intTypePromotion=1

Giáo trình Điện tử thông tin - Phần 1

Chia sẻ: Lê Thị Hạnh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
249
lượt xem
82
download

Giáo trình Điện tử thông tin - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với 3 chương đầu tiên giáo trình Điện tử thông tin phần 1 trình bày nội dung về các khái niệm cơ bản của hệ thống điện tử thông tin, thành phần của hệ thống điện tử thông tin, băng thông, định nghĩa - phân loại máy phát, định nghĩa - đặc điểm máy thu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Điện tử thông tin - Phần 1

 1. 1 Ch−¬ng 1 C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n cña hÖ thèng §IÖN Tö TH¤NG TIN 1.1 C¸c thμnh phÇn cña hÖ thèng ®iÖn tö th«ng tin 1.1.1 S¬ ®å khèi cña hÖ thèng §iÖn tö TH¤NG TIN Trong ®iÖn tö th«ng tin, th«ng tin ®−îc truyÒn tõ n¬i nμy ®Õn n¬i kh¸c b»ng thiÕt bÞ ®iÖn tö th«ng qua m«i tr−êng truyÒn. S¬ ®å khèi c¬ b¶n cña hÖ thèng ®−îc biÓu diÔn nh− h×nh 1.1: TÝn hiÖu vμo: TÝn hiÖu ra M¸y ph¸t M«i tr−êng M¸y thu ©m thanh, d÷ Tx truyÒn Rx liÖu, h×nh ¶nh NhiÔu NhiÔu NhiÔu H×nh 1.1. S¬ ®å khèi cña hÖ thèng ®iÖn tö th«ng tin + M¸y ph¸t: TËp hîp c¸c linh kiÖn vμ m¹ch ®iÖn tö ®−îc thiÕt kÕ ®Ó biÕn ®æi tin tøc thμnh tÝn hiÖu phï hîp víi m«i tr−êng truyÒn. + M«i tr−êng truyÒn: Ph−¬ng tiÖn ®Ó truyÒn th«ng tin, cã thÓ lμ d©y dÉn (gäi lμ h÷u tuyÕn nh− c¸p ®ång trôc, c¸p sîi quang) hoÆc lμ kho¶ng kh«ng gian tõ n¬i ph¸t ®Õn n¬i thu (gäi lμ v« tuyÕn, nh− trong th«ng tin vi ba sè, th«ng tin vÖ tinh) + M¸y thu: TËp hîp c¸c linh kiÖn vμ m¹ch ®iÖn tö ®−îc thiÕt kÕ ®Ó nhËn tÝn hiÖu tõ m«i tr−êng truyÒn, xö lý vμ kh«i phôc l¹i tÝn hiÖu ban ®Çu. + NhiÔu: TÝn hiÖu ngÉu nhiªn kh«ng momg muèn, xen lÉn vμo tÝn hiÖu h÷u Ých, lμm sai d¹ng tÝn hiÖu ban ®Çu. NhiÔu cã thÓ xuÊt hiÖn trong c¶ 3 qu¸ tr×nh ph¸t, truyÒn dÉn vμ thu. Do ®ã viÖc triÖt nhiÔu lμ mét vÊn ®Ò quan träng cÇn ®−îc quan t©m trong hÖ thèng ®iÖn tö th«ng tin nh»m n©ng cao chÊt l−îng tÝn hiÖu truyÒn dÉn. 1.1.2 S¬ ®å khèi cña m¸y ph¸t
 2. 2 M¸y thu thanh vμ m¸y thu h×nh d©n dông th−êng ®−îc ®æi tÇn 1 lÇn. M¸y thu th«ng tin chuyªn dông ®−îc ®æi tÇn 2 lÇn nh»m t¨ng ®é chän läc vμ lo¹i bá nhiÔu tÇn sè ¶nh. C¸c tÝn hiÖu ban ®Çu (nguyªn thuû) d¹ng t−¬ng tù hay sè ch−a ®iÒu chÕ ®−îc gäi lμ tÝn hiÖu b¨ng gèc (Base Band Signals). TÝn hiÖu b¨ng gèc cã thÓ ®−îc truyÒn trùc tiÕp trong m«i tr−êng truyÒn nh− ®iÖn tho¹i néi bé (Intercom), gi÷a c¸c m¸y tÝnh trong m¹ng LAN... hoÆc truyÒn gi¸n tiÕp b»ng kü thuËt ®iÒu chÕ. + §iÒu chÕ: lμ qu¸ tr×nh biÕn ®æi mét trong c¸c th«ng sè cña sãng mang cao tÇn h×nh sine (biªn ®é, tÇn sè hoÆc pha) tØ lÖ víi tÝn hiÖu b¨ng gèc. Cã ba lo¹i ®iÒu chÕ t−¬ng tù c¬ b¶n: ®iÒu biªn AM, ®iÒu tÇn FM, ®iÒu pha PM vμ c¸c biÕn thÓ cña nh− SSB, DSB, SAM... Cã ba lo¹i ®iÒu chÕ sè c¬ b¶n: ASK, FSK, PSK vμ c¸c biÕn thÓ cña nh− CPFSK, QPSK, M-PSK, M-QAM... TÝn hiÖu vμo §iÒu chÕ §æi tÇn K§CS cao tÇn Tæng hîp §iÒu tÇn sè khiÓn sè H×nh 1.2 S¬ ®å khèi tæng qu¸t cña m¸y ph¸t + §æi tÇn: (Trén tÇn-Mixer) lμ qu¸ tr×nh dÞch chuyÓn phæ cña tÝn hiÖu ®· ®iÒu chÕ lªn cao (ë m¸y ph¸t) hoÆc xuèng thÊp (ë m¸y thu) mμ kh«ng thay ®æi cÊu tróc phæ (d¹ng tÝn hiÖu) cña nã ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc xö lý tÝn hiÖu. + Tæng hîp tÇn sè: (Frequency Synthesizer) lμ bé t¹o nhiÒu tÇn sè chuÈn cã ®é æn ®Þnh cao tõ mét hoÆc vμi tÇn sè chuÈn cña dao ®éng th¹ch anh. + KhuÕch ®¹i c«ng suÊt cao tÇn: KhuÕch ®¹i tÝn hiÖu ®· ®iÒu chÕ ë tÇn sè nμo ®ã ®Õn møc c«ng suÊt cÇn thiÕt, läc, phèi hîp trë kh¸ng víi anten ph¸t. + Anten ph¸t: lμ phÇn tö biÕn ®æi n¨ng l−îng ®iÖn cao tÇn thμnh sãng ®iÖn tõ bøc x¹ vμo kh«ng gian.
 3. 3 1.1.3 S¬ ®å khèi cña m¸y thu K§CT §æi tÇn K§TT §æi tÇn K§TT Gi¶i K§CS (LNA) 1 1 2 2 ®iÒu chÕ AGC Tæng hîp §iÒu tÇn sè khiÓn sè H×nh 1.3 S¬ ®å khèi tæng qu¸t cña m¸y thu + Anten thu: lμ phÇn tö biÕn ®æi n¨ng l−îng sãng ®iÖn tõ thμnh tÝn hiÖu cao tÇn ë ngâ vμo cña m¸y thu, anten cã tÝnh thuËn nghÞch. + Bé khuÕch ®¹i cao tÇn tÝn hiÖu nhá: (RFAmp) th−êng lμ bé khuÕch ®¹i nhiÔu thÊp LNA (Low Noise Amplifier). Nã khuÕch ®¹i tÝn hiÖu thu ®−îc tõ anten ®Õn møc cÇn thiÕt ®Ó ®æi tÇn xuèng trung tÇn. + Bé khuÕch ®¹i trung tÇn: IF Amp (Intermediate Frequency Amplifier): Bé khuÕch ®¹i cã ®é chän läc cao, hÖ sè khuÕch ®¹i lín ®Ó t¨ng ®iÖn ¸p tÝn hiÖu ®Õn møc cÇn thiÕt cho viÖc gi¶i ®iÒu chÕ. ë nhiÒu m¸y thu hiÖn ®¹i, nh»m t¨ng chÊt l−îng, viÖc ®æi tÇn ®−îc thùc hiÖn 2 lÇn nh− h×nh vÏ. + Gi¶i ®iÒu chÕ: (Demodulation) lμ qu¸ tr×nh kh«i phôc l¹i tÝn hiÖu ban ®Çu (tÝn hiÖu ®−a vμo ®iÒu chÕ ë m¸y ph¸t) tõ tÝn hiÖu trung tÇn. + M¹ch ®iÖn tö th«ng tin liªn quan ®Õn tÇn sè cao: Bé tæng hîp tÇn sè, Bé ®iÒu khiÓn sè, t¶i chän läc tÇn sè kh«ng thuÇn trë, phèi hîp trë kh¸ng, anten, m¹ch xö lý tÝn hiÖu... Ngμy nay, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®· chuÈn ho¸ vi m¹ch hÇu hÕt phÇn cao tÇn tÝn hiÖu nhá cña m¸y thu vμ m¸y ph¸t.
 4. 4 1.2 . Phæ tÇn sè ViÖc ph©n lo¹i phæ tÇn sè ra nhiÒu d¶i tÇn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ë m¸y thu: Tªn d¶i tÇn TÇn sè B−íc sãng TÇn sè cùc thÊp (ELF) (30 - 300) Hz 10 7 ÷ 10 6 m Extremly Low Frequency TÇn sè tiÕng (VF) (300 - 3000) Hz 10 6 ÷ 10 5 m Voice Frequency TÇn sè rÊt thÊp (VLF) (3 - 30)KHz 10 5 ÷ 10 4 m Very Low Frequency TÇn sè thÊp (LF) (30 - 300)KHz 10 4 ÷ 10 3 m Low Frequency TÇn sè trung b×nh (MF) (300 - 3000)KHz 10 3 ÷ 10 2 m Medium Frequency TÇn sè cao (HF) (3 - 30)MHz 10 2 ÷ 10 1 m High Frequency TÇn sè rÊt cao (VHF) (30 - 300)MHz 10 ÷ 1 m Very High Frequency TÇn sè cùc cao (UHF) (300 - 3000)MHz 1 ÷ 10 −1 m Ultra High Frequency TÇn sè siªu cao (SHF) (3 - 30)GHz 10 −1 ÷ 10 −2 m Super High Frequency TÇn sè siªu cùc cao (EHF) (30 - 300)GHz 10 −2 ÷ 10 −3 m Extremly High Frequency Vïng ¸nh s¸ng Hång ngo¹i (IR) 0,7 ÷ 10 μm Infrared Vïng ¸nh s¸ng thÊy ®−îc 0,4 ÷ 0,8μm The Visible Spectrum (Light)
 5. 5 D¶i tÇn Vi ba (Microwave) cã tÇn sè tõ 1GHz ®Õn 40GHz ®−îc chia lμm nhiÒu d¶i nhá: L Band : (1 - 2) GHz S Band : (2 - 4) GHz C Band : (4 - 8) GHz X Band : (8 - 12) GHz Ku Band : (12 - 18) GHz K Band : (18 - 27) GHz Ka Band : (27 - 40) GHz 1.3 B¨ng th«ng B¨ng th«ng lμ hiÖu gi÷a tÇn sè lín nhÊt vμ tÇn sè nhá nhÊt cña tÝn hiÖu. §ã lμ kho¶ng tÇn sè mμ phæ tÝn hiÖu chiÕm gi÷ hoÆc lμ kho¶ng tÇn sè tÝn hiÖu ®−îc truyÒn tõ m¸y ph¸t ®Õn m¸y thu. Khi tÝn hiÖu ban ®Çu ®−îc ®iÒu chÕ lªn sãng mang cao tÇn, phæ cña tÝn hiÖu cao tÇn ®· ®iÒu chÕ chiÕm gi÷ mét b¨ng th«ng quanh tÇn sè sãng mang. Tuú theo kiÓu ®iÒu chÕ mμ b¨ng th«ng cao tÇn cã ®é réng kh¸c nhau. C¸c kü thuËt viÔn th«ng h−íng ®Õn viÖc gi¶m b¨ng th«ng tÝn hiÖu truyÒn, gi¶m nhiÔu, tiÕt kiÖm phæ tÇn sè. 1.4 C¸c øng dông kü thuËt th«ng tin ®iÖn tö 1.4.1 Th«ng tin mét chiÒu (Simplex) - Ph¸t thanh qu¶ng b¸ AM, FM - TruyÒn h×nh qu¶ng b¸ - TruyÒn h×nh c¸p - Nh¾n tin - §o xa, ®iÒu khiÓn xa… 1.4.2 Th«ng tin hai chiÒu (Duplex) - §iÖn tho¹i c«ng céng - §iÖn tho¹i v« tuyÕn di ®éng hoÆc cè ®Þnh - §iÖn tho¹i di ®éng tÕ bμo - TruyÒn h×nh t−¬ng t¸c
 6. 6 - Th«ng tin cña c¸c tr¹m mÆt ®Êt th«ng qua vÖ tinh - Th«ng tin hμng kh«ng, th«ng tin vi ba sè - Th«ng tin sè liÖu gi÷a c¸c m¸y vi tÝnh... 1.5 Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ cao tÇn 1.5.1 B¸n dÉn c«ng suÊt cao tÇn §Ó cã ®−îc c«ng suÊt lín ë tÇn sè cao, BJT c«ng suÊt cao tÇn ®−îc chÕ t¹o b»ng c«ng nghÖ ®Æc biÖt, nhiÒu tiÕp gi¸p Emitter nh»m t¨ng chu vi dÉn dßng ®iÖn cao tÇn, gi¶m ®iÖn trë cùc Base vμ c¸c ®iÖn dung kÝ sinh. C B Base §iÖn trë c©n b»ng Emitter E H×nh 1.4 CÊu tróc BJT c«ng suÊt cao tÇn Sè tiÕp gi¸p Emitter cã thÓ vμi chôc, vμi tr¨m hoÆc h¬n n÷a. Cb’c rbb’ B rb’e = Rip B’ Cb’e E H×nh 1.5 M¹ch t−¬ng ®−¬ng ngâ vμo BJT c«ng suÊt cao tÇn rbb’ =rb lμ ®iÖn trë cña b¶n th©n cùc base (phô thuéc vμo bÒ dμy cña base)
 7. 7 B¶n chÊt BJT lμ lu«n lu«n tån t¹i c¸c ®iÖn dung mèi nèi ( C b e , C b c , C ce ) ¶nh h−ëng , , ®Õn hÖ sè khuÕch ®¹i ë tÇn sè cao, lμm giíi h¹n tÇn sè ho¹t ®éng cña BJT. Th«ng th−êng, kiÓu khuÕch ®¹i cao tÇn m¾c E chung cho c«ng suÊt ra lín. Tuy nhiªn ë tÇn sè cao, håi tiÕp ©m ®iÖn ¸p qua C b c t¨ng, lμm gi¶m hÖ sè khuÕch ®¹i. Tô , nμy t¸c ®éng nh− tô Miller t−¬ng ®−¬ng cã gi¸ trÞ lín ë ngâ vμo: CinMiller = Cb c (1 + AV ) , trong ®ã AV lμ hÖ sè khuÕch ®¹i ®iÖn ¸p cña m¹ch. Tõ ®ã, t¹o ra tô t−¬ng ®−¬ng ë ngâ vμo cña BJT c«ng suÊt cao tÇn nh− h×nh 1.6, cã gi¸ trÞ Cin = CinMiller + Cb e , C B E CMiller Cb’e Cin H×nh 1.6 Tô t−¬ng ®−¬ng ngâ vμo BJT c«ng suÊt cao tÇn Do ®ã, trë kh¸ng vμo cña BJT (ZiQ), Av, hÖ sè khuÕch ®¹i dßng Ai, hÖ sè khuÕch ®¹i c«ng suÊt Ap, β ®Òu gi¶m khi tÇn sè t¨ng. BJT thÓ hiÖn qu¸n tÝnh, ®¸p øng vμo - ra kh«ng tøc thêi. Gi÷a dßng Ic vμ Ib cã sù dÞch pha, biªn ®é dßng ra Ic gi¶m. M¾c B chung lμ gi¶i ph¸p tèi −u cña khuÕch ®¹i c«ng suÊt cao tÇn, tuy hÖ sè khuÕch ®¹i c«ng suÊt cña nã nhá h¬n so víi s¬ ®å m¾c E chung nh−ng ph¹m vi tÇn sè ho¹t ®éng cao h¬n, b¨ng th«ng ®Òu vμ réng h¬n. JFET vμ MOSFET cã cÊu tróc b¸n dÉn kh¸c BJT, chóng cã trë kh¸ng vμo lín, ®iÖn dung tiÕp gi¸p Cgs nhá, ho¹t ®éng tèt ë tÇn sè cao víi c«ng suÊt lín æn ®Þnh h¬n BJT. JFET vμ MOSFET c«ng suÊt cao tÇn ®ang ®−îc dïng rÊt nhiÒu trong c¸c hÖ thèng th«ng tin hiÖn ®¹i nh− tr¹m gèc BTS cña ®iÖn tho¹i di ®éng tÕ bμo, ph¸t thanh, truyÒn h×nh, vi ba, SSPA ( Solid State Power Amp), th«ng tin vÖ tinh...
 8. 8 1.5.2. TruyÒn c«ng suÊt lín nhÊt PRL X = - XS E = 1V XS X RS = 1Ω ZS RS RL VRL X = X S = 1Ω E RL/RS 1 2,2 a) b) H×nh 1.7 a/ Nguån cung cÊp c«ng suÊt cho t¶i ZL b/ Sù phô thuéc c«ng suÊt t¶i PRL theo RL C«ng suÊt trªn t¶i: PRL = VRL .I = I 2 .RL 2 ⎡ E ⎤ PRL = ⎢ ⎥ RL ⎢ ( RS + R L ) 2 + ( X S + X ) 2 ⎣ ⎥ ⎦ E 2 .R L PRL = ( RS + RL ) 2 + ( X S + X ) 2 XS, X lμ phÇn kh¸ng cña néi trë nguån vμ t¶i. E 2 .R L Khi XS =-X th× c«ng suÊt trªn t¶i lμ PRL = ( RS + R L ) 2 Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn PRL theo RL b»ng c¸ch lÊy ®¹o hμm, cho b»ng zero. E 2 .[( RS + RL ) − 2 RL ] PRL = ' =0 ( RS + R L ) 3 Suy ra RS=RL. Khi ®ã c«ng suÊt trªn t¶i lμ cùc ®¹i: E2 E2 PRL max = = 4 R L 4 RS §å thÞ biÕn thiªn PRL theo RL cho ë h×nh 1.7b.
 9. 9 VËy trë kh¸ng nguån b»ng trë kh¸ng t¶i RS + jXS = RL - jX hay RS = RL vμ XS =-X Ta nãi cã sù truyÒn c«ng suÊt lín nhÊt ra t¶i. NÕu yªu cÇu truyÒn c«ng suÊt lín nhÊt trong c¶ mét d¶i tÇn sè th× gi¸ trÞ thÝch hîp cho phèi hîp trë kh¸ng kh«ng ph¶n x¹ lμ ZL = ZS hay RS + jXS = RL + jX. Tuy nhiªn hiÖu suÊt sÏ nhá h¬n so víi mét tÇn sè. VÊn ®Ò nμy liªn qua ®Õn sù lùa chän truyÒn tÝn hiÖu trªn d©y truyÒn sãng. 1.5.3 M¹ch ®iÒu h−ëng song song vμ nèi tiÕp (Parallel and Serial Tuned Circuit) M¹ch ®iÒu h−ëng song song: Cho m¹ch L, C song song, trong ®ã r - ®iÖn trë tæn hao cña cuén d©y. Trë kh¸ng t−¬ng ®−¬ng cña m¹ch ®iÒu h−ëng: (r + jX L )(− jX C ) Z eq = r + j( X L − X C ) XL=ωL : C¶m kh¸ng cuén d©y. 1 Xc = : dung kh¸ng cña tô ®iÖn. ωC Zeq L Req(ω0) C r ω ω0 2ω0 3ω0 H×nh 1.8 M¹ch ®iÒu h−ëng song song H×nh 1.9 §¸p tuyÕn Zeq(ω) Th«ng th−êng r
 10. 10 1 1 L T¹i tÇn sè céng h−ëng ω=ω0= cã X L = X C = ω 0 L = = =ρ LC ω 0C C ρ - trë kh¸ng ®Æc tÝnh. Thay thÕ vμo biÓu thøc tÝnh trë kh¸ng: XC ρ2 Z eq = X L = = ρQ = ω 0 LQ = Q = R eq mch (ωo ) r r ωoC (ωo ) ρ Re q(ω 0 ) Re q(ω 0 ) Q= r = XL = XC . mch Q lμ hÖ sè phÈm chÊt cña m¹ch céng h−ëng song song. fo B¨ng th«ng B = ; ω0=2πfo. Q T¹i tÇn sè céng h−ëng ω=ωo, trë kh¸ng cña m¹ch céng h−ëng song song coi nh− thuÇn trë cã Req(ωo) lín. T¹i tÇn sè lÖch céng h−ëng ω=nωo (n = 2,3,..), trë kh¸ng Zeq(nωo) coi nh− thuÇn kh¸ng rÊt nhá Zeq(nωo)=-jρn/(n2+1)
 11. 11 L = L1+L2 2. GhÐp mét phÇn ®iÖn dung m¹ch céng h−ëng: 2 2 ⎛ 1 ⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎜ ⎜ω C ⎟ ⎟ ⎜ ⎜ω C ⎟ ⎟ 2 ⎝ 0 1⎠ = ⎝ 0 ⎠ ⎛C⎞ C2 Ze = .⎜ ⎟ = P 2 . Re q(ω 0 ) ⎜C ⎟ r r ⎝ 1⎠ a L Req C1 .C 2 C Ze C1 C= ;P = : hÖ sè ghÐp. C1 + C 2 C1 b 0 ≤ Ze ≤ Re q(ω 0 ) H×nh 1.11 GhÐp mét phÇn ®iÖn dung C¸c biÕn thÓ c¸ch ghÐp m¹ch ®iÒu h−ëng: C2 L2 L3 C a L c a L2 L1 c Ze1 C1 Ze2 Ze1 L1 Ze2 b d b d a) b) H×nh 1.12 a/ GhÐp mét phÇn ®iÖn dung ngá vμo, ®iÖn c¶m ngá ra b/ GhÐp mét phÇn ®iÖn c¶m ngá vμo vμ ra M¹ch ®iÒu h−ëng ®iÖn tö: thay thÕ tô C trong m¹ch ®iÒu h−ëng song bëi varicap. CV C1 +VT R L CV V a) b) c) H×nh 1.13 a/ KÝ hiÖu Varicap. b/ §Æc tuyÕn Varicap. c/ M¹ch ®iÒu h−ëng ®iÖn tö M¹ch ®iÒu h−ëng song song vμ c¸c biÕn thÓ dïng lμm m¹ch tiÒn chän läc ngá vμo m¸y thu, t¶i chän läc cao tÇn, bé chän läc trung tÇn, dao ®éng, phèi hîp trë kh¸ng v.v.. M¹ch ®iÒu h−ëng nèi tiÕp:
 12. 12 Trë kh¸ng t−¬ng ®−¬ng Zeq = r+jx = r+j(ωL-1/ωC) Tæng trë: Z eq = r 2 + x 2 Gãc pha: ϕ(Zeq) = arctg(x/r) T¹i tÇn sè céng h−ëng nèi tiÕp ω0 cã ω0L = 1/(ω0C) nªn Zeq(ω0) = r. M¹ch ®iÒu h−ëng nèi tiÕp th−êng ®−îc dïng lμm m¹ch läc. 1.5.4. M¹ch phèi hîp trë kh¸ng XÐt m¹ch phèi hîp trë kh¸ng cao tÇn h×nh 1.14 M¹ch phèi Zi Zi hîp trë kh¸ng ZL ~ E Z L = Zi ~ E ZL ≠ Z i Nguån RF Nguån RF a) b) H×nh 1.14 Nguån phèi hîp trë kh¸ng t¶i a/ lý t−ëng Zi = ZL thuÇn trë b/ biÕn ®æi trë kh¸ng Zi thμnh ZL hoÆc ng−îc l¹i Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng cña m¸y ph¸t, m¸y thu lμ phèi hîp trë kh¸ng cã chän läc tÇn sè gi÷a c¸c tÇng, ®Æc biÖt gi÷a tÇng c«ng suÊt ra cao tÇn víi anten ph¸t hay gi÷a anten thu víi ngâ vμo m¸y thu ®Ó truyÒn c«ng suÊt tÝn hiÖu lín nhÊt vμ lo¹i nhiÔu. C¸c m¹ch phèi hîp trë kh¸ng cã d¹ng LC, biÕn ¸p hay tæ hîp gi÷a chóng. Víi tr−êng hîp a, Zi = ZL cã c«ng suÊt trªn t¶i cùc ®¹i. ë tÇn sè cao (RF) Ýt khi Zi vμ ZL lμ thuÇn trë mμ bao giê còng cã phÇn kh¸ng nμo ®ã. ë tr−êng hîp tæng qu¸t Zi ≠ ZL h×nh b/ cÇn cã m¹ch phèi hîp trë kh¸ng ®Ó truyÒn c«ng suÊt tÝn hiÖu lín nhÊt ra t¶i. VÝ dô nh− cÇn truyÒn c«ng suÊt m¸y ph¸t cao tÇn ra t¶i lμ anten ph¸t. D¹ng phèi hîp trë kh¸ng ®¬n gi¶n nhÊt h×nh Γ gåm cã cuén c¶m L vμ tô ®iÖn C víi c¸c cÊu h×nh kh¸c nhau:
 13. 13 Zi L Zi L ~ E C ZL ~ E C ZL Nguån RF Nguån RF a) b) Zi=Ri C ZL = RL Zi=Ri C ZL = RL ~ E L ~ E L Nguån RF Nguån RF c) d) H×nh 1.15 Bèn kiÓu m¹ch phèi hîp trë kh¸ng ®¬n gi¶n h×nh Γ BiÕn ¸p lμ mét trong nh÷ng thμnh phÇn phèi hîp trë kh¸ng thÝch hîp nhÊt. BiÕn ¸p lâi s¾t dïng ë tÇn sè thÊp, dÔ dμng biÕn ®æi trë kh¸ng theo yªu cÇu – tuú vμo tØ sè vßng d©y cuén s¬ cÊp vμ thø cÊp. 2 Zi ⎛ np ⎞ np Zi = ⎜ ⎟ hay = ; np , ns sè vßng cuén d©y s¬ cÊp vμ thø cÊp. Z L ⎜ ns ⎟ ⎝ ⎠ ns ZL BiÕn ¸p lâi kh«ng khÝ dïng ë tÇn sè cao cã hiÖu suÊt thÊp h¬n biÕn ¸p lâi s¾t tÇn sè thÊp. Mét lâi s¾t tõ ®Æc biÖt h×nh xuyÕn ®−îc chÕ t¹o lμm biÕn ¸p phèi hîp trë kh¸ng ë tÇn sè cao. KiÓu biÕn ¸p tù ngÉu lâi xuyÕn còng ®−îc dïng ®Ó phèi hîp trë kh¸ng gi÷a c¸c tÇng. Zi Zi ns np ~ np ns RL ~ RL a/ gi¶m trë kh¸ng a/ n©ng trë kh¸ng H×nh 1.16 Phèi hîp trë kh¸ng dïng biÕn ¸p tù ngÉu
 14. 14 T−¬ng tù nh− biÕn ¸p lâi kh«ng khÝ, biÕn ¸p lâi Ferrite buéc tõ tr−êng t¹o bëi cuén s¬ cÊp tËp trung vμo lâi, nhê ®ã cã mét sè −u ®iÓm quan träng sau: Thø nhÊt lμ lâi Ferrite kh«ng bøc x¹ n¨ng l−îng cao tÇn do ®ã kh«ng cÇn bäc gi¸p, trong khi ë lâi kh«ng khÝ th× ng−îc l¹i v× kh«ng tËp trung ®−îc tõ tr−êng. PhÇn m¹ch m¸y thu, m¸y ph¸t dïng lâi kh«ng khÝ ph¶i bäc kim tr¸nh giao thoa tÝn hiÖu víi phÇn m¹ch kh¸c. Thø hai lμ hÇu hÕt tõ tr−êng t¹o bëi cuén s¬ cÊp ®Òu c¾t qua cuén thø cÊp nªn tû sè vßng d©y cuén s¬ cÊp - thø cÊp, tû sè ®iÖn ¸p vμo - ra hay tû sè trë kh¸ng t−¬ng tù nh− ë biÕn ¸p tÇn sè thÊp. Trong nhiÒu thiÕt kÕ m¹ch t¹o cao tÇn míi, biÕn ¸p lâi xuyÕn ®−îc dïng phèi hîp trë kh¸ng gi÷a c¸c tÇng. §«i khi cuén s¬ vμ thø cÊp cña lo¹i biÕn ¸p nμy ®−îc dïng lμm ®iÖn c¶m cña m¹ch ®iÒu h−ëng. Cuén c¶m lâi xuyÕn dïng ë RF cã −u ®iÓm h¬n lâi kh«ng khÝ v× ®é tõ thÈm cao cña lçi dÉn ®Õn ®iÖn c¶m lín, ®Æc biÖt khi ®−a thªm lâi s¾t vμo th× ®iÖn c¶m t¨ng lät. Víi øng dông trong cao tÇn, ®iÒu ®ã cã nghÜa lμ gi¸ trÞ ®iÖn c¶m sÏ t¨ng nÕu thªm mét sè Ýt vßng d©y mμ kÝch th−íc cuén c¶m vÉn nhá. Vμi vßng d©y cã ®iÖn trë nhá tøc lμ hÖ sè phÈm chÊt Q cña cuén d©y lín h¬n so víi lâi kh«ng khÝ. Cuén d©y lâi xuyÕn tõ thùc sù thay thÕ cuén d©y lâi kh«ng khÝ trong c¸c m¸y ph¸t hiÖn ®¹i. øng dông nhiÒu nhÊt cña nã lμ gi¶m thiÓu sè vßng d©y mμ vÉn cã gi¸ trÞ ®iÖn c¶m lín. BiÕn ¸p lâi xuyÕn tõ cã thÓ ®Êu nèi cho phÐp phèi hîp trë kh¸ng d¶i réng ë cao tÇn. DÊu chÊm chØ pha cña vßng d©y, tû sè vßng d©y biÕn ¸p 1:1 còng lμ tû sè phèi hîp trë kh¸ng. Zi 1:1 1:1 ZL = RL ZL = RL ~ ~ a/ Nguån ®èi xøng, t¶i bÊt ®èi xøng b/ Nguån bÊt ®èi xøng, t¶i ®èi xøng H×nh 1.17 BiÕn ¸p Balun kÕt nèi ®èi xøng hay bÊt ®èi xøng t¶i víi nguån cao tÇn.
 15. 15 Zi Zi ~ ZL = Zi/4 ~ ZL = 4Zi a/ T¨ng trë kh¸ng tõ Zi sang ZL = 4Zi b/ Gi¶m trë kh¸ng tõ Zi sang ZL = Zi/4 H×nh 1.18 BiÕn ¸p Balun phèi hîp t¨ng vμ gi¶m trë kh¸ng NhiÒu biÕn ¸p balun kh¸c cã tû sè biÕn ®æi trë kh¸ng 9:1; 16:1 cã ®−îc b»ng c¸ch m¾c nèi tiÕp biÕn ¸p balun cã tû sè biÕn ®æi lín. §iÒu chó ý c¸c vßng d©y kh«ng ®−îc g©y nªn céng h−ëng ë tÇn sè lμm viÖc d¶i réng. BiÕn ¸p balun d¶i réng h÷u Ých cho thiÕt kÕ khuÕch ®¹i c«ng suÊt cao tÇn d¶i réng, kh«ng cÇn ph¶i ®iÒu chØnh phøc t¹p phÇn c«ng suÊt cao tÇn, tuy nhiªn läc hμi bËc cao kh«ng ®−îc tèt. Mét gi¶i ph¸p kh¾c phôc lμ thiÕt kÕ phÇn møc c«ng suÊt nhá dïng m¹ch ®iÒu h−ëng lo¹i hμi bËc cao, tÇng c«ng suÊt ra cao tÇn, d¶i réng. Bé khuÕch ®¹i c«ng suÊt ra cao tÇn cã thÓ ho¹t ®éng ë chÕ ®é A, B, C vμ D (chÕ ®é ®ãng më). +V RFC 1:4 16:1 RFin RA 4:1 4:1 H×nh 1.19 KhuÕch ®¹i c«ng suÊt cao tÇn chÕ ®é A d¶i réng dïng biÕn ¸p Balun phèi hîp trë kh¸ng. Trong nhiÒu tr−êng hîp, Anten n»m trªn cét cao ¸p c¸ch xa m¸y ph¸t, m¸y thu. VÝ dô Anten thu TV, anten m¸y ph¸t thanh - ph¸t h×nh, anten viba v.v. D©y truyÒn sãng nèi gi÷a anten ph¸t víi ngâ ra m¸y ph¸t hoÆc ngâ vμo m¸y thu víi anten thu cã trë kh¸ng b»ng nhau th× cã c«ng suÊt lín nhÊt. Cã hai lo¹i d©y truyÒn sãng c¬ b¶n:
 16. 17 Ch−¬ng 2 M¸y ph¸t 2.1 §Þnh nghÜa vμ ph©n lo¹i Mét hÖ thèng th«ng tin bao gåm: m¸y ph¸t, m¸y thu vμ m«i tr−êng truyÒn sãng nh− h×nh 2.1. Trong ®ã m¸y ph¸t lμ mét thiÕt bÞ ph¸t ra tÝn hiÖu d−íi d¹ng sãng ®iÖn tõ ®−îc biÓu diÔn d−íi mét h×nh thøc nμo ®ã. M«i tr−êng TruyÒn sãng M¸yph¸t M¸y thu H×nh 2.1 S¬ ®å khèi tæng qu¸t cña hÖ thèng thiÕt bÞ thu ph¸t Sãng ®iÖn tõ gäi lμ sãng mang hay t¶i tin lμm nhiÖm vô chuyÓn t¶i th«ng tin cÇn ph¸t tíi ®iÓm thu. Th«ng tin nμy ®−îc g¾n víi t¶i tin theo mét h×nh thøc ®iÒu chÕ thÝch hîp. M¸y ph¸t ph¶i ph¸t ®i c«ng suÊt ®ñ lín ®Ó cung cÊp tØ sè tÝn hiÖu trªn nhiÔu ®ñ lín cho m¸y thu. M¸y ph¸t ph¶i sö dông sù ®iÒu chÕ chÝnh x¸c ®Ó b¶o vÖ c¸c th«ng tin ®−îc ph¸t ®i, kh«ng bÞ biÕn d¹ng qu¸ møc. Ngoμi ra, c¸c tÇn sè ho¹t ®éng cña m¸y ph¸t ®−îc chän c¨n cø vμo c¸c kªnh vμ vïng phñ sãng theo qui ®Þnh cña hiÖp héi th«ng tin quèc tÕ, nhãm th«ng tin v« tuyÕn (ITU-R). C¸c tÇn sè trung t©m cña m¸y ph¸t ph¶i cã ®é æn ®Þnh cao. Do ®ã, chØ tiªu kü thuËt cña m¸y ph¸t lμ: C«ng suÊt ra, tÇn sè lμm viÖc, ®é æn ®Þnh tÇn sè, d¶i tÇn sè ®iÒu chÕ. Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i m¸y ph¸t 2.1 .1 Theo c«ng dông M¸y ph¸t Ph¸t Ph¸t Ph¸t Th«ng tin Chg tr×nh øng dông Cè Di Ph¸t Ph¸t §o kh Ra ®Þnh ®éng thanh h×nh c¸ch ®a H×nh 2.2 Ph©n lo¹i m¸y ph¸t theo c«ng dông
 17. 18 2.1.2 Theo tÇn sè + Ph¸t thanh: + 3KHz ÷ 30KHz (100Km ÷ 10Km): ®μi ph¸t sãng cùc dμi VLW + 30KHz ÷ 300KHz (10Km ÷ 1Km): ®μi ph¸t sãng dμi LW + 300KHz ÷ 3000KHz (1Km ÷ 100m): ®μi ph¸t sãng trung MW + 3MHz ÷ 30MHz (100m ÷ 10m): ®μi ph¸t sãng ng¾n SW + Ph¸t h×nh vμ ph¸t thanh FM + 30MHz ÷ 300MHz (10m ÷ 1m): ®μi ph¸t sãng mÐt (VHF) + 300MHz ÷ 3000MHz (1m ÷ 0,1m): ®μi ph¸t sãng dm (UHF) Trong ®ã d¶i tÇn sè dïng trong ph¸t thanh FM: 88MHz ÷ 108MHz + Th«ng tin Vi ba vμ Ra®a: + 3GHz ÷ 30GHz (0,1m ÷ 0,01m): ®μi ph¸t sãng cm + 30GHz ÷ 300GHz (0,01m ÷ 0,001m): ®μi ph¸t sãng mm 2.1.3 Theo ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ + M¸y ph¸t ®iÒu biªn (AM), DSB + M¸y ph¸t ®¬n biªn (SSB) + M¸y ph¸t ®iÒu tÇn (FM) vμ m¸y ph¸t ®iÒu tÇn ©m thanh næi (FM Stereo) + M¸y ph¸t ®iÒu xung (PM) + M¸y ph¸t kho¸ dÞch biªn ®é ASK, QAM, M-QAM + M¸y ph¸t kho¸ dÞch pha PSK, QPSK, M-PSK + M¸y ph¸t kho¸ dÞch tÇn FSK... 2.1.4 Theo c«ng suÊt + M¸y ph¸t c«ng suÊt nhá Pra 1000KW Ngμy nay, trong c¸c m¸y ph¸t c«ng suÊt nhá vμ trung b×nh ng−êi ta cã thÓ sö dông hoμn toμn b»ng BJT, FET, MOSFET c«ng suÊt, cßn trong c¸c m¸y ph¸t cã c«ng suÊt lín vμ cùc lín ng−êi ta th−êng sö dông c¸c lo¹i ®Ìn ®iÖn tö ®Æc biÖt. 2.2 S¬ ®å khèi tæng qu¸t cña c¸c lo¹i m¸y ph¸t 2.2.1 S¬ ®å khèi tæng qu¸t cña m¸y ph¸t ®iÒu biªn (AM)
 18. 19 TiÒn K§ K§CS¢T §iÒu chÕ M¹ch ra ©m tÇn K§CSCT TiÒn K§ TBÞ an toμn Cao tÇn &lμm nguéi Khèi chñ Nguån sãng Cung cÊp khuÕch ®¹i ©m tÇn: Cã nhiÖm vô khuÕch ®¹i ®iÖn ¸p tÝn hiÖu vμo ®Õn møc cÇn thiÕt ®Ó ®−a vμo tÇng khuÕch ®¹i c«ng suÊt ©m tÇn (K§CS¢T). V× ®èi víi m¸y ph¸t AM th× biªn ®é ®iÖn ¸p ©m tÇn yªu cÇu lín ®Ó cã ®é ®iÒu chÕ s©u (m lín) nªn tÇng nμy th−êng cã tÇng khuÕch ®¹i micro vμ khuÕch ®¹i ®iÖn ¸p møc cao. + KhuÕch ®¹i c«ng suÊt ©m tÇn (K§CS¢T): cã nhiÖm vô khuÕch ®¹i tÝn hiÖu ®Õn møc ®ñ lín ®Ó tiÕn hμnh ®iÒu chÕ tÝn hiÖu cao tÇn. + Khèi chñ sãng (Dao ®éng): cã nhiÖm vô t¹o ra dao ®éng cao tÇn (sãng mang) cã biªn ®é vμ tÇn sè æn ®Þnh, cã tÇm biÕn ®æi tÇn sè réng. Muèn vËy, ta cã thÓ dïng m¹ch dao ®éng LC kÕt hîp víi m¹ch tù ®éng ®iÒu chØnh tÇn sè (AFC), hoÆc dïng dao ®éng th¹ch anh. + Khèi tiÒn khuÕch ®¹i cao tÇn (TK§CT): cã thÓ ®−îc dïng ®Ó nh©n tÇn sè hoÆc khuÕch ®¹i dao ®éng cao tÇn ®Õn møc cÇn thiÕt ®Ó kÝch thÝch cho tÇn c«ng suÊt lμm viÖc. Nã cßn cã nhiÖm vô ®Öm, lμm gi¶m ¶nh h−ëng cña c¸c tÇng sau ®Õn ®é æn ®Þnh tÇn sè cña khèi chñ sãng. V× vËy, nã cã thÓ cã nhiÒu tÇng: tÇng ®Öm, tÇng nh©n tÇn vμ tÇng tiÒn khuÕch ®¹i c«ng suÊt cao tÇn (TK§CSCT) + Khèi khuÕch ®¹i c«ng suÊt cao tÇn (K§CSCT): cã nhiÖm vô t¹o ra c«ng suÊt cÇn thiÕt theo yªu cÇu c«ng suÊt ra cña m¸y ph¸t. C«ng suÊt ra yªu cÇu cμng lín th× sè tÇng khuÕch ®¹i trong khèi K§CSCT cμng nhiÒu. + M¹ch ra ®Ó phèi hîp trë kh¸ng gi÷a tÇng K§CSCT cuèi cïng vμ anten ®Ó cã c«ng suÊt ra tèi −u, ®ång thêi läc c¸c hμi bËc cao, kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn c¸c ®μi xung quanh.
 19. 20 + Anten ®Ó bøc x¹ n¨ng l−îng cao tÇn cña m¸y ph¸t thμnh sãng ®iÖn tõ truyÒn ®i trong kh«ng gian. + Nguån cung cÊp ®iÖn ¸p ph¶i cã c«ng suÊt lín ®Ó cung cÊp cho Transistor hoÆc ®Ìn ®iÖn tö c«ng suÊt. + Ngoμi ra, m¸y ph¸t ph¶i cã thiÕt bÞ an toμn vμ thiÕt bÞ lμm nguéi. 2.2.2 S¬ ®å khèi tæng qu¸t cña m¸y ph¸t ®¬n biªn (SSB) ThiÕt Bé ®iÒu Bé Bé K§¹i HTDD Bé bÞ ®Çu chÕ®¬n ®æi läc d®éng tÇng ra läc vμo biªn tÇn 1 ®chÕ 2 f1 Suy f2 Bé kÝch gi¶m thÝch ®¬n biªn Bé tæng hîp Nguån TB an toμn tÇn sè cung cÊp & lμm nguéi H×nh 2.4 S¬ ®å khèi tæng qu¸t cña m¸y ph¸t ®¬n biªn Ngoμi c¸c yªu cÇu kü thuËt chung cña m¸y ph¸t, m¸y ph¸t ®¬n biªn (SSB) cßn ph¶i cã thªm mét sè chØ tiªu kü thuËt sau ®©y: - Møc mÐo phi tuyÕn - 35 dB - BÒ réng mçi kªnh tho¹i vμ tæng sè kªnh tho¹i - TÇn sè lμm viÖc: 1MHz - 30 MHz ViÖc x©y dùng s¬ ®å khèi cña m¸y ph¸t ®¬n biªn cã mét sè ®Æc ®iÓm riªng so víi m¸y ph¸t ®iÒu biªn (AM). ë ®©y c¸c bé ®iÒu biªn c©n b»ng vμ bé läc d¶i hÑp ®−îc sö dông ®Ó t¹o nªn tÝn hiÖu ®¬n biªn, nh−ng c«ng suÊt bÞ h¹n chÕ chØ vμi mW. NÕu sãng mang ë d¶i tÇn sè cao (sãng trung vμ sãng ng¾n) th× kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc bé läc víi c¸c yªu cÇu cÇn thiÕt (d¶i th«ng hÑp, s−ên dèc ®øng..) v× vËy sÏ xuÊt hiÖn nhiÔu xuyªn t©m gi÷a c¸c kªnh, lμm gi¶m tû sè tÝn hiÖu trªn nhiÔu. V× vËy, ®èi víi m¸y ph¸t ®¬n biªn th× tÇn sè sãng mang c¬ b¶n ®Ó t¹o ®¬n biªn ë kho¶ng tÇn sè trung gian: ( f 1 =100KHz-500KHz). Do ®ã, s¬ ®å cÊu tróc cña m¸y ®¬n biªn gåm mét bé t¹o tÝn hiÖu ®¬n biªn ë tÇn sè trung gian (100-500)KHz sau ®ã nhê mét vμi
 20. 21 bé ®æi tÇn ®Ó chuyÓn ®Õn ph¹m vi tÇn sè lμm viÖc ( f 1 =1MHz-30MHz) råi nhê bé khuÕch ®¹i tuyÕn tÝnh ®Ó khuÕch ®¹i ®Õn mét c«ng suÊt cÇn thiÕt. + ThiÕt bÞ ®Çu vμo: th−êng lμm nhiÖm vô khuÕch ®¹i tÝn hiÖu ©m tÇn nÕu tÝn hiÖu nμy cßn bÐ hoÆc h¹n chÕ tÝn hiÖu ©m tÇn nÕu tÝn hiÖu nμy qu¸ lín. + Bé ®iÒu chÕ ®¬n biªn (B§C§B): trong c¸c m¸y ph¸t c«ng suÊt lín B§C§B th−êng ®−îc x©y dùng theo ph−¬ng ph¸p läc tæng hîp. Trong c¸c m¸y ph¸t c«ng suÊt nhá, yªu cÇu kü thuËt kh«ng cao nªn ®«i khi cã thÓ sö dông bé ®iÒu chÕ ®¬n biªn theo ph−¬ng ph¸p läc - quay pha. Khi ®ã viÖc ®iÒu chÕ tÝn hiÖu ®¬n biªn cã thÓ ®−îc thùc hiÖn ngay ë tÇn sè lμm viÖc nªn kh«ng cÇn cã bé ®æi tÇn vμ bé läc 1. + Bé tæng hîp tÇn sè cña m¸y ph¸t ®¬n biªn: lμ thiÕt bÞ chÊt l−îng cao vμ phøc t¹p. Nã ph¶i b¶o ®¶m tÇn sè sãng mang gèc ( f 1 ) vμ c¸c tÇn sè kh¸c ( f 2 ...) cã ®é æn ®Þnh Δf tÇn sè rÊt cao ( = 10 − 7 ÷ 10 −9 ). V× vËy, cÇn dïng th¹ch anh ®Ó t¹o c¸c tÇn sè gèc f + Bé ®æi tÇn: thùc chÊt lμ bé khuÕch ®¹i céng h−ëng ®Ó lÊy thμnh phÇn hμi f 2 = nf 1 . ChÝnh nhê bé ®æi tÇn mμ ®é æn ®Þnh tÇn sè cña m¸y ph¸t t¨ng lªn. + Bé läc 1: cã nhiÖm vô läc c¸c s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh ®æi tÇn. + Bé khuÕch ®¹i dao ®éng ®iÒu chÕ (K§D§§C): phô thuéc vμo c«ng suÊt ra mμ cã sè tÇng tõ 2 ®Õn 4. §Ó ®iÒu chØnh ®¬n gi¶n, mét, hai tÇng ®Çu lμ khuÕch ®¹i d¶i réng kh«ng ®iÒu h−ëng. Cßn c¸c tÇng sau lμ c¸c bé khuÕch ®¹i céng h−ëng. + HÖ thèng dao ®éng tÇng ra dïng ®Ó triÖt c¸c bøc x¹ cña c¸c hμi vμ còng ®Ó phèi hîp trë kh¸ng. Trong c¸c m¸y ph¸t ®¬n biªn bé läc ®Çu ra th−êng lμ mét hay hai bé läc h×nh Π ghÐp víi nhau vμ gi÷a chóng th−êng cã phÇn tö ®iÒu chØnh ®é ghÐp ®Ó nhËn ®−îc t¶i tèt nhÊt cña m¸y ph¸t. TÇng K§D§§C ®¬n sö dông ®¬n gi¶n h¬n so víi tÇng ®Èy kÐo. Song sö dông tÇng ®¬n th× gÆp khã kh¨n lμ kh«ng phèi hîp trë kh¸ng víi anten sãng ng¾n ®èi xøng. §èi víi m¸y ph¸t c«ng suÊt ra Pra = (20 - 40)Kw ng−êi ta dïng biÕn ¸p ra ®èi xøng cã lâi Ferrite. Cßn ®èi víi m¸y ph¸t c«ng suÊt ra Pra = 100Kw ng−êi ta dïng biÕn ¸p ®èi xøng kh«ng cã lâi. + Bé läc 2: dïng ®Ó triÖt c¸c thμnh phÇn cao tÇn xuÊt hiÖn trong d¶i tÇn sè truyÒn h×nh, nªn cßn gäi lμ bé läc tÝn hiÖu truyÒn h×nh. §èi víi m¸y thu ®¬n biªn ta ph¶i ®æi tÝn hiÖu ®¬n biªn thμnh ®iÒu biªn ®Ó thùc hiÖn t¸ch sãng trung thùc. Muèn vËy ph¶i phôc håi sãng mang, ®iÒu nμy yªu cÇu vßng kho¸ pha PLL. Do ®ã, ë m¸y ph¸t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản