English 6- Bài 8 Out and about

Chia sẻ: Dinh Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
54
lượt xem
3
download

English 6- Bài 8 Out and about

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với mong muốn trợ giúp quý thầy cô thuận lợi trong quá trình giảng dạy, bài giảng uniit 8 sẽ là tài liệu tham khảo giúp các bạn tiết kiệm được thời gian chuẩn bị bài giảng. Chúc bạn thành công!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: English 6- Bài 8 Out and about

 1. Thursday, November 6th 2012
 2. Unit 8: Out and about Period 44: Lesson 1: A. What are you doing ? (A1, 2, 3) I. Vocabulary: - drive (v): lái xe (ô tô )
 3. Unit 8: Out and about Period 44: Lesson 1: A. What are you doing ? (A1, 2, 3) I. Vocabulary: - Ride (v): đi ( đi xe đạp, xe máy )
 4. Unit 8: Out and about Period 44: Lesson 1: A. What are you doing ? (A1, 2, 3) I. Vocabulary: wait (for) (v): Chờ, đợi
 5. Unit 8: Out and about Period 44: Lesson 1: A. What are you doing ? (A1, 2, 3) I. Vocabulary: play video game : Chơi trò chơi vi-đê-ô
 6. Unit 8: Out and about Period 44: Lesson 1: A. What are you doing ? (A1, 2, 3) I. Vocabulary: drive (v): lái xe wait (for) (v): chờ, đợi ride (v): đi xe đạp play video game: chơi trò chơi vi-đê-ô
 7. Period 44: Lesson 1: A. What are you doing ? (A1, 2, 3) 3, Model sentences. a, The present progressive I am playing games He/ She is riding a bike They are walking to school b, Form: S + am/ is/ are +v-ing… c, Use: Miêu tả hành động, sự vật, sự việc đang diễn ra ở thời điểm hiện tại hoặc thời điểm nói.
 8. Unit 8: Out and about Period 44: Lesson 1: A. What are you doing ? (A1, 2, 3) I. Vocabulary: II. Read the text: 1, Listen and repeat I am playing video games I am riding my bike I am driving my car He is playing She is riding her bike video games He is driving his car
 9. Unit 8: Out and about Period 44: Lesson 1: A. What are you doing ? (A1, 2, 3) I. Vocabulary: II. Read the text: 1, Listen and repeat We are walking to school We are traveling to school by bus. We are waiting for a train. They are walking They are traveling They are waiting for to school. to school by bus a train.
 10. They / watch / TV He / drive / a car He / do / his homework They are watching He is driving a car He is doing his homework TV They/ cook and eat She / draw He / play / the piano They are cooking/ eating She is drawing He is playing the piano
 11. He / play / guitar He is playing guitar He / ride / a bike She / play / soccer He is riding a bike She is playing soccer He / take / a shower. They / go / shopping She / brush / her teeth He is taking a shower. They are going shopping. She is brushing her teeth
 12. Unit 8: Out and about Period 44: Lesson 1: A. What are you doing ? (A1, 2, 3) 2, Ask and answer questions about the people in the pictures and about you.
 13. Unit 8: Out and about Period 44: Lesson 1: A. What are you doing ? (A1, 2, 3) 3, Answer. Then write the answer in your exercise book What are you doing? What is she doing? What is he doing? What are they doing?
 14. Unit 8: Out and about Period 44: Lesson 1: A. What are you doing ? (A1, 2, 3)
 15. I. Vocabulary: Unit 8: Period44: A1, 2, 3 II. Read the text: 1, Listen and repeat 2, Ask and answer questions about the people in the pictures and about you. 3, Model sentences. III. Practice: A, Choose the correct answer : (Chọn đáp án đúng ) (B) 1, I …… playing soccer. A, is B, am C, be D, are (D ) 2, Nam and Nga …… walking to school. A, is B, am C, be D, are (C) 3, We are..…… soocer. A, play B, to play C, playing D, plays (A) 4, Hoa ………. plaing Video games A, is B , are C , are D , do 5, Ha and Hung are ………books (C) A, read B, reads C , reading D , to read
 16. Unit 8: Out and about Period 44: Lesson 1: A. What are you doing ? (A1, 2, 3) *Summary: The present progressive tense. S + am/ is/ are + V.ing Diễn tả hành động, sự việc đang diễn ra tại thời điểm nói. *Homework: - Learn by heart vocabulary and model sentences. - Do Ex A. 1/ P. 72 (Ex-book).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản