intTypePromotion=3

Giáo trinh : Bao bì thực phẩm part 10

Chia sẻ: Ajfak Ajlfhal | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
426
lượt xem
179
download

Giáo trinh : Bao bì thực phẩm part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự hư hỏng thực phẩm do tác động cơ học 5.3.3 Tác động cơ học trong quá trình bảo quản trì và trao đổi hàng hoá. Hàng hoá được dự trữ và lưu kho thường được trữ xếp thành nhiều tầng nhiều lớp. Khi mua bán trao đổi cũng tạo nên những tác động nhất định nhữ Do tác động cơ học, bao bì thực phẩm thường bị bì biến dạng, xây xát, rách, thủng, vỡ .v.v. điều đó làm hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn bề ngoài của bao bì đồng thời làm giảm chất bì lượng thực...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trinh : Bao bì thực phẩm part 10

  1. 5.3 - Sù h­ háng thùc phÈm do t¸c ®éng c¬ häc 5.3.2 T¸c ®éng c¬ häc trong qu¸ tr×nh vËn nh chuyÓn thùc phÈm Sau khi s¶n xuÊt thùc phÈm ®­îc vËn chuyÓn ®Õn n¬i tiªu thô b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c nhau cïng víi c¸c ph­¬ng tiÖn xÕp dì nªn còng g©y nªn sù h­ háng c¬ häc. häc.
  2. 5.3 - Sù h­ háng thùc phÈm do t¸c ®éng c¬ häc 5.3.3 T¸c ®éng c¬ häc trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n nh vµ vµ trao ®æi hµng ho¸. Hµng ho¸ ®­îc dù tr÷ vµ l­u kho th­êng ®­îc vµ xÕp thµnh nhiÒu tÇng nhiÒu líp. Khi mua b¸n trao trao ®æi còng t¹o nªn nh÷ng t¸c ®éng nhÊt ®Þnh ng Do Do t¸c ®éng c¬ häc, bao b× thùc phÈm th­êng bÞ thùc biÕn d¹ng, x©y x¸t, r¸ch, thñng, vì .v.v. ®iÒu ®ã lµm h­ háng mét phÇn hoÆc hoµn toµn bÒ ngoµi ngoµi cña bao b× ®ång thêi lµm gi¶m chÊt ®ång l­îng l­îng thùc phÈm.
  3. Ch­¬ng Ch­¬ng 6 øng dông bao b× ®Ó bao gãi ®Ó vµ vµ vËn chuyÓn thùc phÈm 6.1 Bao b× cho s¶n phÈm ®å hép thÞt c¸ ThÞt, ThÞt, c¸ lµ lo¹i thùc phÈm giÇu protein vµ chÊt bÐo nªn rÊt dÔ bÞ h­ háng do vi sinh vËt vµ t¸c ®éng ®éng cña m«i tr­êng v× vËy khi ®ãng hép vËy ng­êi ng­êi ta th­êng ¸p dông bao b× cã kh¶ n¨ng ng chÞu nhiÖt ®é cao chèng xuyªn thÊm tèt. Bao Bao b× dïng cho ®å hép thÞt c¸ : bao b× b»ng b»ng kim kim lo¹i, thuû tinh, chÊt dÎo chÞu nhiÖt ®é cao
  4. Ch­¬ng Ch­¬ng 6 øng dông bao b× ®Ó bao gãi ®Ó vµ vµ vËn chuyÓn thùc phÈm 6.2 Bao b× cho s¶n phÈm ®å hép rau qu¶ Rau Rau qu¶ ®ãng hép th­êng cã m«i tr­êng a xit nªn nªn bao b× ph¶i cã kh¶ n¨ng chèng ¨n mßn ng Bao b× dïng cho ®å hép rau qu¶ : thuû tinh vµ dïng kim lo¹i hÆc chÊt dÎo
  5. Ch­¬ng Ch­¬ng 6 øng dông bao b× ®Ó bao gãi ®Ó vµ vµ vËn chuyÓn thùc phÈm 6.3 6.3 - Bao b× cho s¶n phÈm s÷a vµ c¸c s¶n phÈm tõ s÷a S÷a lµ s¶n phÈm cã gi¸ trÞ dinh d­ìng cao nªn dÔ bÞ lµ h­ háng do VSV vµ t¸c ®éng cña m«i tr­êng nh­ng s÷a th­êng cã m«i tr­êng trung tÝnh nªn Ýt bÞ ¨n mßn th­êng mßn ®iÖn ®iÖn ho¸, v× thÕ bao b× ®ùng s÷a cÇn ph¶i cã kh¶ n¨ng ng chèng chèng xuyªn thÊm rÊt cao Bao b× dïng cho s÷a : BB kim lo¹i, thuû tinh, chÊt dÎo BB vµ vµ ®Æc biÖt bao b× hçn hîp ®ang ®­îc øng dông réng hçn r·i r·i trong c«ng nghiÖp s¶n xuÊt s÷a t­¬i thanh trïng
  6. Ch­¬ng Ch­¬ng 6 øng dông bao b× ®Ó bao gãi ®Ó vµ vµ vËn chuyÓn thùc phÈm 6.4 Bao b× dïng cho s¶n phÈm b¸nh, kÑo B¸nh B¸nh keo th­êng lµ s¶n phÈm cã hµm l­îng ®­êng cao, ®é Èm thÊp nªn dÔ b¶o qu¶n h¬n, tuy thÕ ng­êi ta ®Æc biÖt chó ý tíi tÝnh hót Èm cña b¸nh kÑo. Bao dïng Bao b× dïng cho b¸nh kÑo th­êng lµ : BB giÊy, chÊt chÊt dÎo, BB hçn hîp vµ mét phÇn dïng bao b× kim lo¹i
  7. Ch­¬ng Ch­¬ng 6 øng dông bao b× ®Ó bao gãi ®Ó vµ vµ vËn chuyÓn thùc phÈm 6.5 Bao b× dïng cho c¸c s¶n phÈm h¹t Bao b× dïng cho c¸c s¶n phÈm h¹t th­êng lµ dïng bao bao b»ng xenlulo, chÊt dÎo 6.6 Bao b× dïng cho c¸c s¶n phÈm r­îu : Chai Chai b»ng thuû tinh, chai chÊt dÎo 6.7 Bao b× dïng cho c¸c s¶n phÈm gi¶i kh¸t lªn dïng men men vµ kh«ng lªn men : Chai Chai thuû tinh, chai chÊt dÎo, BB hçn hîp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản