intTypePromotion=1
ADSENSE

Giảm nhập siêu bằng cách nào

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

38
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điểm sáng của hoạt động Xuất nhập khẩu trong 8 tháng năm 2010, là nhập siêu có dấu hiệu giảm dần. Tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng qua đạt 44,52 tỉ USd (tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2009) trong khi đó tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 52,68 tỉ USD (tăng 24,4% so với cùng kì) đưa tổng mức nhập siêu (thâm hụt thương mại) lên đến 8,16 tỉ USD, bằng 18,31% kim ngạch xuất khẩu. Theo ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cán cân thương mại năm 2010 có thể thâm hụt 10,1 tỉ USD. Song, nhập siêu của Việt Nam vẫn còn là vấn đề đáng lo ngại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giảm nhập siêu bằng cách nào

NGHIEN CUU - TRAO DOI<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> d m m i P w i n s m C A C H m o i<br /> M<br /> <br /> • AN BINH nhtf ndng san, nguyen lieu hoac Viet Nam d6 vap cac rao can<br /> hang hda tham dung lao dpng... thtfdng mai.<br /> cd gia tri thap. Ngtfdc lai, NK Thtfc trang cua ndn kinh te<br /> Diem sang cua hoat dong<br /> toan nhtfng san pham cd gia tri Viet Nam ke ttf khi hpi nhap<br /> XNK trong 8 thang nam 2010,<br /> cao nhtf may mdc, thiet bi, hang kinh te qud'c te den nay, mtfc dp<br /> la nhap sieu co dau hieu<br /> tieu dung cao cap... gia tang nhap sieu cua chung ta<br /> giam dan. Tong kim ngach XK<br /> 8 thang qua dat 44,52 ti USD De thay nha't la trong nam lien tuc tang.<br /> (tang 19,7% so vdi cung ki 2009, trong 12 san pham cd kim Theo TS. Nguyen Ngpc Bao.<br /> nam 2009) trong khi do tdng ngach XK tren 1 ty USD, cd tdi Vu trtfdng Vu chinh sach tidn te<br /> kim ngach NK dat 52,68 ti 5 mat hang ndng nghiep (thuy (NHNN), nhap sieu lien tuc tang<br /> USD (tang 24,4% so vdi cung san, gao, gd, ca phe, cao su)... la do ben canh nhtfng nguyen<br /> ki) dua tdng mdc nhap sieu Trong luc dd, hang NK chu yeu vat lieu may mdc thie't bi phuc<br /> (tham hut thddng mai) len la thie't bi may mdc. linh kien, vu XK, nhdm hang vd mdy mdc<br /> den 8,16 ti USD, bang dien ttf, hda chat, tan dtfdc... thie't bi, phu tung, hang hda de<br /> 18,31% kim ngach XK. Theo Nhap sieu thtfdng kem theo thtfc hien cac dtf dn ddu ttf cd sd<br /> Udc tinh cua Bo Ke hoach va la gia giam, ngtfdi tieu dung dtfdc ha tdng va cdc dtf dn khdng XK<br /> Dau td, can can thddng mai htfdng ldi, trong khi san xua't chie'm ti trpng 30% (thdi ki 2000<br /> nam 2010 cd the tham hut trong ntfdc thi bi canh tranh, - 2009) trong ti trpng kim ngach<br /> 10,1 ti USD. Song, nhap sieu giam thi phdn, XK dtfdc xem la NK. Do vay, ngay ca khi san<br /> cua Viet Nam vin con la van ctfu canh de giam mtfc tham hut xuat va XK giam sut, lam giam<br /> de dang lo ngai. thtfdng mai vdn con nhieu didu dp ltfc NK nguyen lieu ddu vao<br /> chtfa dn. Theo Bp Cdng Thtfdng, thi nhu cdu NK ve nhdm hang<br /> Nhap sieu "can benh" cd do thuan ldi ve gia, cung - cdu nay de hoan thanh cdc dtf an<br /> htfu va ti gia, 8 thang nam 2010. kim dau ttf hoac thtfc hien cac dtf an<br /> ngach XK cua Viet Nam tang gan ddu ttf mdi vdn gay dp ltfc ldn tdi<br /> Trong 25 nam ddi mdi, chi<br /> 20% so vdi cung ki nam 2009. can can. Ngay ca khdi DN FDI<br /> cd mot nam xuat sieu nhe (41<br /> Ldn ddu tien nhtfng nganh cd cung nhap sieu. Chang han nam<br /> trieu USD nam 1992) cdn cd 24<br /> kim ngach XK vtfpt ngtfdng 1 ti 2009, khu vtfc FDI xuat sieu gan<br /> nam nhap sieu gan nhtf lien<br /> USD dat de'n con so 13 chi trong 5 ti USD, nhtfng ne'u khdng tinh<br /> tuc, trong thdi gian dai va ttfdng<br /> dd'i ldn. vdng 8 thdng qua. Dtf kien tang XK ddu thd thi lai chuyen thanh<br /> trtfdng XK trong 4 thang cdn lai nhap sieu khoang 1.2 ti USD.<br /> Nhap sieu cua Viet Nam giai<br /> cua nam 2010 van kha quan, Tinh de'n he't 8 thang nam 2010.<br /> doan 2005 - 2010:<br /> song cung da bpc Id nhtfng khd khu vtfc nay xuat sieu gdn 1,6 ti<br /> 2005: 4,3 ti USD; 2006: 5,1 khan can dtfdng XK nhtf phu USD, nhtfng khdng tinh ddu thd<br /> ti USD; 2007: 14,1 ti USD; thudc qua ldn vao nguyen lieu thi nhap sieu gdn 1,7 ti USD...<br /> 2008: 17,5 ti USD; 2009: 12,2 NK (thtfdng chie'm tren 80%) va Ben canh dd, theo cac chuyen<br /> ti USD; 2010: du" kien 13 ti USD thieu lao dpng cd tay nghe. Han gia, viec NK cac hang hda tieu<br /> Theo GS-TS. Hoang Thi che nay khdng chi anh htfdng dung xa xi cung dang ngay mpt<br /> Chinh, Trtfdng Dai hpc Kinh te ldn de'n ham ltfdng gia tri gia tang khi mtfc sd'ng ngtfdi dan<br /> TP.HCM (UEH), nhap sieu cua tang cua cac san pham XK ma dtfdc nang len. Dd la mdt trong<br /> ntfdc ta xua't phat ttf cd cau hang cdn chtfa dtfng nhidu yeu to rui nhtfng nguyen nhan khien nhap<br /> hda XNK "bat can xtfng". Chting ro ve bien ddng gia va ngudn sieu cua Viet Nam van la can<br /> ta XK chti yeu la san pham thd cung nguyen lieu khien cac DN benh cd htfu.<br /> 18 I THUONG MAI So 30/2010<br /> | NGHIENCtfU-TRAODPI<br /> <br /> Ben canh do, nganh cong<br /> nghiep phu trp cua nu'dc ta con<br /> eo udt. Chang han nhu" nganh<br /> det may, hang nam sti dung<br /> khong dtidi 500 trieu met vai de<br /> lam hang XK nhting co de'n 80%<br /> so vai tren phai nhap! Chi rieng<br /> nam 2009 ntidc ta nhap so vai<br /> tri gia gan 4,3 ty USD, chtia ke<br /> de'n nhu'ng nguyen phu lieu<br /> khac.<br /> GS-TS. Vd Thanh Thu (UEH)<br /> cho r i n g mdt trong nhu'ng<br /> nguyen nhan dan de'n nhap sieu<br /> la do hang hda san xua't trong<br /> ntidc canh tranh kem, chat D$t may, hang nam su dung khdng dddi 500 trieu m vai de lam<br /> ltidng thap nhting gia lai cao hdn hang XK nhUng cd den 80% so'vai tren phai nhap<br /> 5% - 10% so vdi hang NK. Dd la<br /> do chting ta thieu thdng tin vd leo nen nhi6u san pham trong vd'n, cdn giam ldi suat cho vay<br /> thi trtidng, lac hau ve trinh dp ntidc san xua't dtidc van nhap ve xudng khoang 12%/nam. Mud'n<br /> cdng nghe va quan ly san xua't... nhti mudi, gao, trai cay, tdi, thit vay, ngoai cac giai phdp vd<br /> Ngoai ra, tam ly "vpng ngoai" heo, gia cam... Ngoai ra, cdng tac chinh sach tidn te cung phai<br /> cdn nang ne nen mdt bp phan dti bao va thdng tin cdn yeu nen thay ddi tti duy ngtidi gdi tien<br /> nhieu nganh rdi vao canh "chet phai dtidc htidng lai suat dtidng<br /> dan cti cd dieu kien da tieu dting<br /> dd" nhti phan bdn (thtia nhting (Mi suat tiet kiem phai cao hdn<br /> "qua tay" nhidu san pham NK xa<br /> van nhap). gao phai ban re... chi so lam phat); cd vay mdi han<br /> xi nhti xe hdi, dien thoai di<br /> PGS-TS. Tran Hoang Ngan che dtidc ddng tien chay vao tieu<br /> ddng, my pham...<br /> (Phd Hieu trtidng UEH) dti bao dung va tang ddng vd'n lai suat<br /> Tuy nhien, ca GS-TS. Vd<br /> thap rot vao linh vtic san xua't.<br /> Thanh Thu va GS-TS. Hoang nam nay Viet Nam cd the kiem<br /> soat nhap sieu d ti le dtidi 20% Dieu dang ndi d day la nhap<br /> Thj Chinh ddu cho rang cdng<br /> kim ngach XK nhting ne'u tinh sieu cua Viet Nam khdng phai tti<br /> tac d ieu hanh XNK cua chung<br /> hinh nhap sieu cti "Iting ld tren thi trtidng cd hang ky thuat cao,<br /> ta cdn yeu kem nen dan de'n<br /> dau" nhti vay, tham hut vang lai cd cdng nghe ngudn. Trung Qud'c<br /> nhap sieu. Trtidc he't ta chtia<br /> cua ntidc ta se tiep tuc nam tren la ban hang XK ldn thti ba cua<br /> xay dting dtidc cac rao can<br /> Viet Nam sau My va Nhat Bdn<br /> thtidng mai cd hieu qua va phu mtic bao ddng (5% GDP, hien<br /> vdi tdng kim ngach NK tti Viet<br /> hdp vdi thdng le qud'c te. Ddn nay la 8% GDP).<br /> Nam trong ndm 2009 khoang<br /> cti nhti hang nam DN ntidc ta Do vay. theo PGS-TS Trdn 4,91 ti USD (8.6% tdng kim<br /> NK hang ti USD ndng san Hoang Ngan. cdn phai dieu ngach XK cua Viet Nam). Duy<br /> nhifng ta chtia xac dinh dtidc chinh lai cd cau kinh te; khuyen chi cd nam 1999, Viet Nam xuat<br /> tieu chuan ve chat ltidng va an khich ddu tti vao cac nganh cd sieu sang Trung Qud'c 73 trieu<br /> toan ve sinh thtic pham cho ldi the canh tranh cao nhti ndng USD nhting tti nam 2000 den<br /> nhifng mat hang nay. nghiep, che bien...; tai cau true nay, Viet Nam trd thanh ntidc<br /> Khdng nhting vay, chat ltidng khdi DNNN: ndng cao hieu qua nhap sieu tti Trung Qudc vdi ti le<br /> cua cac chien Itidc phat trien ddu tti cdng va kiem soat chat 90% trong tdng nhap sieu va<br /> kinh te dai han d cac ca'p cdn che cac khoan chi tieu bdng dtidc dti bao tie'p tuc gia tang. Cd<br /> yeu. Hien ttidng tranh mua. ngan sach. lam sao nhanh sd dtia ra cua dti bao nay la cd<br /> tranh ban. tif minh hai minh chdng dtia mire bdi chi ngan cau hang XK cua Viet<br /> cdn phd bien. Do quan ly long sach xudng dtidi 5% GDP. Ve Nam sang Trung Qud'c<br /> THUONG MAI So 30/2010 I 19<br /> NGHIEN CUU-TRAO 001<br /> <br /> <br /> Nhap sieu gay nhidu khd khan<br /> cho viec dn dinh ti gid. dn djnh<br /> kinh te vi md.<br /> Vi vay. de cd the tang trtfdng<br /> bdn vtfng. kiem soat nhap sieu<br /> phai ld tfu tien so mpt hien nay.<br /> Theo PGS-TS. Trdn Hoang Ngan<br /> (UEH) de kiem soat nhap sieu<br /> chting ta cd the lam theo hai<br /> giai doan. Trong 5 nam tdi dtfa<br /> nhap sieu ve dtfdi 10% kim<br /> ngach XK, 5 nam tie'p theo la<br /> can bdng va tie'n tdi xuat sieu.<br /> Chi khi xuat sieu. dtf trtf ngoai<br /> hdi tang len thi chung ta mdi<br /> bdt lo ve tang ti gia. kiem soat<br /> td't lam phat. cai thien can can<br /> Vi$c NK cac hang hoa tieu dung xa xi cung la mdt tong nhung nguyen nhan thanh toan vang lai... Khi dd, cd<br /> khien nh$p sieu cua Vi$t Nam van la can b$nh co hdu<br /> the tie'n tdi ttf do hda chuyen ddi<br /> dang dtfdc dieu chinh Theo TS. Vo Tri Thanh, Phd VND va thtfc hien cd che ti gia<br /> theo htfdng han che ddn viec XK vien trtfdng Vien Nghien ctfu tha ndi nhtf cac ntfdc phdt trien<br /> nhdm hang nguyen lieu, nhien quan ly kinh te Trung tfdng, hien nay. Nhtf vay, de thtfc hien<br /> lieu va khoang san thd. Song. nhap sieu ndi chung va nhap dtfdc muc tieu nay, chung ta cdn<br /> nhdm hang chie'm ti trong trung sieu ttf Trung Qud'c ndi rieng chi phai didu chinh cd cau kinh te,<br /> binh khoang 55 - 60% trong giai quye't dtfdc khi san xuat da xay dtfng chien ltfdc phat trien<br /> tdng kim ngach XK cua Viet dap tfng dtfdc nhu cdu va tang ttfng nganh nghd, cd chinh sach<br /> Nam sang thi trtfdng nay. Hdn dtfdc XK. Dieu nay lai phu thupc khuyen khich ddu ttf vao linh<br /> ntfa, neu cac DN NK khdng tim vao cd cau ndn kinh te, chinh vtfc cd ldi the canh tranh cao<br /> dtfdc ngudn hang khac thay the sach ddu ttf. md hinh phat trien nhtf: ndng nghiep, cdng nghiep,<br /> ma vdn phai NK nguyen lieu, cua Viet Nam va phdi lam the che bien... nang cao hieu qua<br /> thie't bi. san pham ttf Trung nao de tao ra mpt kha nang ddu ttf cdng va kiem soat chat<br /> Qud'c vdi so ltfdng ldn nhtf hien canh tranh td't. che chi tieu ngan sach, cd giai<br /> nay thi khd cd the hi vpng giam phap tdng the va chi tiet tai cau<br /> De bu ddp cho nhap sieu,<br /> nhap sieu. true theo htfdng tinh gon, hieu<br /> chung ta da dtfa vao ngudn kieu<br /> Phai thay ddi can ban trong hd'i, dau ttf trtfc tie'p ntfdc ngoai. qua hoat ddng ciia DNNN, tap<br /> chinh sach cua Nha nu'dc vay nd qud'c te... Chung ta da doan, TCty nha ntfdc, khuyen<br /> Trong giai doan 2010 - 2015. danh cho nha dau ttf ntfdc ngoai khich phat trien kinh te ttf<br /> Bp Cdng Thtfdng dat muc tieu nhidu tfu dai (thue, dat dai...). nhan, Cty cd phdn...<br /> tang trtfdng XK sang Trung Qud'c Tuy nhien, ne'u duy tri mai chi Ben canh dd, cdn tan dung<br /> binh quan dat khoang 20%/nam giai quye't dtfdc khd khan trtfde cd hdi la thanh vien cua WTO,<br /> va tdc dp NK binh quan mdi mdt va cang lam cho tinh trang tan dung cac hiep dinh thtfdng<br /> nam tang them 10%. Tuy td'c dp nhap sieu tram trpng hdn. mai song phtfdng va da phtfdng<br /> gia tang XK ldn gap ddi NK Chang han cdc dtf an bat dpng de gia tang XK. Ttf ngay<br /> nhtfng kim ngach NK hien cao san, khi khdi dpng cdn rat nhidu 1/1/2010. khu vtfc mau dich ttf<br /> gap hdn ba lan kim ngach XK. ngoai te de NK vat ttf xay dtfng. do ldn nhat the gidi ASEAN -<br /> vi vay thu hep khoang each sau dd ban san pham tai thi Trung Qud'c chinh thtfc hoat<br /> nhap sieu gitfa Viet Nam va trtfdng Viet Nam va tim mua ddng, theo dd khoang 9.000<br /> Trung Qud'c la rat khd. ngoai te de chuyen ve ntfdc. nhdm hang hda va dich vu,<br /> 20 I THUONG MAI So 30/2010<br /> | NGHIENC»U-TRAPBOI<br /> <br /> <br /> ttidng dtfdng 90% tdng lifdng chuyen ngoai te ra ntfdc ngoai; Dieu dang ndi d day la. de'n<br /> trao ddi thifdng mai song kiem soat cac ddn vi cho vay nay nhdng giai phap kidm che<br /> phifdng difdc cat giam hoac bai ngoai te tang trifdng cao. nhap sieu chinh van mang tinh<br /> bd thue NK. Theo GS-TS. Vd Trong nhieu giai phap tdng hanh chinh va tinh tinh hudng<br /> Thanh Thu, cung can xay dting the, GS-TS. Doan Thi Hdng Van nhU: han ngach thue quan, dp<br /> cd che khuyen khich cac DN (UEH) nhan manh de'n viec cai dung cap phep NK tti dpng, tang<br /> nang cao gia tri gia tang nhti: thien nang lpc cua DN Viet thue NK tap trung vao hang tieu<br /> danh thue vdi hang XK gia tri Nam. Theo ba, cac nha quan ly dung xa xi pham (du ti trpng<br /> thap. midn thue vdi hang XK gia cung DN can ddi mdi tit duy, td nhdm hang nay rat thap) va mpt<br /> tri cao. Vi du gia tri ao sd mi XK bd thdi quen "tac chien ddc lap" so may mdc thie't bi trong nUdc<br /> dudi 10 USD thue XK la 2%, gia va thay bang tif duy "cung da san xuat dtidc. Tuy nhien,<br /> 1 0 - 2 5 USD la 1%. Didu nay chung sd'ng", phai doan ket va con so nhap sieu vdn cdn kha<br /> eho ldi the kep la vifa thuc day lien minh de cung tdn tai va ldn. Khdng the mai dtia vao pha<br /> DN san xuat san pham cd gia tri phat trien d tdm qud'c te. Nhu'ng gia ddng npi te de hd trd XK ma<br /> gia tang cao vtfa giam dtidc cac DN du manh can lam ddu tau, cdn phai cd htidng chuyen dich<br /> vu kien chdng ban pha gia d ddng ra lien ke't cac nha cung cd cau theo htidng tang XK hang<br /> nude NK do gia XK re. cap, phan phd'i, dich vu, khach cd ham ltidng gia tri gia tang<br /> Ve chinh sach tien te, hdng de tao thanh chudi cung cao, phat trien cdng nghiep phu<br /> TS. Nguydn Ngpc Bao cho biet, dng hoan chinh. Cac DN vtfa va trp... de giai quye't can cd bai<br /> de khuyen khich XK, han che nhd thi nen thay ddi tu" dinh toan nhap sieu hien nay.<br /> nhap sieu NHNN dang tap trung htfdng san pham sang dinh Theo TS. Nguyen Quang A,<br /> dau tif vd'n tin dung day manh hudng cdng doan, tap trung vao Chinh phu da nhieu ldn tuyen<br /> XK. cho vay ngoai te dd'i vdi mat mpt vai cdng doan cd Uu the, bd khdng khuyen khich, khdng<br /> hang thie't yeu cho san xua't; tich ctic chuan bi moi didu kien theo dudi chinh sach "thay the<br /> didu hanh ti gia mdt each linh cdn thie't de sdn sang tham gia hang NK", nhting cdc so lieu cua<br /> hoat; dieu tiet giam lai suat cho vao cac chudi cung Ung (npi dia, nhidu nam qua van cho thay<br /> vay hdp li. Ben canh dd, NHNN khu vUc va toan cdu) do DN chinh sach tren vdn cdn tdn tai.<br /> kiem soat viec sd dung ngoai te. khac dUng ddu. Dang Itiu y la, tdc dp tang<br /> trtidng gia tri gia tang cua cac<br /> ngdnh thay the NK ngdy cang<br /> tang (d mtic khoang 7% nam<br /> 2005 tang len khoang 12% nam<br /> 2008). cdn cua cac nganh<br /> htidng XK lai giam di trong cting<br /> thdi ki. Ndi cdch khac. chinh<br /> sach tiu ai cua Nha ntidc vdi<br /> khu vtic san xuat hang "thay<br /> the hdng NK" (ma cd le la cac<br /> tap doan va DNNN) cd the la<br /> nguyen nhan chinh cho hien<br /> ttidng tren.<br /> Viec dieu chinh ti gia<br /> VND/USD vtia qua chdc se lam<br /> diu nhap sieu di mpt chtit. song<br /> de cai thien tinh hinh NK cua<br /> Viet Nam cdn de'n nhting thay<br /> ddi can ban trong chinh sach<br /> Hang NK van ngay dem cip cang Viet Nam cua Nha ntidc •<br /> THUONG MAI So 30 2010 I 21<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2