Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Giai thoại và truyền thuyết võ lâm

Chia sẻ: Minh Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

594
lượt xem
130
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong rừng văn biển võ, có biết bao nhiêu là truyền thuyết và huyền thoại, kể sao cho xiết. Trong phạm trù nghiên cứu tìm hiểu một số dữ kiện liên quan đến võ học cổ điển chúng ta hãy cùng tiêu dao với một vài truyền thuyết và giai thoại võ lâm điển hình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giai thoại và truyền thuyết võ lâm

  1. Giai thoaïi vaø truyeàn thuyeát voõ laâm 1 Nguyeãn Laâm www.vietkiem.com GIAI THOAÏ I VAØ TRUYEÀ N THUYEÁ T VOÕ LAÂ M Voõ Sö Nguyeãn Laâm1 Trong röøng vaên bieån voõ, coù bieát bao nhieâu laø truyeàn thuyeát vaø huyeàn thoaïi, keå sao cho xieát. Trong phaïm truø nghieân cöùu tìm hieåu moät soá döõ kieän lieân quan ñeán voõ hoïc coå ñieån chuùng ta haõy cuøng tieâu dao vôùi moät vaøi truyeàn thuyeát vaø giai thoaïi voõ laâm ñieån hình, coù tính caùch “truyeàn kyø maïn luïc” sau ñaây... Mong sao chuùng ta coù theå “mua vui cuõng ñöôïc moät vaøi troáng canh” trong nhöõng ngaøy xuaân... THIEÁU LAÂM - ÑAÏT MA SÖ TOÅ Xöa nay, ngöôøi ta vaãn thöôøng coi moân voõ Thieáu Laâm laø ngoâi sao Baéc ñaåu treân baàu trôøi voõ thuaät vaø ít ai khoâng moät laàn nghe bieát phöông danh Boà Ñeà Ñaït Ma Sö Toå, ngöôøi khai saùng moân voõ noåi tieáng laâu ñôøi naøy. Hieän nay trong caùc danh lam coå töï vaø moät soá voõ ñöôøng, voõ quaùn, chuùng ta coøn thaáy hình töôïng baát huû cuûa moät sieâu nhaân vôùi voõ coâng thöôïng thöøa vaøo haøng sieâu phaøm nhaäp thaùnh: Ñaït Ma Sö Toå ñang thi trieån khinh coâng tuyeät ñænh vöôït soâng Döông Töû teân moät caønh truùc. Theá nhöng tieåu söû, lai lòch cuûa Toå Sö thì ít ai bieát roõ. Truyeàn thuyeát vaãn chæ laø… truyeàn thuyeát! Tö lieäu trong caùc taøng thö vaên khoá coù nhieàu choã coøn mô hoà vaø khoâng nhaát quaùn: “Lòch söû truyeàn thoáng cuõng khoâng minh hoïa roõ chi tieát thaân theá vaø cuoäc ñôøi ngaøi (Ñaït Ma) thaäm chí coù taøi lieäu ban ñaàu coøn laàm Ñaït Ma laø ngöôøi Ba Tö”(R. Smith). Tuy nhieân keát hôïp tham khaûo tö lieäu cuûa P. Lanbando (vieän daãn theo Baùch Khoa Toaøn Thö) “Le Who is who des Arts Martiaux” vaø “Voõ Thuaät Tuøng Thö” cuûa Ni Sö Quaûng Töø ñôøi Thanh thì Boà Ñeà Ñaït Ma (Bodhi Dharma) laø hoaøng töû thöù ba, con vua Sugandha nöôùc Thieân Truùc, ñoà ñeä chaân truyeàn cuûa Toá Sö Thieàn Toâng ñôøi thöù 27 Baùt Nhaõ Ña La (Prajnatara), sau Ñaït Ma trôû thaønh toå sö ñôøi 28 Phaät Giaùo AÁn Ñoä. 1 chöôûng moân KIENANDO Kung Fu Vieät Nam
  2. Giai thoaïi vaø truyeàn thuyeát voõ laâm 2 Nguyeãn Laâm www.vietkiem.com Vaøo khoaûng naêm 527 (?) sau Coâng nguyeân, Boà Ñeà Ñaït Ma vaân du ñeán Trung Nguyeân (nöôùc Taøu) ñeå hoaèng döông Phaät Phaùp. Sau khi trieàu kieán Löông Vuõ Ñeá (502-556 sau CN), ngaøi ñi veà höôùng Baéc, vöôït soâng Döông Töû ñeán moät nôi u tòch ñaày Baùch lyù xum xueâ vaø nhöõng raëng tre xanh ngaét moät maøu beân daûi sôn kheâ thanh tònh ñeå tu luyeän. Nôi ñaây chính laø Thieáu Laâm Töï nuùi Trung sôn thuoäc tænh Haø Nam ngaøy nay. ÔÛ chuøa Thieáu Laâm, Boà Ñeà Laïc Ma vöøa phaùt huy phaät giaùo vöøa saùng taùc nhieàu chieâu thöùc, baøi baûn voõ coâng traùc tuyeät coøn toàn taïi tôùi ngaøy nay, ñaùng keå laø Thaäp Baùt La Haùn Thuû, Taåy Tuûy Kinh vaø Dòch Caên Kinh. Caùc pho voõ coâng naøy khoâng chæ lôïi haïi veà maët voõ thuaät maø coøn raát höõu ích trong laõnh vöïc phoøng ngöøa ñieàu trò beänh taät vaø mang maøu saét trieát hoïc, toân giaùo (ñaïo Phaät). Theo truyeàn thuyeát, phöông phaùp reøn luyeän cuûa Ñaït Ma Sö toå quaû thaät hy höõu, taïo ra kyø tích “Cöûu Nieân Dieän Bích”, quay maët vaøo töôøng tham thieàn nhaäp ñònh 9 naêm tröôøng, gaït tröø taïp nieäm, loaïi boû “Thaát Tình Luïc Duïc”, Trí tueä trôû neân minh maãn phi phaøm ñeán noãi ngaøi nghe ñöôïc caû “Tieáng noùi” cuûa loaøi kieán. Luùc ñaàu chöa ñaït coâng phu toät ñænh, ngaøi cuõng bò buoàn nguû quaáy nhieãu, ñoâi mi nhieàu luùc suïp xuoáng khoâng cheá ngöï ñöôïc. Böïc mình, ngaøi caét mi maét quaêng xuoáng ñaát. Chaúng bao laâu, töø khoaûnh ñaát aáy boãng ñaâm choài naåy loäc, moïc leân moät luøm caây, caønh laù xanh töôi, Phaùt trieån nhanh nhôø nöôùc maét ngaøi chaûy xuoáng. Buùp nuï vaø laù loaøi caây laï naøy laø nguoàn thöïc phaåm duy nhaát cho Toå Sö trong suoát thôøi gian nhaäp ñònh. Taêng chuùng sau ñoù cuõng duøng thöù laù kyø dieäu naøy laøm thöùc uoáng giaûi khaùt cho tinh thaàn saûng khoaùi, khaéc phuïc côn buoàn nguû luùc tuïng kinh hay luyeän voõ. Ñoù chính laø caây traø veà sau, khoaûng naêm moät 1200 sau CN, moät vò hoøa thöôïng ñem gioáng traø naøy qua Nhaät. Hieän nay traø vaãn coøn ñöôïc nhieàu ngöôøi treân traùi ñaát öa duøng. THAÙI CÖÏC QUYEÀN - TRÖÔNG TAM PHONG Töông truyeàn lai lòch Tröông Tam Phong Ñaïo tröôûng ñöôïc ghi nhaän trong coå thö Trung Hoa laø caên cöù vaøo nhöõng doøng chöõ khaéc treân bia moä cuûa caùc thaân quyeán vaø baèng höõu cuûa oâng thuôû aáy. Tröông Chaân Nhaân soáng raát laâu treân Voõ Ñang sôn ñeá luyeän kieám, luyeän khí vaø luyeän ñôn (tieâu ñôn, thuoác tröôøng sinh) nhö moät ñòa tieân, thoï ñeán 140 tuoåi. Tröông Tam Phong coù töôùng maïo dò kyø, hình dong coå quaùi, toùc daøi nhö suoái, raâu
  3. Giai thoaïi vaø truyeàn thuyeát voõ laâm 3 Nguyeãn Laâm www.vietkiem.com raäm xoàm xoaøm nhö kyø laân, maët ñoû tía nhö quaû taùo, moâi thaém töïa thoa son, phuïc söùc xueành xoaøng, ñaàu luoân ñoäi noùn tre ñan. Laø moät kyø nhaân dò töôùng, Tröông Tieân sinh söùc aên khoûe nhö coïp nhöng laïi coù taøi nhòn aên laâu ngaøy maø vaãn coù theå vaùc buïng ñoùi böôùc nhanh nhö gioù cuoán maây troâi caû traêm ngaøy khoâng meät moûi. Theo taøi lieäu khaùc, Ñaïo sö hoï Tröông luùc thieáu thôøi teân laø Tröông Quaân Baûo nguyeân laø Thieáu Laâm moân haï, theo haàu sö phuï laø Giaùc Vieãn hoøa thöôïng ôû Taøng kinh caùc trong chuøa Thieáu Laâm. Sau vì Giaùc Vieãn Ñaïi Sö phaïm moân quy, thaày troø löu laïc. Tröông Quaân Baûo löu laïc tôùi nuùi Voõ Ñang thuoäc ñòa phaän Haø Nam vaø Giang Taây ngaøy nay. Nhaân nôi tu luyeän laø ba choùp nuùi cao huøng vó, oâng laáy ngoaïi hieäu laø Tröông Tam Phong. Moät ngaøy noï ñang luyeän coâng treân ñænh nuùi, baát chôït Tam Phong söõng sôø tröôùc moät cuoäc töû chieán long trôøi lôõ ñaát cuûa hai quaùi vaät khoång loà. Moät beân laø maõng xaø vöông to daøi khuûng khieáp, moät beân laø ñaïi baøng chuùa cao lôùn dò thöôøng, moùng vuoát beùn nhoïn hôn ñao thöông, saûi caùnh che rôïp caû moät khoaûng khoâng gian roäng lôùn. Kình phong töø ñoâi caùnh phaùt ra aøo aït laøm cho ñaù chaïy caùt bay muø mòt, laù caønh rôi laû taû. Ñaïi baøng coøn bieát söû duïng thaønh thaïo ñoâi chaân, boä vuoát nhö caâu lieâm vaø löôõi khai sôn ñòa phuû laø caùi moû to ñuøng, chaúng khaùc chi moät voõ só sieâu ñaúng. Ñoái saùch cuûa maõng xaø vöông quaû laø vi dieäu. Noù söû duïng söï nhu nhuyeãn tinh hoaït cuûa thaân mình, thöïc hieän ñoäng taùc uoán voøng uyeån chuyeån dieäu kyø, voâ hieäu hoùa caùc ñoøn saám seùt cuûa ñaïi kình ñòch ñeå sinh toàn. Töø ñaây, Tröông Tam Phong caûm ñöôïc tính hieäu quaû cuûa “AÂm nhu”coù theå khaéc cheá ñöôïc döông cöông, oâng ñem caùc chieâu thöùc caên baûn thieáu laâm coâng phu ra nghieân cöùu, chaét loïc, löôïc bôùt phaàn cöông ngaïnh caûi caùch thaønh nhu nhuyeån phoå theâm nhöõng ñieàu huyeàn dieäu cuûa kinh dòch vaø khi coäng vaøo, saùng taïo ra moân Thaùi Cöïc Quyeàn. Theo thuyeát naøy thì hình töôïng Tröông Tam Phong ñeïp trai hôn, saùch Taichichuan (Ohara) vieát: “Tröông Tam Phong veû ngöôøi khoâi vyõ, anh tuaán, daùng nhö ruøa, voùc nhö haïc, tai to maét saùng, trang phuïc bình dò maø trang nghieâm nhuoám maøu tieân phong ñaïo coát, duy boä raâu hôi coù veû phi phaøm, laõng töû.. ..”
  4. Giai thoaïi vaø truyeàn thuyeát voõ laâm 4 Nguyeãn Laâm www.vietkiem.com CHUYEÄN VEÀ NOÄI GIA VAØ NG OAÏI GIA Trong nhaân gian nhaát laø giôùi Voõ laâm thöôøng cho Thieáu Laâm thuoäc Ngoaïi gia vaø Thaùi Cöïc Quyeàn laø Noäi gia. Ngaøy nay Ngoaïi gia vaø Noäi gia laø hai tröôøng phaùi voõ hoïc ñænh cao vaãn coøn toàn taïi vaø phaùt trieån taïi nhieàu nôi treân theá giôùi. Trong quyeån “Voõ Ñang Quyeàn Thuaät Bí Quyeát” (Wutang Chuanshu mi-Chuch), moät nhaø nghieân cöùu voõ hoïc Trung Hoa khaúng ñònh theo thuû buùt cuûa Tröông Tam Phong(?) coù ñònh nghóa veà Noäi gia vaø Ngoaïi gia nhö sau: - Ngoaïi gia chuû veà ñieàu tuùc, khoå luyeän gaân xöông, kyõ naêng tieán thoaùi vaø cöông nhu hôïp nhaát. - Noäi gia chuù troïng luyeän cô baép, luyeän khí coâng nhöng giaûm thieåu phaàn taán coâng, thay baèng traïng thaùi tónh. Giai thoaïi veà hai tröôøng phaùi naøy nhieàu laém, trong phaïm vi goïn heïp cuûa baøi vieát, chuùng ta chæ neâu leân vaøi maãu chuyeän ñieån hình coù tính caùch nhö daãn chöùng, nhö minh hoïa cho caùi “öu vieät”, caùi “ñaëc tröng”, cuûa moãi tröôøng phaùi. “... Ngaøy xöa ôû Trung Hoa coù caùc cuoäc chôi “Ñaáu Dieàu” hay “Choïi Dieàu”, moät moân chôi daân gian co tính chaát Voõ thuaät vaø ñaáu trí. Muoán chieán thaéng, ngoaøi söùc maïnh vaø söï beàn deûo cuûa ñoâi tay, coøn phaûi coù chieán thuaät vaø kyõ xaûo. Kyõ xaûo ôû ñaây thöôøng laø caùch taåm nhöaï vaø raûi maûnh vuïn thuûy tinh leân daây dieàu ñeå taoï ñoä deûo vaø saéc beùn haàu cöùa ñöùt daây ñoái thuû. Ñieàu quan troïng nhaát laø phaûi bieát kyõ thuaät giöõ hoaëc chænh cho daây dieàu luoân ôû traïng thaùi “duøng” (chuøng) -nhu nhuyeån - ñeå coù khaû naêng cöùa ñöùt daây dieàu caêng thaúng - cöông ngaïnh- cuûa ñoái thuû. Töø chieán thuaät naøy saûn sinh ra quan nieäm “Dó nhu khaéc cöông” trong tröôøng phaùi Noäi gia (Thaùi cöïc, Hình yù, Baùt quaùi chöôûng..)” Caùc truyeàn thuyeát, giai thoaïi lieân quan ñeán Noäi gia khoâng nhöõng truyeàn tuïng trong daân gian maø coøn ñöôïc ñöa vaøo caùc tieåu thuyeát Voõ hieäp vaø Ñieän aûnh: trong tieåu thuyeát vaø phim voõ thuaät “ yû Thieân Ñoà Long kyù” ôû moät tình huoáng eùo le chaúng ñaëng ñöøng, Tröông Chaân Nhaân ñaõ vaän duïng coâng naêng oân nhu cuûa Thaùi cöïc chöôûng, voã nheï moät phaùch chöôûng vaøo ñaàu phaûn ñoà Toáng Thanh Thö (con trai Voõ Ñang ñaò ñeä töû Toáng Vieán Kieàu) laøm y hoàn lìa khoûi xaùc, khoâng kòp keâu moät tieáng.
  5. Giai thoaïi vaø truyeàn thuyeát voõ laâm 5 Nguyeãn Laâm www.vietkiem.com Veà Coâng phu thöôïng thöøa cuûa Ngoaïi gia quyeàn döôøng nhö coøn ñöôïc söï loâi cuoán say meâ hôn bôûi tính ñôn giaûn maø coù uy löïc vaø hieäu quaû cao cuûa noù: “.. . Thöôû aáy coù moät chaøng trai raát ñam meâ voõ thuaät, anh taäp voõ töø nhoû vôùi nhieàu thaày trong laøng. Döôøng nhö khoâng thoûa maõn vôùi nhöõng ñöôøng quyeàn ngoïn cöôùc sô ñaúng, anh ta raép taâm taàm sö hoïc ñaïo. Traûi qua bao thaùng ngaøy treøo ñeøo laën suoái, anh ñeán moät vuøng non xanh nöôùc bieác, caûnh vaät nhö choán thaàn tieân vaø gaëp ñöôïc moät theá ngoaïi cao nhaân. Anh baùi vò dò nhaân naøy laøm sö phuï. Dò nhaân chaúng noùi chaúng raèng, chæ ra leänh cho anh haøng ngaøy voø nhöõng taám laù hoaëc giaáy daày baèng hai baøn tay traàn cho thaønh nhöõng khoái troøn roài duøng loøng baøn tay chaø cho nhaün laùng. Roøng raõ suoát ba naêm daøi, chaøng thanh nieân chaúng thaáy mình ñöôïc truyeàn thuï moät tuyeät kyõ coâng phu naøo maø chæ nhö chòu cöïc hình beân caùc ñoáng giaáy khoång loà, heát boùp laïi voø, heát voø roài laïi boùp. Ñeán moät ngaøy kia, dò nhaân traàm traàm baûo: “ Con hoïc xong roài! “. Chaøng trai khoán khoå ruït reø: “ Thöa sö phuï con ñaõ laøm ñöôïc gì ñaâu, con chöa ñöôïc hoïc gì aï!” Sö phuï cöôøi bí aån: “ Thoâi, cöù veà ñi, roài con seõ thaáy!” Treân ñöôøng veà, chaøng trai loøng buoàn röôøi röôïi, thaàm xoùt xa cho 3 naêm trôøi hoaøi coâng voâ tích söï nhöng khoâng heà daùm oaùn haän thaày. Veà ñeán nhaø gaëp laïi ngöôøi em trai ñang moûi moøn troâng ngoùng. Hai anh em möøng möøng tuûi tuûi, cuøng nhau ñi taém, em nhôø anh kyø löng. Chaøng trai dòu daøng xoa nheï loøng baøn tay vaøo löng em. Thaät haõi huøng! Cuøng luùc vôi caùi xoa tay laø moät maûng da löng ngöôøi em rôi xuoáng! ...” Nhöõng ñieån tích, giai thoaïi veà voõ thuaät mang saéc thaùi Ngoaïi gia neâu nhuõng kyø tích sieâu phaøm xuaát chuùng voâ cuøng phong phuù: Chuyeän Voõ Toøng ñaû hoå Caûnh Döông cöông (Voõ Toøng ñaùnh coïp ñoài Caûnh Döông ), chuyeän caùc anh huøng hieäp só vaø cao taêng chuøa Thieáu laâm vôùi tuyeät kyõ Thieát Sa Chöôûng vaø Kun Cang ñaïi chæ löïc v.v.. . vaø coù leõ kyø tích vang doäi môùi nhaát cuûa thôøi ñaïi naøy coøn laéng ñoïng nhö moät baûn thôøi söï haøo huøng laø moät minh chöùng veà söùc maïnh thaàn kyø cuûa voõ coâng Ngoaïi gia: Sau khi ñaõ haï haøng loaït ñaïi cao thuû, haàu nhö trôû thaønh ngöôøi “Ñaû bieán thieân haï voâ ñòch thuû “ (ñaùnh khaép gaàm trôøi khoâng ai xöùng tay), Ñaïi sö Mas Oyama - Ngöôøi maïnh nhaát haønh tinh - vôùi ñoâi tay traàn ñaõ khuaát phuïc haøng chuïc con boø moäng coù troïng löôïng treân nöûa taán, tieâu bieåu nhaát laø “traän ñaáu theá kyû “ daøi 35 phuùt taïi laøng chaøi Tateyama naêm 1953. Traän soáng maùi giöõa ngöôøi vaø maõnh thuù
  6. Giai thoaïi vaø truyeàn thuyeát voõ laâm 6 Nguyeãn Laâm www.vietkiem.com ñöôïc keát thuùc baèng moät ñoøn Thieát chöôûng quyû khoác thaàn saàu leï nhö aùnh chôùp, maïnh nhö saám seùt: con vaät khoång loà naëng 625 kg roáng leân thaûm thieát laàn choùt roài guïc xuoáng, caëp söøng gaõy naùt tan taønh... Taøi lieäu tham khaûo: - Asian Fighting Arts - Le Who’s Who des Artmartiaux, K.Bushido - Taichichuan (Ohara) - Black Belt
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2