Đơn xin chế biến khoáng sản

Chia sẻ: Nguyễn Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
96
lượt xem
6
download

Đơn xin chế biến khoáng sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính của sở tài nguyên và môi trường, Đơn xin chế biến khoáng sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin chế biến khoáng sản

  1. MẪU SỐ 12 (TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:........ ....., ngày... tháng... năm... ĐƠN XIN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (Tên tổ chức, cá nhân):........................................................................... Trụ sở tại:................................................................................................ Điện thoại:................................................., Fax:.................................... Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...). Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Xin được chế biến (tên khoáng sản).................. thành sản phẩm...... (tên và chất lượng sản phẩm)................. Nguồn nguyên liệu để chế biến:.................................................................. Công nghệ, thiết bị (loại, công suất)........................................................... Sản lượng sản phẩm các loại...................................................................... Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng).......................................................... Thời hạn .... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng.... năm......... (Tên tổ chức, cá nhân)............ cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan. (Tổ chức, cá nhân làm đơn) Ký tên, đóng dấu Tài liệu gửi kèm theo: - - -
Đồng bộ tài khoản