intTypePromotion=1
ADSENSE

Dự báo nhu cầu nhân lực của các khách sạn 4-5 sao trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

94
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu dự báo nhu cầu lao động tại các khách sạn 4-5 sao trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 định hướng đến 2020. Tác giả đã sử dụng phương pháp ngoại suy xu thế dựa trên số liệu điều tra 10 khách sạn 4-5 sao trên địa bàn thành phố Nha Trang từ năm 2007 đến năm 2011 và phương pháp chuyên gia để dự báo. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhu cầu nhân lực ngành du lịch tại các khách sạn này ngày càng gia tăng về qui mô và người lao động ngày càng phải được nâng cao về trình độ đào tạo, tay nghề chuyên môn, trình độ ngoại ngữ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dự báo nhu cầu nhân lực của các khách sạn 4-5 sao trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> <br /> Số 1/2014<br /> <br /> KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU ÑAØO TAÏO SAU ÑAÏI HOÏC<br /> <br /> DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC CỦA CÁC KHÁCH SẠN 4-5 SAO<br /> TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG - TỈNH KHÁNH HÒA<br /> THE FORECASTING LABOUR DEMANDS IN THE FOUR-AND-FIVE-STAR HOTELS<br /> IN NHA TRANG CITY, KHANH HOA PROVINCE<br /> Ngô Thị Như Thùy1, Quách Thị Khánh Ngọc2<br /> Ngày nhận bài: 04/6/2013; Ngày phản biện thông qua: 06/8/2013; Ngày duyệt đăng: 10/3/2014<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu dự báo nhu cầu lao động tại các khách sạn 4-5 sao trên địa bàn thành phố Nha<br /> Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 định hướng đến 2020. Tác giả đã sử dụng phương pháp ngoại suy xu thế dựa trên số<br /> liệu điều tra 10 khách sạn 4-5 sao trên địa bàn thành phố Nha Trang từ năm 2007 đến năm 2011 và phương pháp chuyên<br /> gia để dự báo. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhu cầu nhân lực ngành du lịch tại các khách sạn này ngày càng gia tăng về<br /> qui mô và người lao động ngày càng phải được nâng cao về trình độ đào tạo, tay nghề chuyên môn, trình độ ngoại ngữ....<br /> Từ khóa: nhu cầu nhân lực ngành du lịch, khách sạn 4-5 sao, phương pháp ngoại suy xu thế, phương pháp chuyên gia<br /> <br /> ABSTRACT<br /> The article shows the results forecasting labour demands such as quantity, quality and structure of labour in the<br /> four- and - five - star hotels in Nha Trang City, Khanh Hoa Province up to 2015 and orientation to 2020. The author uses<br /> the trend extrapolation method, based on the survey data on 10 hotels of the four- and - five – stars ratings in Nha Trang<br /> City from 2007 to 2011 and specialist method to produce the forecast results. The research findings show that tourism<br /> labour demands in the four - and - five - star hotels in Nha Trang City increase, so it is necessary to enhance level,<br /> professional skills and foreign languages….<br /> Keywords: the tourism labour demands, the four - and - five - star hotels, trend extrapolation method, specialist method<br /> I. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch<br /> Khánh Hòa đến năm 2020, một trong những mục<br /> tiêu chính trong công tác đầu tư đối với du lịch tỉnh<br /> nhà từ nay đến năm 2020 là: “Đầu tư phát triển nâng<br /> cao chất lượng dịch vụ du lịch Khánh Hòa nhằm<br /> thu hút hơn nữa khách du lịch cao cấp, đặc biệt là<br /> khách du lịch quốc tế, đưa Khánh Hòa thực sự là<br /> một trọng điểm du lịch của Nam Trung bộ nói riêng<br /> và của cả nước nói chung” [08, tr.23].<br /> Thực tế cho thấy trên địa bàn thành phố Nha<br /> Trang thị trường khách du lịch phát triển rất nhanh,<br /> nhu cầu của khách du lịch ngày càng đa dạng. Các<br /> công ty du lịch lữ hành hay các nhà hàng, khách<br /> sạn luôn cần đội ngũ nhân viên có trình độ, có tay<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> <br /> nghề cao, sử dụng được một hay hai ngoại ngữ…<br /> Đặc biệt trong các hệ thống khách sạn 4-5 sao, đây<br /> là hệ thống khách sạn cung cấp các dịch vụ lưu trú,<br /> vui chơi giải trí cao cấp, thì sự đòi hỏi về chuyên<br /> môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ càng khắt khe<br /> hơn. Do đó để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch<br /> khi lựa chọn dịch vụ du lịch cao cấp này ngoài hệ<br /> thống phòng ngủ, trang thiết bị, cơ sở vất chất đạt<br /> tiêu chuẩn, đòi hỏi cần phải có nguồn nhân lực có kỹ<br /> năng cả về lượng lẫn về chất.<br /> Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, các<br /> cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố Nha Trang<br /> mở rộng quy mô đào tạo chuyên ngành về du lịch.<br /> Tuy nhiên hầu hết các khách sạn 4-5 sao đều gặp<br /> những khó khăn nhất định trong việc tuyển dụng<br /> <br /> Ngô Thị Như Thùy: Cao học Quản trị kinh doanh 2009 – Trường Đại học Nha Trang<br /> TS. Quách Thị Khánh Ngọc: Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nha Trang<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 201<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> và sử dụng nhân sự. Trong bối cảnh này, việc: “Dự<br /> báo nhu cầu nhân lực của các khách sạn 4-5 sao<br /> trên địa bàn thành phố Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa”<br /> là hết sức cần thiết và có ý nghĩa.<br /> II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP<br /> NGHIÊN CỨU<br /> 1. Cơ sở lý thuyết<br /> 1.1. Khái niệm nguồn nhân lực ngành Du lịch<br /> Nguồn nhân lực ngành Du lịch bao gồm toàn bộ<br /> lực lượng lao động trực tiếp và gián tiếp liên quan<br /> đến quá trình phục vụ khách du lịch. Lao động trực<br /> tiếp bao gồm những công việc trực tiếp phục vụ<br /> khách du lịch như trong khách sạn, nhà hàng, lữ<br /> hành, các cửa hàng bán lẻ phục vụ khách du lịch,<br /> cơ quan quản lý du lịch,… Lao động gián tiếp bao<br /> gồm những công việc cung ứng, hỗ trợ cho các hoạt<br /> động trực tiếp phục vụ khách du lịch như: cung ứng<br /> thực phẩm cho khách sạn nhà hàng, cung ứng hàng<br /> hoá cho các cửa hàng bán lẻ phục vụ khách du<br /> lịch, các dịch vụ của Chính phủ hỗ trợ phát triển du<br /> lịch, đào tạo nhân lực du lịch, xây dựng khách sạn,<br /> sản xuất máy bay, các trang thiết bị phục vụ khách<br /> du lịch.<br /> 1.2. Vai trò và đặc điểm của nguồn nhân lực ngành<br /> Du lịch<br /> 1.2.1. Lực lượng lao động trong ngành Du lịch được<br /> chia thành 3 nhóm<br /> a) Nhóm lao động chức năng quản lý Nhà nước<br /> về du lịch, có vai trò quan trọng trong việc xây dựng<br /> chiến lược phát triển du lịch của quốc gia và từng<br /> địa phương, tham mưu hoạch định chính sách phát<br /> triển du lịch, giúp đỡ tạo điều kiện cho các doanh<br /> nghiệp du lịch kinh doanh có hiệu quả.<br /> b) Nhóm lao động chức năng sự nghiệp ngành<br /> Du lịch. Đây là bộ phận có trình độ học vấn cao, có<br /> kiến thức chuyên sâu về ngành Du lịch, có chức<br /> năng đào tạo, nghiên cứu khoa học về du lịch và có<br /> vai trò to lớn trong việc phát triển nguồn nhân lực<br /> ngành Du lịch.<br /> c) Nhóm lao động chức năng kinh doanh. Nhóm<br /> lao động này chiếm số lượng đông đảo nhất trong<br /> hoạt động của ngành Du lịch và cần được nghiên<br /> cứu kỹ lưỡng nhất.<br /> 1.2.2. Lực lượng lao động làm việc trực tiếp trong<br /> các doanh nghiệp du lịch<br /> Được chia thành 4 nhóm cơ bản với vai trò và<br /> đặc trưng khác nhau trong quá trình hoạt động kinh<br /> doanh du lịch.<br /> - Nhóm lao động chức năng quản lý chung<br /> Gồm những người đứng đầu các đơn vị kinh tế<br /> <br /> 202 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG<br /> <br /> Số 1/2014<br /> cơ sở (doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, hãng<br /> lữ hành du lịch, vận chuyển du lịch, là Tổng Giám<br /> đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc các chức danh<br /> tương đương).<br /> - Nhóm lao động chức năng quản lý theo các<br /> nghiệp vụ kinh tế<br /> Bao gồm lao động thuộc Phòng Kế hoạch đầu<br /> tư và Phát triển; Phòng Tài chính - Kế toán (hoặc<br /> Phòng Kinh tế); Phòng Vật tư thiết bị, Phòng Tổng<br /> hợp; Phòng Quản lý nhân sự...<br /> - Nhóm lao động chức năng đảm bảo điều kiện<br /> kinh doanh của doanh nghiệp du lịch<br /> Lao động thuộc nhóm này gồm nhân viên<br /> thường trực bảo vệ; nhân viên làm vệ sinh môi<br /> trường; nhân viên phụ trách công tác sửa chữa điện<br /> nước; nhân viên cung ứng hàng hóa; nhân viên<br /> tạp vụ;<br /> Nhóm lao động trực tiếp cung cấp dịch vụ<br /> cho khách<br /> Đây là những lao động trực tiếp tham gia vào<br /> quá trình kinh doanh du lịch, trực tiếp cung cấp dịch<br /> vụ và phục vụ cho du khách. Trong khách sạn có lao<br /> động thuộc nghề lễ tân; nghề buồng; nghề chế biến<br /> món ăn; nghề bàn và pha chế đồ uống; Trong kinh<br /> doanh lữ hành có lao động làm công tác điều hành<br /> tour, marketing du lịch hướng dẫn viên du lịch... [4].<br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> Nghiên cứu hướng đến việc dự báo nhu cầu<br /> lao động của các khách sạn 4-5 sao trên địa bàn<br /> thành phố Nha Trang đến năm 2015 định hướng<br /> đến 2020.<br /> Để có một chiến lược phát triển nguồn nhân<br /> lực đúng đắn, điều quan trọng nhất là phải dự<br /> báo đúng nhu cầu của xã hội. Các phương pháp<br /> dự báo nguồn nhân lực được áp dụng hiện nay là:<br /> 1) Phương pháp chuyên gia; (2) Phương pháp<br /> ngoại suy xu thế; (3) Phương pháp mô hình hóa;<br /> (4) Phương pháp dự báo dựa vào mối quan hệ đào<br /> tạo - việc làm. Trong nghiên cứu này tác giả sử dụng<br /> phương pháp ngoại suy xu thế để cho ra kết quả dự<br /> báo ban đầu sau đó áp dụng phương pháp chuyên<br /> gia để phân tích và cho ra kết quả cuối cùng về dự<br /> báo một cách khoa học và tương đối chính xác.<br /> - Phương pháp chuyên gia: Bản chất của<br /> phương pháp chuyên gia là lấy ý kiến đánh giá của<br /> các chuyên gia để làm kết quả dự báo. Phương pháp<br /> này sẽ chính xác hơn nếu sử dụng nhiều chuyên<br /> gia và tổng hợp các ý kiến chuyên gia theo phương<br /> pháp toán học. Vì thế, phương pháp này được áp<br /> dụng có hiệu quả cho những đối tượng thiếu (hoặc<br /> chưa đủ) số liệu thống kê. Kết quả của phương pháp<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> dự báo này chủ yếu phục vụ cho nhu cầu định<br /> hướng, quản lý vì thế cần kết hợp (trong trường hợp<br /> có thể) với các phương pháp định lượng khác.<br /> - Phương pháp ngoại suy xu thế: Dự báo nguồn<br /> nhân lực theo phương pháp ngoại suy xu thế trên<br /> cơ sở các số liệu thống kê tình hình lao động trong<br /> quá khứ. Phương pháp ngoại suy xu thế là phương<br /> pháp dự báo theo đường xu hướng (hồi quy theo<br /> thời gian), còn có tên gọi là đường hồi quy. Trong<br /> nghiên cứu này tác giả sử dụng phương trình<br /> đường thẳng có dạng: Y = ax + b.<br /> Trong đó:<br /> Y - Số nhu cầu thực tế (nếu là thời kỳ quá khứ);<br /> - Số dự báo (nếu là thời kỳ tương lai);<br /> x - Số thứ tự các thời kỳ (biến thời gian); số giai<br /> đoạn khảo sát;<br /> a - Độ dốc của đường xu hướng;<br /> b - Tung độ gốc;<br /> n - Số lượng quan sát.<br /> <br /> Lưu ý: Trường hợp a >0: Đường biểu diễn dốc<br /> lên; a
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=94

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2