Đơn đăng ký hoạt động của chi nhánh

Chia sẻ: Nguyễn Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
77
lượt xem
5
download

Đơn đăng ký hoạt động của chi nhánh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính của sở khoa học và công nghệ, Đơn đăng ký hoạt động của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn đăng ký hoạt động của chi nhánh

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đ Ơ N ĐĂNG K Ý H O Ạ T Đ Ộ NG C Ủ A CH I NH ÁNH H O Ặ C VĂN PH Ò NG Đ Ạ I DI Ệ N Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế 1. Tên tổ chức KH&CN:............................................................................... 2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN số:.................................. Do cấp ngày tháng năm. 3. Trụ sở chính:............................................................................................. Điện thoại:....................................Fax:......................................................... 4. Lĩnh vực hoạt động của tổ chức KH&CN (theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN đã được cấp):................................................................... 5. Đăng ký hoạt động: - Chi nhánh - Văn phòng đại diện 6. Tên Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện:................................................ 7. Lĩnh vực xin đăng ký hoạt động của Chi nhánh hoặc nội dung xin đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện: (căn cứ quyết định thành lập Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện) 8. Cam đoan: tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai trong đơn và các hồ sơ kèm theo. ....., ngày..... tháng.... năm.... Xác nhận của Tổ chức Trưởng Chi nhánh hoặc KH&CN Văn phòng đại diện (Ký, ghi rõ họ, tên, chức danh (Ký và ghi rõ họ, tên) và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản