intTypePromotion=1

Giáo án điện tử tiểu học: Hội giảng toán lớp 2

Chia sẻ: Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
118
lượt xem
12
download

Giáo án điện tử tiểu học: Hội giảng toán lớp 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án điện tử tiểu học: hội giảng toán lớp 2', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử tiểu học: Hội giảng toán lớp 2

 1. Thø t­ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2008 To¸n § Æt tÝnh råi tÝnh: 56 + 9 8 + 26 8 56 + + 26 9 34 65
 2. Thø t­ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2008 To ¸n B µi to¸n : Cã 36 que tÝnh, thªm 15 que tÝnh n ÷a. Hái c ã tÊt c ¶ bao nhiªu que tÝnh?
 3. Thø t­ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2008 To ¸n 36 + 15
 4. Thø t­ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2008 To ¸n 36 + 15
 5. Thø t­ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2008 To ¸n 36 + 15
 6. Thø t­ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2008 To ¸n 3 6 + 15 36 +15= 51 ?
 7. Thø t­ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2008 To ¸n 36 + 15 36 + 15 = ? * 6 c é ng 5, b»ng 11 viÕt 36 + n hí 1 . 15 * 3 c é ng 1 b»ng 4, thªm 1 51 b »ng 5, viÕt 5. 36 + 15 = 51 1 nhí ë hµng c hô c c ña tæ ng
 8. Thø t­ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2008 To ¸n 36 + 15 36 + 15 = ? LuyÖn tËp thùc hµnh Bµi 1:TÝnh: 36 56 16 26 46 + + + + + 47 29 38 36 25 36 + 15 = 51 17 44 38 39 36 * 6 céng 5 b»ng 11, viÕt + + + + + 36 16 16 56 37 24 1, nhí 1 + 15 * 3 céng 1 b»ng 4 thªm 1 51 b»ng 5 viÕt 5
 9. Thø t­ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2008 To ¸n 36 + 15 36 + 15 = ? LuyÖn tËp thùc hµnh Bµi 1:TÝnh: 36 56 16 26 46 + + + + + 47 29 38 36 25 45 83 64 82 81 36 + 15 = 51 17 44 38 39 36 * 6 céng 5 b»ng 11, viÕt + + + + + 36 16 16 56 37 24 1, nhí 1 + 15 * 3 céng 1 b»ng 4 thªm 1 33 81 94 55 60 51 b»ng 5 viÕt 5
 10. Thø t­ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2008 To ¸n 36 + 15 36 + 15 = ? LuyÖn tËp thùc hµnh Bµi 1: Bµi 2. § Æt tÝnh råi tÝnh tæng biÕt c¸c sè h¹ng lµ: a) 36 v µ 18 b) 24 v µ 19 c) 35 vµ 26 36 + 15 = 51 + 36 * 6 céng 5 b»ng 11, viÕt 1, 15 nhí 1. 51 * 3 céng 1 b»ng 4, thªm 1 b»ng 5, viÕt 5.
 11. Thø t­ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2008 To ¸n 36 + 15 36 + 15 = ? LuyÖn tËp thùc hµnh Bµi 1: Bµi 2. § Æt tÝnh råi tÝnh tæng biÕt c¸c sè h¹ng lµ: a) 36 v µ 18 b) 24 v µ 19 c) 35 vµ 26 36 + 15 = 51 + 36 * 6 céng 5 b»ng 11, viÕt 1, 35 24 36 + + + 15 nhí 1. 18 19 26 51 * 3 céng 1 b»ng 4, thªm 1 b»ng 5, viÕt 5. 61 43 54
 12. Thø t­ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2008 To ¸n 36 + 15 36 + 15 = ? LuyÖn tËp thùc hµnh Bµi 1: Bµi 2: Bµi 3:Gi¶i bµi to¸n theo h× vÏ sau: nh 36 + 15 = 51 36 * 6 céng 5 b»ng 11, viÕt + 15 1, nhí 1. 51 * 3 céng 1 b»ng 4, thªm 1 b»ng 5, viÕt 5. ?kg
 13. Thø t­ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2008 To ¸n 36 + 15 36 + 15 = ? LuyÖn tËp thùc hµnh Bµi 1: Bµi 2: Bµi 3: Gi¶i bµi to¸n theo h× vÏ sau: nh 36 + 15 = 51 36 * 6 céng 5 b»ng 11, viÕt + 15 ?kg 1, nhí 1. 51 * 3 céng 1 b»ng 4, thªm 1 Bao g ¹o nÆng 46 kg , bao ng « nÆng b»ng 5, viÕt 5. 2 7kg . Hái c ¶ hai bao c ©n nÆng bao nhiªu ki l« g am ?
 14. Thø t­ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2008 To ¸n 36 + 15 36 + 15 = ? LuyÖn tËp thùc hµnh Bµi 1: Bµi 2: Bµi 3: Gi¶i bµi to¸n theo h× vÏ sau: nh 36 + 15 = 51 36 * 6 céng 5 b»ng 11, viÕt ?kg + 15 1, nhí 1. Bµi g i¶i 51 * 3 céng 1 b»ng 4, thªm 1 S è kg c ¶ hai bao nÆng b»ng 5, viÕt 5. lµ: 46 + 27 = 73 (kg ) §¸p s è : 73 kg
 15. Thø t­ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2008 To ¸n 36 + 15 36 + 15 = ? LuyÖn tËp thùc hµnh Bµi 1: Bµi 2: Bµi 3: Bµi 4: Qu¶ bãng nµo ghi phÐp tÝnh cã kÕt qu¶ lµ 45? 36 + 15 = 51 36 * 6 céng 5 b»ng 11, viÕt + 15 1, nhí 1. * 3 céng 1 b»ng 4, thªm 1 51 b»ng 5, viÕt 5.
 16. Thø t­ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2008 To ¸n 36 + 15 45
 17. Thø t­ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2008 To ¸n 36 + 15 36 + 15 = ? LuyÖn tËp thùc hµnh Bµi 1: Bµi 2: Bµi 3: Bµi 4: 36 + 15 = 51 36 * 6 céng 5 b»ng 11, viÕt + 15 1, nhí 1. 51 * 3 céng 1 b»ng 4, thªm 1 b»ng 5, viÕt 5.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2