Giáo trình Đọc kết quả khí máu Gambro

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
167
lượt xem
89
download

Giáo trình Đọc kết quả khí máu Gambro

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rối loạn chuyển hóa tiên phát: Luật 1: + RL toan - kiềm tiên phát nếu pH bất thường và pH, PCO2 thay đổi cùng chiều + Nhiễm toan chuyển hóa: pH 7,44 và PCO2 tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Đọc kết quả khí máu Gambro

  1. §äc KÕt Qu¶ KhÝ M¸u
  2. Sù thay ®æi bï trõ Rèi lo¹n nguyªn ph¸t Thay ®æi bï trõ Toan chuyÓn ho¸ PCO2=1,5 x HCO3+(8 ± 2) KiÒm chuyÓn ho¸ PCO2=0,7 x HCO3+(21 ± 2) Toan h« hÊp cÊp pH=0,008 x (PCO2- 40) Toan h« hÊp m¹n pH=0,003 x (PCO2- 40) KiÒm h« hÊp cÊp pH=0,008 x (40- PCO2) KiÒm h« hÊp m¹n pH=0,008 x (40- PCO2) pH=7,36 – 7,44 PCO2=36 – 44 mmHg HCO3=22 – 26 mEq/l 2
  3. Rèi lo¹n chuyÓn ho¸ tiªn ph¸t LuËt 1 RL toan – kiÒm tiªn ph¸t nÕu • pH bÊt th−êng vμ pH, PCO2 thay ®æi cïng chiÒu NhiÔm toan chuyÓn ho¸ • pH < 7,36 vμ PCO2 NhiÔm kiÒm chuyÓn ho¸ • pH > 7,44 vμ PCO2 3
  4. Rèi lo¹n chuyÓn ho¸ tiªn ph¸t LuËt 2 RL kiÒm toan h« hÊp kÌm theo nÕu • PCO2 ®o ®−îc > PCO2 dù ®o¸n: toan h« hÊp • PCO2 ®o ®−îc < PCO2 dù ®o¸n: kiÒm h« hÊp 4
  5. Rèi lo¹n h« hÊp tiªn ph¸t LuËt 3 RL toan-kiÒm do h« hÊp tiªn ph¸t khi: • PCO2 bÊt th−êng vμ • PCO2 vμ pH thay ®æi ng−îc chiÒu nhau Toan h« hÊp • PCO2 > 44 mmHg • pH KiÒm h« hÊp • PCO2 < 36 mmHg • pH 5
  6. Rèi lo¹n h« hÊp tiªn ph¸t LuËt 4 Sù thay ®æi pH mong ®îi (tÝnh theo ph−¬ng tr×nh) • QuyÕt ®Þnh : Rl h« hÊp cÊp/m¹n? • QuyÕt ®Þnh : Rl toan kiÒm do chuyÓn ho¸ ®i kÌm theo? Rl toan kiÒm Bï: m¹n Bï 1 phÇn do chuyÓn ho¸ 0,003 0,008 CÊp 6
  7. Rèi lo¹n hçn hîp LuËt 5 RL toan kiÒm hçn hîp • PCO2 bÊt th−êng, pH b×nh th−êng • pH bÊt th−êng, PCO2 b×nh th−êng 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản