Giáo án tin học lớp 8 - Bài 7: CÂU LỆNH LẶP (tt)

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
403
lượt xem
65
download

Giáo án tin học lớp 8 - Bài 7: CÂU LỆNH LẶP (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu : Hiểu hoạt động của câu lệnh với số lần biết trước for...do trong Pascal. Viết đúng được lệnh for...do trong một số tình huống đơn giản. Hiểu lệnh ghộp trong Pascal Thái độ nghiêm túc cẩn thận. II. Chuẩn bị Gv: Soạn giáo án SGK, SBT HS: Vở ghi, SGK, SBT, đọc trước nội dung bài học. III. Hoạt động dạy học 1. Ổn định tổ chức lớp : - Kiển tra sĩ số : - Ổn định trật tự : 2. Kiểm tra bài cũ : Em hãy cho ví dụ về hoạt động được thực hiện lặp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tin học lớp 8 - Bài 7: CÂU LỆNH LẶP (tt)

  1. Giáo án tin học lớp 8 Bài 7: CÂU LỆNH LẶP (tt) I. Mục tiêu : Hiểu hoạt động của câu lệnh với số lần biết trước for...do trong Pascal. Viết đúng được lệnh for...do trong một số tình huống đơn giản. Hiểu lệnh ghộp trong Pascal Thái độ nghiêm túc cẩn thận. II. Chuẩn bị Gv: Soạn giáo án SGK, SBT HS: Vở ghi, SGK, SBT, đọc trước nội dung bài học. III. Hoạt động dạy học 1. Ổn định tổ chức lớp :
  2. - Kiển tra sĩ số : - Ổn định trật tự : 2. Kiểm tra bài cũ : Em hãy cho ví dụ về hoạt động được thực hiện lặp lại trong cuộc sống hằng ngày 3. Dạy bài mới : Cú pháp câu lệnh lặp với Hoạt động 1 : Ví dụ về số lần biết trước trong câu lệnh lặp : Gv: minh họa bẳng ngụn Pascal. ngữ Pascal cỳ phỏp cõu for:= to do Lưu ý cho hs: biến đếm là biến trong đó: for, to, do là các - kiểu từ khóa đơn có Vd 1: Chương trình in ra nguyên; giá trị đầu và giá màn hình thứ tự lần lặp. - trị cuối là các biểu
  3. thức có cùng kiểu với biến đếm và giá var i:integer; trị cuối phải lớn begin hơn giá trị đầu; for i:= 1 to 20 do Ccâu lệnh có thể là writeln(‘Day la câu lệnh đơn giản hay lan lap câu lệnh ghép. thu’,i); readln; end. Vd2: Chương trình ghi nhận vị trớ 10 chữ O rơi từ trên xuống. ues crt; var i:integer; Cho hs nhận xét và so begin sánh sự khác nhau ở câu
  4. lệnh lập trong hai ví dụ clrscr; trên for i:= 1 to 20 do begin Gv: Giải thích cho học writeln(‘O’); tại sao vd2 trong câu delay(200); lệnh lặp cú begin … end ; end; readln; end. *Lưu ý: Câu lệnh có sử dụng câu lệnh ghộp thì phải đặt trong hai từ khóa begin … end;
  5. Hoạt động 2 : Tính tổng và tích bằng câu lệnh Vd 1: chương trính tính lặp tổng N số tự nhiờn đầu Gv: Trình bày đoạn tiên, với N là số tự nhiên chương trình tính tổng N được nhập từ bàn phím. số tự nhiên với N là số S = 1+2+3+ … + N tự nhiênđược nhập từ bàn phím (Pascal) program Tinh_tong; Theo cụng thức tính tổng var N,i:integer; ta cần khai bao nhieu S:longint; biến? kiểu biến? begin Trong 2 biến thìbiến nào write(‘Nhap so N = ó giá trị được nhập từ ‘); bàn phím? readln(N); S:= 0; for i:= 1 to N do
  6. S:= S+i; writeln(‘Tong cua’, N, ‘so tư nhien dau tien S = ‘, S); readln; end. *Kiểu longint cú phạm vi từ -231 đến 231 – 1. Vd 2: chương trình tính tích N số tự nhiên , với N Trong trường hợp dữ liệu là số tự nhiên được nhập có kiểu nguyên rất lớn ta từ bàn phím. dùng longint N! = 1.2.3….N Hoạt động 3 : Củng cố: program 1/ Cấu trúc lặp trong Tinh_Giai_Thua; chương trình dựng để var N,i:integer;
  7. làm gì ? P:longint; 2/ Trong ngôn ngữ lập begin trình Pascal cấu trúc lặp write(‘Nhap so N = với số lần lặp cho trước ‘); được thể hiện với câu readln(N); lệnh nào? P:= 1; for i:= 1 to N do P:= P*i; writeln( N, ‘! = ‘, P); readln; end.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản