intTypePromotion=3

Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt đường dây và thiết bị trong công trình điện - Chương 6

Chia sẻ: Nguyễn Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
236
lượt xem
149
download

Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt đường dây và thiết bị trong công trình điện - Chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt đường dây và thiết bị trong công trình điện. PGS Lê Kiều.Chương 6 - Hệ thống nối đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt đường dây và thiết bị trong công trình điện - Chương 6

  1. Ch−¬ng VI HÖ thèng nèi ®Êt Khi l¾p ®Æt hÖ thèng nèi ®Êt ë c¸c thiÕt bÞ ®iÖn xoay chiÒu vµ mét chiÒu ph¶i tu©n theo c¸c h−íng dÉn vÒ thi c«ng vµ nghiÖm thu viÕt t¹i ch−¬ng nµy. 6.1 Yªu cÇu chung. Ph¶i nèi ®Êt c¸c bé phËn kim lo¹i cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn vµ cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn cã thÓ mang ®iÖn ¸p nÕu c¸ch ®iÖn bÞ háng. a. §èi víi ®iÖn xoay chiÒu hoÆc mét chiÒu cã ®iÖn ¸p tõ 500 v«n trë lªn trong mäi tr−êng hîp. b. §èi víi ®iÖn xoay chiÒu vµ 1 chiÒu cã ®iÖn ¸p trªn 12 v«n ë c¸c gian nhµ nguy hiÓm vµ ®Æc biÖt nguy hiÓm còng nh− ë c¸c thiÕt bÞ ngoµi trêi. Kh«ng ph¶i nèi ®Êt c¸c thiÕt trÝ ®iÖn xoay chiÒu ®Õn 12 v«n vµ thiÕt trÝ ®iÖn 1 chiÒu 110 v«n trõ tr−êng hîp cã quy ®Þnh riªng. Trong c¸c gian dÔ næ vµ ë c¸c thiÕt trÝ dÔ næ ®Æt ngoµi trêi, ph¶i theo nh÷ng yªu cÇu kh¸c víi m«i tr−êng b×nh th−êng nh− sau : a. C¸c thiÕt trÝ ®iÖn xoay chiÒu d−íi 127 v«n vµ 1 chiÒu d−íi 220 v«n ®Òu ph¶i nèi ®Êt. b. Khi nèi ®Êt ph¶i dïng d©y dÉn trÇn hoÆc d©y bäc c¸ch ®iÖn chuyªn dïng ®Ó nèi ®Êt hay c¸c d©y trung tÝnh. ViÖc lîi dông c¸c kÕt cÊu nh− èng, dµn v× kÌo, vá ch× cña c¸p v.v... chØ ®−îc coi lµ biÖn ph¸p phô. c. C¸c tuyÕn nèi ®Êt chÝnh ph¶i ®−îc ®Êu vµo c¸c vËt nèi ®Êt Ýt nhÊt ë 2 ®iÓm vµ nªn nèi t¹i c¸c ®Çu håi cña nhµ. C¸c bé phËn ph¶i nèi ®Êt lµ: a- Vá m¸y ®iÖn, m¸y biÕn ¸p, c¸c thiÕt bÞ, c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng v.v.... b- Bé truyÒn ®éng cña c¸c khÝ cô ®iÖn. c- C¸c cuén d©y thø cÊp cña m¸y biÕn ®iÖn ®o l−êng. d- Khung cña tñ b¶ng ®iÖn ph©n phèi, tñ ®iÒu khiÓn vµ c¸c tñ, b¶ng ®iÖn kh¸c. e- C¸c kÕt cÊu kim lo¹i cña tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c thiÕt bÞ ph©n phèi ngoµi trêi, vá kim lo¹i c¸c hép c¸p, vá kim lo¹i cña c¸p ( kÓ c¶ c¸p kiÓm tra vµ d©y dÉn) èng thÐp luån d©y dÉn ®iÖn v.v.... g- C¸c rµo ch¾n, l−íi ch¾n hay tÊm ch¾n b»ng kim lo¹i ®Ó b¶o vÖ c¸c bé phËn mang ®iÖn, c¸c dµn, c¸c xµ, c¸c sµn thao t¸c kim lo¹i vµ c¸c bé phËn kh¸c cã thÓ mang ®iÖn ¸p. h- C¸c cét thÐp vµ bª t«ng cèt thÐp ®−êng d©y dÉn trªn kh«ng. ViÖc nèi ®Êt c¸c kÕt cÊu ph¶i theo ®óng quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. Kh«ng ph¶i nèi ®Êt: a- C¸c phô kiÖn vµ c¸c thiÕt bÞ l¾p ®Æt trªn cét gç ®−êng d©y dÉn trªn kh«ng vµ trªn c¸c kÕt cÊu b»ng gç cña tr¹m biÕn ¸p ngoµi trêi sau ®©y nÕu kh«ng cã yªu cÇu ph¶i b¶o vÖ tr¸nh qu¸ ®iÖn ¸p khÝ quyÓn. 62
  2. - Phô kiÖn cña c¸ch treo ®iÖn. - Ch©n c¸ch ®iÖn cøng ( tige ). - C¸c gi¸ ®ì, cÇn ®Ìn vµ chôp ®Ìn. b- C¸c thiÕt bÞ ®Æt trªn c¸c kÕt cÊu kim lo¹i ®· ®−îc nèi ®Êt, nh−ng bÒ mÆt tiÕp xóc gi÷a thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu kim lo¹i ph¶i ®−îc ®¸nh s¹ch vµ kh«ng ®−îc s¬n. c- Vá c¸c dång hå ®o l−êng ®iÖn, tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. d- C¸c bé phËn th−êng ph¶i th¸o hoÆc më ra ë c¸c tñ thiÕt bÞ ph©n phèi, c¸c rµo ch¾n, c¸c tñ, c¸c cöa, c¸c khung b»ng kim lo¹i v.v... ®· ®−îc nèi ®Êt. g- C¸c dông cô sö dông ®iÖn cã c¸ch ®iÖn cao gÊp ®«i. Cho phÐp thay thÕ nèi ®Êt cña tõng ®éng c¬ ®iÖn, c¸c thiÕt bÞ kh¸c ®Æt trªn c¸c m¸y b»ng c¸ch trùc tiÕp nèi ®Êt th©n bÖ m¸y c¸i, nh−ng ph¶i tiÕp sóc tèt gi÷a th©n thiÕt bÞ ®iÖn vµ bÖ m¸y. Nh÷ng bé phËn cÇn nèi ®Êt cña thiÕt trÝ ®iÖn ph¶i dïng d©y riªng ®Ó nèi vµo hÖ nèi ®Êt chÝnh. CÊm nèi liªn tiÕp nhiÒu bé phËn cÇn nèi ®Êt vµo hÖ nèi ®Êt b»ng mét d©y nèi chung. Khi thùc hiÖn nèi ®Êt nªn tËn dông c¸c vËt nèi ®Êt tù nhiªn. a- C¸c èng dÉn n−íc vµ èng kim lo¹i kh¸c ch«n d−íi ®Êt, trõ èng dÉn nhiªn liÖu láng, èng dÉn nhiªn liÖu khÝ dÔ ch¸y næ. b- C¸c èng t−íi n−íc. c- C¸c kÕt cÊu kim lo¹i cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ch«n ®Êt mét phÇn. d- C¸c tÊm cõ b»ng kim lo¹i cña c¸c c«ng tr×nh thuû lîi v.v... e- C¸c vá ch× cña c¸p ch«n ®Êt ( trõ vá nh«m cña c¸p ph¶i c¸ch ®iÖn víi ®Êt). Tr−êng hîp chØ dïng vá c¸p lµm vËt nèi ®Êt th× Ýt nhÊt ph¶i cã 2 c¸p. C¸c vËt nèi ®Êt tù nhiªn ph¶i ®−îc nèi víi hÖ thèng nèi ®Êt chÝnh Ýt nhÊt t¹i 2 ®iÓm kh¸c nhau. Yªu cÇu nµy kh«ng quy ®Þnh cho tr−êng hîp c¸c nèi ®Êt lÆp l¹i cña d©y trung tÝnh vµ c¸c vá kim lo¹i cña c¸p. B¶ng VI-1. C¸c kÝch th−íc nhá nhÊt cña vËt nèi ®Êt b»ng thÐp vµ cña c¸c d©y nèi ®Êt. C¸ch ®Æt d©y dÉn STT Tªn gäi §¬n vÞ ®o l−êng C¸c thiÕt bÞ Ch«n d−íi Trong nhµ ngoµi trêi ®Êt 1 D©y dÉn trßn §/ kÝnh mm 10 10 12 D©y dÉn mÆt c¾t ch÷ 2 MÆt c¾t mm2 64 64 64 nhËt 3 ThÐp gãc ChiÒu dµy b¶n mm 3 4 4 4 èng thÐp kim lo¹i ChiÒu dµy thµnh èng 2,5 2,5 2,5 kh«ng hµn 63
  3. C¸c èng thÐp thµnh 5 ChiÒu dµy 1.5 Kh«ng cho phÐp máng hµn ®iÖn §Ó lµm c¸c vËt nèi ®Êt nh©n t¹o nªn dïng: a- ThÐp gãc hay cäc kim lo¹i ®ãng th¼ng ®øng v.v... b- C¸c thanh thÐp dÑt, thÐp trßn v.v... ®Æt n»m ngang kÝch th−íc nhá nhÊt cña c¸c vËt nèi ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng VI-1, ë m«i tr−êng dÔ bÞ ¨n mßn nªn dïng c¸c vËt nèi ®Êt m¹ ®ång hay m¹ kÏm. Nªn ¸p dông c¸c vËt nèi ®Êt kiÓu ch«n s©u, nh÷ng vËt nèi ®Êt nµy ®−îc kÕt hîp ®Æt trong lóc thi c«ng mãng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp còng nh− d©y dÉn ®iÖn trªn kh«ng. 6.2 §Æt c¸c d©y nèi ®Êt. §Ó lµm c¸c d©y nèi ®Êt th× tr−íc hÕt ph¶i sö dông: a- C¸c d©y trung tÝnh cña c¸c l−íi ®iÖn cung cÊp. b- C¸c kÕt cÊu kim lo¹i cña nhµ ( c¸c dµn, kÌo, cét ...). c- C¸c kÕt cÊu kim lo¹i dïng cho s¶n xuÊt ( c¸c dÇm, cÇn trôc, c¸c khung thiÕt bÞ ph©n phèi, c¸c lan can, c¸c sµn thao t¸c, buång thang m¸y, c¸c m¸y n©ng, m¸y cÈu v.v...). d- C¸c èng thÐp luån d©y ®iÖn. e- C¸c vá ch× vµ vá nh«m cña c¸p. g- C¸c èng kim lo¹i, èng dÉn n−íc, tho¸t n−íc, èng dÉn nhiÖt v.v... ( trõ ®−êng èng dÉn nhiªn liÖu vµ khÝ dÔ ch¸y næ ) ®Òu cã thÓ dïng lµm ®©y nèi ®Êt cho c¸c thiÕt trÝ ®iÖn d−íi 1000 v«n. Trong c¸c tr−êng hîp kÓ trªn, c¸c d©y dÉn dïng ®Ó nèi ®Êt ®Òu ph¶i ®−îc nèi ch¾c ch¾n víi hÖ thèng nèi ®Êt hay víi d©y trung tÝnh. C¸c d©y dÉn hay c¸c bé phËn ®· nãi ë trªn cã thÓ lµm c¸c vËt nèi ®Êt duy nhÊt nÕu chóng tho¶ m·n ®−îc c¸c yªu cÇu chung cña ch−¬ng nµy. D©y dÉn nèi ®Êt th«ng th−êng dïng b»ng thÐp. Yªu cÇu nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c dông cô hoÆc thiÕt bÞ dïng ®iÖn di ®éng, c¸c ®−êng c¸p chiÕu s¸ng thuéc hÖ thèng 3 pha 4 d©y vµ nh÷ng tr−êng hîp dïng thÐp sÏ gÆp khã kh¨n vÒ mÆt kÕt cÊu. C¸c d©y dÉn nèi ®Êt b»ng thÐp ph¶i cã mÆt c¾t kh«ng bÐ h¬n c¸c sè liÖu ®· nªu trong b¶ng V-1. CÊm dïng c¸c d©y dÉn trÇn b»ng nh«m ch«n trong ®Êt ®Ó lµm c¸c vËt nèi ®Êt hay d©y dÉn nèi ®Êt. ë c¸c thiÕt trÝ ®iÖn d−íi 1000 v«n th× d©y dÉn nèi ®Êt b»ng ®ång hoÆc b»ng nh«m ph¶i cã mÆt c¾t kh«ng bÐ h¬n c¸c sè liÖu trong b¶ng VI-2. B¶ng VI-2. MÆt c¾t nhá nhÊt cña c¸c d©y nèi ®Êt b»ng ®ång vµ nh«m ë c¸c thiÕt trÝ ®iÖn d−íi 1000 v«n. MÆt c¾t d©y dÉn mm2 STT Tªn gäi d©y dÉn B»ng ®ång B»ng nh«m 64
  4. 1 C¸c d©y dÉn trÇn khi ®Æt hë 4 6 2 C¸ d©y dÉn c¸ch ®iÖn 1.5 2.5 C¸c ruét ®Ó nèi ®Êt cña c¸p hoÆc cña d©y dÉn nhiÒu 3 1 1.5 ruét trong vá b¶o vÖ chung víi c¸c d©y pha C¸c d©y nèi ®Êt cho c¸c dông cô dïng ®iÖn di ®éng ph¶i n»m trong vá chung víi c¸c d©y dÉn pha vµ b»ng mÆt c¾t cña d©y pha ®ã. Ruét d©y dÉn vµ c¸p dïng cho c¸c dông cô dïng ®iÖn di ®éng ph¶i lµ d©y mÒm, ph¶i cã mÆt c¾t nhá nhÊt 1.5mm2. C¸c d©y nèi ®Êt ®Æt trong nhµ ®Òu ph¶i ®Ó ë n¬i dÔ ®Õn gÇn ®Ó kiÓm tra, nh−ng yªu cÇu nµy kh«ng ¸p dông cho: - C¸c ruét trung tÝnh vµ c¸c vá cña c¸p. - C¸c èng luån d©y ®Æt ch×m. - C¸c kÕt cÊu kim lo¹i ch«n d−íi ®Êt. C¸c d©y nèi ®Êt ph¶i ®−îc b¶o vÖ ®Ó tr¸nh c¸c t¸c ®éng c¬ häc vµ ho¸ häc, ë chç d©y nèi ®Êt giao chÐo víi c¸c c¸p, c¸c ®−êng èng, ®−êng s¾t vµ c¸c chç kh¸c cã thÓ g©y ra cac h− háng c¬ häc ®Òu ph¶i ®−îc b¶o vÖ. D©y nèi ®Êt ë nh÷ng chç xuyªn t−êng ph¶i ®Æt trong c¸c hèc t−êng, trong èng hoÆc trong c¸c vËt bao che cøng. Nèi c¸c d©y nèi ®Êt víi nhau ph¶i ®¶m b¶o tiÕp xóc ch¾c ch¾n tèt nhÊt lµ b»ng hµn trùc tiÕp. ChiÒu dµi mèi hµn ph¶i b»ng 2 lÇn chiÒu réng cña d©y khi d©y cã mÆt c¾t ch÷ nhËt hoÆc b»ng 6 lÇn ®−êng kÝnh d©y khi d©y cã mÆt c¾t trßn. ViÖc nèi d©y trung tÝnh cña c¸c m¹nh ®iÖn vµ cña d©y dÉn ®iÖn trªn kh«ng cho phÐp thùc hiÖn nh− ph−¬ng ph¸p nèi c¸c d©y pha. Trong c¸c gian nhµ Èm −ít vµ cã c¸c h¬i hay khÝ ®éc h¹i ( ¨n mßn ) th× viÖc nèi ®Êt ®Òu nªn hµn. Tr−êng hîp kh«ng hµn ®−îc th× cho phÐp nèi b»ng bul«ng, khi ®ã phÇn tiÕp xóc cña d©y vµ kho¸ nèi ph¶i cã líp b¶o vÖ. ViÖc nèi d©y nèi ®Êt víi vËt nèi ®Êt kÐo dµi ( nh− ®−êng èng n−íc) ph¶i thùc hiÖn ë chç ch−a vµo nhµ b»ng hµn. NÕu kh«ng thÓ hµn ®−îc th× dïng c«liª vµ mÆt tiÕp xóc cña c«liª víi vËt nèi ®Êt ph¶i b¶o ®−îc ®iÖn trë nèi ®Êt cÇn thiÕt b»ng c¸c biªn ph¸p kü thuËt thuËn tiÖn. C¸c ®ång hå ®o n−íc, c¸c van v.v... ph¶i cã ®o¹n nèi ®Êt. C¸c d©y trÇn nèi ®Êt ph¶i ®Æt hë ph¶i ®Æt ®øng hay ®Æt ngang, cho phÐp ®Æt c¸c d©y nèi ®Êt song song víi c¸c kÕt cÊu ®Æt trªn cña nhµ. §èi víi ®©y nèi ®Êt mÆt c¾t ch÷ nhËt ph¶i ®Æt mÆt dÑt cña ®©y song song víi bÒ mÆt cña kÕt cÊu. Trªn c¸c ®o¹n ®Æt th¼ng cña d©y kh«ng ®−îc cã c¸c chç uèn l−în vµ gÊp khóc mµ m¾t cã thÓ nh×n thÊy ®−îc. C¸c d©y nèi ®Êt mÆt trªn bª t«ng hoÆc trªn g¹ch ph¶i ®−îc b¾t chÆt trªn c¸c vËt ®ì ( Puly sø... ) c¸ch mÆt t−êng Ýt nhÊt lµ 5mm, trong c¸c gian nhµ Èm −ít hoÆc cã h¬i ¨n mßn th× ph¶i c¸ch mÆt t−êng Ýt nhÊt lµ 10mm. Cßn trong c¸c gian nhµ kh« r¸o kh«ng cã m«i tr−êng ¨n mßn th× cho phÐp ®Æt trùc tiÕp d©y nèi ®Êt b»ng thÐp dÑt nªn mÆt bª t«ng thay gang. §Ó cè ®Þnh thanh nèi ®Êt nªn dïng ®inh g¾n vµ sóng b¾n chuyªn dïng sÏ cã hiÖu suÊt cao. Trong c¸c r·nh, c¸c d©y nèi ®Êt ph¶i ®Æt c¸ch mÆt d−íi c¸c tÊm ®an Ýt nhÊt lµ 50mm. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vËt ®ì ®©y nèi ®Êt ë c¸c ®o¹n th»ng lµ 600-1000mm. 65
  5. C¸c d©y ®Æt hë trong nhµ khi giao chÐo víi c¸c r·nh ( ë nh÷ng chç cã t¶i träng nÆng di ®éng qua l¹i ) ph¶i ®−îc b¶o vÖ ch¾c ch¾n ®Ó tr¸nh bÞ h− háng c¬ häc. C¸c d©y nèi ®Êt khi ®Æt ngang qua c¸c khe nèi gi·n në cña pha ( khe co gi·n ) ph¶i cã vËt ®Öm ®µn håi co gi·n . §é dÉn ®iÖn cña vËt ®Öm ®ã ph¶i b»ng ®é dÉn ®iÖn cña ®o¹n d©y nèi ®Êt cã cïng chiÒu dµi. C¸c tÊm hay gãc ®Ó nèi d©y nèi ®Êt di ®éng t¹m thêi ph¶i ®−îc lµm s¹ch vµ b«i vad¬lin. C¸c tÊm hay c¸c gãc nµy ph¶i hµn vµo c¸c d©y nèi ®Êt hoÆc c¸c kÕt cÊu kim lo¹i ®· ®−îc nèi ®Êt cña c¸c hÖ thèng thanh c¸i trªn c¸c tñ ph©n phèi, ë c¸c tr¹m biÕn ¸p ngoµi trêi..... §Êt dïng ®Ó lÊp r·nh c¸p cã ®Æt d©y nèi ®Êt ph¶i kh«ng cã ®¸ vµ r¸c r−ëi lÉn vµo. CÊm dïng c¸c èng dÉn n−íc ®Õn m¸ng ¨n gia sóc vµ ®Õn c¸c thiÕt bÞ v¾t s÷a ë tr¹i ch¨n nu«i gia sóc lµm d©y nèi ®Êt. Nèi c¸c d©y nèi ®Êt vµo kÕt cÊu ®· ®−îc nèi ®Êt ph¶i b»ng hµn, cßn khi nèi vµo c¸c vá c¸c thiÕt bÞ, c¸c m¸y ®iÖn v.v... cã thÓ dïng hµn hoÆc dïng bu l«ng ®Ó b¾t nèi, ë chç hay bÞ chÊn ®éng, hay bÞ rung ph¶i cã biÖn ph¸p chèng hiÖn t−îng tù th¸o cña ®ai èc ë chç tiÕp xóc ( dïng ®ai èc h·m vßng ®Öm h·m v.v... ) khi nèi ®Êt c¸c thiÕt bÞ th−êng hay bÞ th¸o ra hoÆc ®Æt trªn c¸c bé phËn chuyÓn ®éng ph¶i dïng c¸c d©y mÒm. BÒ mÆt tiÕp xóc chç nèi d©y nèi ®Êt víi kÕt cÊu hoÆc thiÕt bÞ v.v... ph¶i ®−îc ®¸nh s¹ch vµ b«i mét líp vad¬lin máng. Yªu cÇu nµy ph¶i ®−îc thùc hiÖn ®èi víi c¸c mÆt tiÕp xóc gi÷a vá thiÕt bÞ, cÇn ®iÒu khiÓn, bé truyÒn ®éng víi c¸c bé phËn kh¸c cña thiÕt bÞ, ®Æt trªn c¸c kÕt cÊu thÐp, trªn c¸c ng¨n tñ, trªn c¸c khung thÐp cña tñ thiÕt bÞ ph©n phèi, trªn c¸c gi¸ ®ì v.v... Ghi chó: 1- §Ó tr¸nh l·ng phÝ kh«ng nªn sö dông c¸c èng thÐp ®Ó lµm c¸c vËt nèi ®Êt nh©n t¹o, chØ nªn dïng c¸c èng thÐp kh«ng hîp c¸ch lµ phÕ liÖu. Nªn sö dông thÐp gãc hoÆc thÐp trßn. 2- §−êng kÝnh nhá nhÊt cu¶ d©y nèi ®Êt ghi trong b¶ng V-1 còng ¸p dông cho c¶ d©y trung tÝnh cña m¹ch ®iÖn vµ cña d©y dÉn trªn kh«ng khÝ dïng ®Ó nèi ®Êt. Khi cã ®−êng kÝnh cña d©y trung tÝnh 1 sîi ph¶i b»ng ®−êng kÝnh cña c¸c d©y pha. 6.3 Nèi ®Êt c¸c thiÕt bÞ ph©n phèi. C¸c ®Çu d©y cÇn nèi ®Êt cña cuén d©y thø cÊp m¸y biÕn ®iÖn ®o l−êng ®−îc nèi vµo bu l«ng nèi ®Êt trªn vá cña m¸y biÕn ®iÖn Êy hoÆc ®−îc nèi ®Êt ë hµng kÑp ®Êu d©y theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ. C¸c cuén kh¸ng ®iÖn khi c¸c pha bè trÝ ngang ph¶i ®−îc nèi ®Êt b»ng c¸ch nèi trùc tiÕp d©y nèi ®Êt vµo c¸c bu l«ng nèi ®Êt trªn c¸c c¸ch ®iÖn ®ì. Khi c¸c pha ®Æt theo ph−¬ng th¼ng ®øng th× c¸c c¸ch ®iÖn ®ì cña pha d−íi còng ph¶i ®−îc nèi ®Êt. c¸c d©y nèi ®Êt b»ng thÐp kh«ng ®−îc t¹o nªn m¹ch vßng kÝn bao quanh c¸c cuén kh¸ng ®iÖn. 66
  6. 6.4 Nèi ®Êt thiÕt bÞ ®iÖn ®éng lùc. Khi c¸c m¸y ®iÖn ®Æt trªn c¸c gi¸ tr−ît th× d©y nèi ®Êt ph¶i b¾t vµo c¶ 2 gi¸ tr−ît. C¸c mÆt tiÕt xóc gi÷a m¸y ®iÖn vµ gi¸ tr−ît ph¶i theo ®óng ®iÒu trªn. §Ó nèi ®Êt c¸c m¸y c«ng cô ( c¸c m¸y c¸i v.v... ) c¸c d©y nèi ®Êt hoÆc c¸c èng thÐp ®· ®−îc nèi ®Êt cña c¸c d©y dÉn ®iÖn ph¶i ®−îc nèi vµo vá m¸y, khi ®ã ph¶i ®¶m b¶o sù nèi th«ng ®iÖn thËt tèt gi÷a vá thiÕt bÞ ®iÖn vµ vá m¸y c«ng cô kÓ c¶ c¸c mèi nèi èng. ThiÕt bÞ ®iÖn ®Æt trªn c¸c bé phËn ®éng cña m¸y ®−îc cung cÊp ®iÖn b»ng c¸p mÒm ph¶i ®−îc nèi ®Êt b»ng mét ruét dµnh riªng ë trong c¸p ®ã. Cã thÓ dïng ®−êng ray, dÇm cÇu trôc trong nhµ x−ëng ®Ó lµm d©y nèi ®Êt cho c¸c thiÕt bÞ ®iÖn cña m¸y trôc. C¸c ®−êng ray, dÇm cÇu trôc ®−îc dïng lµm d©y nèi ®Êt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn cña m¸y trôc trong nhµ hoÆc ngoµi trêi ( trõ c¸c gian nhµ dÔ næ ) ®Òu ph¶i ®−îc nèi ch¾c ch¾n víi hÖ thèng nèi ®Êt ë 2 chç ë c¸c chç gi¸p nèi cña c¸c ray, dÇm cÇu trôc ph¶i dïng cÇu nèi mÒm hµn èp vµo ®Ó b¶o ®¶m cho m¹ch ®iÖn ®−îc liªn th«ng. ThiÕt bÞ ®iÖn ®Æt trªn c¸c m¸y trôc va xe rïa trong c¸c gian b×nh th−êng ph¶i ®−îc nèi ®Êt theo ®óng quy ®Þnh ë c¸c ®iÒu trªn. Trong c¸c gian cã nhiÒu bôi kh«ng dÉn ®iÖn ( xi m¨ng, tro, ®Êt lµm khu«n v.v... ) th× tr−íc c¸c b¸nh xe cña cÇu trôc vµ xe rïa cña c¸c m¸y trôc ph¶i ®Æt c¸c chæi g¹t bôi ra khái ray khi m¸y trôc vµ xe rïa di chuyÓn. §Ó nèi ®Êt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn cña c¸c m¸y trôc ë c¸c thiÕt trÝ dÔ næ ph¶i dïng ruét thø t− cña c¸p cung cÊp ®iÖn cho m¸y trôc ®ã. 6.5. Nèi ®Êt ë m¹ch ®iÖn vµ ®−êng c¸p. Khi nèi ®Êt vá kim lo¹i cña c¸c c¸p th× vá kim lo¹i vµ ®ai thÐp ph¶i nèi víi nhau vµ nèi víi vá hép c¸p, ( phÔu c¸p, hép nèi ) b»ng d©y ®ång mÒm. Khi ®ã kh«ng yªu cÇu ph¶i dïng c¸c d©y nèi ®Êt cã ®é dÉn ®iÖn lín h¬n ®é dÉn ®iÖn cña vá c¸p. Nh−ng trong mäi tr−êng hîp ph¶i ®¶m b¶o mÆt c¾t cña chóng kh«ng ®−îc nhá h¬n 6mm2 vµ kh«ng ®−îc lín h¬n 25 mm2. ë c¸c thiÕt trÝ cã lîi dông vá nh«m cña c¸p 3 ruét ®Ó lµm d©y trung tÝnh, ph¶i tu©n theo quy ®Þnh vÒ c¸ch l¾p d©y trung tÝnh. C¸c ®Çu cèt ®−îc l¾p d©y nèi ®Êt ph¶i thùc hiÖn b»ng c¸ch Ðp hoÆc hµn. §èi víi cÇu nèi mÒm ®Ó nèi ®Êt th× mét ®Çu cña cÇu ph¶i dïng d©y thÐp cuèn chÆt vµo vá vµ ®ai thÐp cña c¸p råi hµn l¹i, cßn ®Çu kia cña cÇu th× dung bu l«ng nèi vµo c¸p vµ kÕt cÊu kim lo¹i ®−îc nèi ®Êt. Chç nèi c¸c cÇu nèi vµo vá nh«m cña c¸p sau khi hµn song ph¶i b«i nhùa ®−êng ( ¸t phan ) hay s¬n g¬lÝptan hoÆc s¬n dÇu. Trong c¸c gian Èm −ít, c¸c tuy nen vµ c¸c r·nh, chç hµn ph¶i quÐt b»ng bitum nãng. M¾t c¾t cÇu nèi mÒm ph¶i t−¬ng øng víi mÆt c¾t c¸c d©y nèi ®Êt ë thiÕt trÝ ®iÖn ®ã. C¸c èng thÐp ®Ó luån d©y dÉn ®iÖn dïng lµm d©y nèi ®Êt hay ®Ó nèi ®Êt ph¶i ®−îc nèi ch¾c ch¾n. Khi c¸c èng trªn ®Æt hë cã thÓ dïng èng nèi cã b«i bét ch× hoÆc mét lo¹i kÕt cÊu kh¸c cã sù tiÕp xóc ch¾c ch¾n. 67
  7. Khi èng ®Æt ngÇm chØ ®−îc dïng èng nèi cã b«i bét ch×. §Ó ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc cña m¹ch nèi ®Êt ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: a- Trong mäi tr−êng hîp èng luån d©y ®Æt ngÇm vµ ®èi víi tr−êng hîp cã l−íi trung tÝnh nèi ®Êt mµ èng luån d©y th× ®Æt hë, c¸c chç nèi èng ph¶i hµn thªm 1; 2 ®iÓm vÒ mçi phÝa èng nèi, còng cho phÐp hµn cÇu nèi b»ng kim lo¹i cã ®ñ ®é dÉn ®iÖn. b- ë nh÷ng chç nèi èng vµo c¸c hép, c¸c khÝ cô vµ vá thiÕt bÞ ®iÖn ph¶i dïng lo¹i " ®ai èc èng nèi " ( R¾c co ) ®Ó nèi ®Êt hoÆc c¸c biÖn ph¸p kh¸c b¶o ®¶m tiÕp xóc tèt vÒ ®iÖn hay nèi vµo hép, ( Hßm, tñ, vá ) b»ng c¸ch hµn èp c¸c cÇu nèi kim lo¹i cã ®ñ ®é dÉn ®iÖn. ë c¸c l−íi ®iÖn chiÕu s¸ng ph©n nhãm cÊm dïng vá kim lo¹i cña èng luån d©y dÉn hoÆc vá ch× cña d©y dÉn lµm d©y nèi ®Êt. Trong c¸c gian ®ßi hái ph¶i nèi ®Êt c¸c vá ®ã th× chóng ph¶i ®−îc nèi ®Êt ch¾c ch¾n trªn toµn bé chiÒu dµi, c¸c èng nèi vµ hép nèi èng ph¶i ®−îc nèi vµo vá kim lo¹i cña èng luån d©y b»ng c¸ch hµn hay b»ng bu l«ng. Vá kim lo¹i cña èng luån d©y, vá ch× cña c¸p ph¶i ®−îc nèi ®Êt víi c¸c tñ nhãm, tñ cung cÊp hay tñ ph©n phèi b»ng d©y ®ång bÖn nhiÒu sîi mÆt c¾t b»ng 1.5 - 2.5mm hay b»ng c«liª thÐp ph¶i ®−îc kÑp chÆt vµ vá nèi ®Êt vµ ph¶i hµn èp vµo vá. §Ó nèi d©y nèi ®Êt vµo vá kim lo¹i cña héi, tñ, b¶ng, v.v... ph¶i hµn èp hay dïng ®inh vÝt. Tr−êng hîp dïng ®inh vÝt th× chç nèi d©y nèi ®Êt ph¶i ®−îc ®¸nh s¹ch. 6.6. C¸ch s¬n vµ ®¸nh dÊu. ë chç c¸c d©y nèi ®Êt chui vµo nhµ ph¶i cã c¸c dÊu hiÖu ®Ó dÔ ph©n biÖt. C¸c d©y nèi ®Êt ®Æt hë, c¸c kÕt cÊu, d©y dÉn vµ thanh s¾t dÑt cña l−íi nèi ®Êt ®Òu ph¶i s¬n mÇu ®en trõ c¸c d©y trung tÝnh. C¸c d©y nèi ®Êt ®Æt hë ®−îc phÐp s¬n mÇu kh¸c cho phï hîp víi mÇu trang trÝ t−êng nhµ, nh−ng ë c¸c chç nèi vµ chç rÏ nh¸nh cña chóng ph¶i kÎ Ýt nhÊt 2 säc mÇu ®en c¸ch nhau 150mm. Tr−íc khi l¾p ®Æt c¸c d©y trÇn nèi ®Êt ®Æt hë vµ chi tiÕt cè ®Þnh chóng ph¶i ®−îc ®¸nh s¹ch vµ s¬n hÕt mäi mÆt. Cßn chç nèi th× s¬n sau khi hµn xong c¸c mèi nèi. Trong c¸c gian Èm −ít vµ cã c¸c khÝ ¨n mßn ph¶i s¬n b»ng lo¹i s¬n chÞu ®−îc t¸c ®éng ho¸ häc. ë chç dïng ®Ó nèi víi d©y nèi ®Êt l−u ®éng ph¶i ®¸nh dÊu b»ng s¬n viÕt lªn t−êng vµ kÎ ch÷ nèi ®Êt, ký hiÖu nèi ®Êt. Kh«ng nªn s¬n c¸c vËt nèi ®Êt vµ c¸c d©y nèi ®Êt ch«n d−íi ®Êt sau khi nghiÖm thu c¸c mèi hµn ®Òu ph¶i quÐt bitum kh¾p mäi mÆt. o o o 68

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản