intTypePromotion=1

Giáo án dạy thêm và phụ đạo Anh 6 - Năm học: 2011-2012

Chia sẻ: Hạnh Hồng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:140

0
725
lượt xem
78
download

Giáo án dạy thêm và phụ đạo Anh 6 - Năm học: 2011-2012

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp quý thầy cô và các bạn học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tiếng Anh, mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo nội dung "Giáo án dạy thêm và phụ đạo Anh 6 - Năm học: 2011-2012" dưới đây. Với giáo án này, hy vọng quý thầy cô và các bạn có được kế hoạch dạy và học hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án dạy thêm và phụ đạo Anh 6 - Năm học: 2011-2012

 1. Giáo án dạy thêm và phụ đạo Anh 6 Năm học:2011-2012 Teaching date:20/9/2011                                                                                                                               WEEK 1:                                                                       THE VERB “TOBE”  I. Aims  ­Giúp HS hiểu được động từ TOBE ở thì hiện tại thường. ­Cuối bài,học sinh có thể áp dụng lý thuyết để làm bài tập. II.Teaching aids:white  board III.Content:                                                         PERIOD 1:                       content T&STS’activities I. GRAMMAR:(15’) ­T set the scene and give the model  *Model sentences: sentences/Sts listen. I am a student ­Read in chorus/ He is Nam Individually. We are fine ­T explains about TOBE/Sts listen and  *Form: copy. a.  Câu khẳng định.=  The positive form  +form   +mean    I  + am  =I’m  +  tên riêng / tính từ / danh từ    +notes    He / She / It + is =’s   (nếu số it thì có  mạo từ  “a / an  or the”)    You / We / They + are =’re        b.  Câu nghi vấn    ( Đưa tobe lên trước chủ  ngữ)   Are + you / they / (we) .....? Yes, I am/we/they         
 2. Giáo án dạy thêm và phụ đạo Anh 6 Năm học:2011-2012 are . No,I/we/they+ be + not    Is + he / she / it  ..................?  Yes, he / she/it is.  No,he / she / it  is not.  ­ Wh­questions:  How (old) + be + S?, What + be  + your/his… name(s)?   c.  Câu phủ định.  ( thêm ‘not’ sau động từ  tobe)                I  + am not                          +      tên riêng /  tính từ / danh từ ( nếu số it               He / She / It + is not                 thì có mạo  từ “a /an  or the”)           You / We / They + are not     Notes: ­Dạng viết tắt:I am = I’m                         He is=he’s                          Is not =isn’t                          You are=you’are                          Are not=aren’t            ­ Động từ “be” có nghĩa là “thì,là ,ở” chỉ tình  trạng của chủ ngữ, động từ được chia theo các  ngôi.Sau tobe là N/ADJ/NAME ­  Dùng trong các tình huống sau: giới thiệu bản  ­Hangs the poster. thân, hỏi tên người nào đó, hỏi thăm sức khỏe,  ­T explains clearly hỏi về tuổi tác.  ­T does the first as a model and explại  II.EXERCISES: the rules for this kind of exercise.        
 3. Giáo án dạy thêm và phụ đạo Anh 6 Năm học:2011-2012   Ex1:  Supply the correct form of the Verbs: 1.How old are you? (10’) ­Limits time 1. How old you (be) ? ­Gets feedback and corrects the  2. You (be) fine? mistakes 3. This (be) Phong ? 4. He ( not be) a doctor. 5. They (not be) teachers.   Ex2:  Dùng từ gợi ý sau để đặt câu hoàn  chỉnh:(10’) 1. My mother / be / tall.                 2. What / be / his name /? 3. The children / be / fine.         4.  The children / be / good students. 5. Her name / not be / Hung.       6.  Where / he / be / from / ?  7. Nga / be / a new student / ?      8.  This / be / my father. 9. You /  be /  Hoa / ?               10.  How / you / be / today / ?    Ex3: Chuyển các câu sau sang câu phủ định  và nghi vấn rồi trả lời YES hoặc NO:(15’) 1. That is a pen. 2. The book is on the table. 3. Nam and Ba are very well. 4. He is a doctor. 5. The children are good students.        
 4. Giáo án dạy thêm và phụ đạo Anh 6 Năm học:2011-2012 6. Thu is pretty. 7. She is in her classroom. 8. They are tall. 9. It is hot. 10.My name is Lan.                                                    PERIOD 2                                         Content T&Sts’activities I. Hãy hoàn tất các câu sau(7’) ­T shows the exercise then does a  a. Hello, I ___________ Mai. model. b. I’m ten ____________ old. a.am c. This _______ Lan. d. How are ________? ­limit time e. My name _________ Huong. ­Get feedback. f. I live ________ Nguyen Hue Street. g. He ________ Mr. Tan. II: Correct mistakes(7’) 1. How old you are? 2. I’m fiveteen years old. 3. My name are Linh. 4. We am fine , thank you. 5. I’m Hanh and I am is fine III. Hãy chọn một trong các đáp án cho  sẵn:(7’) 1. Mai _____ a teacher. a. is b. am c. are d.         
 5. Giáo án dạy thêm và phụ đạo Anh 6 Năm học:2011-2012 2. I live _____ Gao Giong. a. in b. on c. at d.  3. They _____ in class. a. is b. am c. are d.  IV. Dùng đại từ nhân xưng để thay thế  cho các từ gạch dưới:(7) 1. Thu and Lan are students. 2. My father and I are teachers. 3. My book is here. 4. His pencils are there. 5. Are you and Nam a student? III. Hãy chọn từ  có dấu nhấn khác các từ  còn lại:(5’) 1. a. morning b. children c.  teacher d. thirteen 2.  a. seven b. afternoon c.  eleven d. twenty 3. a. fourteen b. sixteen c. evening d. hello IV. Translate these sentences into English. (10’) 1. Chào  các cậu. Hôm nay các cậu có khoẻ  không? 2. Chúng mình khoẻ, cảm ơn bạn. Thế còn  bạn thì sao? 3. Mình vẫn khoẻ. Cảm ơn các cậu.        
 6. Giáo án dạy thêm và phụ đạo Anh 6 Năm học:2011-2012 4.  Chào chị.Tên em là Hoa. Em  năm nay 12  tuổi. 5. Con chào bố mẹ. Bố mẹ có khoẻ không ạ? 6. Em chào anh. Đây là Nga . Cô ấy là bạn của  em. Cô ấy học lớp 6. Tôi là Phong còn đây là Linh.                                      PERIOD 3:QUESTION WORDS I.AIMS: ­Revise the question words and do the exercises II.CONTENT:                            Content            T&Sts’activities I. Các từ dùng để hỏi thường gặp:(7’) ­ What: cái gì *BRAIN STORM: Where: ở đâu How: thế nào               các từ này thường nằm ở  ­Ask sts to give wh  đầu câu hỏi words(one by one) When: khi nào Who: ai II.Exercises: EX1:. Các câu hỏi  và trả  lời về  bản thân: (10’) ­T explains the question  1.   What’s   your   name?        My   name   is......./  and does the first as a  I’m........ 2. How are you?   I’m fine, thanks. model. 3. How old are you?    I’m........... ­Limits time. 4. Where do you live?     I live in/ on/ at........... ­gets feed back and corrects 5. How do you spell your name?   It’s........... EX 2.  Hãy dặt câu hỏi  cho các câu trả  lời   sau:(10’) 1.   ___________________________?   ­   My         
 7. Giáo án dạy thêm và phụ đạo Anh 6 Năm học:2011-2012 name’s Tam. 2.   ___________________________?   ­   I’m  eleven. 3. ___________________________? ­ I’m fine,  thanks. 4.   ___________________________?   ­   I   live   in  Hue. 5. ___________________________? ­ It’s L­I­E­ N.                          EX3. Hãy sử dụng các từ cho sẵn để đặt câu: (15’) 1. I/ live/ Ly Thuong Kiet Street. 2. morning/ Miss Huong. 3. old/ you? 4. He/ ten/ old. 5. What/ name? III. Homework ­ Redo all exercises or do the left exercises. ­ Learn the theory by heart.        
 8. Giáo án dạy thêm và phụ đạo Anh 6 Năm học:2011-2012 Preparing date:25/9/2011 Teaching date:27/9/2011              WEEK 2:                              THE PLURAL NOUNS: I.AIMS:               By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice  the      numbers and  understand single Nouns and plural Nouns to use them. II.TEACHING AIDS: ­White boards III.CONTENT:                                  PERIOD 1:                                   
 9. Giáo án dạy thêm và phụ đạo Anh 6 Năm học:2011-2012 T&Sts’activities I. Cách thành lập danh từ số nhiều(20’) ­T explains the rules and  ­ Thông thường danh từ số nhiều có thêm S ở cuối write on the board/Sts   a book ( một quyển sách)       books ( những quyển  listen and copy. sách)  a table ( một cái bàn )             tables ( những cái  bàn ) ­ Những danh từ tận cùng là : x, s, o, ch, sh, z : ta  thêm “es”  a bus              buses ( những chiếc xe buýt)  a couch          couches ( những cái ghế sa lông dài). ­ Những danh từ tận cùng bằng Y có 2 trường hợp  xãy ra: ­ Y đứng sau các phụ âm thì đổi Y thành i rồi thêm  es.   a  city                cities ( những thành phố )  a family             families ( những gia đình )  ­ Y đứng sau các chữ cái nguyên âm (u, e, o, a, i )  thì thêm s ở phía sau.  a key            keys ( những chiếc chìa khóa ) a boy             boys  ( những cậu bé ) ­ Danh từ tận cùng bằng f hoặc fe, ta đổi f hoặc fe  thành v sau đó thêm es vào .  a knife            knives ( những con dao) ;  a leaf          leaves  ( những chiếc lá) ­ Danh từ tận cùng là nguyên âm o và đứng trước  nó là một phụ âm ta thêm es vào.  a potato           potatoes ( những củ khoai tây )  a tomato          tomatoes ( những quả cà chua ) ­ Danh từ tận cùng bằng một nguyên âm o và  đứng trước nó là một nguyên âm ta chỉ thêm s :   a kangaroo          kangaroos  ( những con chuộc túi )   a radio                radios   ( những chiếc máy rađiô) ­ Một số danh từ khi thành lập số nhiều có  dạng đổi đặc biệt: a woman    women  (những người đàn         
 10. Giáo án dạy thêm và phụ đạo Anh 6 Năm học:2011-2012 bà ) a man  men ( những người đàn ông ) a child  children ( những đứa trẻ con  ) a mouse  mice ( những con chuột ) a tooth teeth ( những cái răng ) a foot feet ( những bàn chân ) a groose  greese ( những con ngổng ) a person  people ( người ) an ox  oxen ( những con bò ) II. Cách phát âm:  Cách phát âm các danh từ tận cùng bằng s, es. Chữ s được phát âm là /s/ khi danh từ cso các âm  tận cùng là: k, f, p, t, th. /s/:  Books ,   streets . Chữ s được phát âm là /iz/ khi các danh từ có tận  cùng là  chữ cái: s, x, sh, ch, ce, ge, z. / iz/: Couches , kisses, taxes, classes sentences  watches. Chữ s được phát âm /z/; loại trừ 2 trường hợp  nói trên thì còn lại: /z/: plays, teachers, rulers,  Chú ý: khi es được thêm vào các danh từ có tận  cùng là phụ âm + y ta phát âm es là /z/  /z/: City    cities ;   story  stories ;  family  families  II.EXERCISE: EX 1:. Choose the word that has the underlined letter  (S) pronounced differently from the rest:  (Chọn từ  gạch chân chữ (s) phát âm khác với từ còn lại )(15’) 1. a.  plays  b.  reads  c.  listens  d.  stops 2. a.  caves  b.  marks  c.  exams  d.  days 3. a.  tells  b.  cooks  c.  talks  d.  looks 4. a.  babies  b.  berries  c.  kisses  d.  stories 5. a.  goes  b.  washes  c.  misses  d.  hisses        
 11. Giáo án dạy thêm và phụ đạo Anh 6 Năm học:2011-2012 EX :Sắp xếp các từ sau theo 3 cách phát âm:(10’) Languages­televisions­chairs­tables­couches­desks­ stools­lamps­telephones­sentences      /s/     /z/   /iz/   desks                                          PERIOD 2:                           ÔN LẠI MỘT SỐ CẤU TRÚC CÂU ĐàHỌC I.AIMS:   ­Revise some grammar in unit 1,2. II.CONTENT:                 Content     T&Sts activities I. Review:  * Chµo hái: Hello / hi / Good ­Asks  sts  to  give  some  morning.... structures   which   have  done in unit 1­2. * Giíi thiÖu tªn: My name’s ....... = I’m ............. ­Writes   on   the   board  * Hái th¨m søc khoÎ: How are you? / And you? and sts copy. (I’m) fine * C¶m ¬n: Thanks = Thank you. * Giíi thiÖu tªn ngêi kh¸c hoÆc tªn 1 ®å vËt: This is ...... * Hái ®¸p vÒ tuæi: How old are you? I’m ....... years old. * Vocabulary: Buæi trong ngµy: morning , afternoon, evening, night. B¹n häc: classmate, partner, children        
 12. Giáo án dạy thêm và phụ đạo Anh 6 Năm học:2011-2012 II.EXERCISES: EX 1:  Dùng từ gợi ý sau để viết thành câu  ­Explains   the   exercise  and   does   the   first   as   a  hoàn chỉnh. model. 1. morning / I / Tam / this / Lan ­Limits time. 2. Hi / I / Hai / this / Van. ­Gets feedback 3. afternoon / name / Hung / this / Hoang. 4. Hello / Long / I / Hoa / this / Nam / and / this /  Nga 5. How / you / ? – I / fine / thanks/ 6. morning / Miss Ha / name / Ba / this / Phong. 7. after noon / children / name / Nguyen Van  An / How / you / ? 8. afternoon / teacher / we / fine / thanks/ 9. Hi / Bao / how / you / ?/ 10. Hello / Luong / this / Lan , my friend/ she / a  new student / my class  EX2: Sắp xếp từ xáo trộn thành câu hoàn chỉnh. 1. thank / are / you / fine / , / we 2. today / how / ? / you / are / 3. is / name / you / ? / my / . / and / Thong /  4. this / evening /  miss / , /Nga / good / . /Hoa /  is / 5.  is / am / hello / ? / Lan / what / your / I  /  name / . /  EX 3: Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp  thì.        
 13. Giáo án dạy thêm và phụ đạo Anh 6 Năm học:2011-2012 1. This (be) my friend , Lan . 2. She (be)  nice ? 3. They (not be) students. 4. He  (be) fine today. 5. My brother (not be ) a doctor. 6. You (be) Nga ?  Yes, I (be) 7. The children (be) in their class now. 8. They (be) workers ? – No, They (not be) 9. Her name (be) Linh. 10.How you (be) ? – We (be) fine, thanks.                                    PERIOD 3:                  Content T&Sts’activities I.Change singular nouns into plural nouns 1.a book  6.an eraser 2.a bookself 7.a student 3.a lamp 8.a couch 4.a bench 9.a class  5.a person 10.a teacher II.Complete the words. 1.__A__H__R 6.M__T__ __R 2.F__ __ IL__ 7.S__ST__ __ 3.B__O__HE__ 8.E__G__N__ER 4.__U__SE 9.__O__TO__ 5.PE__ __ON 10.__EO__LE III.Arrange the following words in two subjects:  House­ School        
 14. Giáo án dạy thêm và phụ đạo Anh 6 Năm học:2011-2012 books,stereos,pens,erasers,couches,telephones, televisions,school­ bags,boards,pencils,lamps, notebooks,clocks ,ball­point pens,armchairs,stools. IV.Fill in the blanks with these words:am/is/are/ do/does. 1.I........ twelve years old. 2.We........ students. 3........ this your brother ? 4.Who...... those ? ­They..... my students. 5.Where..... you live ? ­I live at 2 Quang Trung  street. 6.There ..... an eraser on the table. 7.What ......your mother do ?­ She is a nurse. 8.These ..... my books. 9.Lan and I...... ten years old. 10.This school ..... big. V. Use these words, ask and answer 1.teacher/your school/31. 2.desk/the classroom/12. 3.rulers/ your school­bag/1. 4.person/your family/4. 5.room/your house/3. 6.house/your street/100. 7.couch/your living room/1. 8.bookshelf/ your school­ library/6. VI.Choose the best answer. 1.That's my dog. (Its/It's name is Reck. 2.Where are Mr and Mrs Ba ? ­ (They're/There)  in the yard. 3.There is (a/an) armchair in our classroom. 4.Is this (you're/your) book ? 5.(I'm/Am) sixteen years old. 6.(We're/Where) do you live ? 7.Are there (fivety/fifty) students in your class ? 8.What (do/does) your mother do ? VII.Fill in the blanks with  thesewords:I,we,you,she,he,it,they,my,our ,her,his,its,their 1.I'm Quang.This is.....sister........name is Lan. ......        
 15. Giáo án dạy thêm và phụ đạo Anh 6 Năm học:2011-2012 .is a doctor. 2.Mr Tan is a teacher......is thirty­eight years old. 3.Nga and Mai are students.  ...... are in the room. 4.What is this ?.....is a couch. 5.How old are ....., Linh and Lan ?  ­....... are eleven  years old. 6.That is his cat. ......name is Kitty. 7.Dung and I  are students. ......are in the classroom. 8.What do ...... do ? ­ I'm an engineer. III.Homework: ­learn theory by heart ­redo all of exercises. Preparing date:2.10.2011 Teaching date:4.10.2011 WEEK 3:                                    TEST        
 16. Giáo án dạy thêm và phụ đạo Anh 6 Năm học:2011-2012    I.AIMS:      ­Đánh giá học sinh sau tháng 9      ­Lên kế hoạch dạy thêm phù hợp    II.CONTENT:                            PERIOD1:                   TEST 1 Name:……………………………………………class:     (3 đ)                    I. Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ a, b, c, đứng trước phương án trả lời em cho là   đúng.        1. Minh and his sister …………. in the house.               a. is                                         b. are                                           c. am      2. ………….. do you spell your name? M­A­I, Mai.              a. how                                  b. where                                      c. what        3. Is that your father? Yes,………              a. It is                                      b. he is                                       c. they are.     4. What ………..Miss Oanh do? ………… is a doctor.              a. does/ she                             b. is/ she                                      c. does/ he     5. Is this your desk? Yes. It is …………... desk.                a. this                                      b. your                                        c. my           6. What’s his name? ................ name is Ba.              a. her                                       b. his                                           c. my     7. How old are you? .....................................              a. I’m fine, thanks.                  b. This is Lan.                            c. I’m eight                     8. How many ………………… are there on the shelf? There is one.              a . stereoes                               b. stereos                                    c. stereo     9 ­………. they  twelve?  ­ No, they…………..              a. are/aren’t                             b. aren’t / are                              c. are/ are.     10.Where do you live? I live ……………Viet Nam.              a. on                                        b. in                                             c. at      11.What are these? ………..   are stools.              a.  There                                   b. It                                              c. They.     12.Who is this?  This is ……………………                a. my sister.                             b. an armchair.                             c. my classroom. II. Làm theo hướng dẫn trong ngoặc (3 điểm)  1. we/in/Da Nang/city/in/ house/a/ live/. (Sắp xếp các từ đã cho thành câu hoàn chỉnh).      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  2. This is my pencil. (Chuyển câu sang hình thức số nhiều).        
 17. Giáo án dạy thêm và phụ đạo Anh 6 Năm học:2011-2012     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  3. My sister and I are teachers. (Thay cụm từ gạch chân bằng một đại từ nhân xưng thích  hợp)          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  4. Mr Nam is an engineer. (Chuyển câu sang thể nghi vấn)      ………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………….  5.That is a eraser. (Sữa lỗi ở câu bên)      ………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………….  6. How old is your father? (Trả lời câu hỏi dựa vào thực tế)      …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….  III. Hoàn thành các chỗ trống bằng số hoặc chữ. (1 điểm)                     EX: 26                  twenty­ six    1.  40                                ………………………………..…………………     2.  ninety­seven                ………………………………..…………………     3.  fifty                             ………………………………..…………………         4.  82                             ………………………………..………………… IV. Đọc đoạn văn, sử dung từ gợi ý để  điền vào chổ trống.(3 điểm)                       a,    on,   is,   are,     she,   my,    in,    years,                     This  ……………….….  my family. There  ……………….….  five people  ……………….….  my family: my  father, my mother, my brother, my sister and me. We live ……………….…. Quang  Trung street. My  father is forty ……………….…. old. He is ……………….…. doctor. My  mother is thirty­two ……………….…. is a  nurse. ……………….…. brother is twelve. My sister is ten. I’m fourteen. We are students.   * Trả lời các câu hỏi dựa vào đoạn văn trên. (1điểm)     a. How many people are there in his family?    ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………        
 18. Giáo án dạy thêm và phụ đạo Anh 6 Năm học:2011-2012     b. Where do they live?     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… THE END PERIOD 2:                      TEST 2                                               Name :…………………………………………                          Class : 6 I. Choose the word  that has the underlined part pronounced differently from the  others.  1. A. table                       B. eraser                C. lamp                    D. name 2. A. school                    B.chair                    C. couch                  D. bench 3. A. stool                       B. afternoon           C. room                    D. door 4. A. books                     B. doors                 C.pens                     D. rulers II/ Choose the correct words to complete the following sentences 1­ ....... does  your father do ? He’s a doctor             A. How  ,   B. Who   ,    C. What ,    D. Where 2­ ......................does she live ?                                 A.  what  ,  B. who  ,      C. where     D.  How 3­ I live .............................Le Loi street .                  A. at  ,       B. in   ,          C.  4­ It’s  ......................inkpot                                       A.   a    ,    B.  the  ,        C.  an           5­  ........... is this? – It’s Lan                                     A. What       B. Where       C. Who     D. When                 6­ These are my classmates  .  .........  are twelve years old.         A. you   , B. they    , C.we  , D. She 7­.................are their pencils.                                    A.   This   ,   B. That    ,    C. These  , D. She 8­ There are two  .............in my living room.           A.  couch   ,  B. couchs  ,  C. couches  , D. chair III. Read. Then answer the questions.     This is my family. There are four people in my family: my father, my mother, my sister   and me. We live on Quang Trung street . My father is forty years old. He is a teacher. My  mother is thirty eight years old. She is a doctor. My brother is fifteen. I'm twelve. We are  students.    1, How many people are there in his family? –        
 19. Giáo án dạy thêm và phụ đạo Anh 6 Năm học:2011-2012   ­ ................................................................................................................................................ .                  2, Where do they  live?     ­ ...............................................................................................................................................    3, How old is his  father?   ­ ...............................................................................................................................................     4, Is his  mother a doctor?   ­ ............................................................................................................................................        5, How old is his brother ?  ­ ............................................................................................................................................. IV. Fill am, is, are in each blank . 1­ She ................a good student.  2­ They..............old friends 3­  I..............a student 4­ John............absent from class today 5­ We....................both students 6­ Henry and John .......................brothers V. Put the words to make meaningful sentences.     1, his / is / what / name ?                                    ………………………………………………………….    2, not / is / this / book / my.     ....................................................................................... .            3, in / Ho Chi Minh  City / live / I                     ………………………………………………………………    4,   there/ twenty/ are/ classrooms/ my/ in/ school/       ...................................................................................                   VI. Match questions in A with their answers in B                 A                  B 1, How are you? a, Her name is Lan Anh  2, What is this? b, This is a board 3, How do you spell your name ?             c, N­A­M, Nam. 4, How old are you? d, I’m twelve years old 5, What's her name?  e, I’m fine, thank you 1­  2­ 3­ 4­ 5­        
 20. Giáo án dạy thêm và phụ đạo Anh 6 Năm học:2011-2012        PERIOD 3:CORECT  THE TESTS                                                             Preparing date:16/10/2011 Teaching date:18/10/2011               WEEK 5:                                           PERIOD 1: TO BE IN QUESTIONS I.AIMS: ­Sau bài học,hs hiểu và sử  dụng thành thạo câu hỏi với động từ  Tobe,câu  mệnh lệnh,mạo từ.Rèn kỹ năng làm một số dạng bài tập . II.CONTENT:                   Content  T&Sts’activities I.GRAMMAR:                       1 Cách thành lập câu hỏi có động từ  ­Sets the scene To Be: ­Gives the model sentences * Ta đem động từ  To Be: am/ is/  ­T writes on the board and  are ra đặt trước chủ từ. sts  Ex: It is a book.    Is it a book?        He is a teacher.    Is he a teacher?        This is Nam.     Is this Nam? 2. Động từ  To Be trong câu “What is  this/ that?”: ­ Ta dùng câu hỏi “What is this/  ­T explains the theory.        
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2