxin) - Fumonisins - Moniliformin
 13. *§éc tè do As pe rgilus (nÊm h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh dù tr÷) - Aflatoxin: 16 lo¹i, ® nhÊt lµ aflatoxin B1, B2, éc G1, G2 - Ochratoxin - Sterigmatocystin *§éc tè do nÊm Pe nic illium (nÊm h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh dù tr÷) - Patulin - Axit penicillic - Rubratoxin - Citrinin
 14. MYCOTOXIN RÂT KHÁC NHAU VỀ O O O O CẤU TRÚC O O O O OCH 3 O O OCH3 AFLATOXIN B1 AFLATOXIN B2 H H H H H H H3C O H H H H3C O OH O OH H3C O OH O H O H H O H H O H3C O OH CH3 H CH3 OAc H3C CH3 OH CH2 CH2 CH2 CH3 O I CH3 O I OH OAc OAc DEOXYNIVALENOL T2-TOXIN HT-2 TOXIN OH O CH3 COOH COOH O OH O HOOC C O O O OH OH N O CH HO 3 H Me O Me OH NH 2 H C O O H Cl HOOC COOH ZEARALENONE OCHRATOXINE FUMONISINE B1
 15. Nh÷ ® ng iÒu kiÖn thich hîp cho nÊm m«c ph¸t triÓn -Cã mÆt c¬chÊt dinh d­ìng nh­ l¹c, ng«, h¹t b«ng, h¹t dÎ Brazil, cïi dõa kh«… -Cã mÆt oxygen (→ cã thÓ b¶o qu¶n ng« trong CO2) -§é Èm kh«ng khÝ >80% -NhiÖt ® > oC (ë 30oC sau 2 tuÇn dù tr÷ é 25 Aspergillus spp. t¨ng 126%, sau 8 tuÇn t¨ng 168%) -pH trung tÝnh KhÝ hËu lôc ® nhiÖt ® thuËn lîi cho sù h× Þa íi nh thµnh mycotoxin quanh n¨m.
 16. Qu¸ tr× s¶n sinh ® tè nÊm mèc nh éc
 17. TriÖu chøng nhiÔm ® mycotoxin ë lîn éc §éc tè Lo¹i l¬n TriÖu chøng Aflatoxin Choai •T¨ng träng, FCR gi¶m •Tæn th­¬ vi thÓ gan, s­ng gan ng •BiÕng ¨n, ñ rò, kh«ng ho¹t ®éng •Viªm gan cÊp, chÕt trong 3-10 ngµy •Kh«ng thô thai, lîn con chËm lín do s÷ nhiÔm aflatoxin a Sinh s¶n
 18. TriÖu chøng nhiÔm ® mycotoxin ë lîn éc §éc tè Lo¹i lîn TriÖu chøng Ochratoxin Choai •Tæn th­¬ nÆng ë thËn ng &Citrinin •Kh¸t n­íc, gi¶m träng •Glycose- niÖu Sinh s¶n • nh th­êng ë th¸ng ® B× Çu Trichothecen Choai •Tiªu thô thøc ¨n gi¶m, bá ¨n n«n, s­ng tÊy, ® ë miÖng vµ da au (T2 &DAS) •Tiªu thô thøc ¨n gi¶m, bá ¨n Deoxynivale- non
 19. triÖu chøng nhiÔm ® mycotoxin ë lîn éc §éc tè Lo¹i lîn TriÖu chøng Zearale- N¸i t¬ •Viªm © ® © hé, sa tö cung, ® m ¹o, m éng dôc gi¶ none –F2 •Thai chÕt sím N¸i chöa Lîn c¸c lo¹i •Phï phæi cÊp, viªm gan, liÖt nguån t¹o tÕ bµo lympho
 20. TriÖu chøng l© sµng nhiÔm ® nÊm mèc ë gia cÇm m éc My c o to xin TriÖu c hø ng l©m s µng Aflatoxin KÝch th­íc gan, diÒu, mÒ t¨ng. Gi¶m tû lÖ ® ph«i ph¸t triÓn Î, chËm, biÕn d¹ng, teo dÞch hoµn. Gi¶m hÊp thu kh¸ng thÓ. T¨ng khèi l­îng thËn, t¨ng urat thËn, chËm thµnh thôc sinh dôc, gi¶m tû lÖ ® Gi¶m kh¶ n¨ng miÔn dÞch. Î. Ochratoxin A LoÐt miÖng, s­ng gan, phï. T2-Toxin S­ng gan, sung thËn, tim to, gi¶m khèi l­îng dÞch hoµn, gi¶m kÝch cì mµo. Zearalenone T¨ng khèi l­îng thËn, t¨ng s¶n sinh n­íc tiÓu, t¨ng tiªu thô n­íc. Citrinin
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2