intTypePromotion=3

Giáo án môn học âm nhạc THCS lớp 9

Chia sẻ: Trần Hồng Đăng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:46

0
211
lượt xem
17
download

Giáo án môn học âm nhạc THCS lớp 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu. - Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài Bóng dáng một ngôi trường, thể hiện đúng những chỗ đảo phách - Học sinh tập trình bầy bài Bóng dáng một ngôi trường qua cách hát hoà giọng, hát lĩnh xướng. - Qua nội dung bài hát, giáo dục các em có những tình cảm gắn bó và yêu mến máI trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án môn học âm nhạc THCS lớp 9

 1. Ngµy so¹n: ...25/8.......... TuÇn 1 Ngµy gi¶ng : 28/8……… TiÕt 1 Häc h¸t: bãng d¸ng mét ng«I trêng S¸ng t¸c: I. Môc tiªu. - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi Bãng d¸ng mét ng«i trêng, thÓ hiÖn ®óng nh÷ng chç ®¶o ph¸ch - Häc sinh tËp tr×nh bÇy bµi Bãng d¸ng mét ng«i trêng qua c¸ch h¸t hoµ giäng, h¸t lÜnh xíng. - Qua néi dung bµi h¸t, gi¸o dôc c¸c em cã nh÷ng t×nh c¶m g¾n bã vµ yªu mÕn m¸I trêng. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - Nh¹c cô, b¨ng nh¹c. - TËp ®Öm ®µn vµ h¸t bµi Bãng d¸ng mét ng«i trêng. III. TiÕn tr×nh d¹y häc. Ho¹t ®éng cña Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy trß GV ghi néi dung Häc h¸t HS ghi bµi. Bãng d¸ng mét ng«I trêng GV giíi thiÖu trùc 1. Giíi thiÖu vÒ bµi h¸t vµ t¸c gi¶: HS theo dâi tiÕp N¨m 1985 nh¹c sÜ Hoµng L©n s¸ng t¸c bµi h¸t Bãng d¸ng mét ng«i tr- êng dùa vµo nh÷ng kÝ øc cña mét m¸i trêng mµ «ng thêng g¾n bã th©n thiÕt. §ã lµ trêng NguyÔn HuÖ (thÞ x· Hµ §«ng – tØnh Hµ T©y). Hai nh¹c sÜ Hoµng Long vµ Hoµng L©n lµ t¸c gi¶ cña nh÷ng ca khóc quen thuéc nh: Em ®i th¨m miÒn Nam (1959), B¸c Hå - Ngêi cho em tÊt c¶ (1975), Tõ rõng xanh chóng ch¸u vÒ th¨m l¨ng B¸c 1
 2. (1978)… GV ®iÒu khiÓn 2. Nghe b¨ng h¸t mÉu hoÆc GV tr×nh HS nghe. bµy. GV hái 3. Bµi h¸t gåm mÊy ®o¹n? HS tr¶ lêi Bµi h¸t gåm hai ®o¹n: §o¹n a tõ ®Çu ®Õn trong lßng chóng ta , ®o¹n nµy viÕt ë nhÞp 4/4. §o¹n b lµ phÇn tiÕp theo viÕt ë nhÞp 3/4 GV ®µn 4. LuyÖn thanh: 1-2 phót HS luyÖn thanh GV híng dÉn 5. TËp h¸t tõng c©u: DÞch giäng= -5. HS thùc hiÖn (Thùc chÊt h¸t ë giäng §« trëng) GV gi¶I thÝch TËp ®o¹n a: §o¹n a chia lµm 4 c©u HS theo dâi h¸t, c©u 1 vµ c©u 3 (cã 4 nhÞp)cïng vµ nh¾c l¹i chung ©m h×nh tiÕt tÊu. GV h¸t mÉu vµ h- H¸t mÉu c©u 1 sau ®ã ®µn giai ®iÖu HS tËp h¸t íng dÉn c©u nµy 2-3 lÇn, yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo, nh÷ng chç ®¶o ph¸ch, dÊu lÆng vµ nèt hoa mÜ t¬ng ®èi khã h¸t, cã thÓ h¸t mÉu kÜ h¬n hoÆc chØ ®Þnh HS cã n¨ng khiÕu lµm mÉu cho GV ®iÒu khiÓn c¸c b¹n. HS thùc hiÖn TiÕp tôc ®µn c©u 1 vµ b¾t nhÞp cho HS h¸t cïng víi tiÕng ®µn, híng dÉn HS GV yªu cÇu h¸t dóng 2 chç ®¶o ph¸ch trong c©u h¸t HS thùc hiÖn nµy TËp t¬ng tù víi c¸c c©y tiÕp theo, HS cÇn thùc hiÖn ®óng nh÷ng chç ng©n dµi, dÊu lÆng GV chØ ®Þnh Khi tËp xong 2 c©u yªu cǪHS h¸t nèi HS tr×nh bµy 2
 3. liÒn 2 c©u víi nhau GV híng dÉn ChØ ®Þnh 1- 2 HS h¸t l¹i 2 c©u nµy. HS tËp h¸t TiÕn hµnh d¹y c©u 3-4 theo c¸ch t¬ng ®o¹n a tù. Nöa líp h¸t ®o¹n a, råi sau ®ã ®Õn HS tËp h¸t nöa cßn l¹i. GV nhËn xÐt vÒ u nhîc ®o¹n b ®iÓm vµ híng dÉn söa ch÷a cha ®óng TËp h¸t ®o¹n b: c¸ch tËp tõng c©u t- ¬ng tù nh ®o¹n a, HS cÇn thÓ hiÖn ®óng cao ®é, chç ®¶o ph¸ch vµ dÊu lÆng ®¬n, lÆng ®en trong ®o¹n b §o¹n nµy träng ©m c¸c c©u h¸t lu«n thay ®æi, träng ©m lóc r¬I vµo tiÕng thø 2 (hµng c©y), lóc tiÕng thø 3 (mét khóc ca), lóc r¬I vµo tiÕng thø 4 (bªn dßng s«ng Êy) nªn GV cÇn c¸c HS ®¸nh dÊu träng ©m ®Ó h¸t ®óng nhÞp. GV ®iÒu khiÓn 6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi HS tr×nh bµy GV h¸t ®o¹n a, HS h¸t ®o¹n b. Sau ®ã ®æi l¹i c¸ch tr×nh bµy, khi GV h¸t HS cÇn l¾ng nghe, c¸c em tù kiÓm tra xem ®· h¸t ®óng cha. GV híng dÉn vµ Yªu cÇu HS thÓ hiÖn s¾c th¸I ®o¹n a HS thùc hiÖn ®ªm ®µn - s«I næi, linh ho¹t, ®o¹n b – tha thiÕt l«I cuèn vµ híng dÉn c¸ch ph¸t ©m nh¾c c¸c em lÊy h¬I vµ söa ch÷a chç h¸t sai trong c¶ bµi h¸t, nÕu cã. 7. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn GV thao t¸c chØnh HS tr×nh bµy 3
 4. GV yªu cÇu vµ GV chän tiÕt ®iÖu Disco, tèc ®é=124 bµi h¸t ®Öm ®µn H¸t toµn bé bµi vµ nh¾c l¹i c©u kÕt “ cµng l¾ng s©u…bãng d¸ng ng«I trêng” thªm lÇn n÷a IV. Cñng cè Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t, tæ trëng cö 1 HS b¾t nhÞp V . DÆn dß : 4
 5. Ngµy so¹n: ..1/9........... Ngµy gi¶ng : 4/9……… TuÇn 2 TiÕt 2 - Nh¹c lÝ: giíi thiÖu vÒ qu·ng - TËp ®äc nh¹c: giäng son trëng - t®n sè 1 I. Môc tiªu. - Häc sinh t×m hiÓu vÒ qu·ng trong ©m nh¹c. kiÕn thøc nµy ®îc cñng cè vµ n©ng cao h¬n so víi líp 7 - Häc sinh biÕt c«ng thøc giäng Son trëng,tËp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi bµi T§N sè 1- C©y s¸o. ThÓ hiÖn ®óng trêng ®é mãc ®¬n chÊm d«i, mãc kÐp trong bµi T§N II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - Nh¹c cô quen dïng - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi C©y s¸o. - §µn, ®äc nh¹c vµ h¸t ®óng bµi T§N sè 1 - C©y s¸o. - TËp ®µn giai ®iÖu c¶ bµi C©y s¸o. III. TiÕn tr×nh d¹y häc. Ho¹t ®éng cña Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy trß GV ghi néi dung Nh¹c lÝ HS ghi bµi. Giíi thiÖu vÒ qu·ng GV giíi thiÖu - ë líp 7 (tiÕt 19)chóng ta ®· t×m HS theo dâi hiÓu s¬ lîc vÒ qu·ng trong ©m nh¹c. Qu·ng lµ kho¶ng c¸ch vÒ cao ®é gi÷a hai ©m thanh, ©m thÊp gäi lµ ©m gèc, ©m cao gäi lµ ©m ngän. GV minh ho¹ - Tªn cña mçi qu·ng ®îc c¨n cø theo HS nghe b»ng ©m thanh sè bËc vµ sè lîng cung gi÷a hai ©m thanh. VÝ dô: Qu·ng 2 thø: Mi – Pha Qu·ng 2 trëng: §å – Rª 5
 6. Qu·ng 3 thø: Rª – Pha Qu·ng 3 trëng: §å – Mi Qu·ng 4 ®óng: §å – Pha Qu·ng 4 t¨ng: §å – Pha th¨ng GV viÕt lªn - Thùc hiÖn mét sè bµi tËp vÒ HS thùc hiÖn b¶ng qu·ng: bµi tËp GV chØ ®Þnh HS ch÷a bµi + H·y lÊy vÝ dô vÒ c¸c qu·ng tËp 2,3,4,5..? + Cho ©m gèc lµ nèt Mi, h·y t×m ©m ngän ®Ó cã qu·ng 3, qu·ng 5, qu·ng 7. + Cho ©m ngän lµ nèt Xi, h·y t×m ©m gèc ®Ó t¹o thµnh qu·ng 4, qu·ng 6, qu·ng 8. + Nãi tªn qu·ng 2,3,4,5,6,7,8 cã ©m gèc lµ nèt Mi. + Nãi tªn qu·ng 2,3,4,5,6,7,8 cã ©m ngän lµ nèt Rª. + Sù kh¸c nhau gi÷a qu·ng 3 thø vµ 3 trëng? Nªu vÝ dô? + Sù kh¸c nhau gi÷a qu·ng 6 thø vµ 6 trëng? Nªu vÝ dô? GV ghi néi dung TËp ®äcnh¹c HS ghi bµi. Giäng son trëng – t®n sè 1 C©y s¸o GV giíi thiÖu *Giäng Son trëng cã ©m chñ lµ Son HS theo dâi vµ cã ho¸ biÓu 1 dÊu th¨ng. GV yªu cÇu - HS ghi c«ng thøc giäng §« trëng HS ghi c«ng 6
 7. GV hái - H·y so s¸nh giäng Son trëng vµ thøc giäng §« trëng. HS tr¶ lêi Hai giäng nµy cã c«ng thøc gièng nhau nhng ©m chñ kh¸c nhau (cao ®é GV ®µn kh¸c nhau). - GV ®µn gam §« trëng vµ Son trëng HS nghe, c¶m ®Ó HS nghe vµ c¶m nhËn sù gièng nhËn GV ®µn nhau, kh¸c nhau gi÷a hai giäng. - GV ®µn gam Son trëng 2-3 lÇn, HS HS nghe vµ nghe vµ ®äc cïng ®µn ®äc gam. GV giíi thiÖu *TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1 – C©y s¸o - B¶n nh¹c C©y s¸o cã bèn c©u vµ HS theo dâi mçi c©u gåm 4 nhÞp. C©u 1 vµ c©u 3 cã h×nh tiÕt tÊu gièng nhau, c©u 2 vµ GV chØ ®Þnh c©u 4 còng vËy. - T§N tõng c©u: HS ®äc tªn nèt GV ®µn + ChØ ®Þnh 1 sè HS ®äc tªn nèt nh¹c nh¹c c©u 1 HS nghe GV híng dÉn + DÞch giäng = -5 ( thùc chÊt ®äc giäng Rª trëng). GV ®µn giai ®iÖu c©u HS ®äc nh¹c 1 kho¶ng 2-3 lÇn. + GV b¾t nhÞp ®Ó HS tù ®äc. §Ó h- GV ®iÒu khiÓn íng dÉn HS ®äc ®óng trêng ®é mãc ®¬n chÊm d«i vµ mãc kÐp, GV kÕt hîp HS thùc hiªn sö dông nh¹c cô vµ ®äc mÉu. + §äc nh¹c c©u 2,3,4 t¬ng tù nh c©u GV yªu cÇu 1:GV ®µn giai ®iÖu b¾t nhÞp ®Ó HS tù ®äc, GV dïng nh¹c cô vµ ®äc ®Ó söa HS thùc hiÖn 7
 8. GV ®Öm ®µn sai cho 1 sè em. - GhÐp c©u 1 vµ c©u 2, c©u 3 vµ HS ghÐp lêi c©u 4. §äc nh¹c c¶ bµi. - Tr×nh bµy hoµn chØnh: chän tiÕt ®iÖu Country, tèc ®é kho¶ng 108. Nöa líp ®äc nh¹c, nöa líp h¸t lêi, sau ®ã ®æi l¹i. IV. Cñng cè C¶ líp cïng ®äc nh¹c vµ h¸t lêi bµi C©y s¸o kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. Tõng tæ, nhãm hoÆc c¸ nh©n tr×nh bµy T§N. V. DÆn dß VÒ nhµ häc thuéc bµi . Lµm bµi tËp trong SGK. 8
 9. Ngµy so¹n: ...8/9.......... TuÇn 3 Ngµy gi¶ng : 11/9……… TiÕt 3 - ¤n tËp bµi h¸t: Bãng d¸ng mét ng«i trêng - ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1 - ¢m nh¹c thêng thøc: Ca khóc thiÕu nhi phæ cËp I. Môc tiªu. - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca bµi h¸t Bãng d¸ng mét ng«i trêng. TËp tr×nh bµy bµi h¸t qua c¸ch h¸t hoµ giäng, h¸t lÜnh xíng. - ¤n tËp bµi T§N sè 1 – C©y s¸o ®Ó HS ®äc nh¹c ®óng vµ thuÇn thôc h¬n. - HS cã thªm kiÕn thøc ©m nh¹c phæ th«ng qua bµi “ Ca khóc thiÕu nhi phæ th¬” II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - M¸y nghe vµ b¨ng nh¹c c¸c bµi h¸t ®Ó giíi thiÖu vÒ ca khóc thiÕu nhi phæ th¬. - TËp tr×nh bµy mét sè ®o¹n trÝchca khóc phæ th¬ ®Ó cã thÓ giíi thiÖu cho HS. III. TiÕn tr×nh d¹y häc. Ho¹t ®éng cña Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy trß GV ghi néi dung ¤n tËp bµi h¸t HS ghi bµi. Bãng d¸ng mét ng«i trêng - GV ®Öm ®µn vµ tr×nh bµy hoµn GV Thùc hiÖn chØnh bµi h¸t HS l¾ng nghe - GV lu ý: Mét vµi chç trong bµi h¸t cÇn GV nh¾c nhë tËp kÜ ®Ó h¸t ®óng lµ ®¶o ph¸ch, nèt HS ghi nhí vµ ng©n dµi, dÊu lÆng. §o¹n b cÇn thÓ thùc hiÖn hiÖn ®óng träng ©m c¸c c©u h¸t, khi chóng thêng thay ®æi. GV ®Öm ®µn - GV ®Öm ®µn vµ yªu cÇu HS tËp h¸t HS tËp h¸t víi víi tèc ®é: H¬i chËm, h¬i nhanh, võa tèc ®é kh¸c GV chØ ®Þnh ph¶i nhau 9
 10. - GV chØ ®Þnh mét sè HS tr×nh bµy HS tr×nh bµy tõng ®o¹n trong bµi h¸t, yªu cÇu c¸c em thuéc lêi, h¸t diÔn c¶m. Gv söa nh÷ng GV híng dÉn chç cha ®óng hoÆc híng dÉn c¸c em h¸t hay h¬n. HS nghe, nhËn GV yªu cÇu biÕt vµ h¸t - HS nghe, nhËn biÕt tiÕt tÊu sau ®©y ®o¹n GV kiÓm tra ë c©u h¸t nµo: HS thùc hiÖn TiÕt tÊu trªn ë c©u h¸t: vµ t×nh yªu Êy s¸ng lªn trong lßng chóng ta. HS lªn kiÓm tra HS nµo nhËn ra tiÕt tÊu cña c©u h¸t, GV mêi em ®ã h¸t c¶ ®o¹n, tõ §· bao mïa thu khai trêng...s¸ng lªn trong lßng chóng ta. - Tõng tæ cö HS h¸t lÜnh xíng ®o¹n a, nh÷ng em kh¸c h¸t hoµ giäng ®o¹n b - Nhãm HS tr×nh bµy bµi h¸t tríc líp víi h×nh thøc tèp ca cã lÜnh xíng GV ghi néi dung ¤n tËp TËp ®äc nh¹c HS ghi bµi T§N sè 1: c©y s¸o GV tr×nh bµy - GV ®Öm ®µn vµ tr×nh bµy hoµn HS theo dâi chØnh bµi T§N sè 1: - C©y s¸o Gv ®iÒu khiÓn - Chia líp theo hai d·y, T§N vµ h¸t lêi HS tr×nh bµy theo c¸ch ®èi ®¸p, mçi d·y tr×nh bµy mét GV híng dÉn c©u. HS ®äc nh¹c - HS ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch. GV ph¸t hiÖn nh÷ng chç sai GV ®µn vµ chØ vµ híng dÉn c¸c em söa l¹i. HS nghe, nhËn ®Þnh - NhËn biÕt tõng c©u vµ ®äc nh¹c: GV biÕt råi ®äc 10
 11. ®µn giai ®iÖu 5 nèt cuèi cña mçi c©u, nh¹c, h¸t lêi c¶ kh«ng theo thø tù trong bµi. HS l¾ng c©u. GV híng dÉn nghe, cho biÕt ®ã lµ c©u sè mÊy, ®äc nh¹c vµ h¸t l¹i c¶ c©u. HS thùc hiÖn - HS ®äc nh¹c, h¸t lêi kÐt hîp gâ ®Öm víi GV kiÓm tra 2 ©m s¾c. GV ph¸t hiÖn nh÷ng chç sai vµ híng dÉn c¸c em söa l¹i. HS lªn kiÓm tra - KiÓm tra mét vµi HS xung phong tr×nh bµy T§N GV ghi néi dung ¢m nh¹c thêng thøc HS ghi bµi Ca khóc thiÕu nhi phæ th¬ GV ®iÒu khiÓn HS t×m hiÓu vÒ néi dung nµy qua c¸c bíc sau: GV hái - ThÕ nµo lµ ca khóc phæ th¬? HS tr¶ lêi GV kÕt luËn Lµ bµi h¸t ®îc h×nh thµnh tõ bµi th¬ cã tríc. GV hái - §Æc ®iÓm cña nh÷ng ca khóc thiÕu HS tr¶ lêi nhi phæ th¬? + Giai ®iÖu vµ lêi ca thÓ hiÖn sù g¨n HS ghi vµi nÐt kÕt nhuÇn nhuyÔn, ©m nh¹c t¹o ®iÒu kiÖn cho bµi th¬ bay bæng. + Lêi ca cã chÊt lîng nghÖ thuËt tèt, bëi b¶n th©n nã lµ mét bµi th¬ cã gi¸ trÞ. + Ngêi phæ th¬ ®«i khi ph¶i thay ®æi lêi bµi th¬ cho phï hîp víi cÊu tróc bµi h¸t hay ®êng nÐt cña giai ®iÖu. GV hái - Nªu nh÷ng c¸ch phæ th¬ kh¸c HS tr¶ lêi nhau? HS nghe råi ph©n tÝch, so s¸nh, c¶m 11
 12. GV giíi thiÖu nhËn qua mét vµi t¸c phÈm cô thÓ, vÝ HS theo dâi dô: + Bµi H¹t g¹o lµng ta, ®o¹n a, t¸c gi¶ TrÇn ViÕt BÝnh khi phæ nh¹c ®· gi÷ nguyªn lêi bµi th¬ cïng tªn cña TrÇn §¨ng Khoa: H¹t g¹o lµng ta Cã vÞ phï sa Cña s«ng Kinh ThÇy Cã h¬ng sen th¬m GV thùc hiÖn Trong hå níc ®Çy HS nghe bµi h¸t Cã lêi mÑ h¸t Ngät bïi h«m nay. HS theo dâi HS nghe bµi h¸t H¹t g¹o lµng ta qua b¨ng, ®Üa nh¹c hoÆc do GV tr×nh bµy. + Bµi Dµn ®ång ca mïa h¹, ®o¹n ®Çu nh¹c sÜ Lª Minh Ch©u khi phæ nh¹c ®· thay ®æi chót Ýt lêi bµi th¬ cïng tªn cña NguyÔn Minh Nguyªn. Bµi th¬: Ch¼ng nh×n thÊy ve ®©u ChØ r©m ran tiÕng h¸t BÌ trÇm xen bÌ thanh Trong mµn xanh l¸ dµy TiÕng ve c¬m trong veo §ung ®a rÆng tre biÕc... Lêi bµi h¸t: Ch¼ng nh×n thÊy ve ®©u ChØ r©m ran tiÕng h¸t 12
 13. BÌ trÇm hoµ bÌ cao Trong mµn xanh l¸ dµy HS nghe bµi h¸t TiÕng ve ng©n trong veo GV ®iÒu khiÓn §ung ®a rÆng tre ngµ... HS tham gia thi ®¸nh gi¸ HS nghe bµi h¸t Dµn ®ång ca mïa h¹ tr×nh bµy bµi qua b¨ng, ®Üa nh¹c hoÆc do GV tr×nh h¸t bµy. - Tr×nh bµy c¸c ca khóc thiÕu nhi phæ th¬ (theo tæ): Tæ trëng chän hai trong sè 7 ca khóc ®îc giíi thiÖu ë trang 12. lÇn lît mçi tæ ®øng t¹i chç vµ tr×nh bµy bµi ®· chän, tæ trëng cö mét b¹n b¾t nhÞp. 13
 14. IV. Cñng cè Cho HS nghe b¨ng 1-2 ca khóc trong sè 7 bµi V. DÆn dß VÒ nhµ häc thuéc bµi vµ lµm bµi tËp trong SGK 14
 15. Ngµy so¹n: ....15/9......... TuÇn 4 Ngµy gi¶ng ; 18/9……… TiÕt 4 Häc h¸t: nô cêi Nh¹c Nga - Lêi ViÖt:Ph¹m Tuyªn I. Môc tiªu. - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi Nô cêiíiH thùc hiÖn ®óng viÖc chuyÓn tõ giäng §« trëng sang §« thø trong bµi h¸t - Häc sinh biÕt tr×nh bÇy bµi h¸t b»ng c¸c h×nh thøc ®¬n ca, song ca, tèp ca. - Qua néi dung bµi h¸t, gi¸o dôc c¸c em biÕt gi÷ g×n sù hån nhiªn cña tuæi häc trß, biÕt mang niÒm vui vµ tiÕng cêi ®Õn víi mäi ngêi. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - Nh¹c cô, b¨ng nh¹c. - Mét vµi tranh ¶nh minh ho¹ vÒ níc Nga, minh ho¹ cho bµi h¸t (nÕu cã) - TËp ®Öm ®µn vµ h¸t bµi Nô cêi. III. TiÕn tr×nh d¹y häc. Ho¹t ®éng cña Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy trß GV ghi néi dung Häc h¸t HS ghi bµi. Nô cêi GV giíi thiÖu trùc 1.Giíi thiÖu vÒ bµi h¸t vµ t¸c gi¶: HS theo dâi tiÕp N¨m 1977 bé phim ho¹t h×nh “ Chuét chòi £- nèt”cña ho¹ sÜ A.Xu- khèp ®· tr×nh chiÕu ë níc Nga vµ ®îc c¸c b¹n nhá rÊt yªu thÝch.Nô cêi lµ bµi h¸t chÝnh trong bé phim nµy, bµi h¸t do V.Sain-xki viÕt nh¹c vµ A.Plia- xc«pxki viÕt lêi. Víi h×nh tîng tiÕng cêi ®Çy vÎ trong s¸ng, hån nhiªn, nhÝ nh¶nh bµi h¸t kh«ng chØ ®îc tuæi 15
 16. thiÕu niªn mµ c¶ ngêi lín còng yªu thÝch.Bµi Nô cêi ®îc dÞch sang nhiÒu thø tiÕng, lêi ViÖt do nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn pháng dÞch GV ®iÒu khiÓn 2. Nghe b¨ng h¸t mÉu hoÆc GV tù HS theo dâi tr×nh bµy 3. Chia ®o¹n, chia c©u GV hái Bµi h¸t gåm hai lêi vµ cã hai ®o¹n. H·y HS tr¶ lêi chia ®o¹n vµ nãi vÒ tÝnh chÊt ©m nh¹c cña tõng ®o¹n? GV hái Sè chØ nhÞp 2/2 cho biÕt ®iÒu g×? HS tr¶ lêi Cho biÕt mçi nhÞp cã hai ph¸ch, gi¸ trÞ mçi ph¸ch b»ng mét nèt tr¾ng. GV ®µn 4. LuyÖn thanh:1-2 phót HS luyÖn thanh GV híng dÉn 5. TËp h¸t tõng c©u trong lêi 1: DÞch HS tËp h¸t giäng=-3 GV ®iÒu khiÓn §o¹n a chia lµm 4 c©u. GV ®µn giai HS h¸t ®iÖu c©u 1 kho¶ng 2-3 lÇn, yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo. GV híng dÉn GV tiÕp tôc ®µn c©u 1 vµ b¾t nhÞp Hs thùc hiÖn cho HS h¸t cïng víi ®µn. Nh¾c HS ng©n ®ñ trêng ®é TËp t¬ng tù víi c©u 2 Khi tËp xong 2 c©u, GV cho h¸t nèi liÒn 2 c©u. GVchØ ®Þnh GV chØ ®Þnh 1-2 HS h¸t l¹i 2 c©u HS tr×nh bµy nµy GV híng dÉn TËp c©u 3-4 theo c¸ch t¬ng tù. HS h¸t ®o¹n b 16
 17. Häc h¸t ®o¹n b: §o¹n b chuyÓn sang giäng §« thø lµ ®iÓm khã cña bµi h¸t, GV cã thÓ h¸t mÉu hoÆc chØ ®Þnh HS cã n¨ng khiÕu lµm mÉu cho c¸c b¹n. HS tËp c¸ch h¸t nhanh, thÓ hiÖn t×nh ®oµn kÕt, niÒm tin, sù l¹c quan 6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi GV ®iÒu khiÓn GV ph©n c«ng HS tr×nh bµy tõng c©u HS thùc hiÖn trong bµi, lêi 1: - HS nam; “Cho trêi s¸ng...ë kh¾p trêi” - HS n÷:”Nô cêi t¬i.......cÊt tiÕng cêi” - GV h¸t:”§Ó lµn m©y....dßng s«ng sãng x«” - TÊt c¶ h¸t hoµ giäng phÇn tiÕp theo. 7. Tr×nh bµy bµi h¸t GV ®Öm ®µn GV chän tiÐt ®iÖu Polka Pop, tèc GV yªu cÇu ®é=126 HS tr×nh bµy Tr×nh bµy 2 lêi cña bµi, HS võa h¸t võa gâ ph¸ch. Trong bµi Nô cêi mçi ph¸ch lµ nèt tr¾ng. HS gâ ph¸ch nhÑ nhµng hoµ víi giai ®iÖu vµ lêi ca. IV. Cñng cè Tæ trëng ®iÒu khiÓn tæ m×nh tr×nh bµy bµi Nô cêi, chän 2 trong 3 h×nh thøc sau: ®¬n ca, song ca, tèp ca. V. DÆn dß VÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t vµ lµm bµi tËp trong SGK 17
 18. Ngµy so¹n: .....22/9....... TuÇn 5 Ngµy gi¶ng ; …25/9….. TiÕt 5 «n tËp bµi h¸t: Nô cêi TËp ®äc nh¹c: Giäng Mi thø - T§N sè 2 I. Môc tiªu. - N¾m v÷ng bµi h¸t Nô cêi, h¸t thuéc vµ thÓ hiÖn tèt s¾c th¸i t×nh c¶m trong mçi ®o¹n nh¹c. - HiÓu biÕt s¬ lîc vÒ giäng Mi thø, ®äc ®óng bµi T§N. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - Nh¹c cô, b¨ng nh¹c. - ChÐp s½n bµi T§N ra b¶ng phô. - Su tÇn mét sè b¶n nh¹c cã ghi bÌ hoÆc c¸c hîp ©m. III. TiÕn tr×nh d¹y häc. Ho¹t ®éng cña Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy trß GV kiÓm tra 1. æn ®Þnh tæ chøc - SÜ sè 2. KiÓm tra ®an xen trong tiÕt häc 3. Bµi míi. GV ghi lªn b¶ng ND 1: ¤n tËp bµi h¸t: Nô cêi HS nghe bµi Nh¹c: Nga HS h¸t Pháng dÞch lêi: Ph¹m Tuyªn GV ®µn, chØ huy - HS «n l¹i bµi h¸t Nô cêi cho thuéc. GV HS thùc hiÖn chó ý uèn n¾n söa sai cho HS. GV yªu cÇu - HS «n luyÖn theo tæ nhãm. GV cho HS thùc hiÖn GV Híng dÉn HS tËp h¸t ®uæi ë ®o¹n a hoÆc b. - GV cho HS h¸t nhiÒu lÇn cho thµnh HS h¸t GV chØ ®Þnh th¹o HS thùc hiÖn - GV chØ ®inh 1-2 HS h¸t l¹i bµi h¸t 18
 19. - GV NhËn xÐt cho ®iÓm GV ghi b¶ng. ND 2: T§N giäng Mi thø: T§N sè 2 HS ghi bµi GV thuyÕt minh. * Giäng Mi thø: cã ©m chñ lµ ©m Mi, HS theo dâi ho¸ biÓu cã mét dÊu (F#) Giäng mi thø tù nhiªn: Mi thø hoµ thanh: GV ghi b¶ng * T§N sè 2: NghÖ sÜ víi c©y ®µn. GV híng dÉn GV treo b¶ng cã chÐp bµi T§N sè 2 cho HS quan s¸t vµ nhËn xÐt vÒ cao ®é, trêng ®é. GV thuyÕt minh Tõ bËc 4 - bËc 6 thuéc giäng mi thø hoµ thanh cã bËc 7 t¨ng 1/2c Cã sö dông chïm 3 mãc ®¬n. GV ®µn - HS ®äc gam Mi thø vµ c¸c nèt t¹i GV híng dÉn - HS lµm quen h×nh tiÕt tÊu trong bµi b»ng c¸ch vç tay. - GV chia c©u: §äc tõng c©u GV ®µn HS l¾ng giai ®iÖu. nghe vµ tù ChÐp c¸c c©u 1-2. ®äc theo. GV cho Hs tù ®äc bµi GV híng dÉn GV cho c¶ líp ghÐp c¶ bµi nhiÒu lÇn HS ®äc cho thuéc HS thùc hµnh Gäi 1 HS ®äc bµi. GV nhËn xÐt cho ®iÓm ®éng viªn. HS ®äc 19
 20. GV híng dÉn - GhÐp lêi ca: Nöa líp ®äc nh¹c, nöa líp HS thùc hiÖn ghÐp lêi ca. nghe lêi ca. - GV cho HS ghÐp lêi ca hoµn chØnh GV chØ ®Þnh 1-2 lÇn - KiÓm tra viÖc tr×nh bµy bµi tËp cña tõng bµn. IV. Cñng cè HS ®äc l¹i T§N vµ ghÐp lêi ca. V. DÆn dß VÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t vµ bµi T§N 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản