Giảng dạy WinCC

Chia sẻ: Phan Huy Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

2
751
lượt xem
521
download

Giảng dạy WinCC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

WinCC là chữ viết tắt của Windows Control Center (Trung tâm điều khiển chạy trên nền Windows), nói cách khác, nó cung cấp các công cụ phần mềm để thiết lập một giao diện điều khiển chạy trên các hệ điều hành của Microsoft như Windows NT hay Windows 2000, XP, Vista 32bit (Not SP1). Trong dòng các sản phẩm thiết kế giao diện phục vụ cho vận hành và giám sát, WinCC thuộc thứ hạng SCADA (SCADA class) với những chức năng hữu hiệu cho việc điều khiển....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giảng dạy WinCC

 1. Giảng dạy WinCC
 2. Chöông trình giaûng daïy WinCC I/ Yeâu caàu caáu hình vaø Caùch caøi ñaët WINCC : 1/ Caáu hình : Yeâu caàu veà caáu hình cuûa maùy tính cho vieäc caøi ñaët Wincc : CPU : Pentium III , 800MB trôû leân RAM: 128 MB trôû leân OÅ cöùng : OÅ cöùng coøn troáng cho vieäc caøi ñaët >500MB WinCC phaûi ñöôïc caøi ñaët cho heä ñieàu haønh Win NT4.0,Win 2000,hoaëc WinXp Thoâng thöôøng ngaøy nay heä thoáng maùy tính thöôøng duøng laø Win2000 hoaëc WinXp ( töø PIII trôû leân ) do vaäy yeâu caàu veà caáu hình phaàn cöùng khoâng quaù khoù ñoái vôùi heä ñieàu haønh hieän taïi. Caáu hình maùy tính neâu ôû treân laø caáu hình coù theå chaïy ñöôïc cho WinCC,neáu coù ñieàu kieän duøng Pentium IV thì heä thoáng chaïy seõ toát hôn,ñôõ toán thôøi gian hôn nhieàu 2/ Yeâu caàu : Phaàn meàm Wincc 5.0 Phaàn meàm SQL cho Wincc Service pack 2 ( ñoái vôùi heä ñieàu haønh duøng Win 2000,coøn ñoái vôùi WinXp thì khoâng caàn duøng ,maø chæ caàn choïn theâm Query laø ñuû). 3/ Caøi ñaët WinCC: Ñöa ñóa Wincc autorun vaøo trong oå CD chôø cho ñóa töï ñoäng chaïy. Choïn Install SIMATIC WinCC baèng caùch Click vaøo Install SIMATIC Wincc
 3. Ñieàn thoâng tin ngöôøi söû duïng,teân coâng ty vaø soá Serial ( neáu coù ) hoaëc laø demo roài choïn Next. Choïn ngoân ngöõ cho vieäc söû duïng roài choïn Next
 4. Choïn öùng duïng ngöôøi duøng,coù 3 öùng duïng ngöôøi duøng cho pheùp choïn,vaø phaûi chuù yù ñeán yeâu caàu cuûa töøng öùng duïng cuï theå. Choïn Option cho vieäc caøi ñaët Help,Communication…..roài click Next.
 5. Caøi ñaët baûn quyeàn ,neáu coù baûn quyeàn thì choïn option treân,coøn khoâng coù baûn quyeàn hoaëc laø mua baûn quyeàn sau thì choïn option döôùi,tröôøng hôïp khoâng coù baûn quyeàn thì chöông trình vaãn chaïy bình thöôøng nhöng chæ chaïy ñöôïc ôû traïng thaùi demo,nghóa laø chæ chaïy trong 1 khoaûng thôøi gian cho pheùp maø thoâi. Choïn Next ñeå tieáp tuïc. Caøi ñaët Tag Simulator : Ñeå coù theå thay ñoåi giaù trò cuûa Tag trong quaù trình chaïy ,ta phaûi caøi ñaët Tag Simulator
 6. Click choïn Tools vaø Drivers ñeå caøi ñaët Tag Simulator. Click Next ñeå choïn caùc böôùc keá tieáp Choïn Acept ñeå chaáp nhaän hoaëc thöøa nhaän nhöõng yeâu caàu roài hoaøn taát quaù trình caøi ñaët Choïn ñöôøng daãn cho vieäc caøi ñaët Wincc ( thoâng thöôøng laø oå C) hoaëc laø ñeå maëc ñònh (C:\Siemens\WinCC\SmartTools\Simulator). Böôùc keá tieáp : Ñeå chaïy ñöôïc Wincc böôùc keá tieáp laø phaûi caøi ñaët SQL cho Wincc Caøi Service Pack 2 ( cho heä ñieàu haønh Win 200 ),hoaëc choïn Message Query cho heä ñieàu haønh WinXP. II / Caùch thöùc taïo moät Project môùi : Böôùc 1: Khôûi ñoäng Wincc baèng caùch choïn Start / Simatic / Wincc / Window control center 5.0 Böôùc 2: Taïo moät Project môùi ,thoâng thöôøng coù 3 option cho vieäc choïn 1 project môùi.
 7. Choïn Single-User Project roài choïn OK,khi ñoù noù seõ taïo ra 1 Project môùi. Neáu muoán môû moät Project coù saün ta coù theå choïn Open an Existing Project roài choïn OK. Sau ñoù choïn Teân Project cuõng nhö ñöôøng daãn cuûa Project ñoù,baèng caùch choïn teân Project vaø choïn ñöôøng daãn cuûa Project. Sau ñoù choïn Create ñeå taïo ra Project môùi ñoù.
 8. Böôùc 3 : Theâm Driver cuûa PLC caàn lieân keát baèng caùch Click chuoät traùi vaøo Tag Management roài choïn Add New Driver Trong oâ Add new Driver,choïn SIMATIC S7 Protool Suit,baèng caùch click choïn vaøo daáu coäng. Taïo moät keát noái môùi baèng caùch click chuoät phaûi vaøo MPI roài choïn New connection.
 9. Choïn teân cuûa Connection,coù theå laø PLC roài ñòa chæ ,ID….baèng caùch choïn Properties.
 10. Teân cuûa Server List thoâng thöôøng laø teân maùy. III / Taïo Tag vaø nhoùm Tag : Thoâng thöôøng coù 2 loaïi Tag Process Tag ( External tag,Power Tag ) : Laø tag ngoaøi duøng ñeå lieân keát vôùi PLC ,ñeå hieån thò nhöõng thoâng soá cuûa PLC Vd: Nhö muoán hieån thò möùc nöôùc trong boàn,hay hieån thò traïng thaùi cuûa moät ñoäng cô bôm nöôùc…. Taát caû caùc traïng thaùi ñoù phaûi duøng ñeán Tag ngoaøi. Internal Tag : Tag noäi ñöôïc duøng ñeå thöïc hieän caùc pheùp tính trung gian hoaëc duøng cho cheá ñoä Simmulator,vôùi Tag noäi khoâng theå lieân keát vôùi thieát bò beân ngoaøi ñöôïc. Böôùc 4: Taïo Tag noäi ( Internal Tag ) Choïn Tag Manager roài môû noù baèng caùch Double click vaøo Tag Manager Click chuoät phaûi vaøo Internal Tag roài choïn New Tag
 11. ÔÛ phaàn Tag Properties choïn Teân cuûa Tag,kieåu döõ lieäu cho Tag caàn duøng. Sau ñoù choïn OK ñeå chaáp nhaän Tag vöøa taïo Nhöõng Tag vöøa taïo seõ naèm ôû nhöõng oâ beân phaûi Caùch taïo Tag coù theå choïn copy roài Paste hoaëc coù theå chon Ctrl C,hoaëc Ctrl P
 12. Böôùc 5 : Taïo moät nhoùm Tag . Nhoùm tag seõ ñöôïc taïo beân döôùi PLC Connection baèng caùch click chuoät phaûi vaøo PLC roài choïn New Group.
 13. Trong Properties cuûa Tag Group Nhaäp teân cuûa Nhoùm Tag caàn choïn. Sau ñoù choïn OK,nhoùm Tag vöøa môùi ñöôïc taïo seõ naèm beân döôùi PLC Connection.
 14. Böôùc 6 : Taïo moät Process Tag ( External Tag ) : Tröôùc khi taïo Process Tag,ta phaûi taïo New Driver cuõng nhö New Connection ( Choïn loaïi PLC caàn lieân keát ). Taïo Process Tag baèng caùch click chuoät phaûi vaøo New Connection roài choïn New Tag. Trong oâ Tag Properties nhaäp teân cuûa Tag Nhaäp Kieåu Tag maø ta choïn ( 16 Bit khoâng daáu,16 Bit coù daáu….) Neáu caàn thieát coù theå choïn bieán ñoåi kieåu döõ lieäu sau khi ñoïc döõ lieäu ñoù vaøo Tag Choïn ñòa chæ cuûa PLC lieân keát vôùi Tag baèng caùch choïn “Select” Button Sau ñoù choïn ñòa chæ caàn lieân keát vôùi PLC ( vd MW0,DB1.DBD20…). Sau ñoù choïn OK ñeå chaáp nhaän vieäc taïo Tag ngoaïi.
 15. Ngoaøi ra ta coù theå choïn Scale cho giaù trò ñoïc thaønh giaù trò theo mong muoán baèng caùch choïn Linear Scaling. Click vaøo oâ choïn Linear Scaling roài ñieàn giaù trò caàn Scale vaøo caùc oâ caàn thieát.
 16. IV/ Process Picture : 1/ Taïo Process Picture : ÔÛ oâ beân traùi WinCC Explorer : Click chuoät phaûi Grapics Designer choïn New Picture, Teân NewPdl0.pdl seõ ñöôïc taïo ra taïi oâ beân phaûi.
 17. Taïi oâ NewPdl0.pdl click chuoät phaûi choïn Rename ñeå thay ñoåi teân cuûa Picture caàn thieát keá ( Ví duï laø START.pdl ). Töông töï nhö vaäy ta coù theå taïo ra caùc maøn hình tieáp theo. Ñeå môû maøn hình ta Double vaøo maøn hình choïn ñoù ñeå môû maøn hình ra. 2/ Thieát keá maøn hình giao dieän : Khi môû maøn hình thieát keá giao dieän, giao dieän nhö hình döôùi:
 18. Ta coù theå choïn loaïi Palatte taïi Slyle Palette Coù theå choïn Palette taïi Object Palette Choïn Font Palette taïi Font Palette Choïn Zoom Palette ñi phoùng to thu nhoû Palette 3/ Process Picture : Hình döôùi thieát keá Process Picture bao goàm I/O,Static Text ,Bar Chart vaø Button.
 19. a/ Taïo 1 Button: Ñeå ñôn giaûn tröôùc heát taïo ra 1 Button cho pheùp ta chuyeån qua laïi giöõa 2 maøn hình ,maøn hình 1 vaø maøn hình 2. ÔÛ maøn hình 1 : Choïn Window Object / Button ñeå laáy button ra Chænh laïi kích côõ nut nhaán cho phuø hôïp vôùi maøn hình. Vaøo Button Configuration ñeå ñònh daïng cho nuùt nhaán: Teân Text cuûa nuùt nhaán . Choïn Font cho oâ Text cuûa Nuùt nhaán ,Choïn maøu cho oâ Text,Choïn Hotkey cho nuùt nhaán ( Hot Key coù theå F1…F12) Choïn Picture muoán nhaûy ñeán khi nhaán nuùt,baèng caùch choïn ñeå choïn maøn hình muoán nhaûy ñeán.
 20. Töông töï nhö vaäy ta coù theå ñònh daïng cho caùc nuùt nhaán tieáp theo. b/Ñònh daïng Process Picture : Taïo Tank Nöôùc : Treân Menu Bar choïn View / Library /Plant Element / Tanks sau ñoù View ñeå xem Tank caàn choïn roài Drag Tank ñoù ra maøn hình giao dieän caàn thieát keá,sau ñoù thay ñoåi kích côõ cuûa Tank theo yù muoán. Taïo ñöôøng oáng : Vaøo Global Library / PlantElements / Pipe ñeå ñöa hình oáng vaøo giao dieän Vaøo Global Library / PlantElements / Valves ñeå ñöa hình van vaøo giao dieän Caùc hình veõ coù theå caét daùn ,söõa hoaëc xoay theo yù muoán. Taïo Static Text : Vaøo Object Palette choïn Standard Object / Static Text ,roài ñöa Static Text vaøo giao dieän hình caàn thieát keá Nhaäp doøng Text caàn hieån thò Hieån thò möïc nöôùc : Ñeå hieån thò vaø thay ñoåi ñaëc tính cuûa möïc nöôùc ta click chuoät phaûi vaø choïn Properties ÔÛ beân traùi cöûa soå choïn Tag Assignement ÔÛ beân phaûi cöûa soå choïn Fill Level ,click chuoät phaûi choïn Tag caàn lieân keát ñeå hieån thò möùc cho Tank

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản