intTypePromotion=3

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Giới thiệu môn giải phẫu bệnh part 10

Chia sẻ: Safskj Aksjd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
71
lượt xem
15
download

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Giới thiệu môn giải phẫu bệnh part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tương tự như cơ thể động vật, cơ thể người cũng bao gồm các hệ cơ quan gồm nhiều cơ quan được cấu tạo từ nhiều mô được hợp thành từ nhiều tế bào và mô liên kết. Lịch sử giải phẫu học được thành hình theo thời gian do sự phát triển không ngừng những hiểu biết về chức năng của các cơ quan và cấu trúc của cơ thể người. Phương pháp nghiên cứu cũng phát triển đột ngột, từ nghiên cứu trên cơ thể động vật chuyển sang mổ xác người chết đến những kỹ thuật hiện đại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Giới thiệu môn giải phẫu bệnh part 10

  1. 99 'ueB oEq gc ,{grl1 8cr,l, €unqu o€q ,nq1 I€B rgc tEo4 n9'{ lqt uiiu{ 13nx 3u4q3 -?1 3Eor1 ::oe1 tg.rq" €^ tgnqc 'qol 'gqt '€n8u 'qq u€3 p '{,9r{i au+c f,Pu ,Q4 '!s do't 'lps uronqu ,onql r9^ r{tl}l rug 'u9u rIr rq{ nEs gc ,{€3u uepnos rp^ n€1ll 1€q 'oru €l.L 19ur €unp t9t 3uo4 uEl Poq 3u9rD{ 8u€nb qu{nq nqtll 19q 'ngu rloli 8uP^ n€trl '1equ :u9p 1u9p '{€q l€q Sntp f 8qQnq1 d9s 8u€p l?tl, (prora,) dgs Suep q rdt otl pw u"nlf{ u-eu 19' P^ 'ono-q1 ,nr1 t1, o*o1 5t 9r1{ d9s r€ol '9c 8u--or8 lqerz urgnqu dgqd Supnqd o*1 c-€s lout gspq? qt'tq u€' 3uor1 rgql ugqs 'uIIo' 19n o."* 1gq; u€01 3u9tR --o1 p^ uraloral oqqgu u-€ 9p 9q. I 19 u tbnp 5ur' lonqt q u€: ox t{EOq nr-Lr ttgIl{8g dgs au€p ,91 t9S H{ uel1 ngp 91 g'Jt |216:, ns 5u9. P^ oIIII 'pnp (prorat) (orolrgc) dvs cNvo 9r cYs 'e4s oqt 4{ 6u9p 3u4! SuQnI{l 6u9rlc EIL oc qq Suorl uirq IQr$ ,tirt1 +g{ utop €13 €l lQr{1 'u9lrl Igoq+ 'dns oEI '{eq urqt '{€3 uour .{ns ryo* ,tpo 9r rgs lq{ 'PF Erls Qq O qr enr{' unsnJod{ €lc €lq3u A ,i.,gq ,r" ioo"1 ugn{ ?€nx 5u{4I{+'8*qo *n1 pt o?q 4 x91 (Z) uvqu Dl' u1! )r1x.F p (t)urnlod!'I rliH qq u1i p ("3up"' aa|" 91 xps) unsnladq 9l'qulH ?z::t ..-.::,'.* ,"-i:!'4 ' - ".j {r:.-: " | .:'? h;-:,-. fl'': ):": 'U': ii .z -- *i-':, ' .i.;'.':i' fi \-"t:+{:, ::Y 4 'r-,1r,. €--';:4 L':." _-- "i-r' 'rt::1:1*'*":#, ?:,--: , *ir*'
  2. 99 .}{xorado+,{q \oq nplu lpru Fugqr{,a?o p^ uoi Suort u€? 9q{ 'r!p cr4rs 1rx€ r{Er{ .rrnJlns TxE roq ,tnq qEqd rq lql oJ .ur?;51 Fuorl u€1 l€u ol 3-€s I€orI lugx 5ug^ Jqoq npu n€ul .tur{ qurq .{€q q.OI 1!qu rLqr r{qrq qErl Er{ tuEp cqoq quq 9^ qarl 3u4qu FI ,?ts e4qr 5trgwl 91 cqs Ieol p.I NI(IIOJwlIfiH '''urqnrlg .EuaprsoureH,qplo?euroH :o, ,{€u,91 rls ,9C oeq _?1 ,{Eq c4qr B} 3uo4 Sunn d91 .5qon1 3e,{nq Fuo4 uE? Poq igtIll 91 t-Es 19, quE-r{l qulq ?s 6ft{ u€qd iq gt nEJ t"{nq rD{ .turqol8ou@q) 91 ng, l_?,{nq n1 uon€u tgq ,ner Suoq 5uorl urqu .91 rgs Sulr{u EI oG or oYc rgrrnH co5 NoncN gc or cYs cyc .,,n€Ir n-Eur gr{c 19n1,, FI ro3 €^ 8upnq1 lgur .Bupq rbnp ,(.9q1 9r$ 9t '19nr l{ueql I uOrq 1r.nx d9s .8trtp 9t ,qs .g urluet ngl$ Iq 9qr g 'ug,{n1 o€q ,?1 19, Suorl F^ '?gn.r F^ qrgl g spil pa ,unl or rcs ,Bul oFq _?l 4 '9tI1 pt dqFI 0 opq cnq? r€p opq ,4 8uorl g "e, etu u€€ 3uoi1 g Furlqu 3u9r{{ Suqr{C ,{pu 91 r-€s udrq lgnx d_Br{t 1!^ Rol nequ g ,g urul€1l^ n9lq1 !q qX 'otl.t u. uu\ t()nr q.,n\;nrt t., t)oq dt | ,l) o.t ti)U .l!.2 )9x p^ (t) latp lpDqt iiutut di! 91 .pS tplo E inumtt n414t ot 1oS qulH ') =s_ffi =e6--.- \r
  3. L9 iq ItI{ n€S eo-8s er ,{xo rer{1 Egqd ooql dpo ?!qc c9c u4I ugqd .ue5oErlrqorro?s .19nl .Buenp uenrPl r^ rE, €^ uo8ourlqorn or{c Ipq +q{ dxo iq qqn.rggq 19ru p 'lonr op^ 1!lll u€p 9qo enb 4r1 rgql abnp €^ ,ez€reJsEeJ+ I.{uoJnc.{l.E utzue 3uooq1 Oq aq" dpq - ornrq8 rll{ nes diq 19{ ulqru$q qu-€qt Ea,{nq, op n? urqrrrmq ue8 lpl r-q){ - n€(Ir 8uoJl uo,{nqr u!.! op nl qqn{Fq pI .{Eu tuEO .urqErrrrq oqc +qT - dxo iq urpra^rFg .urpre^ryq oqr ,{pE -C4 ,ps IgrII q.9t ?!s .^ qqol0 1"€ mqol.Souaq ,{€q mqoFaloqC PI rd8 uQr) urqol8op3e^ FI dgr 9l qu€x nE-ur 91 c9e €r oe? .n seqleql urgr{u g e9q ,{xo iq n€, Fuorl rqq{ er qr}q1 €ugqd ronp gt c9s FdnH .ep Ilrp ,qc9l .Buonx 4n1 q gur rgu c€Iu .8ug^ OrI oPq,?1 r9r.3uo4 {nr{ gqd iq rI{ mqol5oluaq {l? €r qdrs uqnrlllg NI{NUITIA y -1-€s nplu 9c dPu uEnb pJ ,€c pql Iep gA n-Eu 'uenb pc .€r tgrlc o, p.! renb 1?,{fi{ r{r9^ or{ rb6 ,Enq, .tgD ,EgrI} 8u.g ogq rgrl 'E€.? opq 9? 3uo.r1 gc rq{ 9c ,qc€q ,8upnx 4n1 ,u€A ,qr9t g gur rgu ,€uI .Bug^ opq _91 t9t 0 Audp;u_el Qs uuapTsouroH !q n.€c Bugq ?tol .BuFrI ...^^ qrgqu ,4 nq gqd ,-€rpl ngrrr dgrt,{eq ngul SoQnp 3u!4 quls 4{ quoq lcop rou) rgp €ulut.Fdnq op ?€rnq ugq !q IH Ilr{N ngirr qrttrl guor4 lodnq u4 i9 q4 e.r r91 4nq s?rll ueol aueprsotueH weql T)tq ns _ -r9q{ r4q. 9t 19, -E^ gr{durll qrCq 'r{r9l 9 '1911 qlll .{ns IH lgrld g ,,w4 o€q g1,, ?,Bqr qErs uq,(n8u 3uo4 np }qJ _ ,4qt 01 reo8tl rCor{ 9IlI rgu r€ur 8Eq"r aq o€q _$ r9J ryr{r qurs ug,{rl8u ;uo4 ur_Bu uneplsorreH neur ,{Fr{r B cgr 0 PI nad r.rr{r .?€dnq 4nq !q pu SuRr{rr g €r dgx 0q )h) utJdprsowdH Weqt Wlq nS - '19,{".I {".{ iq I(IJI (Egq1 spot) eq? .o3 3uo4 rpu atpr{{ p lII€u egor{ (qq ,nc) ngur,{9qr rpu p €rI? 9r norqE 1!r €r i{urs mroprsouaq,4l quOq doq.auaruJ .9w Suort IIIpu €r 19orl1 srrap.souoq.€nr u€l opq rnql opq r9r IrDI rr€){ enu€.{xoroJ tupq ulgnqu IlI{ (u.rlrag quex) ulq quex nE-ur +Fq ,?1 cloq '8uF^ n€u n€ul nequ .9rI{ grIu ot qtr{ FuILrlu Fq€p !9np uE3 ,ftronx 4n+ 'qc9l p gut rOE c*ur 5u9^ lq opq -e1 c9, ?gqr quls ue.tr€u €uor1 ur€rr 9s Suenr{l qulg Txoredorplq €pt Suhp ,g1 rlq nptu lgur 3u9rl{ .e1o p^ uoc ,ruaul 8uoll Ee} .8ngq{ '1n e 8uorl sE? gq1 9C (pq1 or EIrc 04 ip 1-€s €utp) t-es €4r{, .qEIq qEip 9^ 'quq 1,?{ 3u9q{ 9l rgs r€ol pt (1ps = sorepls .n9ur = elllrsq) EueprsouraH NIUSOISO IqH lulqn4lla) 3uP^ n€trl pI 3u1c rgn, p^ (urprot€ureH nEru) u?p qrrBr npur qupqq 89,{nqc n€s (qH €}r npur) 9p nplu 9r n:€p c4l 1g,{nq 19nx p r9o p ugE utqn4llq qa€q1 ue,{nq. pql 9r rrQrol€ruoH !p nq1 d_gq opq gl ,9r corrp Sugrl{ F^ ,(xo n€q? ulpl ngrp 3no4 4nq 9qd !q ngqr 9p f r (uIo1"Ear{ - 19fnq rcDx n) qgl ?"dnq ?€nx B rgr III-€tr SEnJl 9 d,€A cEp 3uirp,gr{q 19fnq rcnx o Jgr.Euoirl dg3 ueq For{ 8u€p ,€p 8up^ ,{pE A(pn1 1g,{nrl 3Eo.r+ Eel pql 9. ureleuoH "-oq
  4. 89 '€!p lmr€ ,goq (saprornpe €uosoues.{qJ) ,s€3 9I u9s op uE€ rEo.3q rPor{ 3uorl p rp !q 19r[ tuo -g ,{gp E9€ .1!ur .91 op UEE ox nFl r*!I or .ox c4qr 9+ €F, d9 sQqr iq ue5 oe-q 91 5Eo4 qgru ugTlb rA -Z 'ne€ oPq 91 €+r uel 8Eprut op ,n lq ?gur ugnb rA -I Jtlt oJ )cLu :op rtl It€ 'r,e+ iq er dgqc tgrr q{ er d€X ,9J 'n91u oer^ nq1 d9q p^ u€3 Suort r9t op €p ErrFA .6 t€@ (19dNI 4nq op ts,{ft{ uBq ugqd luax) op €p 8up^ Suep ronq? ScQnq? qurs ps q9^ 3u0p p Ep 3u?A (9 €Inq fnq '19Inq 19nx urpp g O^ n:ec 3E9q p? urqrurlrq nql dFq op €p 3up^ d93 SuIo aE\II c}qd 5so4 f pI tgrlu 5u!u rgu t€.{nq lgnx dnq tuenrJ (g 'ngr cdu nqu 1,e^ Suop rOp 19qc rgC (t .r{q1 ttgru rqt top ({eF{u 'uozEaqo4ru 'rq€8or,{d I x€ 'lErolr uleN cloq rrq,I nqu ,9p 1gr{, €9q ryr 'c9q{ 19^ ,nq1 cop 19qr .sc €^ ErEod€s 'o^ ngp nqu ,9p 1€qr os lgnl (g 'l-dlq uqqu orpl uru ep 8up^ Subnl uirq ovI nl uJEl L{udq enr rE{rl nirq nEp norqu 9c €Iru uoq '€p 8up-\ qupql qErq op ,{€3u eq I€rI .pnp -&Los 5u-o[{ Ir{t q&ql t€^ uor 'quer{u 1€I u9I4 19rld .{pu qugq 4 nnl - u9rl1 ?On{u upnq:l Jh4 oq I 19,{nr{ n?$ Iun$ulsolC '19fnq {nq renrl{ n€r u?{ !€n8u urglqtr ug,(nrt tgdnq ugq 1?g{oq {n{ gql pl ?pr{u) srsordsotda.I :upnq{ r4 'snll^ op qu?q r9J (Z " srsoulseldorrfd 'srsolus€ldEuv :n€ur Suenp 8u+rt qurB 41 qu?q --os 19W (I :n€s dbq Ssonr? 19, tuorl er {Fx pql 9r ?gdnq {nH ''EQnq1 qqq Epoq E!€n1 ngur 5uorl 4nq gr{d !q ne, 3u:or{ upl 9s TT{ er {pX tpf,nq fnq op €p FIIFA'I .u€.a eql .nql Supnl{l u$ op ep 3u€^ p^ tgEr ,91 op €p 3s€r '19.fnq {nq op €? 8ug^ :rEol €q €rqc 8upnq1 .ls €€ g €p tup^ qogq 'quqq .{93 eqr pt 9^ ugqu uq{n-8u o€.\ 4, UFJ '3s€^ npul 9c u€nb,oc r9c F^ our gur 'itur 1II?rIl '€p oqr ur€l 'Ieq 9r c-€oq ddq 1g{ urqn.lJlrq ,{eq op n1 llrqnrllq 5s{nq1 qurq r4lu Fnb aEpnl ?gru uqlq 19nx neur 3qo4 Irpl qEqq 19ur PI €p SupA (snrolcl) V(I ONVA HNSS '(srualrl) Ep 3u€^ qEgq ,t€5 'opq gul og^ €A rlu€rlt 19,{nq 3uo4 ngl({u 3u!4 urqnJllrq'tl quoq drq SuanlJ '19ru oi:? 41 nqr ritl .{enb uE8 Enb u.gl ugqd 'n!l!4 rqnE Bnb {u1 IFql u?oq ogq oq EIrr neru oga u.eqd 19IlI -[Pu 9s :sor+ '+0 0 nql d3t{ r9tr dnp uetouqrqorn EVr{d tgw srJqorcels P^ ut.Fqorn oq, ,{!u 91 tPs Ieq €gr{
  5. I 69 'Bp 8sp^ ,{-e3 pql 9c r{u4 d,Er rgp g3u iq lqrl (nC) Buop nqu p, 9^ ,9p ,luEl ngp ,urdnl nCp IEol nqu - gqa rpnl oc rgol l!^ cnql ,Op 19qr ,-os 19ur ^^ cgc PI d!3 tuQnql d 4ql .3uo4 .r€q 4ql (lgqu E?dngu r9C rEI reo3ir Jgp 19r{r l€qt ,9s 19ur 'ul?rqu ue,{nr1 r{uoq .9, 3Eor1 g1 rgp rgc nr{u qutl d€c ,9p ur?qu fea lglqlx .9) pI 8uanq1 norgu 1€r ue8 €upnq? ug1 ,{e.A u-Equ ue,{n5q Su{Lr{N 'dbrl ?-?{ Stlep p^ op ir? Sutp:urqnrrlrq Itol leq r4 Egl ngur gsorl pl gnb ?€x ngm 0F4 nql d.gq Igr u€3 Suor? I"l qrll .abnp lgnr op^ ror ?ctil g4 ov^ Ip 3u9{rl dpr{ 1g{ urqnirlrq ugu 4nq grld iq ue5 opq g1 .{ErI ,lgur uenb rA rs, o€4 d9 t Qt{t uE oPq 91 €Trr uel 3uon4 ns op r?oH 1_?.{nq {nq op €p 3s?^ g nqu 5u_9r8 ngur 3uo4 u?l SuFl op nl urqnnllq q enb l,e){ r€8u prt iq lgru sFnb r^ c9, op^ 19uI 1,e9 Sugu c4r{, p^ dbr{ tg1 r.rqurlrq qupql og? gtrgE F$I ?!w I€rI N{ iq EB8 opq _eI dbq 3uen4 rEq op ep .3up^ u,?p uvp pql 9, p^ }t ftoq JEoq pur €9q Eoql '1Eq s9q rgoriq tq u€3 opq 91 ,Supnql sBt !q llea 91u nqu o( IrBt gr$ cirqt tu.onql usft op lgp SrrFA .t I pur iEFqd rJ_eqd SEor+ nEI J6np €9q n9r1 5r9q{ pur op $€qd 1gIlI p^ urlrqorats uglr{q op {uOq 3uq4 upqd rer5u O urTrqorn 9c 5u9rl{ ,rrlor lrx€ .tglu rgnur .wqILqlrq R:tsrr{u n99 cgnu tuo4 ngul Sogp tspll .eq{ ulgr8 ,r{rtul {apqq rugrll qu!? 5up1 op ngqr ,{9qc gp ?€^ uoc 'ueq1 3s9 opq u?II 'uet o€q 91 nqu eql cnql uenb ,or tuonql uBl d-e8 'e48u ,{83 ep 9 urF. ugrlu uEnb oc qrtqt qcI]l .qur.-,{ avqq 3E-€B r4qr lrbol r_-or :9ql pc tuor? r!)p u.olq 8ua_rqu 1€oI 3u€q ueu ,{93 ,tuEf, nep uo€isalo. F, pu dbq ?9{ ulqnllllq SuBqu 3s9r[{ ngur Suorl pI Fnb DX 'crlor lrxE '.^^ (ou 10tu o€^ ?CuI 3u,o BIrr fop 9I ,91 d-€3 5uPr1 91 ur?I -/ '0x d9 9 ,goq px c4r{r 91 'n op d9 uaqr !q tgtu 5Ee -9 _r9rI{ '191ul9S -9 .3u.9 SuQl rgt,!oq d6q rugl 1Cu upp Au,o urer^ -F

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản