intTypePromotion=1

GIÁO TRÌNH CCNA - PHẦN 3

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

0
244
lượt xem
158
download

GIÁO TRÌNH CCNA - PHẦN 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo trình CCNA bằng tiếng Việt dành cho học viên công nghệ - Phần 3 Routing gồm 9 bài giảng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO TRÌNH CCNA - PHẦN 3

 1. CCNA Tài li u dành cho h c viên Ph n 3 :Routing BÀI 12: NH TUY N T NH (Static route) 1. Gi i thi u : nh tuy n (Routing) là 1 quá trình mà Router th c thi và s chuy n m t gói tin(Packet) t m t a ch ngu n (soucre) n m t a ch ích(destination) trong m ng.Trong quá trình này Router ph I d a vào nh ng thông tin nh tuy n a ra nh ng quy t nh nh m chuy n gói tin n nh ng a ch ích ã nh tr c.Có hai lo I nh tuy n c b n là nh tuy n t nh (Static Route) và nh tuy n ng (Dynamic Route) nh tuy n t nh (Static Route) là 1 quá trình nh tuy n mà th c hi n b n ph I c u hình b ng tay(manually) t ng a ch ích c th cho Router. M t d ng m c nh c a nh tuy n t nh là Default Routes, d ng này c s d ng cho các m ng c t (Stub Network) nh tuy n ng (Dynamic Route) ây mà m t d ng nh tuy n mà khi cc u hình d ng này, Router s s d ng nh ng giao th c nh tuy n nh RIP(Routing Information Protocol),OSPF(Open Shortest Path Frist),IGRP(Interior Gateway Routing Protocol)… th c thi vi c nh tuy n m t cách t ng (Automatically) mà b n không ph i c u hình tr c ti p b ng tay. 2. Mô t bài lab và hình : hình bài lab nh hình, PC n i v i router b ng cáp chéo. Hai router n i v i nhau b ng cáp serial. a ch IP c a các interface và PC nh hình v . Bài lab này giúp b n th c hi n c u hình nh tuy n t nh cho 2 router, làm cho 2 router có kh n ng “nhìn th y “ c nhau và c các m ng con trong nó. 3. C u hình nh tuy n t nh (Static Route) Chúng ta c u hình cho các router và PC nh sau : Router Vsic1 hostname Vsic1 ! logging rate-limit console 10 except errors ! ip subnet-zero no ip finger ! no ip dhcp-client network-discovery ! interface Ethernet0 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 ! interface Serial0 VSIC Education Corporation Trang 70
 2. CCNA Tài li u dành cho h c viên ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 ! interface Serial1 no ip address shutdown ! ip kerberos source-interface any ip classless ip http server ! line con 0 transport input none line aux 0 line vty 0 4 ! end Router Vsic2 hostname Vsic2 ! ip subnet-zero ! interface Ethernet0 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0 ! interface Serial0 ip address 192.168.0.2 255.255.255.0 clockrate 56000 ! interface Serial1 no ip address shutdown ! ip classless ip http server ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 ! end Host 1 : IP 10.0.0.2 Subnetmask: 255.255.255.0 Gateway: 10.0.0.1 Host 2 : IP: 10.0.1.2 VSIC Education Corporation Trang 71
 3. CCNA Tài li u dành cho h c viên Subnetmask: 255.255.255.0 Gateway:10.0.1.1 Chúng ta ti n hành ki m tra các k t n i b ng cách : Ping t Host1 sang a ch 10.0.0.1 Ping t Host 1 sang a ch 192.168.0.1 Ping t Host 1 sang a ch 192.168.0.2 debug t i Router Vsic2 M ch vsic2#debug ip packet IP packet debugging is on Th c hi n l i l nh ping trên ta th y vsic2# 00:33:59: IP: s=10.0.0.2 (Serial0), d=192.168.0.2 (Serial0), len 60, rcvd 3 00:33:59: IP: s=192.168.0.2 (local), d=10.0.0.2, len 60, unroutable VSIC Education Corporation Trang 72
 4. CCNA Tài li u dành cho h c viên 00:34:04: IP: s=10.0.0.2 (Serial0), d=192.168.0.2 (Serial0), len 60, rcvd 3 00:34:04: IP: s=192.168.0.2 (local), d=10.0.0.2, len 60, unroutable 00:34:09: IP: s=10.0.0.2 (Serial0), d=192.168.0.2 (Serial0), len 60, rcvd 3 00:34:09: IP: s=192.168.0.2 (local), d=10.0.0.2, len 60, unroutable 00:34:14: IP: s=10.0.0.2 (Serial0), d=192.168.0.2 (Serial0), len 60, rcvd 3 00:34:14: IP: s=192.168.0.2 (local), d=10.0.0.2, len 60, unroutable Ping t Host 1 sang a ch 10.0.1.1 debug t i Router Vsic1 M ch vsic1#debug ip packet IP packet debugging is on Th c hi n l i l nh Ping: vsic1# 00:36:41: IP: s=10.0.0.2 (Ethernet0), d=10.0.1.1, len 60, unroutable 00:36:41: IP: s=10.0.0.1 (local), d=10.0.0.2 (Ethernet0), len 56, sending 00:36:42: IP: s=10.0.0.2 (Ethernet0), d=10.0.1.1, len 60, unroutable 00:36:42: IP: s=10.0.0.1 (local), d=10.0.0.2 (Ethernet0), len 56, sending 00:36:43: IP: s=10.0.0.2 (Ethernet0), d=10.0.1.1, len 60, unroutable 00:36:43: IP: s=10.0.0.1 (local), d=10.0.0.2 (Ethernet0), len 56, sending 00:36:44: IP: s=10.0.0.2 (Ethernet0), d=10.0.1.1, len 60, unroutable 00:36:44: IP: s=10.0.0.1 (local), d=10.0.0.2 (Ethernet0), len 56, sending L nh Ping tr ng h p này không th c hi n thành công, ta dùng l nh debug ip packet m ch debug t i 2 Router, ta th y Router Vsic 2 v n nh n c gói packet t host1 khi ta ping a ch 192.168.0.2, tuy nhiên do host 1 không liên k t tr c ti p v i Router Vsic 2 nên gói Packet ICMP tr v l nh ping không có a ch ích,do v y gói Packet này b h y, i u này d n n l nh Ping không thành công. tr ng h p ta ping t Host1 sang a ch 10.0.1.1 gói packet b m t ngay t i router vsic1 vì Router vsic1 không xác nh c a ch ích c n n trong b ng nh tuy n( a ch này không liên k t tr c ti p v i Router vsic1).Ta so sánh v trí Unroutable trong k t qu debug packet 2 c u l nh ping trên th y c s khác nhau. th c hi n thành công k t n i này,ta ph i th c hi n c u hình Static Route cho Router Vsic1 và Router Vsic2 nh sau: vsic1(config)#ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 s0 vsic1(config)#exit VSIC Education Corporation Trang 73
 5. CCNA Tài li u dành cho h c viên B n th c hi n l nh Ping t Host1 sang Host 2 B n th c hi n l nh Ping t Router Vsic2 sang Host1 vsic2#ping 10.0.0.2 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.2, timeout is 2 seconds: ..... Success rate is 0 percent (0/5) th c hi n thành công l nh Ping này b n ph i th c hi n c u hình Static route cho Router vsic 2 nh sau Vsic2(config)#ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 s0 Vsic2(config)#^Z Lúc này t Host2 b n có th Ping th y các a ch Trên Router Vsic 1 và Host1 VSIC Education Corporation Trang 74
 6. CCNA Tài li u dành cho h c viên Chúng ta ki m tra b ng nh tuy n c a các router b ng l nh show ip route vsic1#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set 10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets C 10.0.0.0 is directly connected, Ethernet0 S 10.0.1.0 is directly connected, Serial0 C 192.168.0.0/24 is directly connected, Serial0 S bi u th nh ng k t n i thông qua nh tuy n t nh C bi u th nh ng k t n i tr c ti p Vsic2#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set 10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets S 10.0.0.0 is directly connected, Serial0 C 10.0.1.0 is directly connected, Ethernet0 C 192.168.0.0/24 is directly connected, Serial0 Th c hi n l nh Show run t i Router xem l i c u hình nh tuy n: vsic1#show run Building configuration... ip kerberos source-interface any ip classless VSIC Education Corporation Trang 75
 7. CCNA Tài li u dành cho h c viên ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 Serial0 ip http server ! end vsic2#show run Building configuration... ip classless ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 Serial0 ip http server ! End B n ã th c hi n thành công vi c nh tuy n cho 2 Router k t n i cv i nhau c các m ng con c a chúng, b n c ng có th m r ng hình ra thêm v i 3, 4 hay 5 hop th c hành vi c c u hình nh tuy n t nh tuy nhiên b n th y rõ vi c c u hình này t ng i r c r i và dài dòng nh t là i v i môi tr ng Internet bên ngoài,vì v y b n s ph i th c hi n vi c c u hình nh tuy n ng cho Router bài sau. 4. T th c hành b ng Dynagen : u tiên ch nh file c u hình lab12static.net có a ch card m ng phù h p. # Simple lab [localhost] [[3640]] image = \Program Files\Dynamips\images\C3640_IS_MZ122_3.BIN # On Linux / Unix use forward slashes: # image = /opt/7200-images/c7200-jk9o3s-mz.124-7a.image ram=96 [[ROUTER VSIC1]] model=3640 s1/0 = VSIC2 s1/0 F0/0 = NIO_gen_eth:\Device\NPF_{7211A84E-B69B-4DDF-B780-7835124CF83B} [[router VSIC2]] model=3640 F0/0 = NIO_gen_eth:\Device\NPF_{7211A84E-B69B-4DDF-B780-7835124CF83B} # No need to specify an adapter here, it is taken care of # by the interface specification under Router VSIC1 Ta c mô hình lab sau: VSIC Education Corporation Trang 76
 8. CCNA Tài li u dành cho h c viên Ta s d ng VMware gi lâp cho PC2. Card m ng VMware c bridge v i card m ng c a PC, và fa0/0 c a VSIC1, VSIC2. Trong ó VSIC1 và PC1 thu c LAN th nh t, VSIC2 và PC2 thu c LAN th 2. Ta có th th các k t n i gi a PC1 và Router VSIC1 ( ã c u hình ip fa0/0) b ng cách s d ng l nh ping VSIC Education Corporation Trang 77
 9. CCNA Tài li u dành cho h c viên Bây gi ta c u hình static route gi a các router gi ng nh bài th c hành trên. Sau ó test l i b ng cách ping t PC1 n PC2. VSIC Education Corporation Trang 78
 10. CCNA Tài li u dành cho h c viên BÀI 13: RIP( ROUTING INFORMATION PROTOCOL) 1. Gi i thi u : RIP (Routing Information Protocol) là m t giao th c nh tuy n dùng qu ng bá thông tin v a ch mà mình mu n qu ng bá ra bên ngoài và thu th p thông tin hình thành b ng nh tuy n (Routing Table)cho Router. ây là lo i giao th c Distance Vector s d ng tiêu chí ch n ng ch y u là d a vào s hop (hop count) và các a ch mà Rip mu n qu ng bá c g i i d ng Classful ( i v i RIP verion 1) và Classless ( i v i RIP version 2). Vì s d ng tiêu chí nh tuy n là hop count và b gi i h n s hop là 15 nên giao th c này ch c s d ng trong các m ng nh (d i 15 hop). 2. Mô t bài lab và hình : Các PC n i v i router b ng cáp chéo, hai router n i v i nhau b ng cáp serial. a ch IP c a các interface và PC nh trên hình. Bài th c hành này giúp b n th c hi n c vi c c u hình cho m ng có th liên l c c v i nhau b ng giao th c RIP 3. C u hình: Tr c tiên b n c u hình cho các thi t b nh sau: Router Vsic1 Vsic1#show run Building configuration... Current configuration : 609 bytes ! version 12.2 no service single-slot-reload-enable service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption VSIC Education Corporation Trang 79
 11. CCNA Tài li u dành cho h c viên ! hostname Vsic1 ! logging rate-limit console 10 except errors ! ip subnet-zero no ip finger ! no ip dhcp-client network-discovery ! interface Ethernet0 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 ! interface Serial0 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 no fair-queue clockrate 56000 ! interface Serial1 no ip address shutdown ! ip kerberos source-interface any ip classless ip http server ! line con 0 transport input none line aux 0 line vty 0 4 ! End Router Vsic2 Vsic2#show run Building configuration... Current configuration : 485 bytes ! version 12.1 no service single-slot-reload-enable service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname Vsic2 ! ip subnet-zero VSIC Education Corporation Trang 80
 12. CCNA Tài li u dành cho h c viên ! interface Ethernet0 ip address 11.0.0.1 255.255.255.0 ! interface Serial0 ip address 192.168.0.2 255.255.255.0 ! interface Serial1 no ip address shutdown ! ip classless ip http server ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 ! End Host1 : IP 10.0.0.2 Subnet mask:255.255.255.0 Gateway:10.0.0.1 Host2 : IP: 11.0.0.2 Subnet mask:255.255.255.0 Gateway:11.0.0.1 B n th c hi n vi c ki m tra các k t n i b ng l nh Ping Ping t Host1 sang a ch 10.0.0.1 Ping t Host 1 sang a ch 192.168.0.1 VSIC Education Corporation Trang 81
 13. CCNA Tài li u dành cho h c viên Ping t Host1 sang a ch 192.168.0.2 i v i Host 1 b n không th Ping th y a ch 192.168.0.2 Host 2 B n th c hi n vi c ki m tra t ng t Ping a ch 11.0.0.1 a ch 192.168.0.2 Ping a ch 192.168.0.1 Ping VSIC Education Corporation Trang 82
 14. CCNA Tài li u dành cho h c viên Th c hi n các l nh Ping t Router Vsic1: Vsic1#ping 192.168.0.2 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.2, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/35/36 ms Vsic1#ping 11.0.0.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.0.0.1, timeout is 2 seconds: ..... Success rate is 0 percent (0/5) Th c hi n các l nh Ping t Router Vsic2 Vsic2#ping 192.168.0.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.1, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/35/36 ms Vsic2#ping 10.0.0.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.1, timeout is 2 seconds: ..... Success rate is 0 percent (0/5) B n xem b ng thông tin nh tuy n c a t ng Router (dùng l nh Show ip route) Vsic1#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 10.0.0.0 is directly connected, Ethernet0 VSIC Education Corporation Trang 83
 15. CCNA Tài li u dành cho h c viên C 192.168.0.0/24 is directly connected, Serial0 Vsic2#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set 11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 11.0.0.0 is directly connected, Ethernet0 C 192.168.0.0/24 is directly connected, Serial0 Nh n xét : B n th y r ng thông tin a ch c a các m ng mà b n th c hi n l nh Ping không thành công không c l u trên b ng nh tuy n B n th c hi n vi c c u hình RIP cho các Router nh sau: Vsic1(config)#router rip Vsic1(config-router)#network 192.168.0.0 Vsic1(config-router)#network 10.0.0.0 Vsic1(config-router)#exit Vsic2(config)#router rip Vsic2(config-router)#network 11.0.0.0 Vsic2(config-router)#network 192.168.0.0 Vsic2(config-router)#exit B n xem l i b ng thông tin nh tuy n: Vsic1#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 10.0.0.0 is directly connected, Ethernet0 R 11.0.0.0/8 [120/1] via 192.168.0.2, 00:00:00, Serial0 C 192.168.0.0/24 is directly connected, Serial0 VSIC Education Corporation Trang 84
 16. CCNA Tài li u dành cho h c viên Vsic2#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set R 10.0.0.0/8 [120/1] via 192.168.0.1, 00:00:23, Serial0 11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 11.0.0.0 is directly connected, Ethernet0 C 192.168.0.0/24 is directly connected, Serial0 Nh n xét : B n th y r ng trên b ng thông tin nh tuy n, Router Vsic 1 ã liên k t RIP v i m ng 11.0.0.0/8 qua c ng Serial 0(192.168.0.2) và Router Vsic2 ã liên k t v i m ng 10.0.0.0/8 qua c ng Serial 0(192.168.0.1) Chú ý: Vì Rip g i i ch theo d ng classfull nên subnet mask s c s d ng defaul iv i các l p m ng. Lúc này b n th c hi n l i l nh Ping gi a các Router và các Host: T Host1 b n th c hi n l nh Ping: VSIC Education Corporation Trang 85
 17. CCNA Tài li u dành cho h c viên T Host 2 b n th c hi n l nh Ping: B n th y r ng các k t n i ã thành công. n ây b n ã hoàn t t vi c c u hình RIP cho m ng trên có th trao i thông tin v i nhau.Nh ng tìm hi u rõ h n v RIP b n th c hi n ti p t c các b c c u hình nh sau: B n gi nguyên c u hình c a Router Vsic 1 và thay i c u hình c a Router Vsic 2 t RIP version 1 sang RIP version 2 và ki m tra : VSIC Education Corporation Trang 86
 18. CCNA Tài li u dành cho h c viên Vsic2(config)#router rip Vsic2(config-router)#ver 2 debug trên 2 Router B n m ch ki m tra gói tin: Vsic1#debug ip packet IP packet debugging is on Vsic2#debug ip packet IP packet debugging is on Lúc này b n th c hi n l nh Ping t Host 1 vào các a ch không liên k t tr c ti p v i nó ã c ch y RIP Vsic2# 01:49:58: IP: s=10.0.0.2 (Serial0), d=192.168.0.2 (Serial0), len 60, rcvd 3 01:49:58: IP: s=192.168.0.2 (local), d=10.0.0.2, len 60, unroutable 01:50:03: IP: s=10.0.0.2 (Serial0), d=192.168.0.2 (Serial0), len 60, rcvd 3 01:50:03: IP: s=192.168.0.2 (local), d=10.0.0.2, len 60, unroutable 01:50:08: IP: s=10.0.0.2 (Serial0), d=192.168.0.2 (Serial0), len 60, rcvd 3 01:50:08: IP: s=192.168.0.2 (local), d=10.0.0.2, len 60, unroutable 01:50:13: IP: s=10.0.0.2 (Serial0), d=192.168.0.2 (Serial0), len 60, rcvd 3 01:50:13: IP: s=192.168.0.2 (local), d=10.0.0.2, len 60, unroutable Vsic2# 01:55:30: IP: s=10.0.0.2 (Serial0), d=11.0.0.1, len 60, rcvd 4 01:55:30: IP: s=11.0.0.1 (local), d=10.0.0.2, len 60, unroutable 01:55:35: IP: s=10.0.0.2 (Serial0), d=11.0.0.1, len 60, rcvd 4 01:55:35: IP: s=11.0.0.1 (local), d=10.0.0.2, len 60, unroutable 01:55:40: IP: s=10.0.0.2 (Serial0), d=11.0.0.1, len 60, rcvd 4 01:55:40: IP: s=11.0.0.1 (local), d=10.0.0.2, len 60, unroutable VSIC Education Corporation Trang 87
 19. CCNA Tài li u dành cho h c viên debug cho th y khi b n th c hi n l nh Ping t Host1 n Nh ng d li u khi b n m ch các a ch nh :192.168.0.2 và 11.0.0.1 gói tin u nh n c t i i m ích,tuy nhiên gói tin c a ch 10.0.0.2(Host1) t b ng nh tuy n c a tr v t i a ch này ã không tìm Router Vsic 2(unroutable) do Router này ã c c u hình RIP version 2 Vsic2#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set 11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 11.0.0.0 is directly connected, Ethernet0 C 192.168.0.0/24 is directly connected, Serial0 Nh n xét : M ng 10.0.0.0 không còn t n t i trong b ng nh tuy n B n th c hi n l nh Ping t Router Vsic2 sang các a ch c a Router Vsic1 vsic2#ping 10.0.0.2 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.2, timeout is 2 seconds: ..... Success rate is 0 percent (0/5) B n th c hi n vi c ki m tra b ng l nh Show ip route Vsic1#show ip 01:46:50: IP: s=192.168.0.2 (Serial0), d=224.0.0.9, len 52, rcvd 2route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 10.0.0.0 is directly connected, Ethernet0 R 11.0.0.0/8 [120/1] via 192.168.0.2, 00:00:05, Serial0 C 192.168.0.0/24 is directly connected, Serial0 B n th y tuy t i b ng nh tuy n c a Router Vsic1 v n còn l u l i a ch c a m ng 11.0.0.0 nh ng vì Router Vsic2 không tìm th y a ch c a m ng 10.0.0.0 nên gói tin không th c hi n gi c. i u này cho b n th y giao th c RIP Version 2 không h tr t ng thích ng c cho giao th c RIP Version 1. 4. Cách th c hành b ng Dynagen VSIC Education Corporation Trang 88
 20. CCNA Tài li u dành cho h c viên S d ng file lab13rip.net và ch nh s a file c u hình sao cho phù h p v i card m ng t i máy tính hi n hành(gi ng nh bài static route). Ta chú ý RIP là nh tuy n t nh và có tìm ki m các ng i n các m ng thông các router khác. Xác nh n l i s nh tuy n b ng cách ping t PC1 n PC2( máy o VMware). VSIC Education Corporation Trang 89
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2