intTypePromotion=3

Giáo trình An toàn và bảo hộ lao động trong ngành Xây dựng - Phần I

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:116

0
277
lượt xem
118
download

Giáo trình An toàn và bảo hộ lao động trong ngành Xây dựng - Phần I

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình An toàn và bảo hộ lao động trong ngành Xây dựng - Phần I trình bày các nội dung: điều kiện lao động và tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong xây dựng, an toàn lao động trong lập, nghiên cứu khả thi và bộ hồ sơ đấu thầucác yêu cầu gắn kết an toàn lao động với biện pháp kỹ thuật thi công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình An toàn và bảo hộ lao động trong ngành Xây dựng - Phần I

 1. ®Ò c­¬ng néi dung s¸ch gi¸o tr×nh an toµn vµ b¶o hé lao ®éng trong ngµnh x©y dùng Lêi nãi ®Çu PhÇn thø nhÊt : c¸c v¨n b¶n chñ yÕu cña nhµ n­íc vµ ngµnh x©y dùng vÒ b¶o hé lao ®éng Ch­¬ng I . Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ b¶o hé lao ®éng 1. Kh¸i niÖm, môc ®Ých , ý nghÜa vÒ b¶o hé lao ®éng 2. Néi dung b¶o hé lao ®éng 3. HÖ thèng ph¸p luËt vµ c¸c qui ®Þnh vÒ b¶o hé lao ®éng 4. Néi dung kÕ ho¹ch b¶o hé lao ®éng 5. C«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra b¶o hé lao ®éng. Ch­¬ng II . HÖ thèng tæ chøc vµ qu¶n lý c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng 1. HÖ thèng tæ chøc vÒ b¶o hé lao ®éng 2. Tr¸ch nhiÖm c¸c cÊp c¸c ngµnh vµ tæ chøc C«ng ®oµn trong c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng 3. C«ng t¸c b¶o hé lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp 1
 2. PhÇn thø hai : An toµn lao ®éng trong ngµnh x©y dùng Ch­¬ng I . §iÒu kiÖn lao ®éng vµ t×nh h×nh tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp trong ngµnh X©y dùng 1. §iÒu kiÖn lao ®éng trong ngµnh x©y dùng §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng S¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n tuy lµ s¶n phÈm c«ng nghiÖp nh­ng l¹i rÊt kh«ng gièng c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp kh¸c. Nh÷ng ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y 2
 3. dùng ®· ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn qu¸ tr×nh chÕ t¹o ra nã còng nh­ lµ nguyªn nh©n g©y ra nh÷ng tai n¹n lao ®éng rÊt ®Æc thï. S¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n chiÕm diÖn réng, chiÕm kh«ng gian lín vµ g¾n liÒn víi mÆt ®Êt ( hoÆc mÆt n­íc trªn ®Êt). Tõ ®Æc ®iÓm nµy, chóng ta thÊy kh«ng thÓ che phñ hoÆc khã che phñ cho s¶n phÈm x©y dùng trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm. PhÇn lín c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng x©y dùng c¬ b¶n diÔn ra ë ngoµi trêi. C¸c t¸c nh©n thêi tiÕt, khÝ hËu, thiªn nhiªn mÆc søc ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. ViÖc c¸c t¸c nh©n thiªn nhiªn t¸c ®éng khiÕn cho khi lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt x©y dùng cÇn dù liÖu mäi kh¶ n¨ng ®Ó tr¸nh nh÷ng t¸c ®éng lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh, c¶n trë tiÕn ®é thi c«ng còng nh­ g©y tai n¹n lao ®éng. Chóng ta biÕt ®Æc ®iÓm khÝ hËu cña n­íc ta lµ cã hai mïa m­a vµ n¾ng râ rÖt. CÇn s¾p xÕp sao ®Ó khi kh«ng m­a, tiÕn hµnh nh÷ng viÖc ngoµi trêi ®Ó khi m­a lµm nh÷ng viÖc trong m¸i che. C¸c t¸c nh©n thiªn nhiªn b×nh th­êng kh«ng ®­îc xem nh­ khã kh¨n ®ét xuÊt ®Ó kÐo dµi thêi h¹n thi c«ng. Ng­êi lËp kÕ ho¹ch thi c«ng ph¶i l­êng tr­íc ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn t¸c ®éng mµ dù b¸o vµ ®iÒu nµy ®­îc ph¶n ¸nh trong thêi h¹n thùc hiÖn dù ¸n khi dù thÇu x©y l¾p. Do chiÕm diÖn réng, chiÕm kh«ng gian lín vµ g¾n liÒn víi mÆt ®Êt nªn khi chÕ t¹o s¶n phÈm x©y dùng, vËt liÖu ®Ó chÕ t¹o ph¶i vËn chuyÓn tõ n¬i khai th¸c vÒ vÞ trÝ c«ng tr×nh. Tõ ®iÒu nµy, kh©u vËn chuyÓn quyÕt ®Þnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y dùng. C«ng t¸c vËn chuyÓn chiÕm tû lÖ lín trong c«ng søc vµ gi¸ thµnh x©y dùng. Qu¸ tr×nh thu mua vµ vËn chuyÓn lµ qu¸ tr×nh rÊt dÔ gÆp rñi ro. Xe vËn chuyÓn ph¶i l¨n b¸nh trªn ®­êng t¨ng rñi ro gÆp tai n¹n giao th«ng. C¸c yÕu tè ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt thuû v¨n khu vùc x©y dùng ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn s¶n xuÊt x©y dùng do s¶n phÈm x©y dùng g¾n liÒn víi mÆt ®Êt, mÆt n­íc. ViÖc sö lý nÒn mãng, chèng c¸c sù cè lón, sôt, n­íc 3
 4. ngÇm, c¸t ch¶y lµ nh÷ng khã kh¨n cÇn ®­îc dù liÖu tr­íc trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ cã biÖn ph¸p ®Ó ng¨n ngõa. Ngoµi ra cßn nh÷ng yÕu tè con ng­êi vµ x· héi g©y ra c¸c t¸c ®éng tiªu cùc do ®Æc ®iÓm s¶n phÈm x©y dùng chiÕm kh«ng gian lín, chiÕm diÖn réng g©y ra: sù b¶o vÖ chèng ph¸ ho¹i, chèng mÊt c¾p tµi s¶n, chèng vi ph¹m ®Þa giíi x©y dùng, chèng ph¸ ho¹i v« h×nh ... Thêi gian chÕ t¹o s¶n phÈm x©y dùng dµi: So víi s¶n xuÊt nhiÒu s¶n phÈm c«ng nghiÖp kh¸c, thêi gian chÕ t¹o s¶n phÈm x©y dùng dµi nhiÒu ngµy, nhiÒu th¸ng, nhiÒu n¨m. Thêi gian chÕ t¹o dµi qua nhiÒu mïa khÝ hËu nªn nh÷ng yÕu tè thiªn nhiªn t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y dùng. Do ®Æc ®iÓm cña mçi mïa khÝ hËu, khi s¶n xuÊt x©y dùng cÇn tÝnh to¸n, dù liÖu ®Ó tr¸nh nh÷ng bÞ ®éng khi cã t×nh huèng bÊt th­êng do khÝ hËu sinh ra. Khi thêi gian chÕ t¹o dµi cßn nh÷ng ¶nh h­ëng cña con ng­êi, cña x· héi t¸c ®éng nh­ nh÷ng biÕn ®éng do thay ®æi tæ chøc, thay ®æi chñ tr­¬ng s¶n xuÊt, ®Çu t­, x©y dùng c«ng tr×nh. Nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn qu¸ tr×nh t¹o s¶n phÈm x©y dùng còng nh­ dÔ g©y ra tai n¹n lao ®éng do thêi gian thi c«ng dµi lµ ®iÒu tÊt nhiªn. Thêi gian chÕ t¹o dµi lµm t¨ng chi phÝ b¶o qu¶n vËt t­, b¶o qu¶n c«ng tr×nh. Ngoµi ra, vËt t­, b¸n thµnh phÈm cßn bÞ gi¶m thÊp chÊt l­îng do ph¶i b¶o qu¶n l©u. Thêi gian thi c«ng dµi lµm cho ng­êi lao ®éng s¶n xuÊt ph¶i qua nhiÒu thêi kú thay ®æi thêi tiÕt trong mét n¨m. C¸c yÕu tè khÝ t­îng, khÝ hËu t¸c ®éng lµm cho søc kháe ng­êi lao ®éng bÞ ¶nh h­ëng. Thi c«ng kÐo dµi thêi gian còng t¨ng mèi nguy c¬ mÊt an toµn trong s¶n xuÊt. §Æc ®iÓm vÒ tÝnh ®a d¹ng vµ phøc hîp cña s¶n phÈm x©y dùng: 4
 5. S¶n phÈm x©y dùng cã rÊt nhiÒu h×nh th¸i kh¸c nhau ( ph¶n ¸nh tÝnh ®a d¹ng): vÒ qui m«, vÒ lo¹i d¹ng, vÒ kÝch cì, vÒ sö dông vèn ®Çu t­...Ng­êi lao ®éng x©y dùng ph¶i th­êng xuyªn thay ®æi m«i tr­êng lao ®éng t¹o ra nguy c¬ mÊt an toµn lao ®éng. S¶n phÈm x©y dùng do rÊt nhiÒu chñng lo¹i c«ng nh©n chÕ t¹o tham gia, rÊt nhiÒu chñng lo¹i vËt liÖu t¹o thµnh ( ph¶n ¸nh tÝnh phøc hîp). Tõ ®Æc ®iÓm ®a d¹ng vµ phøc hîp cña s¶n phÈm x©y dùng nªn cã nhiÒu qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn s¶n xuÊt x©y dùng cïng diÔn ra trªn mét mÆt b»ng x©y dùng. §ã lµ ®Çu mèi cho sù phèi hîp kh«ng ¨n ý vµ còng lµ nguyªn nh©n t¹o ra mÊt an toµn lao ®éng. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c tiªu chuÈn vÒ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt x©y dùng phøc t¹p h¬n c¸c s¶n xuÊt kh¸c. Do sù ®a d¹ng cña s¶n phÈm x©y dùng nªn mçi d¹ng cña s¶n phÈm x©y dùng l¹i ph¶i cã nh÷ng phßng ngõa tai n¹n lao ®éng kh¸c nhau. Do tÝnh ®a d¹ng cña s¶n phÈm x©y dùng mµ tai n¹n x¶y ra cho ng­êi lao ®éng còng mu«n h×nh mu«n vÎ. Tæ chøc s¶n xuÊt x©y dùng ®a d¹ng vµ phøc hîp nªn mçi d¹ng tæ chøc l¹i cã nh÷ng ®Æc thï riªng vµ nh÷ng ®Æc thï nµy lµm cho ng­êi lao ®éng ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nh÷ng d¹ng tai n¹n lao ®éng kh«ng hoµn toµn gièng nhau. 1.2 Dù b¸o c¸c tai n¹n kh¶ dÜ cho tõng thao t¸c nghiÖp vô x©y dùng lµ yªu cÇu cña qu¶n lý an toµn trªn c«ng tr­êng : Ph¶i ch¨ng b¶n chÊt tù nhiªn lµ tai biÕn vµ nh÷ng chuyÖn bÊt ngê ? Ng­êi b¸n hµng rong ®ang quÈy g¸nh hµng trªn hÌ phè bçng nhiªn chiÕc xe m¸y cña mét ng­êi say r­îu vät lªn x« ng·. Víi ng­êi g¸nh hµng lµ tai n¹n ngÉu nhiªn. Thµy gi¸o Quang l¸i xe ®i d¹y trong HuÕ, ®Õn Th­êng TÝn gÆp hai xe t¶i ®i ng­îc chiÒu nhau va nhau, xe bÞ quay hóc ngang th©n xe thµy ®ang nÐp mÐp ®­êng lµm xe thµy bÑp róm. NgÉu nhiªn ®· ph¸ chuyÕn ®i cña thµy. HÇu hÕt c¸c nghiªn cøu kh¶ thi cña c¸c dù ¸n kh¸ch s¹n t¹i nhiÒu thµnh 5
 6. phè lín n­íc ta ®· lµm mÊy n¨m qua ®Òu kh«ng tÝnh to¸n ®Õn cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh ch©u ¸ b¾t ®Çu tõ 1997 dÉn ®Õn tÝnh tr¹ng kh¸ch khøa v¾ng teo. B¸o chÝ nªu mét sè c«ng tr×nh ®ang x©y dùng råi ng­ng ®Ó g¹ch ®¸ tr¬ gan cïng tuÕ nguyÖt. NgÉu nhiªn ®· bãp chÕt c«ng tr×nh ngay tõ qu¸ tr×nh ®ang xuÊt hiÖn. Nhµ ®Çu t­ kh«ng thÓ tÝnh to¸n ®­îc kh¶ n¨ng nµy khi lËp dù ¸n. NgÉu nhiªn ®· giÕt c«ng tr×nh. Ng­êi n«ng d©n h¨m hë trång mÝa theo khuyÕn nghÞ cña nhµ qu¶n lý ®Þa ph­¬ng. Bçng nhiªn nhµ m¸y ®­êng chuyÓn ®i n¬i kh¸c. ThÕ lµ lao ®ao. NhiÒu ng­êi ph¶i nªu c©u hái nghiªm tóc r»ng ph¶i ch¨ng ngÉu nhiªn lµ tån t¹i kh¸ch quan. §óng thÕ , kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn chØ lµ c¸c t¸c ®éng tiªu cùc mµ cßn cã nhiÒu ngÉu nhiªn t¸c ®éng tÝch cùc n÷a. Khi Êy ng­êi ta th­êng cho lµ do sù kh«n khÐo mµ t¹o nªn thµnh tÝch. H·y chÊp nhËn sù tån t¹i cña rñi ro, tai n¹n vµ sèng chung víi nã Sè l­îng còng nh­ møc ®é cña c¸c rñi ro vÒ kinh tÕ, c¸c rñi ro trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ cña dù ¸n ngµy cµng t¨ng dÉn tíi viÖc ph¶i ®­a vµo qu¶n lý dù ¸n nh÷ng vÊn ®Ò ®Ó cã thÓ chung sèng víi rñi ro. Muèn vËy , ph¶i ®Æt ra vÊn ®Ò lµ lµm sao thÊu hiÓu c¸c rñi ro, tai n¹n lao ®éng hay nãi c¸ch kh¸c lµ ph¶i qu¶n lý ®­îc rñi ro víi viÖc sö dông c¸c m« h×nh x¸c xuÊt thèng kª cho phÐp tÝnh ®Õn ®é bÊt ®Þnh cña c¸c sù kiÖn (ngÉu nhiªn). T¹i Hoa kú , Anh quèc , vµ c¸c n­íc ph¸t triÓn kh¸c ®· cã nhiÒu h·ng b¶o hiÓm lín nhËn b¶o hiÓm c«ng viÖc cã nhiÒu rñi ro, b¶o hiÓm tai n¹n.Víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn nhanh chãng cña c«ng nghÖ th«ng tin (m¸y tÝnh, c¸c phÇn mÒm,...) ng­êi ta cã ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕn hµnh m« pháng vµ tÝnh to¸n nhiÒu ph­¬ng ¸n phøc t¹p kh¸c nhau ®Ó ®Ò xuÊt mét ph­¬ng ¸n tèi ­u. Trong bèi c¶nh ®ã c¸c lý thuyÕt vÒ qu¶n lý rñi ro trong qu¶n lý dù ¸n ®· ®­îc h×nh thµnh vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. 6
 7. Mét quan ®iÓm vÒ qu¶n lý rñi ro, qu¶n lý c¸c tai n¹n lao ®éng Qu¶n lý rñi ro, tai n¹n lµ mét kü thuËt chÝnh x¸c ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng mèi ®e do¹ ®Õn sù thµnh c«ng cña dù ¸n, tËp trung sù chó ý c¸c ho¹t ®éng ®Ó lo¹i bá nh÷ng rñi ro, lo¹i bá tai n¹n vµ triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch ®Ó lµm gi¶m bít hoÆc gi¶m thiÓu nh÷ng ¶nh h­ëng vµ t¨ng kh¶ n¨ng thµnh c«ng cña dù ¸n. ViÖc nµy cßn bao gåm c¶ kÕ ho¹ch lµm t¨ng tèi ®a c¸c yÕu tè tÝch cùc liªn quan ®Õn c¸c rñi ro (Rñi ro tÝch cùc). Qu¶n lý rñi ro, tai n¹n lµ mét tËp hîp cña c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý dù ¸n, ®­îc thi hµnh cïng víi c¸c chøc n¨ng qu¶n lý truyÒn thèng nh­ qu¶n lý chi phÝ kÕ ho¹ch vµ kü thuËt t¹i c¸c cÊp dù ¸n vµ chøc n¨ng. VÝ dô : ch¾c ch¾n r»ng viÖc chuÈn bÞ tr­íc cho c¸c sù kiÖn bÊt lîi sÏ tèt h¬n lµ øng phã víi chóng khi chóng xÈy ra. Ph­¬ng ph¸p ®Çu tiªn nµy sÏ dµnh cho nhµ qu¶n lý thêi gian ®Ó lùa chän c¸c gi¶i ph¸p thay thÕ vµ c¸c kÕ ho¹ch hµnh ®éng vµ lùa chän chóng ®Ó phï hîp víi môc tiªu dù ¸n. Tõ ®ã rñi ro lu«n lµ mét phÇn thèng nhÊt cña dù ¸n vµ ®i kÌm víi c¸c yÕu tè bÊt tr¾c, qu¶n lý rñi ro lµ mét ph­¬ng ph¸p hÖ thèng ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè bÊt tr¾c vµ ®iÒu ®ã lµ mét phÇn c¬ b¶n cña mét ph­¬ng ph¸p qu¶n lý dù ¸n hiÖu qu¶ vµ hoµn chØnh. Qu¶n lý rñi ro ®­îc chia lµm hai lÜnh vùc chÝnh, kÕ ho¹ch qu¶n lý rñi ro, tai n¹n vµ kiÓm so¸t rñi ro, tai n¹n. M« h×nh nµy bao gåm c¶ c¸c ho¹t ®éng cÇn hoµn thµnh trong giai ®o¹n b¾t ®Çu triÓn khai dù ¸n, th«ng th­êng xÈy ra trong vßng ba th¸ng kÓ tõ khi ký hîp ®ång vµ c¶ nh÷ng hµnh ®éng trong toµn bé thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång khi dù ¸n ®ang ®­îc thùc hiÖn. KÕ ho¹ch qu¶n lý rñi ro: LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rñi ro, tai n¹n b¾t ®Çu cïng víi viÖc x¸c ®Þnh c¸c rñi ro, tai n¹n cã thÓ x¶y ra. §Ó chñ ®éng ®èi phã víi rñi ro, tr­íc hÕt cÇn biÕt nh÷ng kh¶ n¨ng cã nh÷ng rñi ro lo¹i nµo. Rñi ro ë ®©y cÇn ®­îc hiÓu lµ 7
 8. nh÷ng rñi ro cã thÓ ®iÒu chØnh vµ kiÓm so¸t ®­îc trong dù ¸n. BÊt cø mét rñi ro nµo kh«ng ph¶i lµ mét mèi ®e do¹ cô thÓ ®Õn sù thµnh c«ng cña dù ¸n hoÆc kh«ng ph¶i lµ mét vÊn ®Ò mµ nhãm dù ¸n khèng chÕ mét c¸ch h÷u hiÖu sÏ ®­îc lo¹i ra khái sù xem xÐt. CÇn lËp ®­îc danh môc rñi ro ®éc lËp liªn quan ®Õn lÜnh vùc mµ hä phô tr¸ch. Sau ®ã cÇn rµ so¸t l¹i c¸c danh s¸ch ®ã ®Ó ch¾c ch¾n r»ng nh÷ng rñi ro ®ã ®e do¹ ®Õn sù thµnh c«ng cña dù ¸n. B­íc nµy ®­îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc sö dông c«ng cô cÊu tróc chia nhá c«ng viÖc nh­ lµ mét khung c¸c néi dung ®Ó x¸c ®Þnh rñi ro cô thÓ. Ng­êi qu¶n lý dù ¸n hoÆc ng­êi qu¶n lý rñi ro (cho dù ¸n lín) sÏ pháng vÊn nh÷ng ng­êi l·nh ®¹o cña dù ¸n nh÷ng vÊn ®Ò cã kh¶ n¨ng xÈy ra cho toµn bé phËn c«ng viÖc sÏ x¶y ra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. Danh môc tæng hîp c¸c kh¶ n¨ng rñi ro, tai n¹n sÏ ®­îc ®­a ra ®Ó ®¸nh gi¸. §¸nh gi¸ rñi ro, tai n¹n Lµ b­íc x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng vµ møc ®é ¶nh h­ëng cña mçi rñi ro, tai n¹n. ¶nh h­ëng cña rñi ro, tai n¹n lµ mét th­íc ®o xem dù ¸n sÏ bÞ ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo nÕu rñi ro xÈy ra. ¶nh h­ëng sÏ ®­îc dù ®o¸n theo c¸c t¸c ®éng vÒ chi phÝ vµ/hoÆc kÕ ho¹ch vµ kü thuËt . §Ó ®¸nh gi¸ c¸c rñi ro, tai n¹n, hÇu hÕt c¸c ph­¬ng ph¸p lµ trùc tiÕp ­íc ®o¸n kh¶ n¨ng vµ ¶nh h­ëng cña mçi rñi ro ®· ®­îc x¸c ®Þnh th«ng qua viÖc sö dông c¸c kinh nghiÖm vµ ®iÒu chØnh trong qu¸ tr×nh thi c«ng hoÆc qu¶n lý. Nh÷ng th«ng tin giíi h¹n thu ®­îc vµ nh÷ng ph©n tÝch c¬ b¶n cã thÓ hç trî ph­¬ng ph¸p “§iÒu chØnh tèi ­u” nµy ®Ó ®¸nh gi¸ rñi ro. Nh÷ng nhµ qu¶n lý dù ¸n hoÆc qu¶n lý rñi ro sÏ ph©n tÝch c¸c rñi ro dù ¸n vµ x¸c ®Þnh c¸c kh¶ n¨ng vµ ¶nh h­ëng cña mçi rñi ro. 8
 9. Lùa chän c¸c vÊn ®Ò rñi ro, c¸c c«ng t¸c cã thÓ g©y tai n¹n Lµ b­íc x¸c ®Þnh mét tËp hîp t­¬ng øng c¸c rñi ro, c¸c nguyªn nh©n g©y tai n¹n c¬ b¶n ®e do¹ ®Õn sù thµnh c«ng cña dù ¸n, nhãm dù ¸n, ®Ó khèng chÕ ®­îc vµ tËp hîp nh÷ng rñi ro nµy ®Ó qu¶n lý th«ng qua nh÷ng nguån lùc cña dù ¸n. ViÖc nµy sÏ ®­a ®Õn kÕt qu¶ lµ mét danh s¸ch nh÷ng rñi ro sÏ ®­îc qu¶n lý. Danh s¸ch nµy sÏ ®­îc ®iÒu chØnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n vµ nh­ thÕ kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã kh¶ n¨ng cã rñi ro míi ph¸t sinh vµ rñi ro cò mÊt ®i ®ång thêi chØ dÉn cho mét sè rñi ro mµ mét nhµ qu¶n lý sÏ rÊt khã ®­a ra. Nhãm dù ¸n ph¶i ®¸nh gi¸ mét c¸ch th«ng th­êng tÊt c¶ c¸c rñi ro trong danh s¸ch ban ®Çu vµ lùa chän mét tËp hîp c¸c rñi ro c¬ b¶n ®Ó qu¶n lý. Lo¹i bá bít rñi ro, d¹ng tai n¹n Lµ b­íc cÇn thiÕt ®Ó gi¶m bít kh¶ n¨ng xÈy ra rñi ro ®­îc lùa chän ®Ó qu¶n lý. Mçi mét bé phËn chøc n¨ng tham gia qu¶n lý sÏ x¸c ®Þnh c¸c hµnh ®éng ®Ó lo¹i bá hoÆc gi¶m kh¶ xÈy ra c¸c rñi ro trong ph¹m vi m×nh phô tr¸ch. Ph­¬ng ph¸p chi phÝ tèi ­u cña mçi c¸ch lo¹i trõ rñi ro lµ c«ng cô quan träng ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh nµy. Kh«ng cã mét c¸ch thøc cô thÓ nµo ®­îc khuyÕn nghÞ trong hoµn c¶nh th«ng th­êng vµ phô thuéc vµo ®iÒu chØnh thi c«ng, qu¶n lý trong b­íc x¸c ®Þnh rñi ro, kh¶ n¨ng g©y tai n¹n. KÕ ho¹ch rñi ro, chèng tai n¹n dù phßng X¸c ®Þnh nh÷ng g× ph¶i lµm ®Ó lµm gi¶m thiÓu ¶nh h­ëng cña mäi rñi ro, nguyªn nh©n g©y tai n¹n xÈy ra. Ngoµi ra cÇn nghiªn cøu c¸c ®iÒu kiÖn b¾t ®Çu/kÕt thóc cho c¸c hµnh ®éng ®ã ®­îc ®­a ra. Kh«ng cã c¸ch thøc cô thÓ nµo ®­îc khuyÕn nghÞ theo nghÜa th«ng th­êng mµ phô thuéc vµo viÖc ®iÒu chØnh trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ qu¶n lý. ViÖc nµy ®­îc thÓ hiÖn trong mét kÕ ho¹ch dù phßng do mçi rñi ro ®­îc lùa chän ®Ó qu¶n lý vµ ®Þnh nghÜa c¸c 9
 10. ®iÒu kiÖn xÈy ra ®Ó b¾t ®Çu vµ kÕt thóc c¸c kÕ ho¹ch dù phßng rñi ro, ®Ò phßng tai n¹n ®ã. Tæ chøc qu¶n lý rñi ro, ®Ò phßng tai n¹n TiÕn hµnh thiÕt lËp ra c¸c tæ chøc qu¶n lý rñi ro vµ giao nhiÖm vô. NhiÖm vô cña ng­êi qu¶n lý dù ¸n lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc tæ chøc qu¶n lý rñi ro, ®Ò phßng tai n¹n vµ giao nhiÖm vô cho mçi c¸ nh©n. KÕt qu¶ cña b­íc nµy lµ ®­a ra mét b¶ng tæ chøc qu¶n lý rñi ro vµ biÓu ph©n c«ng nhiÖm vô. X©y dùng c¬ së d÷ liÖu. §Çu ra chñ yÕu cña lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rñi ro, ®Ò phßng tai n¹n lµ mét b¶n kÕ ho¹ch ®Ó gióp ®ì c¸c thµnh viªn trong nhãm qu¶n lý dù ¸n cã ®­îc mét sù hiÓu biÕt râ rµng vµ tæng qu¸t vÒ c¸ch thøc mµ rñi ro vµ tai n¹n ®­îc qu¶n lý trong dù ¸n còng nh­ vai trß cña hä trong kÕ ho¹ch, vÝ dô, nhiÖm vô c¸ nh©n. Mét c¬ së d÷ liÖu vÒ qu¶n lý rñi ro, phßng ngõa tai n¹n sÏ ®­îc chuÈn bÞ thu thËp vµ b¸o c¸o tÊt c¶ c¸c d÷ liÖu qu¶n lý rñi ro, phßng ngõa tai n¹n. Qu¶n lý dù ¸n ( qu¶n lý rñi ro) sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm néi dung cña kÕ ho¹ch qu¶n lý rñi ro, phßng ngõa tai n¹n. KÕt qu¶ cña b­íc nµy lµ h×nh thµnh c¬ së cña d÷ liÖu qu¶n lý rñi ro, phßng ngõa tai n¹n. Mäi quyÕt ®Þnh sö lý víi c¸c rñi ro, tai n¹n vµo thêi ®iÓm ®· ®­îc dù b¸o sÏ lµm gi¶m c¸c tæn thÊt mµ rñi ro, tai n¹n cã thÓ ®em l¹i cho viÖc thùc hiÖn dù ¸n . §ã chÝnh lµ ­íc väng cña nh÷ng ng­êi qu¶n lý dù ¸n . 1.3 Nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra tai n¹n lao ®éng trong ngµnh x©y dùng Va ®Ëp c¬ häc Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y dùng ph¶i sö dông vËt liÖu x©y dùng nÆng vµ cã kÝch th­íc lín. Nh÷ng vËt liÖu vµ cÊu kiÖn x©y dùng nÕu kh«ng cã nh÷ng biÖn 10
 11. ph¸p chu ®¸o ®Ó n©ng cÊt, chuyÓn vËn tõ vÞ nµy ®Õn vÞ trÝ kh¸c cã thÓ cã kh¶ n¨ng va ®Ëp vµo kÕt cÊu, vËt liÖu kh¸c hoÆc va ®Ëp vµo ng­êi ®ang lao ®éng sinh ra tai n¹n cho ng­êi lµm viÖc trong ph¹m vi nguy hiÓm. R¬i tõ cao xuèng: ViÖc thi c«ng kÕt cÊu x©y dùng cã thÓ ë d­íi s©u so víi mÆt ®Êt hoÆc trªn cao . Khi thi c«ng d­íi s©u, vËt liÖu, cÊu kiÖn còng nh­ nh÷ng vËt d­ thõa ®Ó trªn cao cã thÓ l¨n hoÆc di chuyÓn vµ r¬i xuèng chç thÊp h¬n. Sù di chuyÓn vËt liÖu, cÊu kiÖn, c¸c vËt dông thi c«ng hay r¸c x©y dùng tõ trªn cao xuèng mµ kh«ng ngõa tr­íc cã thÓ r¬i tróng ng­êi lµm bªn d­íi. Còng cã thÓ tõ trªn miÖng hè s©u hoÆc trªn sµn mµ kh¶ n¨ng r¬i ng­êi tõ trªn cao xuèng thÊp x¶y ra nÕu kh«ng cã biÖn ph¸p rµo ch¾n. Hµng n¨m trªn c¸c c«ng tr­êng x¶y ra kh«ng Ýt tai n¹n do ng· tõ trªn cao xuèng thÊp. NhiÒu tr­êng hîp ng· gi¸o v× nh÷ng lý do t­ëng nh­ khã cã thÓ. Trªn gi¸o tr¸t, c«ng nh©n hót thuèc lµo vµ say thuèc, ng· tõ trªn cao xuèng thÊp g©y tai n¹n. Tr­ît ch©n khi di chuyÓn hoÆc g·y tÊm v¸n g¸c gi¸o còng hay x¶y ra lµm ng­êi c«ng nh©n lao tõ trªn cao xuèng ®Êt. Lë xôt m¸i ®Êt §Êt cã lùc dÝnh vµ ma s¸t gi÷a nh÷ng h¹t t¹o nªn ®Êt. M¸i dèc tù nhiªn ®­îc t¹o ra t­ thÕ æn ®Þnh nhê lùc dÝnh vµ ma s¸t gi÷a c¸c h¹t ®Êt. Lùc dÝnh vµ ma s¸t phô thuéc kÝch th­íc cña h¹t ®Êt vµ ®é ngËm n­íc cña ®Êt. §µo ®Êt kh«ng t¹o m¸i dèc th­êng hay x¶y ra hiÖn t­îng lë xôt m¸i dèc. Khi m­a, n­íc ngÊm vµo ®Êt lµm gi¶m lùc dÝnh vµ lùc ma s¸t trong ®Êt, g©y ra hiÖn t­îng xôt, lë. Xôt, lë ®Êt cã thÓ vïi lÊp ng­êi ®ang lao ®éng ë ch©n dèc, ®ång thêi lµm ng­êi ®ang lao ®éng ë trªn cao bÞ ng· xuèng thÊp. Xôt lë ®Êt cßn lµm nghÏn giao th«ng ®i l¹i còng nh­ g©y tai n¹n giao th«ng. Nhµ ë ven s«ng, ven biÓn bÞ nghiªng, ®æ v× xôt lë ®Êt. Vµo mïa lò, mïa m­a , dßng 11
 12. ch¶y ë s«ng, suèi m¹nh vµ d©ng cao lµm xãi lë bê s«ng, lµm cho nhµ cöa, c«ng tr×nh l¨n xuèng s«ng, suèi vµ tr«i theo dßng ch¶y. Tôt, l¨n tõ trªn cao: VËt nÆng nh­ vËt liÖu, cÊu kiÖn chÊt ë bê hè s©u hoÆc t¹i mÐp sµn trªn cao nÕu xÕp , ®Æt kh«ng æn ®Þnh hoÆc kh«ng chÌn, ch¾n cho c©n b»ng cã thÓ bÞ l¨n hoÆc bÞ tôt xuèng hè s©u. Khi vËt nÆng r¬i sÏ va ®Ëp vµo kÕt cÊu, g©y nguy hiÓm cho ng­êi lao ®éng hoÆc lµm h­ háng kÕt cÊu hoÆc c¸c vËt kh¸c n»m bªn d­íi. §iÖn giËt §iÖn lµ nguån n¨ng l­îng ®Ó vËn hµnh m¸y mãc x©y dùng , ®Ó chiÕu s¸ng n¬i lao ®éng. D©y dÉn ®iÖn ph¶i ®­îc c¸ch ly víi c¸c bé phËn kim lo¹i còng nh­ ph¶i c¸ch ly víi c¸c bé phËn cña c¬ thÓ ng­êi lao ®éng tr¸nh g©y sù truyÒn ®iÖn lµm nguy hiÓm ®Õn søc khoÎ vµ tÝnh m¹ng con ng­êi. HiÖn t­îng ®iÖn giËt ®· x¶y ra nhiÒu lµm báng vµ chÕt ng­êi. §iÖn còng lµ nguån ph¸t sinh nhiÒu vô ch¸y do chËp ®iÖn, do d©y ®iÖn kh«ng ®ñ søc t¶i, dßng ®iÖn lµm nãng d©y dÉn qu¸ nhiÖt ®é cho phÐp , g©y nãng vµ b¾t ch¸y. An toµn sö dông ®iÖn lµ yªu cÇu kh¸ bøc b¸ch cña ngµnh x©y dùng. Tai n¹n ®iÖn x¶y ra do sù chñ quan, thiÕu cÈn thËn, ®«i khi do sù cÈu th¶ cña sù thiÕt kÕ vµ thi c«ng hÖ thèng sö dông ®iÖn. SÐt ®¸nh : C«ng tr­êng kh«ng bè trÝ hÖ thèng thu l«i hoÆc lµ hÖ thèng thu l«i thiÕt kÕ vµ thi c«ng kh«ng ®óng c¸c yªu cÇu kü thuËt g©y ra hiÖn t­îng sÐt ®¸nh. SÐt cã nguån ®iÖn ¸p rÊt m¹nh, g©y ra phãng ®iÖn ®Õn vµi chôc kiloAmpe hoÆc ®iÖn nhiÔm lµm nguy hiÓm ®Õn tÝnh mÖnh ng­êi lao ®éng, g©y ch¸y hoÆc h­ háng 12
 13. m¸y mãc, thiÕt bÞ x©y dùng. CÇn lµm hÖ thèng thu l«i hîp c¸ch, tr¸nh rñi ro do sÐt. Ng¹t Thi c«ng trong m«i tr­êng kÝn, th«ng giã kh«ng ®¹t yªu cÇu g©y tai n¹n ng­êi c«ng nh©n bÞ ng¹t. Khi cÇn thi c«ng trong giÕng s©u, hÇm dµi ph¶i th«ng giã tèt míi ®ñ kh«ng khÝ cho sù thë cña ng­êi lao ®éng. CÇn hÕt søc chó ý, ®¶m b¶o «xy cho c«ng nh©n lao ®éng trong c¸c hÇm tµu, trong giÕng ch×m, trong c¸c bån chøa lín. HiÖn t­îng g©y ng¹t trong c¸c m«i tr­êng thiÕu «xy còng th­êng hay g©y ch¸y do c¸c chÊt khÝ bèc ch¸y nh­ c¸c hä khÝ cacbua hydro cã nång ®é ®ñ t¹o ch¸y. ChÊt ®éc M«i tr­êng ®Êt, m«i tr­êng n­íc còng nh­ m«i tr­êng khÝ ë n­íc ta bÞ « nhiÔm chÊt ®éc nhiÒu do sö dông ho¸ chÊt ®éc trong thêi kú chiÕn tranh, do ng­êi d©n sö dông chÊt diÖt cá, thuèc s©u, thuèc diÖt chuét, ph©n bãn ho¸ häc bõa b·i, thiÕu thËn träng. GÇn ®©y, nhiÒu ng­êi l¹i dïng chÊt ho¸ häc hä cyanua ®Ó ph©n ly vµng vµ c¸c kim lo¹i quý hiÕm kh¸c còng lµ nguån g©y ®éc h¹i cho m«i tr­êng lao ®éng cña c«ng nh©n x©y dùng. Phßng chèng ®éc h¹i cho m«i tr­êng n¬i lao ®éng x©y dùng lµ ®iÒu rÊt ®¸ng quan t©m trong giai ®o¹n nµy. Mïi s¬n cã dilu¨ng, x¨ng c«ng nghiÖp hoÆc axªt«n rÊt h¹i cho c¬ quan h« hÊp cña ng­êi c«ng nh©n. Bôi ami¨ng, bôi thuû tinh lµ nguån g©y ra ung th­ phæi vµ viªm phæi. TiÕp xóc víi kh«ng khÝ cã nhiÒu h¬i axit, h¬i cña c¸c ho¸ chÊt kh¸c lµ nguån g©y bÖnh phæi vµ c¸c bÖnh dÞ øng da. Trong nh÷ng c«ng tr­êng cã xö lý ng©m tÈm gç ph¶i dïng crª«z«t hay c¸c lo¹i thuèc diÖt mèi mät vµ c¸c c«n trïng cã h¹i kh¸c th× c¸c lo¹i thuèc ho¸ chÊt nµy ®Òu lµ chÊt ®éc. CÇn cã biÖn ph¸p h¹n chÕ chÊt ®éc lan to¶ ra kh«ng khÝ còng nh­ tiÕp xóc víi c¸c bé phËn cña c¬ thÓ. 13
 14. Báng Báng lµ tai n¹n lµm cho ch¸y da cña ng­êi lao ®éng. Nguån g©y tai n¹n báng do tiÕp sóc víi löa, víi nhiÖt ®é cao. Cã nhiÒu ng­êi bÞ tai n¹n do bÞ n­íc s«i lµm báng da thÞt. Cã nhiÒu tai n¹n bÞ báng do ch¸y thuèc næ. Khi ch¸y thuèc næ, ®¸m ch¸y g©y nhiÖt ®é cao tøc thêi lµm huû ho¹i c¬ thÓ . N­íc ngËp §· cã tai n¹n do lµm lÒu l¸n ven suèi nghØ ®ªm. Trêi kh«ng m­a nh­ng lò th­îng nguån vÒ nhanh lµm tr«i l¸n vµ chÕt ng­êi. Thi c«ng trong hÇm s©u, giÕng s©u, n­íc trµn ngËp do èng dÉn n­íc vì ®ét ngét, m¸y b¬m tho¸t n­íc háng , kh«ng tho¸t ®­îc n­íc lµm ngËp óng , nguy hiÓm tÝnh m¹ng ng­êi lao ®éng. Lao ®éng trong c¸c buång kÝn cña con tµu hay thuyÒn ®ang ch×m cã thÓ bÞ n­íc ngËp bÊt ngê. Næ, ch¸y Næ, ch¸y lµ tai n¹n hay x¶y ra víi c«ng t¸c x©y dùng. Trong thi c«ng c¸c c«ng t¸c ®Êt cã thÓ sö dông d¹ng c¬ giíi ph¸ næ. An toµn víi c«ng t¸c ph¸ næ cÇn thùc hiÖn hÕt søc nghiªm ngÆt. Qu¸ tr×nh lµm s¹ch c¸c bån chøa x¨ng, dÇu hoÆc tiÕn hµnh söa ch÷a dïng hµn víi c¸c bån tr­íc ®©y chøa x¨ng, dÇu rÊt hay g©y tai n¹n ch¸y næ. CÇn cã biÖn ph¸p th«ng giã ®Ó h¬i cacbua hydro thÊp ®Õn møc kh«ng ®ñ g©y ch¸y míi ®ñ an toµn. Ch¸y vá bµo, vËt liÖu r¾n nh­ rÎ lau , mïn c­a cã thÓ dÉn ®Õn ch¸y lan to¶. ChËp ®iÖn hay dßng ®iÖn qu¸ lín so víi tiÕt diÖn d©y dÉn còng cã kh¶ n¨ng g©y ch¸y. Khi hµn kh«ng chó ý ®Õn m«i tr­êng chung quanh , xØ hµn cßn nãng b¾n ra g©y ch¸y. Ch¸y do chÊt láng hay h¬i x¨ng, dÇu còng lµ nguyªn nh©n th­êng trùc. Ch¸y b×nh gas, ch¸y axªtilen, ch¸y b×nh «xy , b×nh hydro còng ®· x¶y ra. 14
 15. YÕu tè sinh häc Trong lao ®éng x©y dùng cßn nhiÒu c«ng viÖc ®­îc thi c«ng b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng nh­ vÐt bïn tho¸t n­íc cho c¸c dßng s«ng, vÐt cèng n­íc th¶i hoÆc nhiÒu c«ng t¸c mµ c¸c bé phËn c¬ thÓ cã thÓ tiÕp sóc víi sinh vËt g©y bÖnh hoÆc nhiÔm trïng cho con ng­êi. Vi khuÈn cã h¹i lµm ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ con ng­êi lao ®éng x©y dùng ®Çu tiªn lµ trong c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng, di chuyÓn må m¶. VÐt bïn, lµm vÖ sinh tr­íc khi lÊp ®Êt mÆt b»ng còng cã thÓ g©y bÖnh tËt vµ lµm nhiÔm khuÈn cho c¬ thÓ ng­êi x©y dùng. §iÒu kiÖn vÖ sinh vµ v¨n minh c«ng nghiÖp kÐm trªn c«ng tr­êng lµm « nhiÔm m«i tr­êng khÝ, lµm nhiÔm bÖnh cho c«ng nh©n. B÷a ¨n tr­a trªn c«ng tr­êng khi kh©u an toµn vÖ sinh thùc phÈm ch­a ®­îc chó ý ®óng møc lµ nguån ®éc h¹i cho søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng. §· cã nhiÒu vô nhiÔm ®éc tËp thÓ nhiÒu ng­êi lao ®éng do b÷a ¨n tr­a kÐm vÖ sinh, an toµn thùc phÈm. YÕu tè vËt lý : ¢m, Quang, NhiÖt Lao ®éng thuéc nghÒ x©y dùng cßn cã thÓ bÞ lµm viÖc trong m«i tr­êng rÊt ån. §é ån kh«ng khÝ v­ît trªn c¸c tiªu chuÈn quy ®Þnh vÒ møc ©m cho phÐp rÊt nhiÒu. §iÒu nµy lµm cho bé phËn thÝnh gi¸c cña c«ng nh©n suy kÐm vµ ®ång thêi n¨ng suÊt lao ®éng còng nh­ møc chÝnh x¸c cña s¶n phÈm chÕ t¹o ra bÞ ¶nh h­ëng xÊu. Khi hµn hå quang hay nhiÒu c«ng ®o¹n kh¸c trong nghÒ x©y dùng nh­ rÌn, dËp. Khi ¸nh s¸ng m¹nh nh­ ¸nh s¸ng hµn kh«ng ®­îc che ch¾n cÈn thËn mµ tia s¸ng chiÕu räi trùc tiÕp vµo m¾t sÏ bÞ x­ng do t¸c ®éng cña c¸c tia cùc tÝm hay hång ngo¹i lµm ph¸ huû tÕ bµo m¾t. Lao ®éng x©y dùng cã khi ph¶i th­êng xuyªn diÔn ra trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é cao nh­ t¹i c¸c ph©n x­ëng rÌn, ®óc luyÖn kim. CÇn cã trang bÞ thÝch hîp còng nh­ giê giÊc lao ®éng thÝch hîp nh»m tr¸nh g©y h¹i søc khoÎ c«ng 15
 16. nh©n, cã chÕ ®é båi d­ìng tho¶ ®¸ng nh»m nhanh phôc håi søc lao ®éng sau mçi ca lµm viÖc. 2. Nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra bÖnh nghÒ nghiÖp trong ngµnh x©y dùng BÖnh nghÒ nghiÖp lµ bÖnh ph¸t sinh do ®iÒu kiÖn cã h¹i cña nghÒ nghiÖp t¸c ®éng vµo ng­êi lao ®éng. BÖnh x¶y ra tõ tõ hoÆc cÊp tÝnh. Mét sè bÖnh nghÒ nghiÖp kh«ng ch÷a khái ®­îc mµ ®Ó l¹i di chøng. BÖnh nghÒ nghiÖp cã thÓ phßng tr¸nh ®­îc. Nhµ n­íc quy ®Þnh cã 21 lo¹i bÖnh nghÒ nghiÖp n»m trong c¸c nhãm nh­ sau ®©y  C¸c bÖnh bôi phæi vµ phÕ qu¶n do silic, do atbet, do b«ng  NhiÔm ®éc : do ch×, do thuû ng©n, do m¨nggan, do TNT, do asen, do nicotin, do c¸c lo¹i thuèc s©u. NhiÔm ®éc benzen vµ c¸c chÊt ®ång ®¼ng cña benzen.  Do c¸c yÕu tè vËt lý nh­ ån, phãng x¹, rung, gi¶m ¸p.  C¸c bÖnh da nghÒ nghiÖp nh­ s¹m da, loÐt da  NhiÔm khuÈn nghÒ nghiÖp nh­ lao, viªm gan, xo¾n khuÈn. Chi tiÕt ho¸ vÒ c¸c lo¹i bÖnh nghÒ nghiÖp cã thÓ kh¸i qu¸t nh­ sau : (1) Víi bÖnh nhiÔm ®éc do ch× vµ c¸c hîp chÊt cña ch× : C«ng viÖc g©y ra bÖnh khi tiÕp sóc víi ch× : + ChÕ biÕn ch× vµ c¸c phÕ liÖu cã ch× + Thu håi ch× cò 16
 17. + §óc, d¸t máng ch× +Hµn, m¹ ch× +Gia c«ng c¸c d¹ng vËt liÖu ch× +Söa ch÷a accu ch× +§iÒu chÕ vµ sö dông c¸c oxyt ch×, muèi ch× +Sö dông c¸c d¹ng s¬n , men cã gèc ch× + Pha chÕ tetraethyl ch×, x¨ng pha ch×. BÖnh lý : + Héi chøng ®au bông do ch× + Viªm thËn t¨ng ®¹m huyÕt hoÆc t¨ng huyÕt ¸p do ch× + LiÖt c¬ duçi ngãn tay do ch× + BÖnh n·o do nhiÔm ®éc ch× + Tai biÕn tim m¹ch do nhiÕm ®éc ch× + Viªm d©y thÇn kinh m¾t do nhiÔm ®éc ch× + §au khíp x­¬ng do nhiÔm ®éc ch× (2) NhiÔm ®éc benzen vµ c¸c ®ång ®¼ng cña benzen C«ng viÖc cã thÓ g©y bÖnh do nhiÔm ®éc benzen vµ c¸c ®ång ®¼ng cña benzen : + Khai th¸c, chÕ biÕn, tinh luyÖn benzen + Dïng benzen ®Ó chÕ biÕn dÉn xuÊt + Dïng benzen ®Ó tÈy, röa c¸c d¹ng mì b¸m lªn vËt liÖu, cÊu kiÖn. + §iÒu chÕ c¸c dung m«i hoµ tan cao su + Pha chÕ vecni, s¬n, men, m¸ttit ®Ó trang trÝ néi, ngo¹i thÊt cña ng«i nhµ + Dïng benzen lµm chÊt hoµ tan nhùa thiªn nhiªn vµ tæng hîp khi pha s¬n. 17
 18. + Dïng benzen hót n­íc trong r­îu hoÆc cån. BÖnh lý : + Tai biÕn cÊp tÝnh : h«n mª, co giËt + Rèi lo¹n tiªu ho¸ + Gi¶m b¹ch cÇu ë m¹ch m¸u ngo¹i vi kÌm gi¶m b¹ch cÇu ®a nh©n trung tÝnh. + Ban xuÊt huyÕt + Héi chøng xuÊt huyÕt cã thÓ t¸i ph¸t trong n¨m, hoÆc t¸i ph¸t xuÊt huyÕt mµ hång cÇu d­íi 2,5 triÖu mét n¨m. + ThiÕu m¸u kiÓu thiÓu n¨ng tuû hoÆc suy tuû + Tr¹ng th¸i gi¶ b¹ch cÇu + BÖnh b¹ch cÇu. (3) BÖnh nhiÔm ®éc thuû ng©n vµ c¸c hîp chÊt cña thuû ng©n C«ng viÖc cã thÓ nhiÔm ®éc thuû ng©n + Ch­ng cÊt thuû ng©n, thu håi thuû ng©n + Söa ch÷a c¸c nhiÖt kÕ thuû ng©n + Dïng thuû ng©n trong c¸c c«ng viÖc vÒ ®iÖn + S¶n xuÊt axit acªtic, axet«n + ChÕ biÕn da dïng muèi thuû ng©n + C¸c bÖnh lý khi nhiÔm ®éc thuû ng©n + TÈy da b»ng axit thuû ng©n + M¹ vµng, m¹ thiÕc, m¹ ®ång, kh¶m vµng b¹c dïng thuû ng©n hoÆc muèi thuû ng©n + Lµm ngßi næ m×n b»ng Eluminate thuû ng©n 18
 19. + Kü thuËt lµm ®å sø, in h×nh, lµm hoa nh©n t¹o. BÖnh lý : + Chøng n·o cÊp + BÞ run cè ý ( tremblement intentionnel ) + MÊt ®iÒu hoµ tiÓu n·o ( ataxie cÐrÐbelleuse ) + §au bông, Øa ch¶y + Viªm thËn t¨ng ®¹m trong m¸u (4) BÖnh nhiÔm bôi phæi silic C«ng viÖc cã thÓ nhiÔm ®éc bôi phæi silic + Khoan ®Ëp ®¸ + T¸n, nghiÒn sµng ®¸ + §Ïo, mµi ®¸ + S¶n xuÊt vµ sö dông c¸c lo¹i ®¸ mµi, bét ®¸nh bãng, vµ c¸c s¶n phÈm cã silic tù do + ChÕ biÕn chÊt cacborundum, mµi thuû tinh, ®å sµnh, sø, gèm, g¹ch chÞu löa. + C¸c viÖc liªn quan ®Õn c¸t, bôi c¸t + Lµm s¹ch bÒ mÆt b»ng phun c¸t. C¸c bÖnh lý khi nhiÔm ®éc bôi phæi silic + X¬ phæi + BiÕn chøng tim do hËu qu¶ cña x¬ phæi + BiÕn chøng phæi : - Trµn dÞch phÕ m¹c ®ét ph¸t - Lao phæi 19
 20. (5) BÖnh bôi phæi nhiÔm bôi ami¨ng C«ng viÖc cã thÓ g©y ra bÖnh nhiÔm ®éc bôi ami¨ng + Khoan,®Ëp ph¸ , khai th¸c quÆng hay ®¸ cã ami¨ng + T¸n, nghiÒn, sµng vµ thao t¸c kh« víi quÆng hoÆc ®¸ cã ami¨ng + Ch¶i sîi, kÐo sîi vµ dÖt v¶i ami¨ng + Lµm c¸ch nhiÖt b»ng ami¨ng + ¸p dông ami¨ng vµo sóng b¾n nhiÖt + Thao t¸c kh« víi ami¨ng khi chÕ t¹o xi m¨ng ami¨ng + T¹o gio¨ng b»ng ami¨ng vµ cao su + ChÕ t¹o m¸ phanh b»ng cao su ami¨ng + ChÕ t¹o c¸c t«ng cã ami¨ng BÖnh lý khi bÞ nhiÔm ®éc bôi phæi ami¨ng + X¬ phæi vµ phÕ qu¶n do hÝt ph¶i bôi ami¨ng + X¬ phæi nh­ng ch­a ®Õn møc rèi lo¹n h« hÊp hoÆc ®· ®Õn rèi lo¹n h« hÊp + Ung th­ phæi + BiÕn chøng vµo tim nh­ thiÓu n¨ng tim, suy tim kh«ng håi phôc. (6) BÖnh nhiÔm ®éc m¨nggan vµ c¸c hîp chÊt cña m¨ng gan C«ng viÖc cã thÓ g©y ra bÖnh nhiÔm ®éc m¨nggan + Khai th¸c, nghiÒn , sµng, ®ãng bao vµ trén kh« bioxytmangan ( MnO2) nhÊt lµ trong viÖc chÕ t¹o pin ®iÖn, que hµn. + Dïng bioxytmangan trong viÖc lµm giµ ngãi, chÕ t¹o thuû tinh, thuèc mµu. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản