intTypePromotion=1

Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp - Chương 8

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
257
lượt xem
95
download

Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp - Chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHƯƠNG VIII AN TOÀN TRONG CƠ KHÍ VIII.1 . MỘT SỐ VẤN ĐỀ KỸ THUẬT TRONG AN TOÀN CƠ KHÍ VIII.1.1. Những nguyê n nhân gâ y ra tai nạn lao độ ng khi sử dụng má y móc thiế t bị 1.1. Định nghĩa về nhữ ng mố i nguy hiểm trong cơ khí Mối nguy hiểm trong cơ khí là nơi và nguồn phá t sinh nguy hiểm do hình dạng kích thước chuyển động của cá c phương tiện làm việc , phương tiện trợ giúp , phương tiện vận chuyển cũng như chi tiế t bị tổn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp - Chương 8

 1. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp CHÖÔNG VIII AN TOAØN TRONG CÔ KHÍ VIII.1 . MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ KYÕ THUAÄT TRONG AN TOAØN CÔ KHÍ VIII.1.1. Nhöõng nguyeâ n nhaân gaâ y ra tai naïn lao ñoä ng khi söû duïng maù y moùc thieá t bò 1.1. Ñ ònh nghóa veà nhöõ ng moá i nguy hieåm trong cô khí Moái nguy hieåm trong cô khí laø nôi vaø nguoàn phaù t sinh nguy hieåm do hình daïng kích thöôùc chuyeån ñoäng cuûa caù c phöông tieän laøm vieäc , phöông tieän trôï giuùp , phöông tieän vaän chuyeån cuõng nhö chi tieá t bò toån thöông trong quaù trình lao ñoäng , nhö keïp chaët , caét xuyeân thuû ng , va ñaäp … gaây ra toån thöông ôû caùc möù c ñoä khaù c nhau . M . HC T TP PK ÑH S ôøng à Trö äc ve huo eàn t quy Baûn Hình 1: Vuø ng nguy hieåm cuû a nhaø maùy ( chæ baèng muõ i teân ) Möùc ñoä toàn thöông coøn tuyø thuoä c vaøo naêng cuû a heä thoán g taùc ñoäng ( maùy cöa , thieát bò …) vaø naêng löôïng taùc ñoäng cuû a con ngöôøi ( chuyeån ñoäng cuû a tay , cô theå ) vaø cuõn g töø ñoù ñaùnh giaù taù c ñoäng cuû a moà i nguy hieåm . Trang 68 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 2. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp M oái nguy hieåm trong cô khí naêng löôïng chuyeån ñoäng cuûa Naên g löôïng chuyeån ñoäng cuûa ñoái töôïng lao ñoäng con ngöôøi Chuyeån Chuyeån Chuyeån Moái nguy hieåm Moái nguy hieåm ñoäng baét ñoäng töï do ( ñoäng cuûa caùc khi tieáp xuùc vôùi do khoâng ñuû an buoäc ( vò trí vò trí nguy phöông tieän beà maët toaøn nguy hieåm) hieå m ) laø m vieäc M . HC T TP PK ÑH S öôøng - caïnh saéc - phöông tieäTr àn äc ve - haï xuoáng - khoâng phaúng - nôi sinh ra aøm o lthuvieäc àn - naâng leân - goùc ñaáu nhoïn chieàu cao e nguy hieåm - quaán xung uy aûn q thay ñoåi vò - maët thoâ cheânh leäc h B - caét quanh trí - phaàn nhoâ ra / - caùc ñoái töôïng - eùp - uoán / caét -phöông tieän phaàn va ñaäp phaân taùn xuyeân , thuûng, - quay troøn vaän chuyeån - söï töï baùm - tröôï t chaân va ñaäp - tröôït dòch - söï thay ñoåi dính giöõa 2 beà - laø m vieäc treân - vò trí tieáp noái chuyeån toác ñoä maët cao - vò trí tieán vaøo Hình 2 : Nhöõng khaû naên g sinh ra moái nguy hieåm trong cô khí 1.2. Caùc ñaïi löôïn g ñaë t tröng Nhöõng yeáu toá coù theå aûnh höôûn g ñeán moái nguy hieåm trong cô khí laø : - Tình traïng cuû a caùc boä phaän - Nhöõng tö theá lao ñoäng ñoø i hoûi phaûi thöïc hieän , nhöng ôû tö theá ñoù raát deã sinh ra nguy hieåm - Aùp löï c eù p cô theå - Loaï i vaø hình daïng beà maët - Nhöõng nguoàn naêng löôïng döï tröõ , ví duï : loø xo ñang ôû daïng neùn hay moät khoâ ng gian chaân khoâng . 1.3 Ñaùnh giaù moá i nguy hieåm trong cô khí Theo NOHL ngöôø i ta duøng phöông phaùp “ phaân tích doä an toaøn ” Trang 69 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 3. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp M oái nguy hieåm trong cô khí naêng löôïng chuyeån ñoäng cuû a Naên g löôïng chuyeån ñoäng cuûa ñoái töôïng lao ñoäng con ngöôøi Chuyeån Chuyeån Chuyeån Moái nguy hieåm Moái nguy hieåm ñoäng baét ñoäng töï do ( ñoäng cuûa caùc khi tieáp xuùc vôùi do khoâng ñuû an buoäc ( vò trí vò trí nguy phöông tieän beà maët toaøn nguy hieåm) hieå m ) laøm vieäc M . HC T TP PK S ÑH - caïnh saéc - haï xuoáng - phöông tieän - khoâng phaúng øng - nôi sinh ra laøm vieäcröô eà T - naâng leân - goùc ñaáu nhoïn chieàu cao äc v nguy hieåm thuo ñoåi vò - quaán xung thay - maët thoâ cheânh leäch àn - caét quanh uye aûnnq caét trí - phaàn nhoâ ra / - caùc ñoái töôïng - eùp Buoá / - -phöông tieän phaàn va ñaäp phaân taùn xuyeân , thuûng, - quay troøn vaän chuyeån - söï töï baùm - tröôït chaân va ñaäp - tröôït dòch - söï thay ñoåi dính giöõ a 2 beà - laøm vieäc treân - vò trí tieáp noái chuyeån toác ñoä maët cao - vò trí tieán vaøo Hình 3 : Ñaùnh giaù möù c ñoä nguy hieåm trong cô khí 1. 4. Caùc giaûi phaùp kó thuaät an toaøn trong cô khí 1. Bieän phaùp öu tieâ n Xoaù moái nguy hieåm ôû nguoàn xuaá t hieän cuõn g nhö giaûm toá i thieåu cuû a heä thoán g thoâng qua : + Söû duïng caùc phöông tieän laøm vieäc hay caù c phöông phaùp gia coân g khaùc + Thöï c hieän caù c bieän phaùp an toaøn DIN EN 292, 294 , 394 , vaø 811 + Söû duïng caùc phöông tieän laøm vieäc coù cô caáu an toaøn + Trang bò vaø ñaàu tö kieåm tra ñònh kyø caùc phöông tieä n laøm vieä c 2. Bieän phaùp töù c thôøi Haïn cheá caùc moá i nguy hieåm thoâng qua caù c bieän phaùp an toaø n . Chöùc naê ng an toaøn . Tuyø thuoäc caùc ñieàu kieän coâng ngheä vaø toå chöù c trong quaù trình saû n xuaát maø coù theå söû duïng caùc phöông tieän an toaøn khaùc nhau + Chöùc naê ng an toaøn taùc duïng tröïc tieáp : Laø chöù c naêng cuûa moät maùy , maø söï thieáu soù t chöù c naêng cuû a noù tröï c tieá p laøm taêng söï ruû i ro gaây toån thöông hay laøm aû nh höôûng söù c khoeû . Chuùc naêng an toaøn taùc duïng tröïc tieáp bao goàm chöù c naêng an toaøn ñaë t bieät vaø chöùc naên g an toaø n quy ñònh ( hình 4 ) . Chöùc naêng an toaø n ñaët bieät coù muï c tieâu roõ raøng . Trang 70 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 4. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp Ví duï : Nhöõng chöùc naêng ngaên ngöø a söï coá voâ tình - Chöùc naê ng ñieàu khieãn hai tay - Caàn phaâ n bieä t chöùc naêng an toaøn cuûa maùy vôùi chöùc naê ng an toaøn ñaët bieät Ví duï : Ñieà u khieån baèn g tay hay ñieà u khieå n thoâ ng qua nhöõng cô caáu chaïy chaäm , hay giaùn ñoaïn , - ôû nôi maø caùc chuyeån ñoäng chaäm theo yeâu caà u coâng ngheä vôù i moä t naêng löôïng ñoäng hoï c Nhöõng chuyeån ñoäng baé t buoäc ( khôù p noá i ) - + Chöùc naêng an toaøn taùc ñoäng giaù n tieáp : Laø chöùc naêng maø nhöõng sai laàm cuûa noù khoân g tröï c tieáp gaây ra moá i nguy hieåm , tuy nhieân noù laøm taêng möù c ñoä an toaøn ( hình 5 ) . Ví duï : - Töï giaùm saù t vaø ñieàu chænh - Chæ thò daàu ôû moät beå chöù a coù aùp löï c - Ngaên chaën nhöõn g sai soù t M . HC T TP Chöùc naêngHan PK n ÑS toaø öôøng r veà T uoäc àn th quye Baûn Chöùc naêng an toaøn tröïc tieáp Chöùc naêng an toaøn giaùn tieáp Chöùc naêng an toaøn ñaëc bieät Chöùc naêng an toaøn quy ñònh Hình 4 : Khaù i quaù t veà caùc chöùc naêng an toaø n Caùc chöù c naên g an toaøn giaùn tieáp Töï ñoäng giaùm saùt lieân tuïc Töï ñoäng giaùm saùt khoâng lieân tuïc Giaûi quyeát ngay söï coá khoân g an toaøn Giaûi quyeát söï coá an toaøn theo chu kyø Hình 5 :Giaùm saù t töï ñoäng Giaùm saù t töï ñoä ng : laø moät chöù c naêng an toaøn giaùn tieáp , noù haïn cheá khaû naê ng cuûa moä t boä phaän trong moät giôùi haïn khi thöï c hieä n chöùc naêng cuû a noù hoaë c nhöõng ñieàu kieän cuûa phöông phaùp thay ñoåi maø coù theå gaây ra moá i nguy hieåm . Trang 71 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 5. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp Tính chaá t cuû a heä thoáng , laøm giaûm nhöõng toån thaá t chöù c naêng cuûa noù ñeá n möù c toá i thieåu . Söï xuaát hieän nhöõn g toån thaát caàn ñöôï c phaù t hieän sôùm vaø khaéc phuï c ngay . Ñieåm chuû yeáu öùng duïng cuû a döï aùn naøy phaàn lôùn laø khi phaùt trieã n saûn phaåm . Vi duï : Giaûm coâng suaát cuû a moät thieá t bò , ñöôï c thöï c hieän khi mua saém , nhöng tröôù c ñoù phaûi khaún g ñònh giôù i haïn toá i thieåu cuû a coâng suaát caàn söû duï ng . - Phoá i hôïp nguyeân taé c Coù theå cung öùng caû nguyeân taéc giaûi quyeát vaø nguyeân taéc taùc ñoäng trong moät söï thoáng nhaát vôùi muïc ñích laøm bieán ñoå i khaû naên g choáng laïi trong söï thoáng nhaát ñoù . Vi duï : Giaûm toá i thieåu chu kyø haõm phanh ôû hai baù nh oâtoâ Trang bò caù c phöông tieän haõm : - Caùc phöông tieä n haõm laø caùc phöông tieän an toaøn ñeå ngaên chaën vaø i söï coá xaû y ra tieáp theo tröôùc khi coù söï thay ñoå i chöù c naêng cuû a caùc thaønh phaàn trong moät daâ y chuyeà n phuï thuoäc nhau . Caùc bieän phaùp baûo veä kó thuaät - M . HC Caùc bieä n phaùp kó thuaät T TP PK ÑH S ôøng à Trö äc ve huo eàn t Trang bò baûo veä taùch bieät Trang bò baûo veä khoâng tieáp caän uy q Baûn Trang bò baûo veä khoâng taùch bieät Hình 6 : Caùc bieän phaùp baûo veä kyõ thuaä t + Trang bò baûo veä taùch bieä t : laø moä t boä phaän cuûa maùy , thieát bò ngaê n khoâng cho cô theå tieáp xuùc vôùi choå nguy hieåm Vi du : boä c ngoaø i , naép ñaäy , oâ , cöû a , che phuû + Trang bò baûo veä khoâ ng taùch bieät : Laø nhöõ ng trang bò loaïi tröø haïn cheá moá i nguy hieåm .  Cô caáu chaáp haø nh : Laø moä t cô caáu ñieàu khieån baèng tay noù lieâ n quan ñeá n cô caáu khôû i ñoäng maùy , khi ñoùng cô caáu naùy maùy môù i khôûi ñoäng lieân tuï c  Cô caáu ñieà u khieån caùc boä phaän maùy ñeán caù c vò trí nhaát ñònh  Cô caáu döøng maùy khi ngöôøi ñeá n gaàn vôù i moä t giôù i haïn nguy hieåm khoâng cho pheùp + Trang bò baûo veä khoâng tieáp caän : söï ngaên caûn con ngöôø i ñeán choå nguy hieåm baèn g caù ch phong toaû con ngöôø i ñi vaøo khu vöï c ñoù , coù theå baèng phöông phaùp chuû ñoäng hay bò ñoäng  Raøo chaén  Tính hieä u baèng aâm thanh hay maøu saé c  Caùc boä phaän che chaé n coá ñònh hay di ñoäng - Phöông tieän taù c ñoäng vaø söï löïa choïn caù c trang bò baûo veä kó thuaät + Söû duï ng caùc thieát bò an toaøn phaûi bieá t ñöôïc muï c ñích cuûa noù , hay noù i caù i khaùc laø phaûi bieá t nguyeâ n nhaân gaâ y ra maát an toaø n . Chaú ng haïn moái nguy hieåm gaây ra do löï c truyeàn hay do chuyeån ñoäng cuûa caùc chi tieá t , boä phaän . Söï hieåu bieát veà caù c döõ lieäu coâng ngheä ( chaúng haïn soá voøng quay truï c chính ñaù maøi …) hay keá t quaû phaân tích veà söï ruûi ro cuûa thieát bò laø cô sôû cho söï löï a choïn thieát bò an toaøn . + Khi löïa choïn trang bò an toaøn caà n ñöôïc quan taâm chung trong caû heä thoáng , vôùi söï löï a choïn trang bò an toaø n ñoù haïn cheá ñeán möù c toá i ña caù c moá i nguy hieåm coù theå xaûy ra . Trang 72 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 6. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp + Moät ñieàu caà n löu yù nöõa laø khi söû duï ng caù c trang bò an toaøn aûnh höôûn g ít nhaá t ñeán quaù trình laøm vieä c ôû caù c giai ñoaïn khaù c nhau ( theo thôø i gian ) cuû a tuoà i thoï maùy 3. Bieän phaùp toå chöùc - Ñieà u chænh veà toå chöù c trong xí nghieäp , ñeå xaù c ñònh , kieåm tra vaø duy trì ñònh kyø kieãm tra thieát bò - Boá trí keá hoaï ch ñeå giaûng daïy vaø höôùng daãn veà an toaøn lao ñoäng cho caù c ñoá i töôïng caàn thieá t - Lieân heä tröï c tieáp trong tröôøng hôï p maát an toaøn trong xí nghieäp vaø coù thoâng baùo vôù i taát caû caùc ñoá i töôïng caàn thieá t - Söï löïa choïn thích hôïp caùc trang bò an toaø n cho caù nhaân( hình 7 ) Trang bò an toaøn caù nhaân M . HC T TP PK HS Phaï m truø 1 öôBaû oÑ ít ruûi ro g r : øn veä eà T2 : Baûo veä rui ro trung bình v huoäc Phaï m truø eàn t Phaï m truø 3 : Baûo veä rui ro lôùn quy Baûn Loaï i trang bò an toaøn B aûo veä moá i nguy hieåm - Caù c chi tieát naâng haï , laéc lö - Baûo veä ñaàu - Caù c phöông tieän chuyeån ñoän g - Baûo veä maét - Caù c phaàn töû baén thaúng hay do quay troøn gaây ra - Baûo veä caùnh tay , baøn tay - Caù c chi tieát haï xuoán g , daäp , caét - Moâi tröôø ng noùng , laïnh , beà maët nguy hieå m - Baûo veä chaân - Caù c chi tieát haï xuoán g , quay troùn - Caù c chi tieát tröôït -Baûo veä khi rôi ngaõ - Caàu thang - Nôi cao hôn 1m -Caù c loaïi khaù c Baûo veä tai / tieáng ñoän g Baûo veä hôi thôû , Baûo veä thaân theå Hình 7 : Moät soá trang bò an toaøn caù nhaân Bieån baùo hay tín hieäu caáp cöùu , chæ ra khaû naê ng cuû a maé t nhaän bieát caùc maø u khaùc nhau - Nhöõng yeâu caàu ñoái vôù i caùc tín hieä u an toaøn trong xí nghieäp Chæ daãn ôû nôi deã thaáy - Roõ vaø nhaän bieá t loaï i kyù hieäu naøo - Coù theå nhaän bieá t töø xa - Traùnh duøng maøu sai - Trang 73 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 7. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp Caùc tín hieäu veà aâm thanh - Nghe roõ , cöôøng ñoä toà i thieåu 15 dB (A) - Tín hieäu khoâng nhaàm laãn M . HC - Duy trì tín hieäu caá p cöùu theo chu kyø T tTP - Traùnh ñeå tín hieäu aønh höôûng ñeán nôi khoâng caàSPK n thieá g ÑH vaø tín hieäu quang hoïc seõ coù theå nhanh u øn Trong thöïc teá coù khi ngöôøi ta phoá i hôïp tín hieäöôaâm thanh à Tr nôi xaûy ra nguy hieåm ñeå kòp thôø i khaé c phuïc .ve äc thuo NG àn VIII.2 AN TOAØN KHI SÖÛ DUÏquyeMAÙ Y MOÙC VAØ TRONG MOÄ T SOÁ COÂNG VIEÄ C CUÏ THEÅ Baûn VII.2.1. M aù y daäp 1.1 Caùc yeá u toá nguy hieåm khi vaä n haø nh maùy  Yeáu toá nguy hieåm : Maùy daä p coù gaé n truï c truyeà n löïc phuï trôï thöôøng khoâng theå döøng khaån caá p khi truï c tröôï t thöï c hieä n haø nh trình ñi xuoáng . Khi vaän haøn h sai nguyeân taéc : Tai naïn thöôø ng xaûy ra do rôi phaàn khuoân treân hoaë c do ngöôø i khaù c voâ tình ñieà u khieån laøm cho truï c tröôït ñi xuoáng trong khi ñang ñieàu chænh , thaù o , laép khuoân .  Söû duïn g caùc thieá t bò an toaøn khoân g thích hôïp vôù i chuû ng loaïi , hình thöù c cuûa maù y daäp , laép ñaë t caù c thieát bò an toaøn ôû vò trí khoân g thích hôïp hoaëc vaän haøn h maùy daäp khi thieát bò an toaøn khoâng hoaït ñoäng .  Khôû i ñoäng truï c truyeà n löïc hoaë c nhaán sai baøn ñaïp trong khi laép , thaù o , ñieàu chình khuoân .  Ñeå vaän rôi vaøo baøn ñaï p laøm cho maùy daäp hoaï t ñoäng sai nguyeân taé c  Tai nan coù theå xaûy ra do ngöôø i khaù c vaän haøn h sai khi laøm vieä c taäp theå 2.2. Yeâu caàu an toaø n ñoái vôù i maùy Söû duïn g caùc maùy daäp coù thieát bò an toaøn :  Gaén laù chaén an toaø n .  Khuoân an toaøn  Gaèn boä phaän caáp lieäu vaøo vaø laá y saûn phaåm ra töï ñoäng .  kieåu then chaén .  Kieå u ñaåy tay .  Nhaä n bieá t tay ngöôø i .  Yeâu caàu vaän haønh maùy baèng tay .  Quang ñieän töû .  Trang 74 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 8. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp Söû duïng coâ ng cuï thuû coân g ( tay phuï ) , neáu coù theå , duøng thieát bò chuyeân duøng ñeå doïn phoâ i , taïp chaá t  . 3.3 . Caùc nguyeân taéc veà an toaø n khi vaän haønh maùy daäp 3.3.1.Caùc böôùc chuaån bò  Tröôùc khi laøm vieä c caàn kieåm tra hoaït ñoäng cuû a heä thoáng an toaøn vaø ñieåm hôû 4 goù c ,  Kieåm tra xem coâng taé c löï a choïn coù ñöôï c ñaët ôû vò trí thuoä c haønh trình an toaøn toaøn hay khoâng .  Khi maùy bò söï coá , hö hoûn g , caà n baùo ngay cho ngöôø i chòu traùch nhieäm ñeå söû a chöõ a kòp thôø i . 3.3.2. Thao taùc gia coâng Caàn söû duï ng coâng taéc caáp nöôùc khi vaän haønh .  Caàn chænh nuù t ñieàu khieån sau moã i thao taùc .  M P. HC Caàn ngaé t ñieä n nguoà n khi loaïi boû taïp chaát trong khuoân .  Caàn söû duï ng thieá t bò chuyeân duøng ñeå doïn duïng , taïp chaá t . SPKT T  H øng Ñ Tröô n 3.3.3. Caùc quy taéc veà an toaø n khi äc veà khuoâ thay thuo Caàn ngaé t ñieä n nguoàn vaø treo bieåuyeàn ñeà “ ñang thay khuoân “ vaøo coâng taéc khi coù yù ñònh thay khuoâ n qn baùo  Baûn daäp . Coá ñònh thanh chaën an toaøn vaøo ñuùng vò trí vaø kieåm tra laïi .  Khi laøm vieä c taäp theå , caàn thoáng nhaát roû raøng vieä c söû duïn g thoáng nhaát caùc tín hieäu .  Khoâng ñöôï c coá yù söû duïng söù c maïnh khi laøm vieä c vôùi khuoân daäp .  Caàn ngaé t coâng taéc chính tröôù c khi thao taùc chænh caù c thoân g soá .  Caàn kieåm tra khu vöï c xung quanh maùy tröôù c khi tieán haønh chaïy thöû  Chuù yù : Khi laøm vieäc taäp theå töø 2 ngöôøi trôû leân phaû i löï a choïn kieåu tín hieäu thích hôïp tröôù c khi thao taùc . VIII.2.2 M aù y cuoán eùp 2.1 Caùc yeá u toà nguy hieåm khi vaä n haø nh maùy Tai naï n thöôøng xaû y ra do hai truï c cuoán quay ngöôïc chieà u nhau deã huù t tay , toùc . 2.2. Yeâ u caà u an toaøn ñoái vôùi maù y  Trong tröôø ng hôï p vaän haønh maùy cuoàn eùp ñeå gia coâng bieán hình hoaëc laøm nieàm cao su , cao su toång hôï p phaûi söû duïng loaïi maùy coù gaé n boä phaän döøng khaån caáp .  Caàn söû duï ng maù y cuoán eù p coù gaén thieát bò ñònh höôùng vaø haøng raøo baûo veä khi laøm vieä c vôù i taám eùp , giaáy , vaû i , kim loaï i taám Chuûng loaï i thieát bò döøng khaå n caáp Vò trí ñaë t thieát bò Kieå u chænh baèng tay Khoaûng 1,8m tính töø maë t ñaá t Kieå u chænh baèng buïng nöôù c Khoaûngø 0.8  1.1tính töø maët ñeá Khoaûng 0.4  0.6m töø maët ñeá Kieå u chænh baèng ñaàu goù i 2.3. Caùc quy taéc veà an toaøn khi vaä n haø nh maù y cuoán eùp Trang 75 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 9. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp  Tröôùc khi vaän haønh maùy caàn kieåm tra traïng thaùi hoaï t ñoäng cuû a caùc thieá t bò an toaø n nhö thieát bò döøn g khuaån caáp .  Thieát bò döø ng khuaå n caáp phaûi ñöôïc laáp ñaë t ôû vò trí thuaän tieän cho ngöôø i söû duïng .  Caàn laép ñaët haøng raøo baûo veä vaû thieát bò ñing6 höôùng ôû vò trí deå bò keï t  Caùc coâng vieä c kieåm tra , veä sinh maùy chæ ñöôïc thöïc hieän sau khi döøng maùy . VIII.2.3. Maù y khoan 3.1. Caùc yeá u toá nguy hieåm khi vaä n haønh maù y  Do tieá p xuù c caùc cô caáu truyeà n ñoäng cuûa maùy .  Do tieá p xuù c phaàn quay cuûa muõi khoan .  Do maõ nh vuïn cuû a vaä t gia coâng ( phoi ) vaêng ra  Buïi cuû a caùc phoâi gang nguy haï i ñoá i vôù i cô theå . 3.2. Yeâ u caà u an toaøn ñoá i vôùi maù y  Bao che boä phaän truyeàn ñoäng . M . HC  Coù cô caáu thay ñoåi toá c ñoä an toaøn . T TP PK ÑH S  Coù thieá t bò gaù , keïp vaät . ôøng à Trö äc ve huo eàn t quy Baûn 3.3. Q uy taéc vaän haønh an toaøn Trang 76 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 10. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp  Tröôùc khi laøm vieä c caàn kieåm tra xem muõ i khoan ñaõ ñöôï c laé p coá ñònh chöa .  Khoâng ñao gaêng tay khi laøm vieäc  Sau khi ñeå muõ i khoan quay , coá ñònh baøn laøm vieäc .  Trong khi khoan khoâng duøng mieäng ñeå thoå i hoaëc tay gaït muøn .  Khi muoán khoan loã to , neâ n khoan loã nhoû tröôùc roài môùi khoan roäng theâm.  Khi khoan taám moõng caàn loù t taám goã ôû döôùi .  Caàn tieáp maùt tröôù c khi thao taùc ñieä n .  Khi khoan caùc chi tieá t nhoû caàn söû duïng eâ toâ keïp , khoâ ng duøng tay ñeå giöõ  Khi khoan phoâ i gang phaûi mang khaåu trang . VIII.2.4. M aù y maøi 4.1. Caùc yeá u toá nguy hieåm khi vaä n haønh maù y  Do tieá p xuù c vôù i phaàn löôõi cuû a ñaù maøi ( löôõ i maø y ) khi maùy quay .  Do caù c maõnh vuï n vaêng ra khi löôûi maø i bò vôû .  Do caù c maõnh vuï n vaät gia coân g vaê ng ra . M . HC 4.2. Yeâu caà u an toaøn ñoá i vôùi maù y T TP  Tröôùc khi vaän haønh maùy caàn gaéng thieá t bò che H SPK y phuø hôïp vôù i chuûng loaï i maù y ñoàng Ñ löôõ i maø öôøng. eà Tr thôø i coù ñuû söù c chòu ñöïng khi löôõ i maøy bò vôõ oäc v ucaàn duy trì goùc hôû tuyø theo loaïi maùy .  Khi gaéng thieá t bò che löôõ iàn thi maø ye  Ñöôøng kính ngoaøaûn qu u cuû a maë t bích toá i thieåu baèng 1/ 3 ñöôø ng kính ngoaøi cuû a löôõ i i toá i thieå B maøi  Gaén vaø söû duïng thieá t bò baûo veä traùnh caù c maõnh vaêng cuûa vaät gia coân g .  Caàn chaïy thöû ít nhaát 1 phuùt tröôù c khi thöï c hieän maøi vaø ít nhaá t 3 phuù t sau khi thay löôõi maø i , chuù yù khoâ ng ñeå maùy chaïy vöôït quaù toác ñoä quy ñònh ñoái vôùi löôõi maøi Khi maø i phaûi coù kính chaén phoi Löu yù khe hôû giöõ a beä tì vaø ñaù maøi Trang 77 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 11. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp M . HC T TP PK ÑH S ôøng à Trö äc ve thuo àn Tröôùc khi laép ñaù maø i caàn ûn quye caån thaän a kieåm tra Khoâng ñöôï c sieá t quaù möù c caàn thieá t B 4.3. Caùc quy taéc an toaø n khi vaän haønh maù y maø i  Gaén vaø söû duï ng thieá t bò che löôõ i maøi .  Caàn ñeå maùy chaïy thöû ít nhaá t 3 phuù t sau khi thay löôõi maø i .  Caàn kieåm tra löôõ i maøi tröôùc khi söû duïng , khoâ ng duø ng trong tröôøng hôïp coù tieáng keâu laï hoaëc coù veá t nöùt , raï n ôû löôõ i maøi .  Duy trì khoaûn g caù ch chöøn g 3 m giöõ a löôõ i maøi vaø giaù ñôõ .  Cho tieá p xuù c töø töø , traùnh ñeå xaûy ra va ñaäp maïnh giöõ a vaä t gia coâ ng vaø löôõi maø i  Traùnh söû duïng caùc maù beân cuû a löôõ i maøi .  caà n söû duïng kính vaø maë t naï choán g buïi khi vaän haøn h maùy .  Baûo quaû n löôõ i maø i ôû nôi khoâ raùo vaø khoâng coù söï treân leäch quaù lôùn veà nhieät ñoä  Phaân loaïi löôõ i maøi theo quy caù ch vaø ñeå ñöùng löôõi maø i khi baûo quaû n trong kho VIII.2.5 . Maù y tieä n 5.1. Caùc yeá u toá nguy hieåm khi vaä n haønh maù y - Muøn maùy , dung dòch laøm maù t maùy vaêng ra . - Khi gia coân g quaù daøi thöôøng bò cong do löï c li taâm . - Gaên g tay , trang phuï c baûo hoä deå bò cuoán khi ngöôø i tieáp xuù c vôùi truïc daån baøn dao hoaë c phoâi ñang quay . - Coâng cuï bò vaêng khi rôi vaøo truï c ñang quay . 5.2. Yeâ u caà u an toaøn ñoá i vôùi maù y - Laép ñaë t taám baûo veä choáng baén , vaêng muøn tieän vaø dung dòch laøm maù t - Söû duïn g thieát bò choáng rung . - Laép ñaë t bao che cô caáu truyeà n ñoäng doï c cuûa baø n dao . Trang 78 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 12. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp 5.3. Caùc quy taéc vaän haønh an toaøn khi vaän haønh maù y tieän Söû duïn g kính baûo hoä khi gia coâng caét . - Neân söû duïn g dao tieän ngaén vaø laép dao thaät chaé c chaén . - Neân maët trang phuï c goïn ñeå traùnh bò cuoá n vaøo truï c truyeàn hoaëc phoâ i - Söû duïn g thieát bò choáng rung khi gia coâng phoâ i quaù daø i . - Khi doïn phoi tieä n , khoâng duø ng khí neùn maø duøng choåi loâ ng . - Khoâng söû duïng gaêng tay vaû i khi gia coâng . - Khi tieän phoâ i gang phaûi ñeo khaåu trang loïc buï i - M . HC T TP PK ÑH S ôøng à Trö äc ve thuo Duøng quyeàn goã truï vaø gieõ ñeå lau noøng truï c chính maùy tieän thanh Baûn Phaûi laáy chìa khoù a sieá t maâm caëp ra khoû i maâm Khoâng ñöôïc duøng tay chaïm vaøo maâm caëp khi maâm ñang quay VIII.2.6. M aù y phay 6.1. Caùc yeá u toá nguy hieåm . Tieáp xuùc vôù i löôû i dao - Phoâ i rôi . - Phoi vaêng ra . - Dung dòch laøm maù t vaêng ra . - Buïi gang nguy hieåm cho söùc khoeû . - 6.2. Yeâ u caà u an toaøn khi vaän haønh Döøng maùy khi ño ñaït , hieäu chænh . - Gaù laép vaä t naëng phaû i duøn g palaên g . - Trang 79 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 13. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp Keïp chaët khi gia coâng . - Duøng duïng cuï chuyeân duø ng ñeå gaï t phoi . - Söû duïn g phöông tieän caù nhaân phuø hôïp . - Söû dung khaàu trang loï c bui khi gia coâng phoâ i gang . - Khoâng duøng gaêng tay khi maù y phay hoaï t ñoä ng . - VIII.2.7. Maù y baøo ( baø o kim loaï i ) 7.1. Caùc yeá u toá nguy hieåm Phoâ i rôi - Va ñaäp vôù i phaàn dao cuû a maùy - Tieáp xuùc vôù i löôõ i dao . - Phoi vaêng ra . - Löôõ i dao gaõ y vaê ng ra . - Buïi gang nguy haïi cho söù c khoeû . - 7.2. Yeâ u caà u an toaøn khi vaän haønh M . HC Gaù laép vaä t naëng phaû i duøn g palaên g . - T TP Khoâng ñi laï i trong vuøng dao ñoäng cuû a maùSPK y - g ÑH øn Tröô Keïp chaët vaä t gia coâng . - Duøng duïng cuï chuyeân uoäc geà gaï t phoi . duø nv ñeå - th Söû duïn g phöông eàn n baûo veä caù nhaân phuø hôïp . quytieä - Baûn Khi gia coân g phoâ i gang phaûi duøng khaåu trang loï c buïi . - VIII.2.8. M aù y caé t goï t toå ng hôï p 8.1. Caùc yeá u toá nguy hieåm khi vaä n haønh maù y Vuïn baén vaøo maé t . - Gaên g tay , oáng tay aùo bò cuoán vaøo löôõi caét . - 8.2 . Yeâ u caà u an toaøn ñoá i vôùi maù y  Laép ñaë t taám baûo veä thích hôïp vôùi vaä t gia coâng naèm phía treân löôõi caét  Coù choåi chuyeân duøng ( choåi loâ ng ) doïn vuïn caé t  Khi caé t maë t chính , ñeå ñeà phoøng vuïn baén ra , neân laép taám baû o hoä hoaëc duøng kính baûo hoä . 8.3. Caùc quy taéc vaän haønh an toaøn khi vaän haøn h maù y  Tröôùc khi gia coâ ng caàn laép ñaït coá ñònh phoâ i vaøo baøn hoaâ c beä gia coân g .  Khi laép , ñoå i dao nhaá t thieát phaûi ngaét ñieän nguoàn .  Khoâng ñeå duï ng cuï ño , coâ ng cuï treân daàu maùy , baê ng maùy .  Döøng maùy tröôùc khi doïn vuïn caét .  Khoâng duøng gaêng tay khi gia coâ ng caé t . VIII.2.9. M aù y nghieàn , Maù y troän 9.1. Caùc yeá u toá nguy hieåm khi vaä n haønh maùy  Ñoái vôù i maù y nghieàn , maù y troän .. khi cöûa maùy môû deå gaây ra traøo nguyeân lieäu , ngöôøi bò ngaõ hoaë c rôi vaøo thuøng maùy .  Thaân theå ngöôø i deå tieáp xuù c vôùi caùc boä phaän ñang chuyeån ñoäng .  Ngöôø i khaù c voâ tình ñieàu khieån khi ñang lao chuø i , söûa chöûa thuøng maùy . 9.2. Phöông phaùp vaä n haønh an toaø n Trang 80 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 14. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp  Khi vaän haønh maùy nghieàn , maùy troän caàn kieåm tra naép ñaäy vaø hoaït ñoäng cuû a boä phaän khoaù lieân keá t giöõa naép vaø khoaù khôûi ñoäng .  Döøng maùy khi laáy nguyeân lieäu ra .  Khi lao chuø i , söû a chöû a trong thuøng maùy , caàn laép khoaù vaøo coâng taé c khôû i ñoäng vaø baûo quaûn chìa khoaù .  Ñoái vôù i nhöõ ng maù y maø thuøng , truïc nghieàn ( hoaëc troän ) khoâng coù naép caám ñöa tay hoaëc duïng cuï vaøo khi thuøng hoaëc truï c ( hoaë c troän ) ñang quay . VIII.2.10. Maù y ñuøn taïo hình 10.1. Caùc îeù u toá nguy hieåm khi vaä n haø nh maùy  Thaân ngöôø i deå bò keït vaø o khuoân khi con tröôït chaïy .  Thaân theå ngöôø i deå bò keï t do ngöôø i khaù c voâ tình ñieà u khieån trong khi ñang kieåm tra , söûa chöû a maùy .  Bò ñieän giaä t do hôõ ñieän nguoàn cuû a loø nung . M  Bò boû ng do tieáp xaùc thaân theå vaøo caùc boä phaän noùng . . HC T TP 10.2. Caù c phöông phaù p vaä n haø nh an toaøn PK ÑS ga “Hnaép “ cuû a maùy bò môõ caàn baùo ngay cho  Trong tröôø ng hôï p con ngöôøi laøm vieä c khi øn ô cöû à Trö äc ve ngöôø i quaûn lyù ñeå söõ a maùy .thuo àn n ye  Khi kieåm tra maùy ûcaàqugaéng khoaù hoaëc bieån “ ñang laøm vieä c “ vaøo coâng taé c khôû i ñoäng ñeå an B ñeà phoøn g ngöôøi khaù c voâ tình ñieàu khieån maùy .  Ñeå traùnh tieáp xuù c caà n laép ñaët boä phaän bao che vaøo boä phaän noùng .  Ñaët vò trí nuùt döøng khaån caáp thuaän tieän ñeå coù theå döøng maùy laäp töù c . VIII.2.11. Baêng chuyeàn 11.1. Caùc yeá u toá nguy hieåm khi vaä n haø nh maùy  Ngöôø i bò keï t do bò cuoán aùo , quaàn vaøo daây xích , baêng taû i , truï c quay …  Ngöôø i khaù c voâ tình ñieàu khieån maùy khi ñang söûa chöûa , baû o trì maùy .  Haøn g taûi bò rôi 11.2. Phöông phaùp vaä n haø nh an toaø n toaøn  Kieåm tra hoaï t ñoäng cuû a caùc thieá t bò an toaøn cuû a ba78ng truyeàn .  Khi söû a chöû a , baûo trì maùy , caàn gaéng khoaù hoaëc bieån ñeà “ ñang laøm vieä c “ ñeå traùn h ngöôø i khaù c ñieàu khieån .  Ñoái vôù i loaï i baêng taû i hoaï t ñoän g taûi doà c , phaûi coù thieá t bò choáng troâi ñeå phoøng khi bò maát ñieän hoaëc giaûm ñieän aùp laøm rôi haøng .  Ñeà phoøng haøng bò rôi caàn söû a chöõa kòp thôø i löôù i ngaên hoaëc taám che bò hoûng .  Söû duïn g trang bò goøn gaø ng traùnh ñeå maùy cuoán .  Khi taû i haøng leân cao caàn söû duïng caùc boä phaän noái chuyeån tieáp 3 Caùc quy taéc veà an toaøn khi vaän haønh baêng chuyeàn .  Khoâng ñöôï c töï yù ñieàu khieån toá c ñoä taûi  Khoâng chaá t haøng nghieân veà moä t beân  Traùnh söû duïng baêng chuyeàn vaøo caù c muï c ñích khaùc ngoaø i vaän chuyeå n .  Caàn thöôøng xuyeân veä sinh , thu doï n khu vöïc laøm vieä c , loá i ñi  Chì coù ngöôø i ñöôïc chæ ñònh môùi coù quyeà n ñieàu khieån maù y . Trang 81 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 15. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp VIII.2.12. Maù y Tôøi Maùy tôøi laø loaïi maùy duøng ñoä ng cô vaø hôï p soá ñeå keùo haøng leân xuoáng . 12.1. Caùc yeá u toá nguy hieåm Thuø ng tôø i rôi do cuoán quaù . - Thuø ng tôø i rôi do caùp xaáu . - Vaät ñöôïc tôø i rôi . - Va chaïm giöõ a ngöôøi boá c xeáp vôùi thuøng tôø i . - 12.2. Y eâ u caá u an toaøn ñoá i vôùi maù y Phaû i coù ñuû thieát bò an toaøn Boä phaän choáng quaù taû i .  Boä phaän choáng quaán quaù .  Boä phaän döøng khaån caáp  12.3. Caùc quy taéc an toaøn lao ñoäng khi vaän haø nh M . HC T TP Kieåm tra troïng taûi cuû a thuøng tôø i  K Kieåm tra troïng taûi cuû a vaät trong thuø ng tôø i g ÑH SP  ôøn Kieåm tra traïng thaùi cuûa daâ y tôøi , coâeà g röc giôù i haïn n Ttaé  äc v o Kieåm tra hoaï t ñoäng cuû a eàn tn u cuoä h ñònh höôùn g .  uy aûn q Ñoùng chaë t vaø coáBñònh cöû a thuøng tôø i .  Khoâng chaá t haøng vöôï t quaù troïng taû i tieâ u chuaån .  Chæ coù moä t ngöôøi ra hieäu , tín hieä u phaû i roõ raøng , döùt khoaùt .  Khoâng buoä c vaø keùo vaä t leân khi daây tôøi , truï c tôøi bò hoûng , thoõng .  Chæ vaän haønh khi trao ñoå i tín hieäu giöûa treân vaø döôù i  Khoâng cho ngöôøi qua laï i trong khu vöïc laøm vieä c , khoâng ñeå vaät phía treâ n ñaàu ngöôøi ñang  laøm vieäc hoaëc phía döôù i loái ñi .  Khoâng ñeå thuøn g tôøi treo lô löûng khi ngöøn g laøm vieä c .  Khi coù söï coá xaûy ra laäp töù c döøng maùy vaø thoâng baùo phoøng ban lieân quan .  Tuyeät ñoá i khoâ ng ñeå ngöôø i leo leân thuøng tôø i  Ngoaøi ngöôø i ñöôï c chæ ñònh ra khoâ ng ai ñöôï c söû duïng maùy . VIII.2.13. Xe naâ ng 13.1. Caùc yeá u toá nguy hieåm khi vaä n haønh xe naâng Do tieá p xuù c giöõ a ngöôøi vaø xe . - Do haøng rôi . - Do xe bò ñoå laä t . - Tính nguy hieåm Nguyeâ n nhaân Nguy hieåm do tieáp xuù c - Chaï y quaù nhanh ôû ñöôø ng heïp giöõ a ngöôø i vaø xe - Khi chaï y luøi - Haøng nhieà u che taàm nhìn cuûa laùi Nguy hieåm do haøng rôi - Haøng ñeå treân veânh - Xuaát phaùt , döøng , voøn g ñoä t ngoät - Tay laùi chöa thuaàn thuïc Nguy hieåm do xe laä t ñoå - Quay xe vôùi toác ñoä cao Trang 82 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 16. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp - Neàn , saøn laøm vieä c bò nghieâng - Chaá t haøng quaù taû i - Ñöôøng ñi khoâ ng baèng phaú ng . 13.2. Phöông phaùp vaän haø nh an toaøn Khoâng chaá t haøng hoaù quaù troïng taûi cho pheù p cuûa xe . - Duy trì söï oån ñònh khi chaï y vaø khi taû i . - Giöõ ñuùng giôùi haïn toá c ñoä cho pheùp khi laùi xe . - Khoâng quay xe ñoä t ngoä t . - Khoâng chaïy hoaë c quay xe khi ñöa haø ng leân cao . - Söû duïn g tay naâng , thanh cheø n thích hôïp vôùi töøn g loaï i haøn g . - Baûo ñaûm maët baè ng laøm vieä c cuû a xe naân g : baè ng phaüng oån ñònh vaø thoâng thoaùng . - Caám ngöôø i khoâng coù nhieäm vuï ñi trong khu vöï c xe naâng laøm vieäc . - VIII.2.14. Thang maù y vaän chuyeån  Tröôùc khi söû duïng caàn kieåm tra caù c thieát bò an toaøn nhö boä phaän döøng khaå n caáp , khoân g M . HC T TP vaän haøn h maùy khi xaûy ra truï c traëc .  Tröôùc khi söû duïng caàn naém vöõng phöông phaùÑH SPK p ñieàu khieån vaø caù ch söû lyù trong tröôøng hôïp öôøng à Tr khaån caáp . äc ve uop ñaát hoaø n toaø n chöa tröôù c khi chaát , dôõ haøng  Kieåm tra xem thang maù y àn thñaõ tieá e quytaûi cho pheùp , khoâng chaát doà thoø ra ngoaøi B ûn  Vaän chuyeån döôù iatroïng  Chæ cho thang chaïy khi cöûa ñaõ ñoùng kín .  Khoâng ai ñöôïc ñi vaøo thang tröø ngöôø i ñieàu khieån .  Khi thang ñang chaïy khoâng ñöôï c vaøo cöûa ra vaøo .  Chæ ra vaøo khi thang ñaõ döøng hoaøn toaøn .  Khi coù söï coá xaûy ra , caàn baùo caùo ngay vaø nhaän caù ch giaø i quyeá t VIII.2.15. Maù y haø n hoà quang M oái nguy hieåm cuû a haøn khoâng chæ ñoá i vôùi thôï haø n maø ñoá i vôù i caû ngöôø i xung quanh . Nhöõng ruû i ro coù theå laø toån thöông maé t , toån thöông da , boû ng , hít phaû i khí ñoä c , ñieä n giaät , chaùy noå … Nhöøng quy taéc sau ñaây caàn löu yù :  Phaûi söû duï ng caùc duï ng cuï baûo hoä nhö giaày ( uûng ) , gaêng tay , maët naï khi laøm vieäc .Neân söû duïn g uûng cao coå , giaày cao coå coù theâm geä t che oáng chaân , gaên g tay ñuû daøi ñeå choáng noùng cuû a tia löû a ñieän , kim loaï i noùn g chaûy vaø böùc xaï . Khoâng söû duïn g gaêng tay , giaày bò öôùt khi haøn  Khi khoâng söû duïng maùy phaûi caét ñieä n vaø xeáp daây goïn gaøn g .  Khi taïm ngöøng coâng vieäc haøn cuõng phaû i caét ñieä n nguoàn .  Chæ söû duï ng tay caàm ñieàu khieån coù phaàn voû boï c caùch ñieän coøn toá t .  Ñaàu daây maùt phaø i ñöôïc noái chaé t chaén vôø i cöï c “ O “ cuû a maùy haøn  Tröôùc khi haøn , caét caùc thuøng , bình phaû i xem xeùt chaé t chaén khoâ ng coøn chaá t gaâ y chaùy .  Chuaå n bò thieát bò chöûa chaùy ôû nôi laøm vieä c coù nguy cô chaùy . VIIII.2.16. Haø n hôi Khi duøng khí axetylen vaø khí oxy laøm nhieân lieäu trong haøn hôi caàn : Trang 83 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 17. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp  Taùch bieä t 2 loaïi khí naø y vì chuùng bò roø ræ thì hoån hôïp hai loaï i khí naø y coù theå gaây noå maïnh.  Caùc loaï i bình chöùa hai loaïi khí naøy cuõng phaûi ñeå caù ch xa caùc nguoàn nhieä t vaø ñöôïc che ñaäy khoû i aù nh naéng maët trôøi . Neá u khoâng coù kho thoaù ng ngoaø i trôø i thì kho chöùa phaûi ñöôï c thoân g gioù toá t .  Nhöõng bình ñang söû duïng phaûi ñöôïc ñaët ôû tö theá ñöùng treân caùc xe , giaù chuyeân duøng vaø chaèng buoä c ñeå khoâng theå ñoå , laên töï do .  Thieát bò ngaên löûa taït laïi phaûi ñöôï c laép treân van ñieà u chænh .  Van ñieàu chænh phaûi ñöôïc laép ôû ñaàu oáng daãn , phía coù nhoïn löû a  Oáng daãn khí phaûi toá t vaø coù maøu saé c deå phaân bieät vôùi töøng loaï i khí .Oá ng phaû i ñöôïc baûo veä ñeå traùn h nhieä t , caïnh saé c vaä t lieä u , buïi baån , ñaëc bieä t laø daàu môõ Chuù yù : Khoaù taát caû caù c van laïi sau khi hoaø n thaøn h coâng vieä c . VIII.2.17. Khí hoaù loûng Khí hoaù loûng ( LPG ) thoân g thöôø ng laø propan hoaëc butan hoaëc cuõng coù theå laø hoån hôïp cuûa hai M poaï i khí naøy . LPG thöôøng ñöôï c baøn vôù i moät loaï i nhaõn hieä u thöông maïi khaù c nhau , ñöôï c söû duïng . HC T TP roäng raõi vaø laø nhaân toá thöôøng xuyeân gaây tai nan . SPK g ,ÑH khoù i löôïng rieâng naëng hôn khoâng khí neân Chaá t khí loûn g roø ræ khoû i bình ngay laä p töùc hoaù ôøn do à Trö hôi äc ve o hay nhöõng choå ñaù t thaá p . Chæ caàn coù 2% haøm löôïng to chuùng thöôøng tuï laïi trong caùc oáng daãnhuhoá ñaø , tronh khoân g khí laø chuù ng coùûntheå yeàn chaù y . Vì vaäy baá t cöù khi naøo söû duïn g PLG ñeå gia coâ ng noùng u gaây q Ba caàn thoâng gioù toát vaø thöï c hieä n caùc quy trình sau ñaây :  Trong löu giöõ  Nôi chöùa PLG treân coâng tröôøng phaûi thoâng thoaù ng , baèng phaün g vaø coù haøng raøo baûo veä toá i thieåu laø 2m , coù maù i che ñeå traù nh nhieä t maët trôø i . Caù ch ra nhöõng nôi coù möông raõnh , hoá ñaøo , caù ch ra caù c coâng trình thi coâng ít nhaát 3m .  Khoâng ñeå gaàn nôi chöù a caùc loaï i bình chöù a oxy , amoniac , clo .  Bình chöùa duø coøn hay heát cuõ ng phaû i ñeå döïng ñöùng vôùi van an toaøn ôû vò trí treeân cuøng .  Caùc bình ñaõ duûng heá t cuõn g phaû i ñoùng kín van , ñeà phoøn g khoâ ng khí coù theå xaâm nhaä p vaø o bình taïo thaønh hoån hôïp chaù y noå .  Kho chöù a PLG phaûi coù bieån baùo “PLG – d6eû chaùy “ , caám löû a caám huùt thuoá c vaø phaûi coù thieát bò chöû a chaù y phuø hôïp .  Trong söû duïng  Chæ nhaä n nhöõ ng bình PLG coù van kín , coù naép ñaäy baûo veä van vaø boä ñieà u chænh .  Neáu phaùt hieän coù bình roø ræ phaû i chuyeån ngay laäp töù c tôùi nôi thoaùng gioù vaø baù o ngay cho ngöôø i phuï traù ch .  chuyeân chôû bình chöùa PLG baé ng caùc xe chuyeân duøng . nghieâm caám naâng bình baè ng caùch naém tay hoaëc buoä c vaøo caùc moá i laép van  Chæ duøng PLG ôû nôi thoâng thoaùn g VIII.2.18. Maù y cöa goã löôõi troøn ( cöa ñóa ) 18.1. Caùc yeá u toá nguy hieåm khi vaä n haø nh maùy  Tieáp xuùc vôù i löôõ i cöa ñang quay khi gia coân g goã .  Khi ñöa goã vaøo phía löôõ i cöa , phaà n ñui goã coøn thöøa hay baû n thaâ n thanh goã bò vaêng vaøo thaân ngöôø i . Trang 84 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 18. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp  Phaàn löôõ i cöa bò meõ vaê ng ra . 18.2. Phöông phaùp vaän haø nh an toaøn  Ñeå ñeà phoøng tai naï n do tieáp xuùc vôù i löôõi cöa , caàn laép ñaët thieát bò ngaê n ngöø a tieáp xuùc vôùi löôõ i cöa ( taám che ) .  Ñeå ñeà phoøng tai naï n do vaät gia coâng bò vaêng , caàn gaén g löôõi phuï ( dao taù ch maïch ) vaø cô caá u choáng goã ñaùnh luø i . 1 8.3. Caùc nguyeâ n taéc an toaø n khi söû duïng maù y cöa - Tröôùc khi vaän haønh caàn cho maùy chaïy thöû - Kieåm tra xem löôõ i cöa coù bò raïn nöù t , moøn hoaëc meõ hay khoân g . - Tröôùc khi vaän haønh maùy caàn vaën chaët taá t caû caùc vít , choá t gaù löôõ i cöa - Kieåm tra hoaï t ñoäng cuû a thieát bò an toaøn moã i khi vaän haønh maùy . M . HC T TP - Khi seõ caùc vaät ngaén caàn söû duïng tay ñaåy phuï . SPK - Khi seõ caùc vaùn daøi neáu moät ngöôøi vaän haønh thìHphaûi boá trí baøn ñôõ vaùn gÑ ôøn - Khi laøm vieäc caà n duøng caùc thieá t bòebaûoöhoä nhö kính , yeám da , muõ vaû i , khaåu trang choáng à Tr äc v thuo uyeàn buïi … - Sau khi thay löôõBaûn qcaàn ñeå maùy chaïy thöû tröôù c khi gia coâng i cöa - Chuù yù caé t nguoàn ñieä n tröôù c khi keát thuùc coân g vieä c hay tröôù c khi maá t ñieän . - Chuù yù luoâ n queù t muøn cöa , thu doïn , saép xeáp ngaên naép nôi laøm vieä c vaø chæ laøm vieäc naø y khi döøng laøm vieä c ( caét nguoàn ñieä n ) VIII.2.19. Maù y baøo goã duøng ñoäng cô 19.1. Caùc yeá u toá nguy hieåm khi vaä n haø nh maùy baøo goã duøng ñoäng cô Tieáp xuùc vôù i löôõ i baøo ñang hoaï t ñoäng  Phaàn baêng che chaén löôõ i baøo hính chöû V bò hôû .  19.2. Phöông phaùp vaä n haø nh an toaø n - Gaén thieát bò ngaê n ngöø a tieáp xuù c tröôùc khi laøm vieä c - Khoâng söû duïng gaêng tay khi vaä n haønh maùy - duøng thieá t bò phuï trôï ( tay ñaåy ) ñeå traùnh tröôït tay vaøo maùy khi baé t ñaàu vaø keá t thuùc thao taù c - Chuù yù khoân g coá tình duøn g löï c ñeå aán goã vaøo , ñeà phoø ng nguy hieåm do ñaàu gaáu , naáu cuû a goå vaê ng ra . - Caùc quy taé c vaän haønh - Caàn coù maùy chaïy thöû tröôùc khi laøm vieä c . - Kieåm tra hoaï t ñoäng cuû a thieát bò an toaøn moã i khi vaän haønh maùy . - Chuù yù taéc ñieä n nguoà n khi keá t thuù c coâng vieäc hay khi maát ñieän . - Khi laøm vieä c caàn duøng caùc thieát bò baûo hoä nhö kính baûo veä .. - Queù t voû baø o , doïn veä sinh thöôøng xuyeân vaø chuù yù chæ laøm nhöõng vieäc naøy khi ñaõ caé t nguoàn ñieä n . VIII.2.20. Maù y vaé t ly taâm Trang 85 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 19. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp Maùy vaét ly taâm laø loaï i maùy duøng ñeå vaét nöôù c sau khi vaû i ñaõ traûi qua coâng ñoaïn giaë t, voø, nhuoäm vaø hoà . 20.1. Caùc yeá u toá nguy hieåm khi vaä n haø nh maùy - Maûnh vuï n vaê ng khi truï c chính , tay quay bò vôû . - Ñoà giaët bò vaên g , cuoán . - Ñieä n giaät . 20.2. Phöông phaùp vaä n haø nh  Kieåm tra tröôùc khi laøm vieäc :  Kieåm tra giaù ñôõ cuû a 3 goùc ôû phaàn thaân maùy .  Kieåm tra chöù c naêng lieân heä .  Kieåm tra chöù c naêng lieân keá t giöõ a motô gaén ôû naép vaø coâng taé c khoaù töï ñoäng .  Kieåm tra vaûi trong thuøng coù bò doàn veà moät goùc hay khoâ ng ?  Kieåm tra traïng thaùi cuûa thieá t bò choá ng roø ñieän vaø traïng thaùi tieáp maù t HCM  kieåm tra trong khi laøm vieäc :  Naép khoâng theå ñöôï c môû khi khi ngaá t ñieän nguoàn maø T TP.g haõm phanh hoaøn toaøn . khoân SPK  Laép coâng taé c ñieàu khieån ñeå ngaét ñieän khiøng ÑH p . môû naé ô à Trö äc ve VIII.2.21. Maù y giaët quay uo àn th i ye M aùy giaë t quay laø loaïqumaùy ñöôï c duøng ñeå giaët saï ch caù c chaá t buïi baån , chaát daàu … giuùp Baûn nhuoäm deå daøn g , laøm co vaø ñeàu vaû i . 21.1. Caùc yeá u toá nguy hieåm khi vaä n haø nh maùy  Keït giöûa thuøng trong vaø thuøng ngoaø i thaønh giaët : trong quaù trình ñöa ñoà giaë t vaøo vaø laáy ñoà giaët ra, khi ngöôø i ôû trang thaùi nöû a trong, nöû a ngoaø i thuøn g giaë t, thuøng trong quay laøm ngöôø i bò keï t  Tieáp xuùc vôù i nhieä t ñoä cao: Do then choá t bò loûng hoaëc môû naé p ngoaøi thuøng khi chöa xaõ heá t aùp suaát vaø nöôùc noùng trong thuø ng giaët gaây ra boûng do nöôù c noùng traøn ra hoaë c va ñaäp giöõ a ngöôø i vaø naép thuøng . 21.2. Phöông phaùp vaä n haø nh an toaø n  Laép ñaë t heä thoáng an toaø n :  Laép ñaë t heä thoáng choáng töï yù môû naép trong khi aùp suaá t ôû trong bình ôû traïn g thaù i oå n ñònh maø möï c nöôùc trong thuøng chöa haï xuoáng vaïch döôù i naép ngoaøi thuø ng  Laép ñaë t heä thoáng ñieàu khieån phuï ñeå traùnh khôû i ñoäng moâ tô thuøng trong khi naép ngoaø i thuøn g ôû traïng thaù i môû  Gaén boä caûm öù ng ( sensor ) vaø o then khoaù ñeå moâ toâ khoâng theå khôû i ñoäng trong khi naép ngoaø i thuø ng môû .  Gaén coâ ng taéc ñieàu khieån ñeå maùy chæ laøm vieä c khi naép ngoaøi thuø ng ñöôïc ñaäy chaët .  Tuaân thuû caùc quy taéc an toaøn khi laøm vieä c .  Nhaá t thieá t phaû i khoaù choá t khi ñöa ñoà giaët vaø o hoaë c laáy ñoá giaët ra  Töyeät ñoá i khoâ ng ñöôïc ñieà u khieån coâ ng taé c khôûi ñoäng thuøng trong ( ñöôïc laép ôû maë t tröôù c vaø sau maùy ) khi naép ngoaø i thuøn g môû .  Tuyeät ñoá i khoâ ng môû naép thuø ng ngoaø i khi nhieät ñoä vaø möï c nöôù c ôû trong thuøn g chöa haï tôùi giôù i haïn quy ñònh . Trang 86 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 20. Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn An toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp VIII.2.22. Maù y khöû loâng Maùy khöû loâng laø loaïi maùy ñöôï c duøng ñeå ñoát loâ ng , naâ ng cao chaát löôïng saûn phaåm vaø traùn h hieän töôïng nhuoäm töøng phaàn do phaåm nhuoäm bò hoaø tan . 22.1. Caùc yeá u toá nguy hieåm khi vaä n haønh maùy - Toàn taïi nguy hieåm do hôû ga töï nhieân , ga hoaù loûng , khí propan . - Trong quaù trình lao ñeå loaï i boû loâ ng taïp , buï i loâng bay nhieàu deå gaây ra hieän töôïng chaùy noå 22.2. Phöông phaùp vaä n haø nh an toaø n - Thieát bò baùo ñoäng : luoân quaûn lyù , duy trì hoaït ñoäng bình thöôøn g cuûa thieát bò thaêm doø ga . - Thieát bò ñoùng ngaét : Khi thieát bò baùo hôû ga baùo ñoän g , laäp töù c döøng maùy ñoùng van caáp ga nhôø heä thoá ng ñoùn g ngaé t töï ñoäng - Tröôùc vaø sau khi laøm vieäc duøng maùy huù t buïi chaâ n khoâng ñeå huù t caù c buï i baån beân trong loø ñoát . - Söû duïn g toaøn boä heä thoáng quaï t thoân g gioù ñeå khöû buïi bay M VIII.2.23. Maù y Hong ( saá y ) vaû i . HC T TPi ñeå caên g vaû i theo khoå nhaá t ñònh Maùyhong laø loaï i maùy coù hai truï c hai ñaàu giöõ H SPK u vaû hai ñaà gÑ ôøn à Trö vaø saáy khoâ vaû i baèng nhieät . äc ve o khi thu 23.1. Caùc yeá u toá nguy hieåm yeàn vaä n haønh maùy u vaûi q - Bò keï t truï c caêngBaûn , - Tai naïn xaûy ra do ngöôø i lao ñoä ng tieáp xuù c vôù i truï c trong khi daøn vaûi vaø bò cuoán keï t vaø o truï c . - Söï coá chaù y , noå do khí thoaù t ra töø loø ñoá t 23.2. Phöông phaùp vaä n haø nh an toaø n  Laép daë t vaùch ngaên hoaëc taám che ñeå ngaên tieùp xuùc vôù i phaàn bò keï t , ñoàng thôøi laép vaø söû duïng coâng taé c döøng khaån caáp  Laép ñaë t khoaù töï ñoä ng lieân keát vôùi phaà n naép che xích truyeàn löï c  Chuù yù khoâng ñeå hôû , thoaù t ga . VIII.2.24. Maù y traùng phuû M aùy traùng phuû laø loaï i maùy ñöôïc duøn g ñeå phuû moä t lôùp chaát sôï i hoaë c cao su toå ng hôïp leân beà maët leân saû n phaåm ñeå taïo ñoä beà n , boùng , meàn vaø choáng baøo moøn …. Gôùp phaàn naân g cao chaát löôïng saøn phaåm . 24.1. Caùc yeá u toá nguy hieåm khi vaä n haø nh maùy - Moâi tröôøng nguy hieåm do caù c chaát khí chaùy : Söï coá chaù y noå deå xaûy ra chaá t khí tuluen duøng trong quaù trình traùng phuû laø chaá t gaây chaùy . - Söï coá chaùy noå deå phaùt sinh do ñieä n ma saù t : Söï coá xaûy ra do doø ng ñieä n ma saùt phaù t sinh khi truïc quay kim loaïi tieáp xuùc vôùi vaû i , sôï i toång hôïp 24.2 Phöông phaùp vaâ n haø nh an toaø n - Kieåm tra tröôùc khi laøm vieä c - kieåm tra phaàn daây tieáp maùt ñöôïc noái vôù i maù y . - Cho chaïy maùy phun hôi aåm hoaëc phun nöôù c , hôi - Xaùc ñònh vò trí cuû a duï ng cuï phoøng chaùy Trang 87 Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản