intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình bài giảng Truyền dẫn số

Chia sẻ: K Loi Ro Ong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:174

249
lượt xem
54
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB)Nội dung của Giáo trình bài giảng "Truyền dẫn số" trình bày tổng quan về hệ thống truyền thông số, mã hóa nguồn, mã hóa kênh, kỹ thuật ghép kênh số, mã đường truyền, điều chế và giải điều chế số và đồng bộ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình bài giảng Truyền dẫn số

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM<br /> TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG<br /> HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG<br /> HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG<br />  <br />  <br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> TRUYỄN DẪN SỐ<br /> <br /> IT<br /> <br /> Chuyên ngành Điện tử truyền thông<br /> BÀI GIẢNG<br /> (Lưu hành nội bộ )<br /> <br /> TRUYỄN DẪN SỐ<br /> <br /> T<br /> <br /> Chuyên ngành Điện tử Truyền thông<br /> <br /> P<br /> <br /> (Lưu hành nội bộ)<br /> <br /> Biên soạn: T.S Lê Nhật Thăng<br /> <br /> Biên soạn: PGS. TS. Lê Nhật Thăng Vũ Thị Thúy Hà<br /> ThS.<br /> ThS. Vũ Thị Thúy Hà<br /> ThS. Nguyễn Thị Thu<br /> Hiên<br /> ThS. Nguyễn Thị Thu Hiên<br /> <br /> Hà Nội, 12/2013<br /> <br /> Bài giảng Truyền dẫn số<br /> <br /> Mục lục<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ....................................................................................................................... I<br /> CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT................................................................................... VI<br /> LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................................1<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG SỐ ...................2<br /> 1.1 Đặc điểm của thông tin số .....................................................................................2<br /> 1.2. Các thành phần của hệ thống truyền thông số ......................................................3<br /> 1.3 Các kênh truyền và đặc tính ..................................................................................5<br /> <br /> IT<br /> <br /> 1.4. Các mô hình toán cho kênh truyền dẫn ..............................................................8<br /> 1.5 Quá trình phát triển của hệ thống truyền dẫn số..................................................11<br /> Câu hỏi và bài tập chương 1........................................................................................12<br /> CHƯƠNG 2: MÃ HÓA NGUỒN ...............................................................................13<br /> <br /> T<br /> <br /> 2.1 Mô hình toán học cho nguồn thông tin ................................................................13<br /> 2.2 Độ đo thông tin ....................................................................................................14<br /> 2.2.1 Lượng tin tương hỗ trung bình và Entropy ..................................................15<br /> <br /> P<br /> <br /> 2.2.2 Đo thông tin cho biến ngẫu nhiên liên tục....................................................15<br /> 2.3 Mã hóa cho nguồn rời rạc ....................................................................................16<br /> 2.3.1 Mã hóa nguồn rời rạc không nhớ .................................................................16<br /> 2.3.2 Entropy của nguồn dừng rời rạc ...................................................................19<br /> 2.3.3<br /> <br /> Thuật toán Lempel-Ziv .............................................................................19<br /> <br /> 2.4 Mã hóa cho nguồn tương tự - lượng tử hóa tối ưu<br /> <br /> 21<br /> <br /> 2.4.1<br /> <br /> Hàm tốc độ - méo .....................................................................................21<br /> <br /> 2.4.2<br /> <br /> Kỹ thuật lượng tử ......................................................................................22<br /> <br /> 2.5 Kỹ thuật mã hóa cho nguồn tương tự. .................................................................24<br /> 2.5.1 Mã hóa dạng sóng thời gian: ........................................................................25<br /> 2.5.1.1 Phương pháp điều chế xung mã PCM .....................................................25<br /> <br /> i<br /> <br /> Bài giảng Truyền dẫn số<br /> <br /> Mục lục<br /> <br /> 2.5.1.2 Điều xung mã vi sai DPCM ....................................................................29<br /> 2.5.1.3 Điều chế Delta (DM) ...............................................................................30<br /> 2.5.1.4 Điều chế xung mã vi sai thích ứng (ADPCM) ..........................................31<br /> 2.5.2<br /> <br /> Bộ mã hóa dạng sóng trong miền tần số ...................................................31<br /> <br /> 2.5.3 Mã hóa nguồn dựa trên mô hình phát âm .....................................................32<br /> Câu hỏi và bài tập chương 2 ......................................................................................34<br /> CHƯƠNG 3: MÃ HÓA KÊNH ..................................................................................37<br /> 3.1. Phát hiện lỗi và sửa lỗi .......................................................................................37<br /> 3.1.1. Phát hiện lỗi .................................................................................................38<br /> 3.1.2. Kiểm tra chẵn lẻ 2 chiều ..............................................................................41<br /> 3.1.3. Các mã đa thức ............................................................................................42<br /> <br /> IT<br /> <br /> 3.1.4. Sửa lỗi ..........................................................................................................46<br /> 3.1.5. Ghép xen ......................................................................................................46<br /> 3.1.6. Các vector mã và khoảng cách Hamming ...................................................47<br /> 3.1.7. Hệ thống FEC ..............................................................................................48<br /> <br /> T<br /> <br /> 3.1.8. Hệ thống ARQ .............................................................................................51<br /> 3.2. Các mã khối tuyến tính .......................................................................................55<br /> <br /> P<br /> <br /> 3.2.1. Các mã khối tuyến tính hệ thống .................................................................58<br /> 3.2.2. Ma trận kiểm tra chẵn lẻ ..............................................................................59<br /> 3.2.3. Kiểm tra Syndrome......................................................................................60<br /> 3.3. Các mã chập........................................................................................................62<br /> 3.3.1<br /> <br /> Tạo mã chập ..............................................................................................62<br /> <br /> 3.3.2. Biểu diễn mã chập .......................................................................................65<br /> 3.3.2.1. Sơ đồ hình cây ........................................................................................65<br /> 3.3.2.2. Sơ đồ trạng thái ......................................................................................66<br /> 3.3.2.3. Sơ đồ hình lưới .......................................................................................67<br /> 3.3.3. Giải mã mã chập bằng thuật toán Viterbi ....................................................67<br /> 3.4. Các mã kết nối và giải mã lặp ............................................................................69<br /> 3.4.1. Bộ mã hóa Turbo .........................................................................................70<br /> <br /> ii<br /> <br /> Bài giảng Truyền dẫn số<br /> <br /> Mục lục<br /> <br /> 3.4.1.1. Tổng quan ...............................................................................................70<br /> 3.4.1.2. Ghép xen Turbo ......................................................................................72<br /> 3.4.2. Giải mã Turbo..............................................................................................75<br /> 3.4.2.1. Giới thiệu ................................................................................................75<br /> 3.4.2.2. Kiến trúc bộ giải mã ...............................................................................75<br /> 3.4.2.3. Giải mã lặp và bộ giải mã SISO .............................................................76<br /> 3.5. Các mã nâng cao .................................................................................................78<br /> 3.5.1. Kiến trúc mã LDPC .....................................................................................79<br /> 3.5.2. Đồ hình Tanner ............................................................................................80<br /> 3.5.3. Mã hóa .........................................................................................................82<br /> 3.5.3.1. Mã hóa sử dụng ma trận sinh G .............................................................82<br /> <br /> IT<br /> <br /> 3.5.3.2. Mã hóa sử dụng ma trận chẵn lẻ H .........................................................84<br /> 3.5.4. Giải mã ........................................................................................................87<br /> 3.5.4.1. Thuật toán giải mã tổng tích trên miền xác suất SPA ............................89<br /> Câu hỏi và bài tập chương 3 ......................................................................................92<br /> <br /> T<br /> <br /> ́<br /> CHƯƠNG 4: KỸ THUẬT GHÉP KÊNH SÔ ...........................................................94<br /> 4.1. Tổng quan về kỹ thuật ghép kênh.......................................................................94<br /> 4.1.1. Khái niệm về ghép kênh ..............................................................................94<br /> <br /> P<br /> <br /> 4.1.2. Các kỹ thuật ghép kênh ...............................................................................95<br /> 4. 2. Ứng dụng kỹ thuật ghép kênh trong hệ thống truyền dẫn số ..........................104<br /> 4.2.1. Kỹ thuật ghép kênh TDM-PCM ................................................................104<br /> 4.2.2. Kỹ thuật ghép kênh PDH ...........................................................................105<br /> 4.2.3. Kỹ thuật ghép kênh SDH ...........................................................................106<br /> Câu hỏi và bài tập chương 4 ....................................................................................110<br /> CHƯƠNG 5: MÃ ĐƯỜNG TRUYỀN .....................................................................110<br /> 5.1. Tổng quan về mã đường truyền ........................................................................110<br /> 5.2. Các loại mã truyền đường truyền .....................................................................115<br /> 5.2.1 Mã AMI ......................................................................................................115<br /> 5.2.2. Mã CMI (Coded Mark Inversion) .............................................................116<br /> <br /> iii<br /> <br /> Bài giảng Truyền dẫn số<br /> <br /> Mục lục<br /> <br /> 5.2.3. Mã HDBn ..................................................................................................117<br /> 5.2.4. Mã BnZS (Binary N-Zero Substitution) ....................................................117<br /> Câu hỏi và bài tập chương 5 ....................................................................................120<br /> CHƯƠNG 6: ĐIỀU CHẾ VÀ GIẢI ĐIỀU CHẾ SỐ ..............................................121<br /> 6.1.Tổng quan về điều chế số .................................................................................121<br /> 6.2. Các phương thức điều chế - giải điều chế ........................................................122<br /> 6.2.1. Điều chế khóa dịch biên độ (ASK) ...........................................................123<br /> 6.2.2. Điều chế khóa dịch pha (PSK) ..................................................................125<br /> 6.2.2.1 Điều chế BPSK ......................................................................................125<br /> 6.2.2.2. Khóa dịch pha vi phân (DPSK) ............................................................128<br /> 6.2.2.3. Khóa dịch pha cầu phương và Khóa dịch pha M-ary .........................128<br /> <br /> IT<br /> <br /> 6.2.3. Điều chế khóa dịch tần (FSK) ...................................................................129<br /> 6.2.4. Điều biên cầu phương (QAM)...................................................................130<br /> 6.3. Đánh giá hiệu năng của các kỹ thuật điều chế .................................................132<br /> 6.3.1. Điều chế ASK ............................................................................................132<br /> <br /> T<br /> <br /> 6.3.2. Điều chế PSK ............................................................................................133<br /> 6.3.3. Điều chế FSK ............................................................................................134<br /> <br /> P<br /> <br /> 6.3.4. Điều chế QAM ..........................................................................................135<br /> Câu hỏi và bài tập chương 6 ....................................................................................136<br /> CHƯƠNG 7: ĐỒNG BỘ ...........................................................................................138<br /> 7.1.Đồng bộ trong truyền dẫn số .............................................................................138<br /> 7.2. Đồng bộ phía thu ..............................................................................................139<br /> 7.2.1. Mạch vòng khóa pha .................................................................................139<br /> 7.2.2.1. Đồng bộ ký hiệu vòng hở .....................................................................142<br /> 7.2.2.2. Đồng bộ ký hiệu vòng kín ....................................................................144<br /> 7.2.3. Đồng bộ khung ..........................................................................................146<br /> 7.3. Đồng bộ mạng ..................................................................................................148<br /> 7.3.1. Đồng bộ phía phát vòng hở .......................................................................150<br /> 7.3.2. Đồng bộ phía phát vòng kín ......................................................................153<br /> iv<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2