intTypePromotion=3

Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt đường dây và thiết bị trong công trình điện - Chương 5

Chia sẻ: Nguyễn Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
283
lượt xem
148
download

Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt đường dây và thiết bị trong công trình điện - Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt đường dây và thiết bị trong công trình điện. PGS Lê Kiều.Chương 5 - Các thiết bị điện chiếu sáng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt đường dây và thiết bị trong công trình điện - Chương 5

  1. Ch−¬ng V C¸c thiÕt bÞ ®iÖn chiÕu s¸ng L¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn cho hÖ thèng chiÕu s¸ng trong nhµ vµ ngoµi trêi cÇn thi c«ng vµ kiÓm tra theo nh÷ng chØ dÉn nµy vµ tµi liÖu " Thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng t¸c l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ trong c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp " do cïng t¸c gi¶ so¹n th¶o. 5.1. Yªu cÇu chung C¸c ®Çu d©y cña c¸p vµ d©y dÉn ruét ®ång, nh«m nèi vµo c¸c thiÕt bÞ, tñ ®iÖn, ®Ìn v.v.. ph¶i theo c¸c quy ®Þnh trong ch−¬ng nµy vµ ch−¬ng vÒ "C¸ch ®Æt d©y dÉn ®iÖn". C¸c ®Çu d©y nèi vµo c¸c thiÕt bÞ, tñ ®iÖn vµ ®Ìn ph¶i ®Ó dµi thõa 1 ®o¹n dù phßng ®Ó cßn nèi l¹i khi d©y bÞ ®øt. C¸c bé phËn kÕt cÊu cña thiÕt trÝ chiÕu s¸ng nh−: Gi¸ ®ì, mãc, hép, cÇn, c¸c chi tiÕt cè ®Þnh liªn kÕt v.v. . . ®Òu ph¶i ®−îc m¹ hoÆc s¬n chèng rØ. 5.2 - §Ìn chiÕu s¸ng Ph¶i kiÓm tra viÖc bè trÝ c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng theo d©y dÉn vµ theo ®é quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. Khi l¾p ®Æt c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng ë n¬i c«ng tr×nh kiÕn tróc cã hoa v¨n vµ c¸c vËt trang trÝ thÈm mü v.v. . . th× ph¶i theo ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. H−íng chiÕu s¸ng cña ®Ìn ph¶i räi th¼ng xuèng phÝa d−íi nÕu kh«ng cã quy ®Þnh riªng cña thiÕt kÕ. C¸c kÕt cÊu cè ®Þnh thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ph¶i tÝnh to¸n søc chÞu gÊp 5 lÇn khèi l−îng thiÕt bÞ, ®ång thêi ph¶i phï hîp víi sùc chÞu nÕu thÊy cÇn thiÕt ph¶i cã ng−êi ®øng trªn nã thao t¸c l¾p r¸p vµ söa ch÷a. §èi víi gi¸ hoÆc cét treo ®Ìn chïm phøc t¹p ph¶i tÝnh céng thªm 80 kg. Mçi ®Ìn pha ®Òu ph¶i ®−îc ®iÒu chØnh tiªu cù cho ®óng theo h×nh d¸ng ®èm s¸ng trªn mÆt ph¼ng ®øng, nÕu kh«ng cã mÆt ph¼ng ®øng th× ®èm s¸ng ®−îc lÊy theo mÆt ph¼ng ngang khi th©n ®Ìn pha ®Æt nghiªng ®Õn gãc lín nhÊt, sau ®ã ®iÒu chØnh l¹i gãc nghiªng cña ®Ìn theo thiÕt kÕ. Sai sè gãc quay vµ ®é nghiªng cña ®−êng tim ®Ìn kh«ng cho phÐp qu¸ 2o. §Ìn pha ph¶i ®−îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n vµo bé phËn quay. §Ìn chiÕu s¸ng kiÒu kÝn, kiÓu phßng bôi vµ c¸c kiÓu t−¬ng tù ®Òu ph¶i cã gio¨ng, ph¶i chÌn kÝn lç ®ót d©y vµo ®Ìn nÕu ®Ìn kh«ng cã n¾p ®Ëy. §Ìn chiÕu s¸ng c¸c gian nhµ dÔ næ ph¶i l¾p chÆt cã gio¨ng kÝn. C¸c ®ai èc tai hång v.v... ph¶i vÆn chÆt, chç luån d©y dÉn vµo ®Ìn ph¶i chÌn ch¾c ch¾n phï hîp víi cÊu t¹o cña ®Ìn. Khi nèi ®Ìn chiÕu s¸ng víi d©y dÉn trong c¸c nhµ ë, nhµ c«ng céng sinh ho¹t, c¸c x−ëng s¶n xuÊt nªn dïng c¸c kÑp ®Çu d©y. 58
  2. ë c¸c l−íi ®iÖn quy ®Þnh ph¶i nèi ®Êt th©n ®Ìn vµo d©y trung tÝnh th× kh«ng ®−îc nèi vµo d©y pha. Quy ®Þnh nµy kh«ng qui ®Þnh cho c¸c ®å dïng di ®éng vµ ®Ìn bµn (v× chóng ®−îc nèi vµo l−íi ®iÖn b»ng phÝch c¾m). Víi trung tÝnh nèi ®Êt, th× th©n ®Ìn chiÕu s¸ng nèi ®Êt ®−îc thùc hiÖn nh− sau: - Khi d©y ®Én ®Æt næi th× d©y nèi ®Êt cña ®Ìn víi d©y trung tÝnh ph¶i lµ d©y mÒm vµ ®iÓm nèi ®Êt ë trô ®ì cè ®Þnh gÇn ®Ìn nhÊt. - Khi d©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn n»m trong èng thÐp l¾p vµo th©n ®Ìn l¹i mét chi tiÕt chuyªn dïng th× th©n ®Ìn ®−îc nèi d©y trung tÝnh t¹i ngay ®Ìn. Kh«ng ®−îc lµm h− háng d©y dÉn ë chç luån vµo ®Ìn vµ c¸c tiÕp ®iÓm cña ®ui ®Ìn kh«ng ®−îc ë tr¹ng th¸i chÞu lùc c¬ häc. CÊm nèi d©y ®·n bªn trong gi¸ ®ì hay trong èng dïng ®Ó l¾p ®Æt ®Ìn. D©y dÉn bäc ch× ph¶i ®−îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n trªn t−êng hoÆc gi¸ ®ì. CÇn treo ®Ìn nÕu dïng èng thÐp th× ph¶i cã chiÒu dÇy thÝch hîp ®Ó chÞu lùc c¬ häc vµ ph¶i ®−îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n vµo gi¸ ®ì ®Ìn. D©y dÉn cung cÊp ®iÖn cho c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng c«ng céng ph¶i dïng d©y mÒm ruét ®ång víi mÆt c¾t 0,4 mm 2 cho ®Ìn trong nhµ vµ 1 mm2 cho ®Ìn ngoµi trêi. D©y dÉn cung cÊp ®iÖn cho c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ph¶i cã c¸ch ®iÖn chÞu ®−îc ®iÖn ¸p xoay chiÒu 500 v«n vµ ®iÖn ¸p 1 chiÒu 1000 v«n. D©y cung cÊp ®iÖn cho thiÕt bÞ chiÕu s¸ng côc bé ph¶i dïng hai d©y mÒm ruét ®ång, mÆt c¾t nhá nhÊt lµ 1 mm2 khi ®Ìn ®Æt trªn kÕt cÊu cè ®Þnh. §ång thêi ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu sau: a) C¸c d©y dÉn ph¶i ®Æt trong gÝa ®ì hoÆc cã biÖn ph¸p b¶o vÖ d©y kh«ng bÞ h− háng do lùc t¸c dông c¬ häc. b) D©y dÉn ë bªn trong c¸c bé phËn cã b¶n lÒ kh«ng ®−îc bÞ c¨ng hoÆc xo¾n. c) C¸c lç ®Ó luån d©y dÉn vµo trong c¸c gi¸ ®ì ph¶i cã ®−êng kÝnh tèi thiÓu lµ 8mm, chØ cho phÐp mãp mÐo côc bé cßn l¹i lµ 6 mm. T¹i nh÷ng chç luån d©y vµo ph¶i dïng c¸c èng ghen c¸ch ®iÖn. d) C¸c kÕt cÊu di ®éng cña thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ph¶i lo¹i trõ kh¶ n¨ng lµm thiÕt bÞ chiÕu s¸ng xª dÞch hoÆc ®u ®−a. ë nh÷ng chç luån d©y dÉn vµ c¸p vµo ®Ìn vµ thiÕt bÞ ®Æt ngoµi trêi ph¶i cã gio¨ng kÝn. ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng trªn m¸y trôc hay trªn c¸c thiÕt bÞ chÞu chÊn ®éng, chÞu rung ph¶i treo b»ng c¸c phô kiÖn kiÓu ®µn håi. ë nh÷ng n¬i ®Ó c¸c vËt dÔ ch¸y, næ, nguy hiÓm ( kÓ c¶ trong nhµ vµ ngoµi trêi) th× ph¶i lo¹i trõ kh¶ n¨ng ng−ßi v« ý ch¹m vµo d©y dÉn, ®ui ®Ìn, vµ bãng ®Ìn. Trong buång nhµ ë, c¸c bé ®Ìn chiÕu s¸ng b»ng kim lo¹i treo vµo mãc cè ®Þnh b»ng kim lo¹i ph¶i cã vßng ®Öm c¸ch ®iÖn. 5.3. Phßng tai n¹n trong c¸c thiÕt bÞ cña hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng. 59
  3. C¸c m¸y c¾t h¹ ¸p vµ cÇu chÈy kiÓu nót vÆn ph¶i ®−îc ®Êu vµo l−íi ®iÖn sao cho khi th¸o nót vÆn ra th× ë phÝa sau cÇu chÈy hoÆc m¸y c¾t h¹ ¸p kh«ng cßn ®iÖn n÷a. C«ng t¾c tiÕp ®iÓm th−êng ®Æt ë nèi ®i vµo nhµ (phÝa trong hoÆc ngoµi) nh−ng ph¶i bè trÝ sao cho chóng kh«ng bÞ che khuÊt khi më cöa. C¸c c«ng t¾c ë buång t¾m, hè xÝ ph¶i bè trÝ ë ngoµi cöa. C¸c m¸y ®Õm ®iÖn (c«ng t¬) ®Æt trªn b¶ng, tñ t−êng ph¶i ®−îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n. §é cao ®Æt m¸y ®Õm ®iÖn theo thiÕt kÕ quy ®Þnh. Khi d©y dÉn ®iÖn ®Æt næi, c¸c thiÕt bÞ ®Òu ph¶i ®Æt trªn ®Öm c¸ch ®iÖn dÇy Ýt nhÊt 10 mm nÕu cÊu t¹o cña thiÕt bÞ kh«ng cã lo¹i ®Ó chuyªn dïng ®Ó l¾p trùc tiÕp lªn t−êng. 5.4 C¸c b¶ng ®iÖn ph©n phèi. Ph¶i ®Æt c¸c b¶ng ®iÖn trong tñ thÐp cã cöa b»ng thÐp hoÆc cöa thÐp ghÐp kÝnh cã kho¸; ®ång thêi ph¸i cã lç luån d©y bÞt kÝn. Yªu cÇu nµy ¸p dông cho c¸c ®èi t−îng sau: a. C¸c b¶ng ®iÖn ®Æt trong c¸c gian ®iÖn vµ phßng thÝ nghiÖm. b. C¸c b¶ng ®iÖn ®Æt ë ®é cao tõ 2,5 m trë lªn (trõ c¸c b¶ng ®iÖn ®Æt trong buång thang m¸y cña nhµ ë vµ nhµ d©n dông). c. C¸c b¶ng ®iÖn mµ tñ thÐp lµ 1 phÇn kÕt cÊu cña b¶ng ®iÖn ®ã. d. C¸c b¶ng ®iÖn cã m¸y ®Õm ®iÖn ®Æt trong nhµ ë. e. C¸c b¶ng ®iÖn ®Æt trong hèc t−êng. Khi ®Æt b¶ng ®iÖn gi÷a c¸c bé phËn trÇn mang ®iÖn vµ c¸c bé phËn kim lo¹i kh«ng mang ®iÖn th× ph¶i ®¶m b¶o cã kho¶ng c¸ch nhá nhÊt lµ 20 mm tÝnh theo bÒ mÆt c¸ch ®iÖn vµ 12 mm tÝnh theo kho¶ng hë kh«ng khÝ. S¬ ®å ®Êu ®iÖn trong c¸c bãng vµ chç nèi víi ®−êng d©y cung cÊp ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o ®Ó kh«ng cã ®iÖn ¸p trªn c¸c bé phËn ®éng cña c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t (m¸y cÆt h¹ ¸p l−ìi dao cña cÇu dao) khi chóng ë vÞ trÝ c¾t. C¸c tiÕp ®iÓm ®Ó nèi d©y vµo vµ d©y ra víi b¶ng ph¶i ®Æt ë chç dÔ kiÓm tra, söa ch÷a. C¸c b¶ng cã c¸c tiÕp ®iÓm bè trÝ ë vÞ trÝ ë phÝa sau ph¶i lµ b¶ng biÒu b¶n lÒ hoÆc ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch tõ mÆt sau cña b¶ng ®Õn t−êng theo qui ®Þnh trong b¶ng V - 1 B¶ng V - 1 Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt tõ b¶ng ®iÖn ®Õn t−êng KÝch th−íc cña b¶ng ®iÖn tÝnh theo bÒ Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt tõ mÆt sau cña b¶ng ngang, mm ®Õn t−êng mm 400 200 500 300 800 400 1200 600 60
  4. C¸c lç ®Ó luån d©y dÉn vµo c¸c hép thÐp (tñ) vµ c¸c ng¨n tñ b»ng vËt liÖu dÉn ®iÖn ph¶i cã c¸c èng ghen ®iÖn. C¸c b¶ng ®iÖn ph¶i ®¸nh ký hiÖu chØ râ: Sè hiÖu, c«ng dông cña b¶ng vµ sè hiÖu cña tõng lß ra. Khi trªn cïng mét b¶ng cã nhiÒu lo¹i ®iÖn kh¸c nhau th× ph¶i cã c¸c ký hiÖu râ rµng vµ s¬n mÇu ph©n biÖt cho tõng lo¹i ®iÖn. §Çu nèi c¸c thiÕt bÞ víi b¶ng ®iÖn ph¶i ®óng thiÕt kÕ vµ ph©n bè phô t¶i ®Òu gi÷a c¸c pha. 61

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản