Đông dược trị ung thư: khoa học hay phóng đại?

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
40
lượt xem
8
download

Đông dược trị ung thư: khoa học hay phóng đại?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những bài thuốc được nghiên cứu nhiều thường tập trung vào loại thuốc có tác dụng thanh nhiệt giải độc (chống viêm giải độc), hoạt huyết hoá ứ (phá ứ tụ, làm mềm khối cứng), nhuyễn kiên tán kết (làm mềm khối cứng, tiêu kết tụ), dĩ độc trị độc (dùng độc để loại bỏ bệnh tật), phù chính khu tà (nâng sức kháng bệnh của cơ thể để đối phó với bệnh).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đông dược trị ung thư: khoa học hay phóng đại?

  1. ông dư c tr ung thư: khoa h c hay phóng i? G n ây, m t s báo m ng có lưu truy n bài thu c ông y ch a ư c m i th b nh ung thư, khi n m t s b nh nhân ang i u tr t i b nh vi n Ung bư u c tin b d vi c i u tr chuy n qua u ng thu c này. Có th c là thu c ông y i u tr ư c ung thư? Ung thư theo quan ni m ông y Theo các tài li u kinh i n ông y, t “ung thư” dùng ch m t lo i nh t (ung: nh t sưng g lên m t da m ng nh n bóng; thư: lo i b nh trên m t da có màu xám s m, c ng, khô, nhăn nhúm như da trâu). Như v y ung thư ây có th ch là áp-xe ho c tình tr ng ho i thư.
  2. Thu c ông y có tác d ng i u tr ung thư là có cơ s khoa h c nhưng không nên phóng i tác d ng c a chúng như m t lo i "th n dư c". nh: Getty images. Trong các tư li u cũng nêu m t s b nh lý như nhũ nham: kh i u có d ng như h t u, h t quýt, c ng như á n m trong vú; th t vinh: kh i u d ng c c c ng, n m dư i hàm, sau tai; trưng tích: d ng u b ng, c nh m t ch ; th ng l u, anh l u: d ng bư u vùng c ; y u thư: d ng m n ung phát ra c , to, màu , en s m, n u không ch a tr k p th i s ch y xu ng h nách, tác h i n kinh m ch t ng ph
  3. và ch t r t nhanh… Như th , ông y cũng có nêu m t s b nh lý có bi u hi n lâm sàng g n gi ng bi u hi n c a b nh ung thư theo tây y, nhưng chưa có công trình nghiên c u b nh h c nào xác nh các d ng b nh lý nêu trên là ung thư. Do ó, khi nói n i u tr ung thư trong ông y, là mu n nói n i u tr các d ng b nh lý này. Lư c qua ph n i u tr các b nh lý trên, có th b t g p nh ng i u thú v . Trong hơn 100 bài thu c c phương và kinh nghi m s d ng, có 60 bài thu c ư c các nhà khoa h c Trung Qu c, Hàn Qu c, Nh t B n nghiên c u i u tr các b nh ung thư (cancer) như ung thư c t cung, ru t k t, ph i, gan, h ch, xương, vú… Nh ng bài thu c ư c nghiên c u nhi u thư ng t p trung vào lo i thu c có tác d ng thanh nhi t gi i c (ch ng viêm gi i c), ho t huy t hoá (phá t , làm m m kh i c ng), nhuy n kiên tán k t (làm m m kh i c ng, tiêu k t t ), dĩ c tr c (dùng c lo i b b nh t t), phù chính khu tà (nâng s c kháng b nh c a cơ th i phó v i b nh).
  4. Trong t ng s 126 dư c li u c u t o nên công th c 60 bài thu c y, có 12 dư c li u l p i l p l i nhi u bài thu c khác nhau: nhân sâm, hoàng liên, b ch thư c, b ch hoa xà, bán chi liên, an sâm, b ch linh, tri m u, t o giác thích, kh sâm, hoàng c m, ngũ linh chi. ây cũng chính là nh ng v thu c ư c các nhà y h c hi n i nghiên c u khá nhi u trên th c nghi m, trên nhi u dòng t bào ung thư khác nhau. M t s b ng ch ng khoa h c ã có nhi u nghiên c u khoa h c c a th gi i v các bài thu c, v thu c ch a ung thư n i ti ng. Có th d n ra m t s k t qu sau: Nghiên c u ng d ng các bài thu c trên lâm sàng: lo i nghiên c u này (trên b nh nhân) nhi u nh t Trung Qu c, k n là n và m t s nư c trong ó có Vi t Nam. Tuy nhiên a s nh ng nghiên c u này có s lư ng ngư i b nh không nhi u, th
  5. nghi m lâm sàng không i ch ng, k t qu ch mang tính thăm dò. Nghiên c u chi t xu t các h p ch t t nhiên trong dư c li u: ây là xu th c a các nhà khoa h c không ch ông y mà c tây y, nhi u nh t ph i k n Hoa Kỳ, Nh t, Pháp, Trung Qu c và c Vi t Nam. Hoa Kỳ, t năm 1957 n năm 1991, vi n NCI nghiên c u 35.000 lo i dư c li u, chi t ra ư c 120.000 d ch chi t và phân l p ư c b n h p ch t có tác d ng i u tr ung thư là Vincablastin và Vincristin t cây d a c n, c hai h p ch t này ư c i u ch thành d ng thu c tiêm, i u tr ung thư máu; Paclitaxel (TAXOL®) t cây thông và Majonosid R2 t nhân sâm. Vi n CNRS Pháp chi t ư c Alkaloide Acetogenine t cây bình bát (l y t ng b ng sông C u Long) i u tr ung thư vú. M t s nhà khoa h c Nh t B n nghiên c u tác d ng c ch s phát tri n t bào ung thư c a c tam th t, ghi nh n tác d ng ch ng ung thư có ch n l c (ch trên mô ung thư). Còn các nhà khoa h c Trung Qu c, sau nhi u năm nghiên c u, k t lu n trên
  6. t p chí American Journal of Chinese Medicine r ng: sâm tam th t có tác d ng tăng tính nh y c m c a t bào ung thư i v i tia x , do ó có th s d ng tia x li u th p trong ph i h p dùng sâm tam th t v i x tr trong i u tr ung thư... Dùng thu c ông y gi i quy t nh ng tác d ng ph c a hoá tr và x tr , hay nâng th tr ng cơ th ti p nh n ư c các phương pháp i u tr ung thư c hi u. Nghiên c u tác d ng các bài thu c trên th c nghi m: lo i nghiên c u này ư c nhi u nhà khoa h c các nư c, trong ó có Vi t Nam tri n khai và ghi nh n nh ng k t qu khá thuy t ph c. Riêng TP.HCM, b môn di truy n thu c i h c Qu c gia có công trình “Nghiên c u kh năng kháng phân bào in vitro c a bài thu c dân gian Nam a long trên m t s dòng t bào ung thư ngư i”. M t công trình nghiên c u khác cũng c a b môn di truy n i h c Qu c gia k t h p v i khoa y h c c truy n, i h c Y dư c TP.HCM,
  7. sàng l c trong 60 bài thu c ã nêu ph n u, ra b n bài có ch a các thành ph n h p ch t hoá h c phù h p v i yêu c u i u tr lo i ung thư tương ng: song sâm a thư c thang, nh tr n thang gia v , hoàng liên gi i c thang, tiêu tích nhuy n kiên phương, c bi t bài thu c hoàng liên gi i c ghi nh n hi u qu trên c ba dòng t bào ung thư c t cung, vú và ph i. C n hi u úng tác d ng c a ông dư c Như v y, vai trò c a thu c ông y trong i u tr ung thư có th nhìn nh n nhi u góc khác nhau: m t s dư c li u có tác d ng i u tr ung thư thông qua các thành ph n h p ch t h u cơ và ư c t ng h p thành d ng thu c tây, dùng trong hoá tr ch ng ung thư; ph i h p tr li u, như dùng tam th t giúp tăng tính nh y c m c a mô ung thư do ó có th dùng li u x th p hơn, ít gây c hơn. M t s bài thu c c phương và kinh nghi m có tác d ng kháng phân bào mô ung thư...
  8. M c dù chưa th c s có công trình nghiên c u mang tính thuy t ph c cao trên lâm sàng i u tr ung thư nhưng t nh ng nh n nh trên, có th cho nh ng nh hư ng nghiên c u tích c c và quan tr ng, như ph i h p a phương ti n tr li u v a ph u thu t, v a x tr , v a dùng hoá tr ho c dùng thu c ông y, hay dùng thu c ông y gi i quy t nh ng tác d ng ph c a hoá tr và x tr , hay nâng th tr ng cơ th ti p nh n ư c các phương pháp i u tr ung thư c hi u. Do v y, nói thu c ông y h tr i u tr ung thư là có cơ s khoa h c, nhưng không nên phóng i làm nh hư ng n quy t nh i u tr k p th i c a ngư i b nh. T t nh t là khi có b nh, nên tr c ti p n các chuyên gia v ung thư ư c tư v n i u tr úng m c và k p th i, bên c nh ó cũng nên tham kh o thêm t các th y thu c ông y ư c tư v n i u tr k t h p, nh m t ư c hi u qu t t nh t.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản