intTypePromotion=1

Giải quyết việc làm ở Việt Nam hiện nay - thực trạng và giải pháp

Chia sẻ: Thuỳ Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
92
lượt xem
14
download

Giải quyết việc làm ở Việt Nam hiện nay - thực trạng và giải pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ở nước ta, quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế đang đặt ra hàng loạt vấn đề bức xúc liên quan đến việc làm và chính sách giải quyết việc làm... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải quyết việc làm ở Việt Nam hiện nay - thực trạng và giải pháp

  1. NGHIEN CCrU - TRAO DOI GIttI QUVET VIEC UM 6 VIET MAM HIEN N THlTC TRANG VA GlAl PHAP PHAM THANH SdN nude ta, qua trinh phat trifin kinh te viec lam dugc kip thdi danh gia, bd sung I thi trudng dinh hudng xa hdi chii va sira ddi biio dam ngay cang thdng nghia, chii ddng hdi nhap kinh te thoang, phu hgp vdi co ehe thi trudng va qud'c te dang dat ra hang loat van de biic hdi nhap, dam bao quyen va Igi ich eua xiic lien quan den viec lam va chinh sach ngudi lao ddng, ngudi sir dung lao ddng va giai quyei viec lam. Day la tien de quan tuan thu cac quy luat kinh te thi trudng. He trgng de sir dung cd hieu qua ngudn lire lao thdng cac van ban quan ly nha nude ve lao ddng, gdp phan tich cue vao su nghiep ddng - viec lam ngay cang hoan thien, CNH, HDH dat nude. Tuy nhien, hien nay, nhieu luat ciing cac van biin hudng dSn tinh trang thai nghiep va thieu viec lam thuc hien luat dugc ban hanh va di vao cudc sdng nhu Bg luiit Lao dong, Ludt Day cdn chiem ti le Idn, thu nhap ciia dai bd nghe, Ludt Bdo hiem xd hgi, Ludt Ngitcri phan dan cu vSn d mirc thap. Vi vay, van lao dong Viet Nam di Idm viec d nitdc de dat ra la phai giai quyei lot nhu ciu viec ngodi theo hcfp dong da tirng budc hoan lam, nang cao thu nhap cho ngudi lao ddng. thien the ehe, lao hanh lang phap ly cho 1. Vai net ve tinh hinh giai quyet viec cac boat ddng trong llnh vue lao dgng - lam 0 nude ta trong thdi gian qua. viec lam. Nham ban ehe nhung lac ddng Trong Chien luoc phat trien kinh te - xa tieu cue eua thi trudng, Nha nude da thuc hdi Viet Nam giai'doan 2001 - 2010 dugc hien vai trd "ba dd" thdng qua viec ban thdng qua tai Dai hdi dai bieu loan qud'c hanh cac chinh sach cho nhdm lao ddng lan thir IX eua Dang da xac dinh: "Giiii yeu the nhu cac ehe do uu dai ddi vdi lao quyei viee lam la yeu td quyei dinh de phat ddng la ngudi tan lat, cac co sd siin xual - huy nhan to con ngudi, dn dinh va phat kinh doanh ciia ngudi tan tat, lao ddng la trien kinh te, lam lanh manh xa hdi, dap ngudi dan tdc thieu sd, chfnh sach vd bao irng nguyen vgng chinh dang va yeu cau hiem xa hdi, bao hiem thai nghiep, hd trg birc xiic eua nhan dan". Nghi quyei Dai lao ddng ddi du... gdp phan hd trg ngudi hdi Dang loan qud'c lan thii X cung nhan lao ddng tao viec lam, nhanh ehdng dn manh: "Phat trien thi trudng lao ddng dinh cudc sdng. Irong mgi khu virc kinh le, tao su gan kei Nhting chu truong ciia Dang ve day cung - cau lao ddng, phat huy tinh tich cue manh phat trien kinh te - xa hdi, tang eua ngudi lao ddng trong hge nghe, lu lao cudng dau tu da tao ddng lire lo Idn, dua va tim viec lam". Dudi sir lanh dao ciia nen kinh le nude la ngay cang dn dinh va Diing, su chi dao, dieu hanh eua Chinh phu phat trien, tdc do tang trudng kinh le dugc va su nd luc vuon len ciia nban dan, nhtrng duy tri lien tuc d muc cao (tir 7%- nam qua, cdng lac giai quyei viec lam va 7,5%/nam), hang nam xdn dau tu chiem phat iridn thi trudng lao ddng da thu dugc tren 35% GDP, cac doanh nghiep thude nhieu kei qua kha quan. Cac CO ehe, chinh sach ve lao ddng - Bo Lao dpng, Thadng binh va Xd hoi. 20 TAP CHI QUAN LY NHA NUOC - SO 162 (7-2009)
  2. NGHIEN CL/U - TRAO DOI mgi thanh phan kinh te phat trien manh. trd quan trgng trong chuyen itr tao viec cting vdi dd la cac Chuong trinh phat trien lam true tiep sang gian tiep thdng qua cac ndng nghiep, ndng thdn; Chuong trinh chinh sach, ngudn luc hd trg, dac biet phat trien cdng nghiep, dich vu; cac thdng qua Chuong trinh muc lieu qude gia chuong trinh, du an trgng diem kinh t e - xa ve xiee lam. Nhtrng nam qua, Chuong trinh hdi eua Nha nude; Chuong trinh xay dung da cd su ldng ghep hieu qua xdi cac va phat trien cae khu ehe xual, khu cdng chuong trinh phat trieln kinh te - xa hdi nghiep tap trung, khu cdng nghe cao ... khac, thirc hien cac du an ve tin diing viec dugc thuc hien gdp phan giai phdng siic lam vdi lai suai uu dai itr Quy qude gia x'e san xuai, giai phdng siic lao ddng, tao mdi viec lam gdp phan thiie day chuyen dich co trudng lanh manh de nhan dan dau tu phat cau kinh te, co cau lao ddng, gan day nghe trien san xual - kinh doanh, lao va lu tao vdi lao viec lam, tbiic daiy thi trudng lao viec lam. Qua dd, hang nam da giai quyei ddng'phat trien. Tir nam 2001-2008. Quy viec lam cho tir 1,1-1,2 trieu lao ddng, tan qude gia ve viec lam da cho vay hon 100 dung ldi da ngudn nhan lire cbo phat trien nghin du an Idn, nhd, gdp phan tao ra hang dai nude, lirng budc nang cao va cai thien trieu ehd lam cbo cdng nhan (chi linh rieng trong 4 nam 2001-2004, Quy da cap ddi sdng ciia nhan dan. Hien nay, ca nude dugc 3.700 li ddng vdn cbo tren 80 ngan da cd 150 trung tam gidi thieu viec lam va du an, lao viec lam cho 1,32 trieu ngudi). hang nghin doanh nghiep boat ddng trong Ddng thdi. qua xiee thuc hien Chuemg llnh vue tu van, gidi thieu viec lam va cung trinh da gdp phan nang cao nhan thirc ciia irng lao ddng da tu van, gidi thieu viec lam cac cap, cac nganh, ciia ngudi dan va ciia cho hang trieu lugi ngudi. Cac hdi chg viec xa hdi X'e giai quyei vice lam; ngudi hio lam, phien chg viec lam, thang viec lam, ddng ngay cang chii ddng, nang dgng. lu diem hen viec lam, san giao dich viec tao vice lam cho minh va cho ngudi khac, lam... dugc id chiic thudng xuyen, tich cue khdng thu ddng. trdng ehd y Uii xao su hd gan kei ngudi lao ddng va ngudi sir dung trg true tiep tir Nha nude. lao ddng; dua thdng tin den tan ngudi liio ddng d ndng thdn, viing sau, vting xa, lao Xuiii khyiu hio ddng cung da dem l;ii kei CO hdi eho ngudi lao ddng cd kha nang tim qua tdi. ddi xdi nude ta, day lii mdt hudng vice lam va cd viec lam phii hgp vdi kha giai quyei xiee lam tuong ddi hieu qua, bdi nang, nguyen vgng ciia biin than. nd lao ngudn thu nhap tuong ddi cao va dn dinh so xdi liio ddng tu tiio x ice lam trong Chi tinh rieng giai doan 2001-2005, nude (x'f du, thu nhiip binh quan mot lao nude la da tao dugc xiee lam cho 5,55 trieu ddng Viel Nam lai Dai Loan hien nav lao ddng; nam 2006 la 1,22 trieu, nam khoang 300 USD/thang, Hiin Qude 500 2007 la 1,25 trieu va nam 2008 la 1,28 USD/thang, Nhat Biin 300-500 USD/ trieu lao ddng. Viec lam dugc tao ra chii thang, trong khi dd mire thu nhap binh yeu d cac doanh nghiep vira va nhd (hiing quan mdt lao dgng cd viec lam tai Vict nam cd tir 40 den 50 nghin doanh nghiep Nam tuong duong khoang 40 USD/thang). dugc thanh lap). Hien nay, ea nude cd 150 Xuiii khiiu lao ddng cting gdp phan x'ao khu cdng nghiep; trong dd, cd 110 khu da X ice diio tiio tay ngh6 cho ngudi lao ddng. di xao boiil ddng. Cac thiinh phan kinh te Ddi xdi lao ddng xuiii khau. day la co hdi tap the va tu nhiin phat trien manh (hien ca de hg cd dieu kien hge tap ve kl thuat. tiep nude cd tren 3 trieu hd kinh doanh ca the, Ciin cdng nghe hien diii. tich liiy kinh 17.535 hgp tac xa kieu mdi, tren 2.000 nghiem. tao y thirc chap hanh ki luat lao lang nghe)... Day la nhting cO sd gdp phiin ddng... Theo thdng ke. den nay. lao ddng rai quiin trgng tiio ra cdng an viec lam eho Viet Nam da cd mat d 40 nude xa xung ngudi lao tldng. lanh thd xdi bon 30 nhdm ngh6 ciie loiii. Ben canh dd, Nha nude cQng ddng xai tren 50% lao ddng di lam xiee d nude TAP CHJ QUAN LY NHA NUOC - SO 162 (7-2009) 21
  3. NGHIEN CL/U - TRAO DOI ngoai da duoc dao lao nghe. Giai doan nang ddng va sang lao, y thiic ki luat, tac 2001-2005, nude ta da dua dugc 295,1 phong cdng nghiep kem; kien thiie va kl nghin lao ddng di lam viec d nude ngoai, nang lam viee theo nhdm ban ehe, ngai lir nam 2006 den nay, binh quan mdi nam phat huy sang kien va chia se kinh nghiem Viet Nam dua duge khoang 83.000 lao lam viec. Do dd, nguy co mat siic canh ddng, chiem khoang 5% tdng so lao ddng tranh tren thi trudng la rat Idn khi tham gia dugc giai quyet viec lam. vao qua trinh phan cdng lao ddng qud'c te. Nhin chung, cac chfnh sach viec lam - Ve ccr cdn lao dgng: Co cau lao ddng giai doan 2001-2008 da gdp phan tao viec va CO cau viec lam dang cd sir mai can ddi lam cho hon II trieu ngudi; co cau lao Idn xet theo nganh, vting kinh te, dan den ddng chuyen dich theo hudng tfch cue, tinh trang mdt so nganh va viing kinh te cd tang lao ddng cdng nghiep - xay dung va lao ddng ddi du, ti le lao ddng thai nghiep dich vu, giam lao ddng ndng nghiep (nam cao. Lao ddng nude ta chii yeu lam viec 2001 CO cau lao ddng ndng nghiep, edng trong llnh vue ndng nghiep (54,7%), lao nghiep - xay dung va dich vu la 63%,14%, ddng d khu virc ndng thdn chiem sd lugng 23%'thi nam'2007, tuong'irng la 53%, chu yeu (75%) gay siic ep Idn ve giai quyei 19% va 28%); giam li le thai nghiep d khu viec lam. Hien nay, thi trudng lao ddng vue thanh thi tir 6,28% nam 2001 xudng Viet Nam da budc dau hinh thanh va phat cdn 4,91% nam 2007; tang sd lao ddng trien nhung tap trung ebu yeu d cac linh, qua dao tao tir 22% nam 2001 len 35,4 % thanh phd Idn cd nhi6u khu cdng nghiep, nam 2007... khu ehe xual va 3 vung kinh te trgng diem, 2. Nhung han ehe can khSc phue. d cac linh khac miic do cdn so khai. Lao Tuy vay, ben canh nhiing kei qua da dat ddng phan bd khdng ddng deu, chii yeu d dugc, van de lao ddng - viec lam van la va'n ndng thdn va ddng bang, thua thdt d mien de hire xiic, cdn nhieu hiin ehe can khac niii. Vdi ldc do nay thi de dat muc lieu den phiic. Theo bao cao ciia Bd Lao ddng, nam 2020, Viet Nam co bdn la nude cdng Thuong binh va Xa hdi, hien nay, sd lao nghiep theo hudng hien dai nhu dinh ddng trong do tudi lao ddng la hon 44 trieu hudng Chien luge phat trien kinh le - xa ngudi. Nhin loan canh, lao ddng Viet Nam hdi 2001-2010 ddi hdi phai cd su nd lire rai phan Idn van la lao ddng giiin don, thieu Idn eiia tai ca cac cap, cac nganh. lao ddng cd kl nang, ihtra lao ddng d ddng - Ve ccr edu ddo tao nguon nhdn hie: Co bang, thieu lao ddng d mien niii... Ndi cau dao lao anh hudng true tiep den co cau each khac, hien cd su mai can dd'i nghiem lao ddng theo trinh do, nghe nghiep trgng gitra cung va ciu ve lao ddng, the chuyen mdn. Thuc te trong thdi gian qua, hien tren cac mat sau : chung ta thudng chii y den dao tao nhu'ng - Ve chdt liicfng dgi ngit lao dgng: Do nganh nghe cd chi phi dao tao thap (ft ihi yeu cau eua tien trinh CNH,HDH va hdi nghiem, ft thuc hanh...) nhu cac nganh nhap kinh te qud'c te ddi hdi lao ddng chai kinh te, luat (chiem 43% sd sinh vien dao lugng cao ngay cang Idn, nhung tren thuc tao), cdn cac nganh khoa hge - kl thuat chi te, trinh dg chuyen mdn kl thuat ciia lao chiem 25,5%. Dieu nay chua tuong thich ddng Viet Nam nhin chung van cdn yeu ve vdi yeu cau CNH, HDH dai nude. Tinh chai lugng, thieu ve sd lugng, gdn 1Q% lao trang dd lam cho li le thai nghiep ciia lao ddng chua qua dao tao, mdt bd phan lao ddng d bae dai hge xap xi tdi 4%, nhieu cir ddng da qua dao tao hoac dugc sir dung nhan kinh le, luat phai lam viec khdng theo khdng dung nganh ngh^ dao lao, ph
  4. NGHIEN Cli/U -TRAO 001 gidi. Vdi tdc do tang dan sd cao iren qua kinh tecao), nhtrng nganh nen tang va 1%/nam, mdi nam, Viet Nam cd bon I nhtrng nganh tidm nang ciia nen kinh te. trieu lao ddng budc vao do tudi lao ddng; Phat trien mdt sd nganh khac sir dung nira trieu hge sinh, sinh vien, ngudi hge nhieu lao ddng phd thdng nen gan vdi nghe tdi nghiep ra trudng. Cdng vdi sd lao nhtrng nganh sir dung nguyen lieu san xual ddng bi thai nghiep tir cac nam trudc ra tir trong nude (cac nganh cdng nghiep chuyen sang, sd lao ddng ndng thdn bi thu ehe bien tbiiy san. hang ndng siin hdi dai ndng nghiep, sd lao ddng ddi du do pham....). Dieu dd. mdi mat se giai quyei sap xep lai doanh nghiep nha nude... ude lao ddng tai ehd. mat khac thuc day san tinh giai doan 2006-20 io, khoang 8 trieu xuai trong nude phat iricn ben virng va dua ngudi cd nhu cau giai quyei viec lam. Day lai Igi icb cbo qud'c gia nhieu hon. la sire ep Idn trong giai quyei viec lam khi Mdt van de ntra can quan tam khac phuc trong tbi trudng lao ddng hien nay, cung la nhu'ng nam qua. be thdng thdng tin thi lao ddng van Idn ban cau lao ddng. Nam trudng lao ddng chua hoan thien. he ihd'ng 2007, ti le thai nghiep d khu vue thanh tbi giao dich x iec lam chua m;inh. chu yeu van la 4,91%, ti le thieu viec lam d khu virc la binh ibire true tiep gitra ngudi lao ddng ndng thdn la 5,79%... Hon ntra, viec lam va ngudi sir dung lao ddng (chiem tren an kem hieu cjua eua khdng il cac tap doan 80% ldng sd giao dich). Cac chinh sach xe kinh te, cac tdng cdng ty, cac doanh nghiep tien luong. tien cdng ndi chung chua phan nha nude dan den ng nan qua Idn; viec anh dugc gia tri theo quy luat ciia thi nhap sieu vdi mii:c do qua cao (4 thang dau trudng, chua khuyen khich ngudi liio ddng nam 2008 bang ca nam 2007)... da budc phat buy hei kha nang xa chua thuc hien Chinh pbii phai cat giam nhieu cdng trinh dugc ehirc nang "kich eau" dc siin xuiit dau tu cang lam cbo so lao ddng thieu viec phat trien. lam, mai viec lang len. Ddng thdi, kio Htm ntra, vice biin hanh cac van biin ddng ddi ra tir viec sap xep lai he thdng hudng dan thuc hien cac chinh s&h \e lao doanh nghiep nha nude cung la mdt trong ddng - vice lam chua day dii, chua thuc su nhiing nhan id tac ddng Idn den lao ddng - theo sat thuc lien, hieu qua trien khai thuc viec lam ciia nen kinh le (hien nay cd hien chinh sach edn cham, lung tung xa khoang hon 10 van lao ddng ddi du khi thiip. Cdng tac thanh ira, kiem tra thuc thirc bien viec sap xep lai he thdng doanh hien chinh sach chua thudng xuyen, viee nghiep nha nude)... xir ly vi phiim chua thuc su nghiem minh, Ben canh dd, nhung nam qua, gicii quyei anh budng khdng tdt den vice giai quyei viec lam d nude la cbii yeu theo hudng lap viec lam xa phat trien thi trudng lao ddng. trung giiii quyei viec lam cho luc lugng lao Qua thuc lidn phat trien thi trudng lao ddng chua qua dao lao, vi vay lap trung ddng va giai quyei viec lam d Viet Nam phat tridn cac nganh sir dung nhieu lao trong thdi gian qua. cd the rut ra mdi bai ddng (giay da. del may, ehe bien ihiiy hge kinh nghiem. dd la. dt cdng tac nay san....). Tuy nhien, day khdng phai la dat hieu qua cao can thuc hien tdt cac chii nhu'ng nganh cd Igi the trong ciinh tranh, truong. dudng ldi ciia Dang xa phai can cir cung khdng phiii la nhtrng nganh nen tiing linh hinh thuc tiln ciia tirng dia phuong. hoac nganh tiem nang ciia ndn kinh te Viet Viec nang cao nhan thirc. nang lire, trach Nam, bdi nganh del may, giay da d nude la nhiem cac cap iiy, chinh quySn va ngudi hien nay 80% nguyen lieu de siin xuat la dan cd y nghia quyei dinh, ddng thdi nhap ngoai. Do dd, hudng giiii quyei viec khuyen khich su nang ddng xa chii ddng tu lam trong giai doiin tiep theo can thu hiit tiio X iec lam ciia ngudi hio ddng, khdng thu luc lugng lao ddng xao cac nganh cd Igi dgng, trdng ehd xao Nha nude. Ddi xdi the canh tranh (nhu'ng nganh dua lai hieu ngudi sir dung lao ddng can khuyen khich TAP CHI QUAN LY NHA NUOC - SO 162 (7-2009) 23
  5. NGHIEN C(SU -TRAO DOI diiu tu phat trien Siin xuat - kinh doanh, tao trudng; hudng din day du, cu the cac van nhieu viec lam. Nha nude tirng budc thiei de cdn lai ciia Luiit Day nghe, Ludt Bdo lap the ehe thi trudng lao ddng phu hgp vdi hiem xd hgi, Ludt Diia ngiiifi lao dgng Viet nen kinh te Ihi trudng, ddng thdi thuc hien Nam di Idm viec d niidc ngodi theo hgp trg giiip giai quyei viec lam, lam tdt vai trd dong. Ddng thdi, phan cap tang cudng "ba dd" ddi vdi cac ddi tugng lao ddng dac trach nhiem cho chinh quyen dia phuong thu (lao ddng la ngudi tan tat, lao ddng la trong quiin ly nha nude ve lao ddng; thuc ngudi dan tdc, lao ddng ntr...) nham khac hien cdng khai, dan cbii, minh bach ve phuc nhtrng tac ddng lieu cue ciia thi chinh sach, ehe do ddi vdi ngudi lao ddng trudng. va ngudi sir dung lao ddng. 3. Nhiing giai phap co ban nh^m giai Hai Id, huy ddng va sir dung cd hieu quyet viec lam cho ngudi lao ddng trong qua cac ngudn lire trong nude va qud'c le thdi gian tdi. cho dau tu phat trien, nhai la nhu'ng viing, nganh, llnh vue cd kha nang thu hut nhieu Tir tu tudng chii dao eua Chien luge lao ddng nhu cac vting kinh te ddng luc, phat trien kinh le - xa hdi Viet Nam giai trgng diem d 3 mien, khu vue dan doanh, doan 2001-2010, Bd Lao ddng, Thuong trudc hei la cac doanh nghiep vira va binh va Xa hdi da xay dung Chien luge nhd...; khu vue dich vu, nhai la cac dich vu viec lam trong thdi gian tuong ting vdi muc thu hut nhieu lao ddng kei hgp khai thac lieu "Chuyen dich ca cau lao ddng phti hgp tiem nang, the manh ciia dai nude va con vdi CO cau kinh le; dam bao viec lam cho ngudi Viet Nam. Chuyen dich manh co phan Idn lao ddng cd nhu edu viec lam; cau kinh te va lao ddng ndng thdn theo nang cao nang suat lao ddng, tang thu hudng CNH, HDH de tao them nhieu viec nhap va cai thien chai lugng cudc sdng cho lam tai ehd, gdp phan giam bdt ap luc ve nban dan". lao ddng ra cac thanh phd lam viec. Theo dd, tir nay den 2010, se giai quyei Cu the, phat trien miinb nhtrng nganh viec lam cho 3-3,2 trieu liio ddng; trong nghe cd Igi the, ben canh nhirng nganh dd, Itr du an cho vay giai quyei viec lam la nghe sir dung lao ddng cd kl thuat cao, can 600-700 lao ddng; duy tri li le thai nghiep tiep luc phat trien nhtrng nganh nghe dau d khu vue tbanb tbi dudi miic 5%; giam ti tu ft xdn nhung sir dung nhieu lao ddng; le lao ddng lam viec trong llnh vue ndng gan quy hoach cac khu cdng nghiep vdi ke nghiep xudng dudi 50%. Ve xual khaiu lao hoach sir dung lao ddng, dac biet la lao ddng, binh quan mdi nam dua dugc ddng dia phuong noi chuyen ddi muc dich 100.000 lao ddng di lam xiee d nude sir dung dai ndng, lam nghiep. ngoai; trong dd, 60% lao ddng qua dao lao nghe, 5-10% la lao ddng d cac huyen cd ti Tiep tiic phat trien cac doanh nghiep le hd ngheo cao; li le lao ddng qua dao tao vira va nhd, vira thiic daiy phat trien kinh le, dat 40% (irong dd, dao tiio nghe la 30%). vira gdp phan gidi quyei viec lam (ude linh mdi doanh nghiep vtra va nhd di vao boat De thuc hien thang Igi muc lieu tren, ddng se thu hut binh quan 50 lao ddng); can thuc hien tdt cac giai phap chii yeu phat trien kinh te hd gia dinh theo hudng sau: chuyen ddi co cau cay trdng, vat nudi, dac Mot Id, hoan thien ddng bd va kip thdi biet la khuyen khich phat trien trang trai; he thdng phap lual ve thi trudng lao ddng: khdi phuc va phat trien cac lang ngh6, cac Sira ddi, bd sung Bi> ludt Lao dgng cho phu nghe tieu, Ihii cdng nghiep iruyen ihd'ng hgp vdi linh hinh mdi, khain truong xay Siin xuai cac mat hang thii cdng ml nghe dung va ban hanh Ludt \'iec Idm, Ludt Tien xuai khau. Ido'ng ldi thieu theo hudng tiep can \'di cac Ba Id, tang cudng su hd trg eua Nha quy dinh ciia qude le trong nin kinh le'thi nude trong giai quyei vice lam va phat 24 TAP CHI QUAN LY NHA NUOC - SO 162 (7-2009)
  6. NGHIEN Cl^U -TRAO 001 trien tbi trudng hio ddng thdng qua viec Ihuc hien lien thdng gitra cac cap trinh do; thuc hien Chuong trinh muc tieu qude gia giao diic - dao tao theo dinh hudng giin xdi X'e viec lam den nam 2010, thuc hien long cau lao ddng. ddng thdi. nang cao hieu biei ghep cd bieu qua Chuong trinh vdi cac X'e phap lual. y thirc ki lual. lac phong cdng chuong trinh muc tieu qud'c gia khac (xe nghiep va nang cao the luc dam bao cung giao due - dao liio, vc giam ngheo...) va cap ddi ngu lao ddng cd chai lugng ca xe cac chuong trinh phat trien kinh le- xa hdi, the luc va tri lire, dap irng yeu ciiu ciia nen dac biet tren dia ban cap linh. thanh phd. san xuai cdng nghiep. Phat tri^n ngudn Quan tam cdng tac dua ngudi lao dgng di nhan lire phu hgp xdi yeu cau sir dung. lam viec d nude ngoai theo hgp ddng. coi Hien nay, ca nude cd 250 trudng diu hge. day la mot trong nhtrng giai phap gdp phan cao dang va 2.052 co sd day nghe (trong lao viec lam cbo ngudi lao ddng. dd, cd 55 trudng cao dang nghe, 242 Bdn Id, hoan thien va phat trien thi trudng trung cap ngh6 xa trudng day trudng lao ddng de lao ddng dugc xa hdi nghe). bang nam luyen hon 200 nghin sinh hda. ngudi lao ddng dugc quyfin tham gia vien Ciio dang, dai hge. khoang 120 nghin trao dgi sire lao ddng tren tbi trudng theo hge sinh trung hge. chuyen nghiep xa quan be kinh tc thi trudng. Dieu dd vira tuyen sinh day ngh^ tren 1.4 trieu ngudi. dam bao Igi fch cho ngudi lao ddng. vira "San phiim" dao lao phai dap u'ng yeu ciiu tao ddng lire tbiic daiy chai lugng dgi ngu sir dung ca trong nude xa ngoai nude (xuiii lao ddng, gdp phan vao viec hinh thanh khaiu lao ddng). Mat khac. phai chii trgng ddng bd the ehe kinh le tbi trudng dinh dao tiio ddi ngu doanh nhan. cac nha quiin hudng xa hdi cbii nghia. Trong dd, tap ly cd trinh do cao; uu tien dao tiio ehuxcn trung vao cac ndi dung nhu xay dung x'a ddi nghe cho hio dong ndng thdn. nhiit hi hoan thicn he thdng thdng tin tbi trudng thanh nien d nhirng noi bi thu hoi diii nong. lao ddng nham phd bien rdng rai cho mgi lam nghiep. Day lii mdt qua trinh lau dai ddi lugng cd nhu ciiu; phat trien ddng bd vdi nhieu co ehe. chinh sach thich hgp. ddi he ihd'ng giao dich tren tbi trudng theo hdi cd sU tham gia ciia tiii ca cac ciip. ciic hudng quy hoach ldng the be thdng trung nganh xa phai thue bien ngay tir bae hge tam gidi thieu vice lam x'a cac co sd gidi phd thdng. thieu vice lam, diiu tu nang cao nang lire Sdu Id. hoan thicn va phat trien he thdng cac trung tam, xay dung 3 trung lani d 3 an sinh xa hgi. Hgi nhap kinh tc. Viet Nam viing kinh le trgng diem dat lieu chuiin, da phiii md eira thi trudng. thirc hien theo cae dang hda cac "kenh" giao dich tren tbi quy lual ciia tbi trudng, kem theo dd la trudng lao ddng; id cbirc thudng xuyen, chung ta se ddi mat x'di nhu'ng lac ddng dinh ki cac san giao dich vice lam de cd tieu cue tir thi trudng. nhiii la trong x an de the' kei ndi hoat ddng giiio dich tren phiim xa hdi. Vi vay. he thdng an sinh xa hdi la vi loiin qud'c. Tang cudng trg giiip ngudi mot cdng cii quan trgng de gdp phan ngan lao dgng de hg cd day dii thdng tin tim ngira xa ban ehe nhiing lieu cue nay. Trong kiem vice lam, tu tao xiee lam; cd hinh thdi gian tdi, he thdng an sinh xa hdi can thire giao due phiip luat phu hgp de' ngirdi lap trung x iio ciic chinh sach ddi vdi lao lao ddng cd th

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản