Giành khách hàng về phía mình phần 1

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
36
lượt xem
10
download

Giành khách hàng về phía mình phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do chi phí của hoạt động thu hút khách hàng tăng vọt nên việc tập trung các nỗ lực tiếp thị để duy trì các khách hàng hiện tại là hết sức quan trọng. Trên thực tế, chi phí để thu hút một khách hàng mới có thể gấp năm lần chi phí để giữ được một khách hàng cũ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giành khách hàng về phía mình phần 1

  1. Giành khách hàng v phía mình ph n 1 Chiêu gi khách Do chi phí c a ho t ng thu hút khách hàng tăng v t nên vi c t p trung các n l c ti p th duy trì các khách hàng hi n t i là h t s c quan tr ng. Trên th c t , chi phí thu hút m t khách hàng m i có th g p năm l n chi phí gi ư c m t khách hàng cũ. Nhưng nhi u ch doanh nghi p nh v n thư ng c g ng có ư c các khách hàng ti m năng mà b phí các chương trình dành cho các khách hàng hi n t i - nh ng chương trình này có hi u qu chi phí hơn nhi u trong vi c làm tăng doanh thu và kh năng thu l i nhu n. Các chương trình xây d ng khách hàng trung thành (thư ng g i là các chương trình t ng thư ng) ang tr nên r t quan tr ng trong các th trư ng nh y c m v giá c ho c có các s n ph m và d ch v tương ương nhau. Các chương trình này ư c i u hành trong h u h t các công ty l n, và hi n t i ang có kho ng m t n a ngư i dân M là thành viên c a ít nh t m t trong các chương trình ó. Ch m t mình chu i c a hàng dư c ph m CVS Corp. ã ký t i 32 tri u th h i viên "ExtraCare". Và công ty chi u phim l n nh t th gi i Regal Entertainment Group ã thư ng cho các khách hàng xem phim thư ng xuyên th c ăn mi n phí và các chương trình gi m giá khác. Chương trình khách hàng trung thành cũng r t quan tr ng v i các doanh nghi p nh . Các nhà kinh doanh có chương trình thư ng khách hàng thành công ã ư c hư ng doanh s gia tăng, chi phí ti p th gi m và tích lu vô
  2. s thông tin có giá tr . Ch ng có gì áng ng c nhiên khi công tác thu th p d li u là c t lõi c a các chương trình này. M t lo t thông tin ư c ghi l i khi khách hàng ký tham gia chương trình. Sau ó, các d li u ư c thu th p thông qua các i u tra và trong khi giao d ch. B ng cách tìm hi u các d li u khách hàng hi n t i, b n có th phát hi n ra nh ng cơ h i kinh doanh, khu v c khách hàng t t hơn và xác nh chính xác nhu c u c a các nhóm khách hàng khác nhau. N u b n là ngư i bán l , b n có th th m chí s d ng thông tin này cung c p cho c a hàng c a b n chính xác nh ng hàng hoá có nhu c u l n. Và m t khi bi t ư c s thích c a các khách hàng t t nh t c a mình, b n có th xây d ng các chi n d ch ti p th nh m t i các khách hàng ti m năng có c i m tương t h . 5 l i khuyên xây d ng chương trình khách hàng trung thành 1. Ch n các ph n thư ng úng Các ph n thư ng b ng hi n v t thư ng ít t n kém hơn và cho b n d u c ng vào t t c nh ng gì g n v i công vi c kinh doanh c a b n. Gi s b n ang s h u m t c a hàng bán kem và b n mu n trao ph n thư ng cho các khách hàng ã mua ít nh t năm chi c kem c qu . T ng chi c kem th sáu mi n phí s là l a ch n t t hơn so v i vi c trao m t món quà không liên quan, ch ng h n như m t chi c vé xem phim gi m giá ho c th m chí ti n m t, b i vì phương án chi c kem th sáu mi n phí không quá t n kém và l i d nh v i các khách hàng. Phương án này cũng mang l i cho b n giá tr b ng ti n th c s - ó là v i b n, chi phí cho m t chi c kem mi n phí ch có 25 xu, nhưng khách hàng l i coi ó là m t món quà tr giá 2,25 USD. 2. Cám d khách hàng t hi u qu cao hơn, nên nói v i khách hàng h có th có ư c cái gì. i u này gây ph n khích và cám d h mua hàng có ư c ph n thư ng.
  3. B n cũng có th s d ng chương trình ph n thư ng này khuy n khích khách hàng th các s n ph m ho c d ch v khác. Ch ng h n như c a hàng kem c a b n có th thư ng cho khách hàng m t chi c kem nư c qu hai t ng n u h mua m t tá. Ph n thư ng này s khuy n khích khách hàng th các s n ph m giá cao hơn. 3. Thư ng các khách hàng t t nh t Chào m i các ph n thư ng giá tr tăng d n theo s ti n mà nh ng ngư i mua hàng tr cho b n là m t phương pháp tuy t v i khuy n khích các khách hàng t t nh t c a b n. L i nhu n ch y u xu t phát t vi c bi n các khách hàng có giá tr th p thành các khách hàng có giá tr cao, ng th i tránh ư c các c m b y t các ki u chương trình ph n thư ng khác có xu hư ng thu hút khách hàng mua các m t hàng có l i nhu n th p. 4. Thư ng ngay khi k t n p thành viên Các chương trình chào m i ph n thư ng ngay l p t c khuy n khích ư c nhi u khách hàng ăng ký. M t phương pháp khác là cho khách hàng m t kho n thư ng nh khi k t n p. Và m t s ngư i bán l thu hút khách hàng ngay trư c khi h r i c a hàng c a mình b ng cách t ng quà cho khách ngay khi ki m tra hàng hay in hoá ơn bán hàng. 5. ánh giá k t qu thu ư c Hãy t ra m c tiêu cho chương trình c a b n và hãy liên t c giám sát k t qu . Hãy tính toán s tăng lên trong s d ng s n ph m và d ch v c a b n, s lư ng các giao d ch liên quan n nh ng ngư i tham gia chương trình khách hàng trung thành, và tăng trư ng trong cơ s khách hàng ăng ký tham gia chương trình, t ó b n có th i u ch nh và xây d ng chương trình m t cách hi u qu . Các chương trình chào m i ph n thư ng ngay l p t c khuy n khích ư c
  4. nhi u khách hàng ăng ký. M t phương pháp khác là cho khách hàng m t kho n thư ng nh khi k t n p. Và m t s ngư i bán l thu hút khách hàng ngay trư c khi h r i c a hàng c a mình b ng cách t ng quà cho khách ngay khi ki m tra hàng hay in hoá ơn bán hàng.
Đồng bộ tài khoản