Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Gen và tổng gen ở người nhằm bảo vệ vốn Gen

Chia sẻ: Thao Thao | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
55
lượt xem
4
download

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Gen và tổng gen ở người nhằm bảo vệ vốn Gen

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

.Ví dụ : - Ở thú, các gen tổng hợp prôtêin sữa chỉ hoạt động ở cá thể cái, vào giai đoạn sắp sinh và nuôi con bằng sữa. - Điều hoà hoạt động gen là điều hoà lượng sản phẩm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Gen và tổng gen ở người nhằm bảo vệ vốn Gen

  1. Ví dụ : - Ở thú, các gen tổng hợp prôtêin sữa chỉ hoạt động ở cá thể cái, vào giai đoạn sắp sinh và nuôi con bằng sữa. - Điều hoà hoạt động gen là điều hoà lượng sản phẩm c- Ở gen. các gen tổng hợp enzim chuyển hoá ủa E.coli đường lactôzơ chỉ hoạt động khi môi trường có lactôzơ. Điều hòa hoạt động của gen là gì?
  2. 1. Mô hình cấu trúc của opêron Lac Opêron Vùng vận Các gen cấu trúc (Z, Y, A) Gen điều hoà hành có liên quan về chức năng ADN P PO R Z Y A Vùng khởi động Opêron là một nhóm gen có liên quan về chức năng và có chung một cơ chế điều hoà. Opêrôn là Ví dụ: opêron Lac ở gì? E.Coli
  3. 1. Mô hình cấu trúc của opêron Lac Opêron Vùng vận Các gen cấu trúc (Z, Y, A) Gen điều hoà hành có liên quan về chức năng ADN P PO R Z Y A Vùng khởi động Opêron Lac gồm: + Nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) ần cấu tạo của Kể tên các thành ph ôpêrôn Lac? + Vùng vận hành (O) + Vùng khởi động (P) 5
  4. 2. Sự điều hòa hoạt động của opêron Lac Quan sát sơ đồ và điền vào bảng sau
  5. 2. Sự điều hòa hoạt động của opêron Lac a. Khi môi trường không có lactôzơ phần cấu trúc Đặc điểm hoạt động Các thành Gen điều hoà R Tổng hợp…………..……… Prôtêin ức chế ..……….. với vùng vận hành(O) Các gen cấu trúc Z, Y, A Không ……….. b. Khi môi trường có lactôzơ Các thành phần cấu trúc Đặc điểm hoạt động Gen điều hoà R ………… chất ức chế Prôtêin ức chế Gắn với ……….., bị bất hoạt Các gen cấu trúc Z, Y, A ……………tổng hợp prôtêin ( các enzim phân giải lactôzơ) TỪ ĐỂ CHỌN: không hoạt động; kết hợp; prôtêin ức chế; lipit ; phiên mã; tương tác; tổng hợp; lactôzơ; prôtêin; hoạt động; không tổng hợp.
  6. Vùng vận hành (O) I. ỨC CHẾ ADN Y A Z (Khi môi trường không có lactôzơ) Không phiên mã Prôtêin ức chế ADN II. HOẠT ĐỘNG Y A Z (Khi môi trường có lactôzơ) mARN Prôtêin ức chế Các prôtêin được tạo thành Chất cảm bị bất hoạt bởi các gen Z, Y, A ứng (lactôzơ)
  7. Điều hòa gen ở SV nhân sơ chủ yếu diễn ra ở giai đoạn nào? 2. Sự điều hòa hoạt động của opêron Lac a. Khi môi trường không có lactôzơ phần cấu trúc Đặc điểm hoạt động Các thành Gen điều hoà R Tổng hợp…………..……… prôtêin ức chế Prôtêin ức chế ..……….. với vùng vận hành(O) tương tác Các gen cấu trúc Z, Y, A Không ……….. phiên mã b. Khi môi trường có lactôzơ Các thành phần cấu trúc Đặc điểm hoạt động Gen điều hoà R ………… prôtêin ức chế tổng hợp Prôtêin ức chế Gắn với lactôzơ bị bất hoạt ……….., Các gen cấu trúc Z, Y, A ……………tổng hợp prôtêin hoạt động ( các enzim phân giải lactôzơ) TỪ ĐỂ CHỌN: không hoạt động; kết hợp; prôtêin ức chế; lipit ; phiên mã; tương tác; tổng hợp; lactôzơ; prôtêin; hoạt động; không tổng hợp.
  8. Câu 1. Thành phần của opêrôn Lac ở E.coli gồm A. gen điều hòa (R), nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A). B. gen điều hòa (R), vùng khởi động (P), nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A). C. vùng khởi động (P), vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A). D. gen điều hòa (R), vùng vận hành, nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A).
  9. Câu 2. Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở SV nhân sơ, gen điều hòa R có vai trò A. mang thông tin quy định enzim ARN- pôlimeraza. B. mang thông tin quy định prôtêin điều hòa. C. là nơi tiếp xúc với enzim ARN- pôlimeraza. D. Là nơi liên kết với prôtêin điều hòa.
  10. Câu 3. Trong mô hình điều hòa của Mônô và Jacôp theo Ôperôn Lac, chất cảm ứng là A. Đường galactôzơ. B. Đường Lactôzơ. C. Đường Glucôzơ. D. Prôtêin ức chế.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản