intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo dục đại học với cách mạng công nghiệp 4.0 và những đề xuất cho chiến lược đào tạo của trường Đại học Công đoàn

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thủy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

69
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày một số vấn đề của giáo dục đại học với cách mạng công nghiệp 4.0. Xuất phát từ tình hình thực tế, tác giả đề xuất các biện pháp cụ thể và toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy của trường Đại học Công đoàn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo dục đại học với cách mạng công nghiệp 4.0 và những đề xuất cho chiến lược đào tạo của trường Đại học Công đoàn

NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> GIAÁO DUÅC ÀAÅI HOÅC VÚÁI<br /> AÂ NHÛÄNG<br /> CAÁCH MAÅ<br /> ÀÏÌ X<br /> CHO CHIÏËN LÛÚÅC<br /> AÅO CUÃA<br /> ÀAÂO<br /> TRÛÚÂNG<br /> T<br /> ÀAÅI HO<br /> NGUYÏÎN ÀÛÁC TUÊËN*<br /> Ngaây nhêån:05/05/2018<br /> Ngaây phaãn biïån:<br /> 30/05/2018<br /> Ngaây duyïåt àùng:<br /> 15/06/2018<br /> <br /> Toám tùæt: <br /> Caách maång cöng nghiïåp 4.0 àang trúã thaânh xu thïë têët yïëu trong quaá trònh phaát triïín cuãa<br /> ngaây caâng sêu röång trong giaáo duåc Àaåi hoåc. Xuêët phaát tûâ tònh hònh thûåc tïë, chuáng töi àïì xuêët ca<br /> nêng cao hiïåu quaã giaãng daåy cuãa Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân, àaáp ûáng nhu cêìu cuãa xaä höåi vaâ sû<br /> 4.0.<br /> Tûâ khoáa: <br /> Caách maång cöng nghiïåp 4.0, giaáo duåc Àaåi hoåc, Àaåi hoåc Cöng àoaân<br /> <br /> th<br /> TERTIARY EDUCATION WITH THE 4<br />  INDUSTRIAL REVOLUTION AND RECOMMENDATIONS<br /> FOR THE TRAINING STRATEGY OF TRADE UNION UNIVERSITY<br /> <br /> Abstract:<br />  As an indispensable trend in the development of Vietnam, Industrial revolution 4.0 is being widely<br /> education. Based on the actual situation, we propose specific and comprehensive solutions to improve the tea<br /> the Trade Union University, response the needs of the society and the development of the Industrial Revolut<br /> Keywords: <br /> Industrial Revolution 4.0, Higher Education, The Trade Union University<br /> 1. Àùåt vêën àïì<br /> höåi chúå haâng àêìu thïë giúái vïì cöng nghïå vaâ cöng<br /> Caách maång cöng nghiïåp 4.0 àaä vaâ àang laâ thaách nghiïåp. Nùm 2012, thuêåt ngûä naây àûúåc trònh baây<br /> thûác vúái lônh vûåc kinh tïë - xaä höåi nûúác ta, trong àoá coá<br /> trong möåt taâi liïåu cuãa chñnh phuã Àûác vïì cöng nghiïåp<br /> giaáo duåc àaåi hoåc. Ngaây 4/5/2017, Thuã tûúáng Chñnh chïë taåo dûúái sûå taâi trúå cuãa Böå Giaáo duåc vaâ Khoa hoåc<br /> phuã àaä ban haânh chó thõ söë 16/ CT- TTg vïì viïåc tùng Liïn bang. Khaái niïåm vaâ taác àöång cuãa Caách maång<br /> cûúâng nùng lûåc tiïëp cêån cuöåc Caách maång cöng nghiïåp cöng nghiïåp 4.0 dêìn xuêët hiïån úã caác quöëc gia phaát<br /> 4.0. Sau àoá 1 ngaây, 5/5/2017, Böå trûúãng Böå Giaáo triïín. Caách maång cöng nghiïåp 4.0 têåp húåp thaânh tûåu<br /> duåc - Àaâo taåo kyá cöng vùn söë 1891/ BGDÀT- GDÀH cuãa nhiïìu cöng nghïå khaác nhau, trong àoá troång têm<br /> gûãi caác trûúâng Àaåi hoåc, Cao àùèng vïì nhiïåm vuå àaâolaâ cöng nghïå nano, cöng nghïå sinh hoåc, cöng nghïå<br /> taåo nguöìn nhên lûåc coá khaã nùng thñch ûáng vúái cuöåc thöng tin truyïìn thöng. Trong thúâi àaåi Caách maång<br /> Caách maång cöng nghiïåp 4.0. Àiïìu naây cho thêëy viïåc cöng nghiïåp 4.0, toaân cêìu hoáa trúã nïn sêu sùæc hún,<br /> tùng cûúâng cú höåi phaát triïín giaáo duåc trong thúâi àaåi sûå thay àöíi diïîn ra vúái phaåm vi, cûúâng àöå vaâ töëc àöå<br /> 4.0 àang laâ vêën àïì cêëp thiïët.<br /> lúán hún vaâ khoá dûå baáo hún.<br /> Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân laâ trûúâng àêìu ngaânh<br /> * Caách maång cöng nghiïåp 4.0 trong giaáo duåc<br /> trong lônh vûåc àaâo taåo caán böå cöng àoaân cuãa caã nûúác Do nhûäng tiïën böå trong lônh vûåc cöng nghïå thöng<br /> nïn khöng thïí àûáng ngoaâi xu thïë àoá.<br /> tin - truyïìn thöng nïn phûúng thûác giaáo duåc chung<br /> 2. Nöåi dung<br /> cho moåi ngûúâi àûúåc thay thïë bùçng hoåc têåp caá nhên<br /> 2.1. Möåt söë vêën àïì cuãa giaáo duåc Àaåi hoåc vúái hoáa. Caách maång cöng nghiïåp 4.0 coá thïí taåo ra nhûäng<br /> Caách maång cöng nghiïåp 4.0.<br /> bûúác àöåt phaá múái trong hoaåt àöång àaâo taåo, thay àöíi<br /> * Caách maång cöng nghiïåp 4.0<br /> muåc tiïu, mö hònh daåy hoåc truyïìn thöëng bùçng phûúng<br /> Khaái niïåm Caách maång cöng nghiïåp 4.0 àûúåc sûã<br /> duång lêìn àêìu nùm 2011 taåi höåi chúå Hannover, Àûác - * Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân<br /> 32 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 12 thaáng 6/2018<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> phaáp, chûúng trònh hoaân toaân múái. Sûå phaát triïín<br /> Do àùåc thuâ cuãa thúâi àaåi, giaãng daåy khi lïn lúáp<br /> cuãa cöng nghïå thöng tin, cöng cuå kyä thuêåt söë, hïå khöng coân àún thuêìn laâ chiïëu baâi giaãng vò gêìn nhû<br /> thöëng maång kïët nöëi vaâ siïu dûä liïåu seä laâ nhûäng cöngtêët caã caác kiïën thûác sinh viïn coá thïí tòm thêëy trïn<br /> cuå vaâ phûúng tiïån töët àïí thay àöíi hònh thûác töí chûác maång. Vúái Caách maång cöng nghiïåp 4.0, sinh viïn<br /> vaâ phûúng phaáp daåy hoåc. Caác lúáp hoåc truyïìn thöëng phaãi tûå hoåc laâ chñnh. Vai troâ cuãa ngûúâi thêìy tûâ traång<br /> vúái nhûäng nhûúåc àiïím nhû: söë lûúång àöng, khöng thaái daåy sang traång thaái hûúáng dêîn, hûúáng dêîn sinh<br /> gian lúáp hoåc cöë àõnh, khöng thûåc hiïån àûúåc daåy hoåc viïn qua caác dûå aán, caác cöng viïåc, giaãi quyïët caác baâi<br /> phên hoáa,... seä àûúåc thay thïë bùçng caác lúáp hoåc trûåc toaán tûâ thuåc tïë, vaâ quan troång hún laâ hûúáng dêîn tû<br /> tuyïën, lúáp hoåc aão. Chêët lûúång àaâo taåo àûúåc kiïímduy caác tònh huöëng tûúng tûå. Viïåc naây bùæt buöåc giaãng<br /> soaát dïî daâng bùçng caác cöng cuå höî trúå, nhû caác caãm viïn phaãi ài ra thûåc tïë.<br /> biïën vaâ kïët nöëi khöng gian maång. Khöng gian hoåc<br /> Loaåi hònh àaâo taåo cuäng thay àöíi: nhûäng tiïën böå<br /> têåp cuäng seä àa daång hún, ngûúâi hoåc coá thïí traãi nghiïåm cöng nghïå thöng tin seä xuêët hiïån hïå thöëng àaâo taåo<br /> hoåc têåp bùçng khöng gian aão, coá thïí tûúng taác trong àaåi chuáng, àaâo taåo online vaâ àoá chñnh laâ nhûäng loaåi<br /> àiïìu kiïån nhû thêåt thöng qua caác phêìn mïìm vaâ hïå<br /> hònh àaâo taåo múái thaách thûác caác phûúng thûác àaâo<br /> thöëng maång. Big data seä laâ nguöìn dûä liïåu vö têån àïí taåo trûúác àêy. Àiïìu naây àùåt ra yïu cêìu cho caác trûúâng<br /> hoåc têåp traãi nghiïåm vïì phên tñch, nhêån daång xu hûúáng möåt mùåt phaãi nghiïn cûáu phaát triïín caác cöng nghïå<br /> hay dûå baáo kinh doanh úã mûác chñnh xaác cao. Taâi múái àaáp ûáng 4.0, möåt mùåt tûå thay àöíi àïí phuåc vuå<br /> nguyïn hoåc têåp söë trong àiïìu kiïån kïët nöëi khöng gian nïìn cöng nghiïåp múái. Theo àaánh giaá cuãa PGS, TS<br /> thêåt vaâ aão seä vö cuâng phong phuá, khöng gian thû<br /> Höì Thanh Phong - hiïåu trûúãng trûúâng àaåi hoåc Quöëc<br /> viïån khöng chó laâ àõa àiïím cuå thïí, maâ coá thïí khai<br /> tïë (Àaåi hoåc quöëc gia TP HCM) thò: “Vúái caách maång<br /> thaác úã moåi núi vúái möåt söë thao taác àún giaãn. Chûúng<br /> 4.0 cêìn phaãi coá nïìn giaáo duåc 4.0, úã àoá con ngûúâi,<br /> trònh hoåc cuäng àûúåc thiïët kïë àa daång hún, cuå thïí<br /> maáy moác, thiïët bõ, cöng viïåc àûúåc kïët nöëi moåi núi àïí<br /> hún vaâ àaáp ûáng töët hún nhu cêìu cuãa ngûúâi hoåc.<br /> taåo ra nïìn giaáo duåc thiïn vïì caá nhên hoáa. Trong khaái<br /> * Caách  maång  cöng  nghiïåp  4.0  vúái  giaáo  duåc<br /> niïåm múái naây, con ngûúâi, chûúng trònh, phûúng tiïån<br /> Àaåi hoåc<br /> truyïìn thöng...  àûúåc chuyïín àöíi thaânh àöëi tûúång<br /> Trong böëi caãnh àoá, Giaáo duåc àaåi hoåc úã Viïåt Nam<br /> thöng minh hún, àùåt trong  hïå sinh thaái saáng taåo,<br /> àang coá sûå thay àöíi maånh meä, àaáp ûáng nhu cêìu<br /> khúãi nghiïåp. Vúái giaáo duåc 4.0, troång têm laâ saáng taåo<br /> cuãa xaä höåi. Theo thöëng kï vaâ theo àaánh giaá cuãa<br /> vaâ kiïën taåo giaá trõ. Chûúng trònh àaâo taåo khöng coân<br /> giaáo sû Frey vaâ giaáo sû Osborne taåi àaåi hoåc Oxford<br /> laâ àún ngaânh maâ laâ “biïën ngaânh”.<br /> (Vûúng quöëc Anh), coá túái 47% cöng viïåc seä bõ aãnh<br /> Trûúác nhûäng thuêån lúåi maâ Caách maång cöng nghiïåp<br /> hûúãng do cuöåc Caách maång cöng nghiïåp 4.0. Nhûäng<br /> 4.0 àem laåi, cêìn phaãi nhòn nhêån thûåc tïë töìn taåi cuãa<br /> ngaânh liïn quan àïën Caách maång cöng nghiïåp 4.0<br /> giaáo duåc àaåi hoåc nûúác ta: nhû caách tiïëp cêån cuãa giaáo<br /> nhû cöng nghïå thöng tin, cöng nghïå sinh hoåc... tùng<br /> trûúãng maånh. Do àoá, nöåi dung àaâo taåo seä phaãi thay duåc Viïåt Nam àang theo hûúáng àún ngaânh vaâ àa<br /> àöíi, rêët nhiïìu kiïën thûác vaâ kyä nùng chuyïn ngaânh ngaânh, sûã duång cöng nghïå úã mûác àöå giêëy, buát chò,<br /> seä coá sûå múã röång àïí hûúáng túái yïu cêìu Caách maångmaáy tñnh, maáy tñnh xaách tay, daåy hoåc chuã yïëu laâ möåt<br /> chiïìu hoùåc hai chiïìu. Mùåc duâ trïn thûåc tïë, àöåi nguä<br /> cöng nghiïåp 4.0.<br /> Hiïån nay, Böå giaáo duåc vaâ àaâo taåo vêîn àang sûã caán böå quaãn lyá giaáo duåc cuãa nûúác ta àaä tûâng bûúác<br /> duång danh muåc ngaânh, nghïì vaâ caác trûúâng àaåi hoåc àaåt chuêín vaâ bûúác àêìu tiïëp cêån phûúng thûác giaáo<br /> choån theo. Trong thúâi àaåi Caách maång cöng nghiïåp duåc, quaãn lyá tiïn tiïën. Tuy nhiïn, vêîn coân nhûäng töìn<br /> 4.0, danh muåc ngaânh, nghïì seä laåc hêåu vò ngaânh nghïì àoång nhû nghõ quyïët söë 29-NQ/TW àaä nïu: “quaãn lyá<br /> giaáo duåc vaâ àaâo taåo coân nhiïìu yïëu keám, àöåi nguä bêët<br /> seä laâ “ biïën ngaânh”, laâ tñch húåp. Lyá do cú baãn búãi àùåc<br /> thuâ cuãa cuöåc caách maång cöng nghiïåp 4.0 laâ xuêët cêåp vïì söë lûúång, thiïëu têm huyïët, thêåm chñ vi phaåm<br /> hiïån trñ tuïå nhên taåo, cöng nghïå tûå àöång hoáa, vêåt àaåo àûác nghïì nghiïåp. Tû duy vïì chó àaåo giaáo duåc<br /> liïåu múái vaâ cöng nghïå thöng tin trong phên tñch d ûä chêåm àöíi múái, nùång vïì chó àaåo, quaãn lyá theo haânh<br /> chñnh, mïånh lïånh, cú chïë xin - cho, hïå thöëng vùn<br /> liïåu (big data).<br /> <br /> 33 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 12 thaáng 6/2018<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> baãn phaáp luêåt, quy chuêín vïì söë lûúång, trònh àöå chuyïn doanh nghiïåp lúán àïí hònh thaânh mö hònh Àaåi hoåc<br /> mön, phêím chêët àaåo àûác cuãa caán böå quaãn lyá àaämúái, nhû Àaåi hoåc - doanh nghiïåp. Theo àoá, thay àöíi<br /> àûúåc xêy dûång khaá chi tiïët nhûng ñt coá taác duång...”. daåy nhûäng kiïën thûác hoåc thuêåt sùén coá thaânh daåy<br /> 2.2. Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân trong quaá<br /> theo nhu cêìu cuãa doanh nghiïåp vaâ thõ trûúâng caã hiïån<br /> trònh tiïëp cêån Caách maång cöng nghiïåp 4.0<br /> taåi vaâ tûúng lai.<br /> Thûá nhêët, Àöåi nguä giaãng viïn phaãi coá trònh àöå Thûá ba,  chûúng trònh àaâo taåo cêìn linh hoaåt, theo<br /> cao caã vïì chuyïn mön vaâ cöng nghïå thöng tin, do<br /> hûúáng múã, nöåi dung tñch húåp àïí phuâ húåp vúái nhu<br /> vêåy Nhaâ trûúâng cêìn chuá troång cöng taác àaâo taåo nguöìncêìu vaâ xu thïë thõ trûúâng lao àöång. Chûúng trònh nhaâ<br /> nhên lûåc. Trûúâng coá thïí thûúâng xuyïn töí chûác caác trûúâng phaãi kïët húåp caã hai hûúáng: möåt mùåt phaãi àaáp<br /> lúáp huêën luyïån, höåi thaão, höåi nghõ àïí caán böå giaãng<br /> ûáng tñnh àõnh hûúáng xaä höåi, mùåt khaác àaâo taåo nguöìn<br /> daåy cêåp nhêåt kiïën thûác chuyïn mön, cöng nghïå...<br /> nhên lûåc àaáp ûáng yïu cêìu cuãa thõ trûúâng lao àöång.<br /> Ngoaâi ra, trûúâng múã röång àöëi thoaåi, húåp taác vúái doanhChûúng trònh àaâo taåo vûâa phaãi àaãm baão tñnh chuyïn<br /> nghiïåp trong caác hoaåt àöång nghiïn cûáu, têåp huêën vaâ mön cao, vûâa àaáp ûáng tñnh liïn ngaânh (cöng nghïå<br /> tû vêën; qua àoá caán böå giaãng daåy coá cú höåi tiïëp cêånthöng tin, kyä thuêåt söë, maång, kiïën thûác chuyïn ngaânh).<br /> thûåc tïë saãn xuêët, kinh doanh vaâ nùæm bùæt àûúåc nhûängChuáng ta cêìn tùng cûúâng reân luyïån caác kyä nùng cêìn<br /> thay àöíi cuãa thõ trûúâng àïí thûåc hiïån caác àiïìu chónh thiïët cho sinh viïn: tû duy coá hïå thöëng, kô nùng töíng<br /> trong giaãng daåy. <br /> húåp, liïn kïët giûäa thïë giúái thûåc vaâ aão, kyä nùng laâm<br /> Nïìn taãng cuãa Caách maång cöng nghiïåp 4.0 laâ sûå viïåc  nhoám,  khaã  nùng  saáng  taåo  vaâ  húåp  taác  liïn<br /> kïët nöëi giûäa thïë giúái thêåt vaâ aão thöng qua phêìn mïìm ngaânh... Trong böëi caãnh kiïën thûác vïì cöng nghïå thay<br /> cöng nghïå thöng tin, kyä thuêåt söë vaâ kïët nöëi maång, do àöíi rêët nhanh, viïåc trang bõ caách thûác tûå hoåc vaâ yá<br /> vêåy kiïën thûác vaâ kyä nùng vïì cöng nghïå thöng tin vaâ thûác hoåc têåp suöët àúâi caâng quan troång hún kiïën thûác<br /> kyä thuêåt söë coá vai troâ rêët quan troång àöëi vúái nhaâ trûúâng.<br /> cuãa chûúng trònh àaâo taåo. Nhû vêåy, Caách maång cöng<br /> Nhaâ trûúâng cêìn phaãi àaâo taåo àuã àöåi nguä chuyïn gia nghiïåp 4.0 vûâa taåo aáp lûåc lúán àöëi vúái Trûúâng Àaåi hoåc<br /> cöng nghïå thöng tin àïí coá thïí triïín khai caác lúáp hoåc Cöng àoaân nhûng cuäng àöìng thúâi taåo cú höåi àïí trûúâng<br /> trûåc tuyïën, quaãn lñ dûä liïåu söë, thûåc hiïån nghiïn cûáu àöíi múái toaân diïån: xêy dûång chûúng trònh, cêåp nhêåt<br /> khoa hoåc,... Giaãng viïn tñch cûåc trang bõ cho Sinh<br /> nöåi dung, àöíi múái phûúng phaáp giaãng daåy, kiïím tra<br /> viïn kiïën thûác kyä thuêåt söë vaâ kyä nùng coá liïn quan àïí àaánh giaá,...<br /> tùng khaã nùng caånh tranh khi ra trûúâng.<br /> Àöëi vúái caác chûúng trònh àaâo taåo bêåc cûã nhên,<br /> Thûá hai,  sûå chuyïín dõch cú cêëu lao àöång giûäa bïn caånh caác kiïën thûác vïì nghïì nghiïåp, cêìn phaãi múã<br /> caác lônh vûåc àang diïîn ra maånh meä. Ngûúâi maáy röång cung cêëp thïm caác khöëi kiïën thûác tûå nhiïn xaä<br /> vúái nguöìn hoåc liïåu vö têån coá thïí thûåc hiïån töët caác<br /> höåi, cöng nghïå thöng tin, quaãn lyá maång... nhùçm muåc<br /> baâi giaãng úã möåt söë mön hoåc nhû àõa lyá, lõch sûã...àñch laâm cho ngûúâi hoåc coá thïí thñch nghi nhanh vúái<br /> vaâ coá thïí hoaân toaân thay thïë àöåi nguä giaáo viïn sûå thay àöíi cuãa cöng nghïå, laâm viïåc hiïåu quaã trong<br /> hiïån nay. Viïåc laâm úã caác lônh vûåc nhû tû vêën phaáp möi trûúâng coá tñnh kïët nöëi cao, giûäa caác lônh vûåc,<br /> luêåt, kïë toaán vaâ tû vêën thuïë cuäng coá thïí bõ thay giûäa thïë giúái aão vaâ thêåt. Caác kyä nùng quan troång àöëi<br /> thïë hoaân toaân búãi caác rö-böët thöng minh. Do vêåy, vúái nguöìn nhên lûåc trong möi trûúâng tûúng taác cöng<br /> nhaâ trûúâng cêìn coá àõnh hûúáng àaâo taåo àaáp ûángnghïå cêìn phaãi àûúåc àûa vaâo chuêín àêìu ra cuãa chûúng<br /> yïu cêìu ngaânh nghïì cuãa cuöåc Caách maång cöng trònh àaâo taåo: kyä nùng laâm viïåc nhoám, kyä nùng saáng<br /> nghiïåp 4.0 vaâ àaâo taåo laåi àïí thñch ûáng vúái ngaânhtaåo, tû duy phaãn biïån, tû duy hïå thöëng, kyä nùng ra<br /> nghïì múái. Vñ duå, chuêín àêìu ra cuãa sinh viïn Àaåi quyïët àõnh trong àiïìu kiïån khöng chùæc chùæn... àùåc<br /> hoåc Cöng àoaân laâ phaãi thaânh thaåo tin hoåc, ngoaåi biïåt giaáo duåc ngûúâi hoåc phûúng phaáp vaâ yá thûác hoåc<br /> ngûä. Àa daång hoáa àaâo taåo ngaânh nghïì, kïët húåp têåp suöët àúâi.<br /> nhûäng ngaânh nghïì coá liïn quan àïí tùng khaã nùng<br /> Thiïët kïë caác khoáa àaâo taåo ngùæn haån hay caác chûúng<br /> tuyïín duång cho sinh viïn,...<br /> trònh böí sung kiïën thûác cho tûâng àöëi tûúång khaác nhau<br /> Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân nïn liïn kïët vúái caác taåi caác doanh nghiïåp laâ thûåc sûå cêìn thiïët trong böëi<br /> 34 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 12 thaáng 6/2018<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> caãnh Caách maång cöng nghiïåp 4.0. Nhu cêìu cuãa xaä caác cöng cuå vaâ phûúng tiïån giaãng daåy hiïån àaåi.<br /> höåi vïì böí sung kiïën thûác seä vö cuâng lúán khi coá sûåBïn caånh hònh thûác giaãng daåy trûåc tiïëp cho ngûúâi<br /> chuyïín dõch trong cú cêëu ngaânh nghïì, sûå thay àöíi<br /> hoåc, trûúâng cuäng cêìn sûã duång nhiïìu hún caác hònh<br /> cöng nghïå. Caách maång cöng nghiïåp 4.0 seä múã ra thõ thûác khaác nhû àaâo taåo online, thiïët kïë möi trûúâng<br /> trûúâng àaâo taåo vaâ huêën luyïån vö cuâng lúán àöëi vúái caác<br /> aão àïí ngûúâi hoåc vaâ ngûúâi daåy coá thïí tûúng taác lêîn<br /> cöng ty cung cêëp dõch vuå giaáo duåc, àùåc biïåt àöëi vúáinhau vaâ truyïìn àaåt thöng tin, töí chûác thûåc haânh taåi<br /> caác trûúâng àaåi hoåc vöën coá thïë maånh vïì àaâo taåo. Tuycaác phoâng thñ nghiïåm hay phoâng mö phoãng aão. Sûã<br /> nhiïn, caác trûúâng àaåi hoåc cêìn phaãi cúãi múã vaâ àöëiduång hïå thöëng maáy tñnh vaâ dûä liïåu big data àïí thiïët<br /> thoaåi nhiïìu hún vúái xaä höåi, vúái thõ trûúâng lao àöång àïíkïë chûúng trònh, töí chûác giaãng daåy cho tûâng àöëi<br /> triïín khai vaâ thûåc hiïån caác chûúng trònh thiïët thûåc vaâ tûúång möåt caách hiïåu quaã nhêët. Hïå thöëng hoåc online<br /> hiïåu quaã, nhûng vêîn khöng àaánh mêët baãn chêët hoåc ngaây caâng àûúåc phöí biïën hún, thöng qua hïå thöëng<br /> thuêåt riïng biïåt vaâ nhiïåm vuå giaáo duåc röång hún. <br /> online seä thu thêåp dûä liïåu cho tûâng caá nhên. Khi<br /> Thûá  tû,   Caách  maång  cöng  nghiïåp  4.0  àoâi hoãi tñch tuå àûúåc lûúång data àuã lúán vïì caá nhên ngûúâi<br /> phûúng thûác vaâ phûúng phaáp àaâo taåo thay àöíi vúái hoåc (thúâi lûúång hoåc, phûúng phaáp, löå trònh àaâo taåo,<br /> sûå ûáng duång maånh meä cuãa cöng nghïå thöng tin, mûác àöå tûúng taác, kïët quaã hoåc têåp...), caác thuêåt<br /> cöng nghïå kyä thuêåt söë vaâ hïå thöëng maång. Caác hònhtoaán Machine Learning seä àûa ra möåt phûúng phaáp<br /> thûác àaâo taåo online, àaâo taåo aão, mö phoãng, söë hoáa giaáo duåc töët nhêët cho tûâng hoåc sinh vúái löå trònh töëi<br /> baâi giaãng... cêìn àûúåc àûa vaâo dêìn dêìn, thay thïë lúáp ûu caá nhên hoáa phûúng phaáp hoåc têåp maâ ngay caã<br /> hoåc truyïìn thöëng nhiïìu nhûúåc àiïím. Àiïìu naây taåo aáp giaáo viïn töët nhêët cuäng khöng bùçng àûúåc.<br /> lûåc lúán cho nhaâ trûúâng vïì chuêín bõ nguöìn lûåc töí<br /> 3. Kïët luêån:<br /> chûác giaãng daåy, àùåc biïåt laâ àöåi nguä giaãng viïn, xêy Trûúâng Àaåi hoåc cöng àoaân laâ trûúâng àaâo taåo àa<br /> dûång khöng gian hoåc têåp.<br /> ngaânh, nhûäng lônh vûåc coá thïí tiïëp cêån nhanh vúái<br /> Khaã nùng gêìn nhû vö têån cuãa Internet àaä tûâng caách maång cöng nghiïåp 4.0 laâ nhûäng ngaânh nhû<br /> bûúác  laâm  chuyïín  àöíi  hoaåt  àöång  àaâo  taåo  tûâ quan hïå quöëc tïë, baão höå lao àöång... Tuy nhiïn cêìn<br /> “teaching” sang “coaching”. Àiïìu naây cuäng thuác àêíy múã thïm nhûäng ngaânh múái nhû vïì vêåt liïåu múái, cöng<br /> àöåi nguä giaãng viïn nhaâ trûúâng xêy dûång baâi giaãng coánghïå sinh hoåc...<br /> tñnh thûåc tïë hún àïí coá thïí hûúáng dêîn sinh viïn giaãi<br /> Àïí tiïëp cêån thaânh cöng cuöåc Caách maång cöng<br /> quyïët caác tònh huöëng cuå thïí trong àúâi söëng, goáp phêìn nghiïåp 4.0, nhaâ trûúâng cêìn thûåc hiïån àöìng böå caác<br /> tùng tñnh ûáng duång cuãa mön hoåc.<br /> biïån phaáp tûâ raâ soaát, trang bõ cú súã vêåt chêët cuäng<br /> Thûá nùm,  cêìn nêng cêëp hïå thöëng cú súã vêåt chêët nhû àaâo taåo cho àöåi nguä caán böå quaãn lyá, giaãng viïn<br /> cuãa nhaâ trûúâng. Thûåc hiïån xêy dûång thñ nghiïåm àöíi múái phûúng phaáp lïn lúáp theo hûúáng giaáo duåc<br /> phoâng hoåc 5D vúái nhûäng hoåc phêìn thûåc haânh nghïì 4.0 àïën kïët nöëi, húåp taác àaâo taåo vúái caác àún võ khaác<br /> nhû an toaân, baão höå... Thûåc hiïån xêy dûång quaãn lyá doanh nghiïåp.<br /> kiïën thûác chuyïn ngaânh qua kho dûä liïåu nöåi böå nhû<br /> Nhûäng àïì xuêët nïu trïn coá hiïåu quaã töët nhêët seä<br /> viïåc kïët húåp vúái caác àún võ quaãn lyá cöng nghïå vaâlaâ sûå nöî lûåc àöìng böå cuãa caác nhaâ quaãn lyá, chñnh<br /> phêìn mïìm tiïën túái cung cêëp toaân diïån kiïën thûác cú saách, cuãa tûâng caá nhên ngûúâi hoåc vaâ ngûúâi daåy vúái<br /> baãn vaâ chuyïn ngaânh cho tûâng ngaânh àang àaâo muåc tiïu tiïëp cêån súám vaâ nhanh vúái nïìn caách maång<br /> taåo. Viïåc quaãn lyá nguöìn dûä liïåu röång lúán cuãa nhêncöng nghiïåp 4.0.  <br /> loaåi cêìn àûúåc chuá troång húåp taác vúái caác àún võ khaác<br /> trong nûúác vaâ trïn thïë giúái àïí kiïím soaát, ngùn chùån<br /> vaâ phaát triïín kiïën thûác, àûa ra cho giaãng viïn vaâ Taâi liïåu tham khaão<br /> <br /> Lñ luêån daåy hoåc hiïån<br /> NXB<br /> àaåi,<br /> sinh viïn sûå lûåa choån thöng minh nhêët vúái caác nguöìn 1. Bernd Meier, Nguyïîn Vùn Cûúâng, <br /> Àaåi hoåc Sû phaåm, 2014.<br /> kiïën thûác.<br /> 2. Phaåm Viïët Vûúång, <br /> Giaáo duåc hoåc,<br />  NXB Àaåi hoåc Sû phaåm, 2014.<br /> Vêën àïì giaáo viïn, nhûäng nghiïn cûáu lñ luêån vaâ<br /> Cöng nghïå phaát triïín vúái chi phñ reã laâ àiïìu kiïån 3. Trêìn Baá Hoaânh, <br /> thuêån lúåi àïí trûúâng àaåi hoåc àêìu tû cú súã vêåt chêët, thûåc tiïîn,NXB Àaåi hoåc Sû phaåm, 2010.<br /> <br /> 35 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 12 thaáng 6/2018<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2