Giải thích thuật ngữ về doanh nghiệp

Chia sẻ: Pham Tung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

0
294
lượt xem
71
download

Giải thích thuật ngữ về doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Doang nghiệp là đơn vị kinh tế hoạch toán kinh tế độc lập có đầy đủ tư cách pháp nhân được hình thành theo luật doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, luật doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải thích thuật ngữ về doanh nghiệp

 1. Doanh nghiÖp vµ c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh c¸ thÓ Enterprise and individual business establishment BiÓu Trang Table Page 60 Sè doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m ph©n theo lo¹i h×nh doanh nghiÖp Number of acting enterprises as of annual 31 Dec. by types of enterprise 123 61 Sè doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m ph©n theo ngµnh kinh tÕ Number of acting enterprises as of annual 31 Dec. by kinds of economic activity 124 62 Sè doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m ph©n theo ®Þa ph−¬ng Number of acting enterprises as of annual 31 Dec. by province 128 63 Tæng sè lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m ph©n theo lo¹i h×nh doanh nghiÖp Number of employees in enterprises as of annual 31 Dec. by types of enterprise 130 64 Tæng sè lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m ph©n theo ngµnh kinh tÕ Number of employees in enterprises as of annual 31 Dec. by kinds of economic activity 131 65 Tæng sè lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m ph©n theo ®Þa ph−¬ng Number of employees in enterprises as of annual 31 Dec. by province 135 66 Sè lao ®éng n÷ trong c¸c doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m ph©n theo lo¹i h×nh doanh nghiÖp Number of female employees in enterprises as of annual 31 Dec. by types of enterprise 137 67 Sè lao ®éng n÷ trong c¸c doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m ph©n theo ngµnh kinh tÕ Number of female employees in enterprises as of annual 31 Dec. by kinds of economic activity 138 68 Sè lao ®éng n÷ trong c¸c doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m ph©n theo ®Þa ph−¬ng Number of female employees in enterprises as of annual 31 Dec. by province 142 69 Vèn s¶n xuÊt kinh doanh b×nh qu©n hµng n¨m cña c¸c doanh nghiÖp ph©n theo lo¹i h×nh doanh nghiÖp Annual average capital of enterprises by types of enterprise 144 70 Vèn s¶n xuÊt kinh doanh b×nh qu©n hµng n¨m cña c¸c doanh nghiÖp ph©n theo ngµnh kinh tÕ Annual average capital of enterprises by kinds of economic activity 145 71 Vèn s¶n xuÊt kinh doanh b×nh qu©n hµng n¨m cña c¸c doanh nghiÖp ph©n theo ®Þa ph−¬ng Annual average capital of enterprises by province 149 Doanh nghiÖp vµ c¬ së SXKD c¸ thÓ - Enterprise and individual business est. 117
 2. Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n cña c¸c doanh nghiÖp 72 t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m ph©n theo lo¹i h×nh doanh nghiÖp Value of fixed asset and long term investment of enterprises as of annual 31 Dec. by types of enterprise 151 Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n cña c¸c doanh nghiÖp 73 t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m ph©n theo ngµnh kinh tÕ Value of fixed asset and long term investment of enterprises 152 as of annual 31 Dec. by kinds of economic activity Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n cña c¸c doanh nghiÖp 74 t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m ph©n theo ®Þa ph−¬ng Value of fixed asset and long term investment of enterprises 156 as of annual 31 Dec. by province Doanh thu thuÇn s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ph©n theo lo¹i h×nh 75 158 doanh nghiÖp - Net turnover from business of enterprises by types of enterprise Doanh thu thuÇn s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp 76 ph©n theo ngµnh kinh tÕ 159 Net turnover from business of enterprises by kinds of economic activity Doanh thu thuÇn s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ph©n theo ®Þa ph−¬ng 77 163 Net turnover from business of enterprises by province Sè doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng t¹i thêi ®iÓm 31/12/2007 78 ph©n theo quy m« lao ®éng vµ ph©n theo lo¹i h×nh doanh nghiÖp Number of acting enterprises as of 31 December 2007 by size of employees 165 and types of enterprise Sè doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng t¹i thêi ®iÓm 31/12/2007 79 ph©n theo quy m« lao ®éng vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ Number of acting enterprises as of 31 December 2007 by size of employees 167 and kinds of economic activity Sè doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng t¹i thêi ®iÓm 31/12/2007 80 ph©n theo quy m« lao ®éng vµ ph©n theo ®Þa ph−¬ng Number of acting enterprises as of 31 December 2007 by size of employees 179 and province Sè doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng t¹i thêi ®iÓm 31/12/2007 81 ph©n theo quy m« vèn vµ ph©n theo lo¹i h×nh doanh nghiÖp Number of acting enterprises as of 31 December 2007 by size of capital 183 and types of enterprise Sè doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng t¹i thêi ®iÓm 31/12/2007 82 ph©n theo quy m« vèn vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ Number of acting enterprises as of 31 December 2007 185 by size of capital and kinds of economic activity Sè doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng t¹i thêi ®iÓm 31/12/2007 83 ph©n theo quy m« vèn vµ ph©n theo ®Þa ph−¬ng Number of acting enterprises as of 31 December 2007 193 by size of capital and province Sè c¬ së s¶n xuÊt kinh tÕ c¸ thÓ phi n«ng nghiÖp ph©n theo ®Þa ph−¬ng 84 197 Number of non-farm individual business establishments by province Lao ®éng trong c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh tÕ c¸ thÓ phi n«ng nghiÖp 85 ph©n theo ®Þa ph−¬ng Number of employees in the non-farm individual business establishments 199 by province 118 Doanh nghiÖp vµ c¬ së SXKD c¸ thÓ - Enterprise and individual business est.
 3. Gi¶I thÝch thuËt ng÷, néi dung Vμ ph−¬ng ph¸p tÝnh mét sè chØ tiªu thèng kª doanh nghiÖp vμ c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh c¸ thÓ Doanh nghiÖp lμ ®¬n vÞ kinh tÕ thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã ®Çy ®ñ t− c¸ch ph¸p nh©n, ®−îc thμnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp Nhμ n−íc, LuËt Hîp t¸c x·, LuËt Doanh nghiÖp, LuËt §Çu t− trùc tiÕp cña n−íc ngoμi hoÆc theo HiÖp ®Þnh ký kÕt gi÷a chÝnh phñ ViÖt Nam víi chÝnh phñ n−íc ngoμi, bao gåm c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp sau ®©y: (1) Doanh nghiÖp Nhμ n−íc do trung −¬ng qu¶n lý vμ ®Þa ph−¬ng qu¶n lý (kÓ c¶ c¸c doanh nghiÖp kinh tÕ §¶ng, ®oμn thÓ do Nhμ n−íc cÊp vèn). (2) Doanh nghiÖp tËp thÓ thμnh lËp theo LuËt Hîp t¸c x·. (3) Doanh nghiÖp t− nh©n. (4) C«ng ty hîp danh. (5) C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n. (6) C«ng ty cæ phÇn (kÓ c¶ doanh nghiÖp Nhμ n−íc cæ phÇn ho¸, c«ng ty cæ phÇn cã vèn gãp cña Nhμ n−íc). (7) Doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t− trùc tiÕp cña n−íc ngoμi, doanh nghiÖp liªn doanh ®−îc thμnh lËp theo LuËt §Çu t− trùc tiÕp cña n−íc ngoμi. Sè doanh nghiÖp vμ c¸c chØ tiªu thèng kª cña doanh nghiÖp chØ tÝnh cho c¸c doanh nghiÖp ®ang cßn ho¹t ®éng ®Õn ngμy 31 th¸ng 12 hμng n¨m, kh«ng bao gåm: (1) C¸c doanh nghiÖp ®· ®−îc cÊp giÊy phÐp, m· sè thuÕ nh−ng ch−a ®i vμo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh; (2) C¸c doanh nghiÖp ®· gi¶i thÓ, s¸p nhËp, chuyÓn ®æi lo¹i h×nh; c¸c doanh nghiÖp ®· cÊp ®¨ng ký kinh doanh nh−ng kh«ng cã t¹i ®Þa ph−¬ng (®· x¸c minh mμ kh«ng thÊy); (3) C¸c ®¬n vÞ kh«ng ph¶i lμ doanh nghiÖp h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, nh− c¸c chi nh¸nh, ®¬n vÞ phô thuéc, c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp. Doanh nghiÖp Nhμ n−íc gåm c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp sau: (1) Doanh nghiÖp 100% vèn Nhμ n−íc ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp Nhμ n−íc do trung −¬ng qu¶n lý vμ ®Þa ph−¬ng qu¶n lý; (2) C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Nhμ n−íc do trung −¬ng qu¶n lý vμ ®Þa ph−¬ng qu¶n lý; (3) C«ng ty cæ phÇn vèn trong n−íc mμ Nhμ n−íc chiÕm gi÷ trªn 50% vèn ®iÒu lÖ. Doanh nghiÖp vµ c¬ së SXKD c¸ thÓ - Enterprise and individual business est. 119
 4. Doanh nghiÖp ngoμi Nhμ n−íc gåm c¸c doanh nghiÖp vèn trong n−íc, mμ nguån vèn thuéc së h÷u tËp thÓ, t− nh©n mét ng−êi hoÆc nhãm ng−êi hoÆc cã së h÷u Nhμ n−íc nh−ng chiÕm tõ 50% vèn ®iÒu lÖ trë xuèng. Khu vùc doanh nghiÖp ngoμi Nhμ n−íc gåm: (1) C¸c hîp t¸c x·; (2) C¸c doanh nghiÖp t− nh©n; (3) C¸c c«ng ty hîp danh; (4) C¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n t− nh©n; (5) C¸c c«ng ty cæ phÇn kh«ng cã vèn Nhμ n−íc; (6) C¸c c«ng ty cæ phÇn cã tû lÖ vèn Nhμ n−íc tõ 50% vèn ®iÒu lÖ trë xuèng. Khu vùc cã vèn ®Çu t− trùc tiÕp cña n−íc ngoμi gåm c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− trùc tiÕp cña n−íc ngoμi, kh«ng ph©n biÖt tû lÖ vèn cña bªn n−íc ngoμi gãp lμ bao nhiªu. Khu vùc nμy cã hai lo¹i h×nh chñ yÕu lμ doanh nghiÖp 100% vèn n−íc ngoμi vμ doanh nghiÖp liªn doanh gi÷a n−íc ngoμi víi c¸c ®èi t¸c trong n−íc. Doanh thu thuÇn cña doanh nghiÖp lμ tæng thu nhËp cña doanh nghiÖp do tiªu thô s¶n phÈm, hμng ho¸, cung cÊp c¸c dÞch vô cho bªn ngoμi sau khi trõ c¸c kho¶n thuÕ (thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp ph¶i nép) vμ trõ c¸c kho¶n gi¶m trõ (chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ hμng b¸n, hμng b¸n bÞ tr¶ l¹i). Doanh thu thuÇn kh«ng bao gåm: (1) Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh (trõ cho thuª thiÕt bÞ, m¸y mãc cã ng−êi ®iÒu khiÓn kÌm theo); (2) Doanh thu c¸c ho¹t ®éng bÊt th−êng: Thanh lý, nh−îng b¸n tμi s¶n, thu tiÒn ph¹t vi ph¹m hîp ®ång, thu c¸c kho¶n nî khã ®ßi ®· xö lý... Lao ®éng cña doanh nghiÖp lμ toμn bé sè lao ®éng do doanh nghiÖp qu¶n lý, sö dông vμ tr¶ l−¬ng, tr¶ c«ng. Lao ®éng cña doanh nghiÖp kh«ng bao gåm: (1) Nh÷ng ng−êi nhËn vËt liÖu cña doanh nghiÖp vÒ lμm t¹i gia ®×nh hä (lao ®éng gia ®×nh); (2) Nh÷ng ng−êi ®ang trong thêi gian häc nghÒ cña c¸c tr−êng, trung t©m göi ®Õn thùc tËp mμ doanh nghiÖp kh«ng qu¶n lý vμ tr¶ l−¬ng; (3) Nh÷ng lao ®éng cña c¸c liªn doanh göi ®Õn mμ doanh nghiÖp kh«ng qu¶n lý vμ tr¶ l−¬ng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp t− nh©n th× nh÷ng ng−êi lμ thμnh viªn trong gia ®×nh cã tham gia qu¶n lý s¶n xuÊt hoÆc trùc tiÕp s¶n xuÊt, nh−ng kh«ng nhËn tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng - thu nhËp cña hä lμ thu nhËp hçn hîp, bao gåm c¶ l·i kinh doanh - còng ®−îc tÝnh lμ lao ®éng cña doanh nghiÖp. C¬ së s¶n xuÊt kinh doanh c¸ thÓ lμ c¬ së kinh tÕ n¬i diÔn ra ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th−êng xuyªn thuéc tÊt c¶ c¸c ngμnh kinh tÕ phi n«ng, l©m nghiÖp vμ thñy s¶n, cã ®Þa ®iÓm x¸c ®Þnh vμ cã Ýt nhÊt lμ 1 lao ®éng chuyªn nghiÖp thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh tÕ t¹i ®iÓm ®ã. 120 Doanh nghiÖp vµ c¬ së SXKD c¸ thÓ - Enterprise and individual business est.
 5. Explanation of terminology, content and methodology of some statistical Indicators on enterprise and individual business establishment Enterprises are economic units that independently keep business account and acquire its own legal status. Thay may be set up by State Enterprise Law, Cooperative Law, Enterprise Law, Foreign Investment Law or by Agreement between The Government of Viet Nam and Government of Foreign Countries. There are following types of enterprise: (1) State owned enterprises at central level and at local level (including also enterprises which are under controlling of the Party and organizations and their capital is provided by the government). (2) Collective enterprises set up by Cooperative Law. (3) Private enterprises. (4) Collective name companies. (5) Limited companies. (6) Joint-stock companies (including also state owned enterprises which were privatized and companies which had capital share of the government). (7) Enterprises with 100% foreign capital, foreign joint venture enterprises set up by Foreign Investment Law. Number of enterprises and statistical indicators of enterprises are only counted for enterprises, which are still operating by 31 December every year, excluded following enterprises: (1) Enterprises that received business license, tax codes but still do not operate; (2) Enterprises that were dissolved, jointed to other enterprises or changed type of business activity; Enterprises that got operation permission but do not locate in local area (searching, but not found); (3) Economic units that do not independently keep business account such as branches, dependent economic units and other non-economic bodies. State owned enterprises include following types: (1) Enterprises with 100% of state capital operating according to enterprise law and under control of central or local governmental agencies; (2) Limited companies under management of central or local government; (3) Joint stock companies with domestic capital, of which the government shares more than 50% charter capital. Doanh nghiÖp vµ c¬ së SXKD c¸ thÓ - Enterprise and individual business est. 121
 6. Non-State enterprises are enterprises set up by domestic capital. The capital may be owned by cooperative, private with 1 or individual group or the government when capital of the government is equal or less than 50% of registered capital. There are following types of non state enterprises: (1) Cooperatives; (2) Private enterprises; (3) Cooperative name companies; (4) Private limited companies; (5) Joint stock companies without capital of State (6) Joint stock companies with 50% and less than of charter capital shared by the government. Foreign direct invested enterprises are enterprises with capital directly invested by foreigners, not separated by percent of capital shared. There are following types of foreign direct invested enterprise: Enterprises with 100% of capital invested by foreigners and Joint venture enterprise between domestic investor and foreigner. Net turnover of enterprise is total income of enterprise gained by selling its products or services after subtracting taxes (special selling tax, export tax, value added tax by method of payable direct) and other reduction (discounting, reducing selling price, returning goods). Net turnover does not include: (1) Turnover gaining by financial activity (except lending asset with its controller); (2) Turnover gaining by special activity such as: selling off asset, getting money due to partner violates contract, getting money from bad debt that was processed... Employees of enterprise are total of persons enterprise uses and pays wage or salary. Employees of enterprise do not include: (1) Persons who receive material of the enterprise to produce goods at their home (household employees); (2) Persons who are working as apprentices sent from schools, training center for practice and enterprise does not pay salary; (3) Persons who are sent to enterprise to work by joint venture of other enterprises and the enterprise does not pay salary. Concerning private enterprises, member of the proprietor’s households who participates in management or directly working for the enterprise but does not get salary or wage - their income is mixed with the profit of business - they are also considered as employees of the enterprise. An individual business establishment is a economic organization, where a regular business operation in all economic sectors, except agriculture, forestry and fishery takes place with definite address and at least one full-time worker. 122 Doanh nghiÖp vµ c¬ së SXKD c¸ thÓ - Enterprise and individual business est.
 7. 60 Sè doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m ph©n theo lo¹i h×nh doanh nghiÖp Number of acting enterprises as of annual 31 Dec. by types of enterprise 2000 2003 2004 2005 2006 2007 Doanh nghiÖp - Enterprise Tæng sè - Total 42288 72012 91756 112950 131318 155771 Doanh nghiÖp Nhμ n−íc - State owned enterprise 5759 4845 4597 4086 3706 3494 Trung −¬ng - Central 2067 1898 1968 1825 1744 1719 §Þa ph−¬ng - Local 3692 2947 2629 2261 1962 1775 Doanh nghiÖp ngoμi Nhμ n−íc - Non-state enterprise 35004 64526 84003 105167 123392 147316 TËp thÓ - Collective 3237 4150 5349 6334 6219 6688 T− nh©n - Private 20548 25653 29980 34646 37323 40468 C«ng ty hîp danh - Collective name 4 18 21 37 31 53 C«ng ty TNHH - Limited Co. 10458 30164 40918 52505 63658 77648 C«ng ty cæ phÇn cã vèn Nhµ n−íc 305 669 815 1096 1360 1597 Joint stock Co. having capital of State C«ng ty cæ phÇn kh«ng cã vèn Nhµ n−íc 452 3872 6920 10549 14801 20862 Joint stock Co. without capital of State Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi Foreign investment enterprise 1525 2641 3156 3697 4220 4961 DN 100% vèn n−íc ngoµi - 100% foreign capital 854 1869 2335 2852 3342 4018 DN liªn doanh víi n−íc ngoµi - Joint venture 671 772 821 845 878 943 C¬ cÊu - Structure (%) Tæng sè - Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Doanh nghiÖp Nhμ n−íc - State owned enterprise 13,62 6,73 5,01 3,62 2,82 2,24 Trung −¬ng - Central 4,89 2,64 2,14 1,62 1,33 1,10 §Þa ph−¬ng - Local 8,73 4,09 2,87 2,00 1,49 1,14 Doanh nghiÖp ngoμi Nhμ n−íc - Non-state enterprise 82,77 89,60 91,55 93,11 93,97 94,57 TËp thÓ - Collective 7,65 5,76 5,83 5,61 4,74 4,29 T− nh©n - Private 48,59 35,62 32,67 30,67 28,42 25,98 C«ng ty hîp danh - Collective name 0,01 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 C«ng ty TNHH - Limited Co. 24,73 41,89 44,59 46,49 48,48 49,85 C«ng ty cæ phÇn cã vèn Nhµ n−íc 0,72 0,93 0,89 0,97 1,04 1,03 Joint stock Co. having capital of State C«ng ty cæ phÇn kh«ng cã vèn Nhµ n−íc 1,07 5,38 7,54 9,34 11,27 13,39 Joint stock Co. without capital of State Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi Foreign investment enterprise 3,61 3,67 3,44 3,27 3,21 3,19 DN 100% vèn n−íc ngoµi - 100% foreign capital 2,02 2,60 2,55 2,52 2,54 2,58 DN liªn doanh víi n−íc ngoµi - Joint venture 1,59 1,07 0,89 0,75 0,67 0,61 Doanh nghiÖp vµ c¬ së SXKD c¸ thÓ - Enterprise and individual business est. 123
 8. 61 Sè doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m ph©n theo ngµnh kinh tÕ Number of acting enterprises as of annual 31 Dec. by kinds of economic activity Doanh nghiÖp - Enterprise 2000 2003 2004 2005 2006 2007 Tæng sè - Total 42288 72012 91756 112950 131318 155771 N«ng nghiÖp vμ l©m nghiÖp Agriculture and forestry 925 939 1015 1071 1092 1151 N«ng nghiÖp vµ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô cã liªn quan 595 671 726 766 765 835 Agriculture and related service activities L©m nghiÖp vµ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô cã liªn quan 330 268 289 305 327 316 Forestry and related service activities Thuû s¶n - Fishing 2453 1468 1354 1358 1307 1296 C«ng nghiÖp khai th¸c má - Mining and quarrying 427 1029 1193 1277 1369 1692 Khai th¸c than cøng, than non vµ than bïn 38 52 58 72 73 89 Mining of hard, coal lignite and peat Khai th¸c dÇu th« vµ khÝ tù nhiªn 2 2 6 6 9 11 Extraction of crude petroleum and natural gas Khai th¸c quÆng kim lo¹i - Mining of iron ores 25 64 85 87 99 145 Khai th¸c ®¸ vµ khai th¸c c¸c má kh¸c 362 911 1044 1112 1188 1447 Quarrying of stone sand and clay C«ng nghiÖp chÕ biÕn - Manufacturing 10399 16916 20531 24017 26863 31057 S¶n xuÊt thùc phÈm vµ ®å uèng 3485 4114 4484 5076 5437 5982 Producing food and beverage S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm thuèc l¸, thuèc lµo 24 26 25 25 24 25 Manufacture of tobacco products DÖt -Textile 408 708 843 1046 1250 1367 S¶n xuÊt trang phôc, thuéc da vµ nhuém da l«ng thó Manufacture of wearing apparel dressing and dyeing 579 1211 1567 1745 1958 2352 of fur Thuéc vµ s¬ chÕ da; s¶n xuÊt va li, tói x¸ch vµ yªn ®Öm - Tanning, dressing of leather and manufacture 258 396 508 580 565 663 of luggage handbags ChÕ biÕn gç vµ s¶n xuÊt s¶n phÈm tõ gç, tre, nøa, r¬m, r¹ - Wood processing, manufacturing product 742 1186 1478 1710 2032 2390 made from bamboo S¶n xuÊt giÊy vµ s¶n phÈm tõ giÊy 386 680 817 985 1100 1216 Manufacture of pulp paper and paperboard XuÊt b¶n, in vµ sao b¶n ghi - Publishing, printing 270 753 1073 1295 1740 1917 and reproduction of recorded media 124 Doanh nghiÖp vµ c¬ së SXKD c¸ thÓ - Enterprise and individual business est.
 9. 61 (TiÕp theo) Sè doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m ph©n theo ngµnh kinh tÕ (Cont.) Number of acting enterprises as of annual 31 Dec. by kinds of economic activity Doanh nghiÖp - Enterprise 2000 2003 2004 2005 2006 2007 S¶n xuÊt than cèc, s¶n phÈm dÇu má tinh chÕ vµ s¶n xuÊt nhiªn liÖu h¹t nh©n - Manufacture of coke, 11 10 17 15 31 26 refined petroleum and nuclear fuel S¶n xuÊt ho¸ chÊt vµ c¸c s¶n phÈm ho¸ chÊt 410 759 901 1071 1237 1389 Manufacture of chemicals and chemical products S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tõ cao su vµ plastic 467 911 1164 1457 1643 1984 Manufacture of rubber and plastic products S¶n xuÊt SP tõ chÊt kho¸ng phi kim lo¹i kh¸c 1104 1385 1633 1788 1885 2090 Manufacture of other non-metallic mineral products S¶n xuÊt kim lo¹i - Manufacture of metal 116 267 324 409 473 594 S¶n xuÊt c¸c SP tõ kim lo¹i 623 1573 2126 2608 3056 3771 Manufacture of metal products S¶n xuÊt m¸y mãc, thiÕt bÞ ch−a ®−îc ph©n vµo ®©u 237 492 593 690 756 919 Manufacture of machine and other equipment nec. S¶n xuÊt thiÕt bÞ v¨n phßng vµ m¸y tÝnh Manufacture of office accounting and computing 3 17 26 26 30 39 machinery S¶n xuÊt m¸y mãc vµ thiÕt bÞ ®iÖn - Manufacture of 166 287 371 421 459 470 engines and other electrical equipment S¶n xuÊt radio, ti vi vµ thiÕt bÞ truyÒn th«ng Manufacture of radio, television and communicative 92 149 192 212 226 282 equipment SX dông cô y tÕ, dông cô chÝnh x¸c, dông cô quang häc vµ ®ång hå Manufacture of medical instrument, accurate 44 63 78 94 123 139 instruments, optical instrument and clock SX xe cã ®éng c¬, r¬-moãc 177 261 311 377 264 328 Manufacture of motor vehicles and trailers S¶n xuÊt ph−¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c 265 422 475 554 585 683 Manufacture of other transport S¶n xuÊt gi−êng, tñ, bµn, ghÕ vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c - Manufacture of furniture and other products 527 1219 1488 1796 1921 2343 T¸i chÕ - Recycling 5 27 37 37 68 88 Doanh nghiÖp vµ c¬ së SXKD c¸ thÓ - Enterprise and individual business est. 125
 10. 61 (TiÕp theo) Sè doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m ph©n theo ngµnh kinh tÕ (Cont.) Number of acting enterprises as of annual 31 Dec. by kinds of economic activity Doanh nghiÖp - Enterprise 2000 2003 2004 2005 2006 2007 S¶n xuÊt vμ ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt vμ n−íc Electricity, gas and water supply 112 253 1468 2407 2554 2804 SX vµ ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt vµ h¬i n−íc 15 108 1307 2225 2352 2567 Production and distribution of electricity, gas, steam Khai th¸c, läc vµ ph©n phèi n−íc 97 145 161 182 202 237 Collection, purification and distribution of water X©y dùng - Construction 3999 9717 12315 15252 17783 21029 Th−¬ng nghiÖp, söa ch÷a xe cã ®éng c¬, söa ch÷a ®å dïng gia ®×nh - Trade, repair of motor vehicles and household goods 17547 28396 36090 44656 52505 61525 B¸n, b¶o d−ìng vµ söa ch÷a xe cã ®éng c¬ vµ m« t« - Sale, maintenance and repair of motor vehicles 3455 5360 7480 8616 8560 10228 and motorcycles B¸n bu«n vµ ®¹i lý (Trõ xe cã ®éng c¬) Wholesale trade and contract basis (Except of 6564 13652 17568 22736 27632 32317 motor vehicles) B¸n lÎ, söa ch÷a ®å dïng c¸ nh©n vµ gia ®×nh Retail, repair of clothing footwear and household 7528 9384 11042 13304 16313 18980 goods Kh¸ch s¹n vμ nhμ hμng - Hotels and restaurants 1919 3287 3957 4730 5116 6062 VËn t¶i, kho b·i vμ th«ng tin liªn l¹c Transport, storage and communications 1796 3976 5351 6754 7695 9858 VËn t¶i ®−êng bé vµ ®−êng èng 1002 2147 2649 3274 3995 5093 Land transport and transport via pipelines VËn t¶i ®−êng thuû - Water transport 322 515 670 752 752 979 VËn t¶i hµng kh«ng - Air transport 4 5 6 7 9 8 C¸c ho¹t ®éng phô trî vËn t¶i vµ ho¹t ®éng cña tæ chøc du lÞch - Supporting transport activities and 455 1254 1852 2364 2466 3103 activities of travel agencies B−u chÝnh vµ viÔn th«ng 13 55 174 357 473 675 Post and telecommunications Tμi chÝnh, tÝn dông - Financial intermediation 935 1054 1129 1139 1741 1494 Trung gian tµi chÝnh (Trõ b¶o hiÓm vµ trî cÊp h−u trÝ) Financial intermediation (Except insurance and 917 1020 1046 1058 1585 1288 pension funding) 126 Doanh nghiÖp vµ c¬ së SXKD c¸ thÓ - Enterprise and individual business est.
 11. 61 (TiÕp theo) Sè doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m ph©n theo ngµnh kinh tÕ (Cont.) Number of acting enterprises as of annual 31 Dec. by kinds of economic activity Doanh nghiÖp - Enterprise 2000 2003 2004 2005 2006 2007 B¶o hiÓm vµ trî cÊp h−u trÝ (Trõ b¶o ®¶m x· héi b¾t buéc) - Insurance and pension funding (Except 12 16 40 33 61 77 compulsory social security) C¸c ho¹t ®éng hç trî cho ho¹t ®éng tµi chÝnh, tiÒn tÖ - Activities auxiliary to monetary and financial 6 18 43 48 95 129 intermediation Ho¹t ®éng khoa häc vμ c«ng nghÖ Science and technology activities 6 18 16 24 33 54 Kinh doanh tμi s¶n vμ dÞch vô t− vÊn - Activities related to real estate business and consultancy 1375 4132 6173 8674 11050 15219 C¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn bÊt ®éng s¶n 200 578 873 1231 1717 2250 Activities related to real estate Cho thuª m¸y mãc thiÕt bÞ, ®å dïng c¸ nh©n vµ gia ®×nh - Renting of machinery and equipment, renting 40 132 204 252 391 530 of household goods C¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn m¸y tÝnh 89 413 640 958 1223 1624 Computer and related activities C¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c 1046 3009 4456 6233 7719 10815 Other business activities Gi¸o dôc vμ ®μo t¹o - Education and training 77 187 296 393 785 721 Y tÕ vμ ho¹t ®éng cøu trî x· héi Health and social work 25 90 137 206 256 344 V¨n ho¸ vμ thÓ thao - Culture and sport activities 120 222 268 397 491 584 Ho¹t ®éng phôc vô c¸ nh©n vμ céng ®ång Personal and public service activities 173 328 463 595 670 878 Thu dän vËt th¶i vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn vÖ sinh c«ng céng - Collecting waste, improving public sanitary 86 159 226 254 190 326 Ho¹t ®éng dÞch vô kh¸c - Other service activities 87 169 237 341 480 552 Ho¹t ®éng lμm thuª c«ng viÖc gia ®×nh trong hé t− nh©n Private households with employed persons 8 3 Doanh nghiÖp vµ c¬ së SXKD c¸ thÓ - Enterprise and individual business est. 127
 12. 62 Sè doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m ph©n theo ®Þa ph−¬ng Number of acting enterprises as of annual 31 Dec. by province Doanh nghiÖp - Enterprise 2000 2003 2004 2005 2006 2007 42288 72012 91756 112950 131318 155771 C¶ n−íc - Whole country §ång b»ng s«ng Hång - Red River Delta 9356 20364 26380 31965 37514 43707 Hµ Néi 4691 11813 15068 18214 21739 24823 Hµ T©y 644 1013 1260 1524 1703 2158 VÜnh Phóc 238 534 709 815 1009 1191 B¾c Ninh 363 718 887 1120 1273 1525 Qu¶ng Ninh 472 907 1202 1455 1547 1655 H¶i D−¬ng 507 778 1123 1480 1766 2119 H¶i Phßng 1089 1904 2625 3143 3730 4496 H−ng Yªn 224 401 552 719 809 1080 Th¸i B×nh 339 706 857 992 1029 1270 Hµ Nam 134 358 439 546 642 753 Nam §Þnh 404 777 990 1159 1368 1700 Ninh B×nh 251 455 668 798 899 937 Trung du vμ miÒn nói phÝa B¾c Northern midlands and moutain areas 1988 4305 6038 7175 7802 9153 Hµ Giang 104 242 271 251 247 314 Cao B»ng 115 200 263 306 375 465 B¾c K¹n 52 197 243 290 329 326 Tuyªn Quang 96 262 299 337 377 429 Lµo Cai 177 446 525 638 647 693 Yªn B¸i 168 290 360 417 491 605 Th¸i Nguyªn 211 574 802 872 917 1157 L¹ng S¬n 167 281 334 534 567 614 B¾c Giang 175 384 907 1027 1112 1308 Phó Thä 341 638 990 1165 1286 1460 §iÖn Biªn 203 251 271 295 327 114 Lai Ch©u 72 129 183 202 283 S¬n La 130 219 274 333 369 450 Hßa B×nh 138 297 390 551 588 722 B¾c Trung Bé vμ duyªn h¶i miÒn Trung North Central area and Central coastal area 6767 10318 12658 16223 19344 23476 Thanh Hãa 464 935 1191 1766 2256 2698 NghÖ An 560 1195 1429 1901 2018 2754 Hµ TÜnh 222 404 549 868 1086 1211 Qu¶ng B×nh 273 581 750 966 1079 1253 Qu¶ng TrÞ 237 427 481 561 670 800 Thõa Thiªn - HuÕ 498 826 973 1150 1357 1769 128 Doanh nghiÖp vµ c¬ së SXKD c¸ thÓ - Enterprise and individual business est.
 13. 62 (TiÕp theo) Sè doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m ph©n theo ®Þa ph−¬ng (Cont.) Number of acting enterprises as of annual 31 Dec. by province Doanh nghiÖp - Enterprise 2000 2003 2004 2005 2006 2007 §µ N½ng 915 1645 1938 2621 3271 4030 Qu¶ng Nam 352 554 634 774 904 1212 Qu¶ng Ng·i 287 468 671 782 972 1087 B×nh §Þnh 460 854 1040 1263 1601 1940 Phó Yªn 403 377 482 571 672 750 Kh¸nh Hßa 884 1210 1497 1809 2143 2483 Ninh ThuËn 179 265 333 390 410 429 B×nh ThuËn 1033 577 690 801 905 1060 T©y Nguyªn - Central Highlands 1827 2315 2880 3564 4039 4597 Kon Tum 140 214 253 324 369 490 Gia Lai 392 560 673 805 839 799 §¾k L¾k 833 1069 1227 1516 672 605 §¾k N«ng 159 227 318 360 90 L©m §ång 690 779 962 1139 1286 1432 §«ng Nam Bé - South East 12329 23475 30843 39601 47130 57022 B×nh Ph−íc 248 425 475 520 641 821 T©y Ninh 412 664 724 860 1037 1207 B×nh D−¬ng 1046 1963 2359 2918 3596 4382 §ång Nai 1349 2013 2436 2820 3537 4091 Bµ RÞa - Vòng Tµu 650 1040 1122 1191 1464 1452 TP. Hå ChÝ Minh 8624 17370 23727 31292 36855 45069 §ång b»ng s«ng Cöu Long - Mekong River Delta 9837 11032 12757 14258 15325 17652 Long An 612 947 1131 1260 1618 1988 TiÒn Giang 1180 1391 1494 1628 1733 2001 BÕn Tre 1033 909 967 1044 1019 1214 Trµ Vinh 427 385 446 509 599 647 VÜnh Long 649 755 836 916 945 1056 §ång Th¸p 853 795 968 990 1005 1097 An Giang 1043 1004 1142 1255 1254 1402 Kiªn Giang 1541 1458 1761 1981 2155 2472 CÇn Th¬ 1002 1297 1662 1900 2078 831 HËu Giang 338 391 422 469 275 Sãc Tr¨ng 548 656 740 850 774 1025 B¹c Liªu 448 560 548 621 661 701 Cµ Mau 672 895 1089 1151 1240 1502 Kh«ng x¸c ®Þnh - Nec. 184 203 200 164 164 164 Doanh nghiÖp vµ c¬ së SXKD c¸ thÓ - Enterprise and individual business est. 129
 14. 63 Tæng sè lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m ph©n theo lo¹i h×nh doanh nghiÖp Number of employees in enterprises as of annual 31 Dec. by types of enterprise 2000 2004 2005 2006 2007 Ng−êi - Person 3536998 5770671 6237396 6715166 7382160 Tæng sè - Total Doanh nghiÖp Nhμ n−íc - State owned enterprise 2088531 2250372 2037660 1899937 1763117 Trung −¬ng - Central 1301210 1517861 1432459 1373304 1299149 §Þa ph−¬ng - Local 787321 732511 605201 526633 463968 Doanh nghiÖp ngoμi Nhμ n−íc - Non-state enterprise 1040902 2475448 2979120 3369855 3933182 TËp thÓ - Collective 182280 157831 160064 149236 149475 T− nh©n - Private 236253 431912 481392 499176 513390 C«ng ty hîp danh - Collective name 113 445 490 489 622 C«ng ty TNHH - Limited Co. 516796 1393713 1594785 1739766 1940125 C«ng ty cæ phÇn cã vèn Nhµ n−íc 61872 184050 280776 367498 434564 Joint stock Co. having capital of State C«ng ty cæ phÇn kh«ng cã vèn Nhµ n−íc 43588 307497 461613 613690 895006 Joint stock Co. without capital of State Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi Foreign investment enterprise 407565 1044851 1220616 1445374 1685861 DN 100% vèn n−íc ngoµi - 100% foreign capital 285975 865175 1028466 1237049 1458595 DN liªn doanh víi n−íc ngoµi - Joint venture 121590 179676 192150 208325 227266 C¬ cÊu - Structure (%) Tæng sè - Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Doanh nghiÖp Nhμ n−íc - State owned enterprise 59,05 38,99 32,67 28,29 23,88 Trung −¬ng - Central 36,79 26,30 22,97 20,45 17,60 §Þa ph−¬ng - Local 22,26 12,69 9,70 7,84 6,28 Doanh nghiÖp ngoμi Nhμ n−íc - Non-state enterprise 29,42 42,90 47,76 50,19 53,28 TËp thÓ - Collective 5,15 2,74 2,57 2,22 2,02 T− nh©n - Private 6,68 7,48 7,72 7,44 6,95 C«ng ty hîp danh - Collective name 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 C«ng ty TNHH - Limited Co. 14,61 24,15 25,57 25,91 26,28 C«ng ty cæ phÇn cã vèn Nhµ n−íc 1,75 3,19 4,50 5,47 5,89 Joint stock Co. having capital of State C«ng ty cæ phÇn kh«ng cã vèn Nhµ n−íc 1,23 5,33 7,40 9,14 12,13 Joint stock Co. without capital of State Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi Foreign investment enterprise 11,53 18,11 19,57 21,52 22,84 DN 100% vèn n−íc ngoµi - 100% foreign capital 8,09 14,99 16,49 18,42 19,76 DN liªn doanh víi n−íc ngoµi - Joint venture 3,44 3,12 3,08 3,10 3,08 130 Doanh nghiÖp vµ c¬ së SXKD c¸ thÓ - Enterprise and individual business est.
 15. 64 Tæng sè lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m ph©n theo ngµnh kinh tÕ Number of employees in enterprises as of annual 31 Dec. by kinds of economic activity Ng−êi - Person 2000 2003 2004 2005 2006 2007 Tæng sè - Total 3536998 5175092 5770671 6237396 6715166 7382160 N«ng nghiÖp vμ l©m nghiÖp Agriculture and forestry 230001 220221 223458 227577 225893 222060 N«ng nghiÖp vµ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô cã liªn quan 201884 195532 201433 206858 207552 204981 Agriculture and related service activities L©m nghiÖp vµ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô cã liªn quan 28117 24689 22025 20719 18341 17079 Forestry and related service activities Thuû s¶n - Fishing 37253 31911 32653 31505 30469 31273 C«ng nghiÖp khai th¸c má - Mining and quarrying 153294 162736 165746 175220 180155 186673 Khai th¸c than cøng, than non vµ than bïn 71955 79256 79728 93813 98919 101451 Mining of hard, coal lignite and peat Khai th¸c dÇu th« vµ khÝ tù nhiªn 6810 6842 7953 8589 8242 8610 Extraction of crude petroleum and natural gas Khai th¸c quÆng kim lo¹i - Mining of iron ores 6667 9522 11742 11953 13797 15972 Khai th¸c ®¸ vµ khai th¸c c¸c má kh¸c 67862 67116 66323 60865 59197 60640 Quarrying of stone sand and clay C«ng nghiÖp chÕ biÕn - Manufacturing 1597431 2557404 2893080 3099386 3401627 3773533 S¶n xuÊt thùc phÈm vµ ®å uèng 267924 377765 410016 427775 439682 463913 Producing food and beverage S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm thuèc l¸, thuèc lµo 12156 14232 14544 14598 14132 13721 Manufacture of tobacco products DÖt - Textile 122759 165438 168196 188365 203829 195139 S¶n xuÊt trang phôc, thuéc da vµ nhuém da l«ng thó - Manufacture of wearing apparel dressing and 231948 436342 498226 511278 585414 706093 dyeing of fur Thuéc vµ s¬ chÕ da; s¶n xuÊt va li, tói x¸ch vµ yªn ®Öm - Tanning, dressing of leather and manufacture of 296638 472000 517882 550851 581731 615086 luggage handbags ChÕ biÕn gç vµ s¶n xuÊt s¶n phÈm tõ gç, tre, nøa, r¬m, r¹ - Wood processing, manufacturing product 63203 89661 108624 113979 112440 124477 made from bamboo S¶n xuÊt giÊy vµ s¶n phÈm tõ giÊy 36553 52624 60975 69887 70174 78723 Manufacture of pulp paper and paperboard Doanh nghiÖp vµ c¬ së SXKD c¸ thÓ - Enterprise and individual business est. 131
 16. 64 (TiÕp theo) Tæng sè lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m ph©n theo ngµnh kinh tÕ (Cont.) Number of employees in enterprises as of annual 31 Dec. by kinds of economic activity Ng−êi - Person 2000 2003 2004 2005 2006 2007 XuÊt b¶n, in vµ sao b¶n ghi - Publishing, printing 22838 33462 40218 44563 48385 52239 and reproduction of recorded media S¶n xuÊt than cèc, s¶n phÈm dÇu má tinh chÕ vµ s¶n xuÊt nhiªn liÖu h¹t nh©n - Manufacture of 805 830 1040 1232 3861 1443 coke, refined petroleum and nuclear fuel S¶n xuÊt ho¸ chÊt vµ c¸c s¶n phÈm ho¸ chÊt 65370 79910 87501 89217 98583 103884 Manufacture of chemicals and chemical products S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tõ cao su vµ plastic 51223 90351 107697 114298 128011 149449 Manufacture of rubber and plastic products S¶n xuÊt SP tõ chÊt kho¸ng phi kim lo¹i kh¸c 127770 197686 216861 220001 228115 242052 Manufacture of other non-metallic mineral products S¶n xuÊt kim lo¹i - Manufacture of metal 28499 37216 39713 42957 45462 52358 S¶n xuÊt c¸c SP tõ kim lo¹i 50769 89672 114735 130016 149781 176093 Manufacture of metal products S¶n xuÊt m¸y mãc, thiÕt bÞ ch−a ®−îc ph©n vµo ®©u 31094 49499 54668 54331 59023 64469 Manufacture of machine and other equipment nec. S¶n xuÊt thiÕt bÞ v¨n phßng vµ m¸y tÝnh Manufacture of office accounting and computing 3083 4549 6023 11179 16191 20337 machinery S¶n xuÊt m¸y mãc vµ thiÕt bÞ ®iÖn - Manufacture of 39280 63133 66392 80017 98023 109798 engines and other electrical equipment S¶n xuÊt radio, ti vi vµ thiÕt bÞ truyÒn th«ng Manufacture of radio, television and communicative 16660 24849 30102 35292 40900 58677 equipment SX dông cô y tÕ, dông cô chÝnh x¸c, dông cô quang häc vµ ®ång hå - Manufacture of medical instrument, 6842 11570 12999 11313 13868 16778 accurate instruments, optical instrument and clock S¶n xuÊt xe cã ®éng c¬, r¬-moãc 15601 29140 34217 36801 42489 44798 Manufacture of motor vehicles and trailers S¶n xuÊt ph−¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c 40222 70249 82168 89882 99386 125232 Manufacture of other transport S¶n xuÊt gi−êng, tñ, bµn, ghÕ vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c - Manufacture of furniture and other products 65895 166572 219315 260235 320147 356500 T¸i chÕ - Recycling 299 654 968 1319 2000 2274 132 Doanh nghiÖp vµ c¬ së SXKD c¸ thÓ - Enterprise and individual business est.
 17. 64 (TiÕp theo) Tæng sè lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m ph©n theo ngµnh kinh tÕ (Cont.) Number of employees in enterprises as of annual 31 Dec. by kinds of economic activity Ng−êi - Person 2000 2003 2004 2005 2006 2007 S¶n xuÊt vμ ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt vμ n−íc Electricity, gas and water supply 72016 86839 102962 109879 129259 130473 SX vµ ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt vµ h¬i n−íc 57002 67491 81730 87455 104617 104717 Production and distribution of electricity, gas, steam Khai th¸c, läc vµ ph©n phèi n−íc 15014 19348 21232 22424 24642 25756 Collection, purification and distribution of water X©y dùng - Construction 529351 861791 939186 1005981 996720 1079267 Th−¬ng nghiÖp, söa ch÷a xe cã ®éng c¬, söa ch÷a ®å dïng gia ®×nh - Trade, repair of motor vehicles and household goods 368897 503672 575567 657408 735115 808667 B¸n, b¶o d−ìng vµ söa ch÷a xe cã ®éng c¬ vµ m« t« - Sale maintenance and repair of motor 43861 67017 82631 96834 89386 113584 vehicles and motorcycles B¸n bu«n vµ ®¹i lý (Trõ xe cã ®éng c¬) Wholesale trade and contract basis (Except of 239335 338658 383884 431956 490122 515115 motor vehicles) B¸n lÎ, söa ch÷a ®å dïng c¸ nh©n vµ gia ®×nh Retail, repair of clothing footwear and household 85701 97997 109052 128618 155607 179968 goods Kh¸ch s¹n vμ nhμ hμng - Hotels and restaurants 61086 87123 97441 111040 117843 141104 VËn t¶i, kho b·i vμ th«ng tin liªn l¹c Transport, storage and communications 327911 408247 426750 431061 455358 481515 VËn t¶i ®−êng bé vµ ®−êng èng 122294 161873 168486 155644 169106 184236 Land transport and transport via pipelines VËn t¶i ®−êng thuû - Water transport 41398 44375 45682 44961 49959 55361 VËn t¶i hµng kh«ng - Air transport 14254 8011 8530 9318 9347 9415 C¸c ho¹t ®éng phô trî vËn t¶i vµ ho¹t ®éng cña tæ chøc du lÞch - Supporting transport activities and 54554 88345 92446 99054 101729 114750 activities of travel agencies B−u chÝnh vµ viÔn th«ng 95411 105643 111606 122084 125217 117753 Post and telecommunications Tμi chÝnh, tÝn dông - Financial intermediation 64089 84406 99580 113724 122407 148466 Trung gian tµi chÝnh (Trõ b¶o hiÓm vµ trî cÊp h−u trÝ) - Financial intermediation (Except 58864 75050 83916 94176 106715 129543 insurance and pension funding) Doanh nghiÖp vµ c¬ së SXKD c¸ thÓ - Enterprise and individual business est. 133
 18. 64 (TiÕp theo) Tæng sè lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m ph©n theo ngµnh kinh tÕ (Cont.) Number of employees in enterprises as of annual 31 Dec. by kinds of economic activity Ng−êi - Person 2000 2003 2004 2005 2006 2007 B¶o hiÓm vµ trî cÊp h−u trÝ (Trõ b¶o ®¶m x· héi b¾t buéc) - Insurance and pension funding (Except 5137 8809 14886 18588 14098 13542 compulsory social security) C¸c ho¹t ®éng hç trî cho ho¹t ®éng tµi chÝnh, tiÒn tÖ - Activities auxiliary to monetary and 88 547 778 960 1594 5381 financial intermediation Ho¹t ®éng khoa häc vμ c«ng nghÖ Science and technology activities 132 296 570 857 783 1236 Kinh doanh tμi s¶n vμ dÞch vô t− vÊn Activities related to real estate business and consultancy 58692 115145 148652 196338 231187 280633 C¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn bÊt ®éng s¶n 11308 17098 22611 33117 31383 40781 Activities related to real estate Cho thuª m¸y mãc, thiÕt bÞ, ®å dïng c¸ nh©n vµ gia ®×nh - Renting of machinery and equipment, 501 1588 2261 3053 4859 6148 renting of household goods C¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn m¸y tÝnh 1781 6719 9972 14668 19131 23519 Computer and related activities C¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c 45102 89740 113808 145500 175814 210185 Other business activities Gi¸o dôc vμ ®μo t¹o - Education and training 1808 2834 4637 7568 12123 14854 Y tÕ vμ ho¹t ®éng cøu trî x· héi Health and social work 1857 3604 5320 7240 8417 10606 V¨n ho¸ vμ thÓ thao - Culture and sport activities 12562 14646 17557 19768 21986 24492 Ho¹t ®éng phôc vô c¸ nh©n vμ céng ®ång Personal and public service activities 20618 34217 37512 42844 45771 47288 Thu dän vËt th¶i vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn vÖ sinh c«ng céng - Collecting waste, improving public 17995 30635 33096 36339 35125 38763 sanitary Ho¹t ®éng dÞch vô kh¸c - Other service activities 2623 3582 4416 6505 10646 8525 Ho¹t ®éng lμm thuª c«ng viÖc gia ®×nh trong hé t− nh©n Private households with employed persons 53 20 134 Doanh nghiÖp vµ c¬ së SXKD c¸ thÓ - Enterprise and individual business est.
 19. 65 Tæng sè lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m ph©n theo ®Þa ph−¬ng Number of employees in enterprises as of annual 31 Dec. by province Ng−êi - Person 2000 2003 2004 2005 2006 2007 3536998 5175092 5770671 6237396 6715166 7382160 C¶ n−íc - Whole country §ång b»ng s«ng Hång - Red River Delta 963720 1429850 1597790 1728579 1878128 2074659 Hµ Néi 448507 690346 778421 835985 886913 944569 Hµ T©y 44372 61004 72641 76356 80157 87739 VÜnh Phóc 16113 30614 36227 46265 60399 73120 B¾c Ninh 24400 40947 44445 51439 59287 70420 Qu¶ng Ninh 106709 127691 140290 157542 160198 169762 H¶i D−¬ng 42577 61723 71736 83269 96543 120299 H¶i Phßng 139157 214243 219225 222539 237731 264170 H−ng Yªn 16946 44302 51496 59120 67197 80888 Th¸i B×nh 28731 49589 62150 60689 68030 71074 Hµ Nam 12371 18531 19886 22557 28685 34438 Nam §Þnh 63827 58115 63337 70690 86043 104043 Ninh B×nh 20010 32745 37936 42128 46945 54137 Trung du vμ miÒn nói phÝa B¾c Northern midlands and moutain areas 198160 286057 310891 314231 330013 377345 Hµ Giang 9135 16539 17419 12743 11374 14425 Cao B»ng 10530 15490 16558 16581 17154 15858 B¾c K¹n 2860 6758 7411 6706 7868 7930 Tuyªn Quang 11066 14700 14137 14390 15962 16531 Lµo Cai 14688 22193 23977 27333 27696 29092 Yªn B¸i 16022 20508 21610 21623 22011 24163 Th¸i Nguyªn 34143 45508 47232 47765 49497 59919 L¹ng S¬n 9227 13330 13307 12905 14452 15460 B¾c Giang 14148 24874 31293 35235 37783 45690 Phó Thä 47680 60220 66592 63264 68316 83152 §iÖn Biªn 11992 12413 12333 11601 14352 7627 Lai Ch©u 3307 4338 5619 6045 7294 S¬n La 10072 14300 14663 17132 17373 19748 Hßa B×nh 10962 16338 19941 20602 22881 23731 B¾c Trung Bé vμ duyªn h¶i miÒn Trung North Central area and Central coastal area 457949 643046 692392 728980 769508 851981 Thanh Hãa 53941 77063 79769 91384 99308 105307 NghÖ An 51260 65998 69344 71074 72484 84523 Hµ TÜnh 15062 19785 22215 25634 28606 30953 Qu¶ng B×nh 18052 29775 30149 30683 30121 31776 Qu¶ng TrÞ 13169 18324 18535 19328 20226 21976 Thõa Thiªn - HuÕ 29411 41747 40188 39026 40814 47918 Doanh nghiÖp vµ c¬ së SXKD c¸ thÓ - Enterprise and individual business est. 135
 20. 65 (TiÕp theo) Tæng sè lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m ph©n theo ®Þa ph−¬ng (Cont.) Number of employees in enterprises as of annual 31 Dec. by province Ng−êi - Person 2000 2003 2004 2005 2006 2007 §µ N½ng 81809 118925 122986 126443 129828 143885 Qu¶ng Nam 23913 38241 39939 42904 52305 63849 Qu¶ng Ng·i 20694 24258 26265 25822 26024 32655 B×nh §Þnh 51358 72019 88611 88107 95558 101746 Phó Yªn 16654 23950 28033 33726 34344 36382 Kh¸nh Hßa 49916 75046 84026 90822 95089 99588 Ninh ThuËn 8931 12555 13328 13191 12273 14139 B×nh ThuËn 23779 25360 29004 30836 32528 37284 T©y Nguyªn - Central Highlands 121747 146034 165269 166884 174873 187231 Kon Tum 10168 14972 17572 17238 18787 20317 Gia Lai 41925 43747 54484 44816 47883 53590 §¾k L¾k 56292 56553 63309 64915 64730 48451 §¾k N«ng 7239 7733 10026 3541 5004 L©m §ång 21203 27482 31656 34282 35555 38568 §«ng Nam Bé - South East 1214605 1941480 2229939 2478874 2674979 2946923 B×nh Ph−íc 28021 36342 39967 38079 42267 46612 T©y Ninh 26150 38660 44139 51322 59018 67183 B×nh D−¬ng 146229 322399 383785 438672 525808 609341 §ång Nai 174555 280711 325796 374271 423838 468938 Bµ RÞa - Vòng Tµu 50728 76271 78952 79688 83016 90083 TP. Hå ChÝ Minh 788922 1187097 1357300 1496842 1541032 1664766 §ång b»ng s«ng Cöu Long - Mekong River Delta 244366 340106 375533 414865 463762 517012 Long An 35670 59455 65308 75360 93693 104580 TiÒn Giang 28326 39646 43142 46345 49824 53445 BÕn Tre 14610 18024 18901 20021 21040 26515 Trµ Vinh 6839 10758 11611 11990 16220 21501 VÜnh Long 14920 21655 23546 26931 31411 35771 §ång Th¸p 12608 18336 21543 23935 26837 32416 An Giang 20401 32216 34970 37884 42603 44539 Kiªn Giang 29760 32080 37501 40001 42421 44508 CÇn Th¬ 43847 49848 56393 68225 74790 37744 HËu Giang 8073 10229 10097 10518 12390 Sãc Tr¨ng 13964 21939 25082 27713 22529 26841 B¹c Liªu 8588 9531 10359 10758 10511 9891 Cµ Mau 20936 24546 23493 27437 27930 29825 Kh«ng x¸c ®Þnh - Nec. 336451 388519 398857 404983 423903 427009 136 Doanh nghiÖp vµ c¬ së SXKD c¸ thÓ - Enterprise and individual business est.
Đồng bộ tài khoản