intTypePromotion=3

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn tuần hoàn part 1

Chia sẻ: Safskj Aksjd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
98
lượt xem
9
download

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn tuần hoàn part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đầu mặt cổ: bao gồm tất cả cơ quan nằm phía trên lỗ trên lồng ngực Chi trên: bao gồm bàn tay, cổ tay, cẳng tay, khuỷu tay, cánh tay, và vai. Lồng ngực: là khu vực giới hạn bởi phía trên là lỗ trên lồng ngực, phía dưới là cơ hoành Bụng: tất cả cơ quan nằm dưới cơ hoành và nằm trên bờ trên của khung chậu. Lưng – xương sống và những thành phần cấu tạo của nó: đốt sống, xương cùng, xương cụt và đĩa đệm. Khung chậu và đáy chậu: khung chậu bao gồm những cơ quan nằm từ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn tuần hoàn part 1

  1. OL 'ng!u ,r P^. 19:{arq 31mx - :nes dpq 8EQrr.4 Igur 0 t Olq eq1 9q rnc upoq uenl ueol roE '(uEql uPol r6q 5u9p lgdnr{ rop deql lllpl qu€^ qJtu 8uop r91 nqu) u9q1 upol u-€oq u:en1 u€p Supnq qug 3u4, Oq ,n, upoq u€nt ueol r.9r rtl tbngu :(qu$ l€,tnq Sunx u€3 p uOq gql ugr{1 u€o1 upol{ u:€nl uEol rgr IEE ruq dns nqu) 9q tnJ u?rq eq1 uElI} upo? u-Eoq u€n? utol rlu'nEqu I9^ 19Iq1 19uI u€nb u?q qs dpu r{ug1 gnb r€q €r .nqJ uBql uFot ,{€q 9q ,nr rlbq npiq pql 9J uEoI{ u€q uirol r.-ou , :uo^ 41 po e^ rir.8u p.r1 u€p u€p Pq1 9t ,rt{t ugql 34qr 91 9^ .3s!nq1 uB1 Sulqu p^ Saqu tu4qu 'tgqr 1!,r €9r{ ngdnl{r uEol rpr SuBr{tr u,gp ugp P^ cnqd r,oq 9q{ 5u!lt QtE oEq d€u d.oq Suenrt 3uor1 uForl uenq ueol rgr 5ur-rqu'pl 3u64 tr€nb "9Ip F" 4l qurs 3u9q pr 5u9p ltoq nec nqu oaq? Epol upoq tugl{'l 'FI cbrju lql opq qllr 'iu€nb o, ,9r 3uo4 (ru?€ d€q .eug1) n91u rgqd u€qd ns '41 qugq dbq ;upnJJ, nqu:u4c uenb p, oqc opu 5u! 1r{1 ,rB+ +O* ttt 9p :..9q{ *n.a.rqnq1 qolqo,ll -oo, orl 5I1!Lc ngtll d,-€r Sunc As q1 eou 3trg1 3u9qI alrEc pc 3u9p 1€oq IIfi SunqN '8qQnq1 qqq Ip^ os ugl l-9 dlES nglqu d,gi Sunr ngur 3u0nl (nglqu .?ugp E9^ 'auOp oq) qutur augp 1€or{ pc FIll ngN SuQnr{l t{ulq r9^ os lloq nglqu d,Et SEnc rdnp 3u4c Qr5 oEq ngur 3rlolll ${1 AuE1 SuEu pi Suqp ?toq rU{ 5u}qt Ell, 4l qurs Sugu rlqc.3u9p 4€or{ n.€c nqu caql rop,{€q1 ugnl ptrl quip 9r Sugq{ tE4t opq qtII 'u€nb pc c9r enr ngru Supnl '41 qErs uOq n.ell} SuolJ 9, upq 1I ng{rr Ssbnl p^ upnb 1€,tnq :ubnl 9s '.8uqq, dgp 'Eupnx Supul 't9rl u?I gru 'eP 'p, '10nl ,,{pp €p ugp n€s :nglr{u d,vr Sunc 5s!c ngur €upnl p^ ngllu 9q uBr{d u9nb E,tnq Bubnl ,gs 'qrgl 'r{g'utq? 'E€5 '4n1 'o-€s '1911 lgu u-?,(nl 'I.gqd O n€qu nqs 3E9T{ ,4r{c 91 'Esnb pc 19, enb ngur tui}nl t^ ugnb F.{nq ,9t Suonl os 8upnq1 qqg 'Suonrlr {urq Supu oJ Suqp lEog rotll rbnp g1 Inp gql pc 3uo4 ,4qc .o1 ro(rl gp n?,{ ry? UgJ{ noQ lg(u €l 6aanql qulq 5u9r{t nnl ngur ,{9^ IA eosu Er rgr{1 gp ryqt Ipp oe4 rlul.Il -enb er"o Eq uEr tgqc cgc p^ zOC t4r{t 9+ rgqrl er u9trnqr u9^ rQql Suop :(-u{or,qexe 'urlEuarp€,, nqu uBr5.8unrl l€qr €grl rgc 'ugurtooq t9, ru93 oeq) tgqrl ?9TI{1 uV. lEqJ tgr p^ Supnp qIIJp 19q? ,9t '{xo nqs 8u--os is oqr 19rr{1 uec 19qr 1g^ Su4qs tu4€tr 3u9rf{ d-€J Sunr 9u 'gql pt u-Eo} Supnp rgnu jls ur9p o€q uPor{ t[gn4 qurur 5u4q' gp roq 4I $4S 5uQrrr{l qulq lgqt 19^ €9q t."of,nq? qul.r1 9nb p^ ngur uPoq u:€nl quu? snb ugp ?qt l!tl, E€nb uell gr ngp 9q1 oc 3uor1 ;E9s Sugp ?€0q ldll NYOH NYnr NVO] lQd III SupttqJ
  2. 7 1L ',grt{ 4l qcql qr!{ }t^ cqoq 91 top nglqu 9p u9p Enp n9w n€u €9q quOq rgotll c9oq'nglr{u d9! u,?p enp.bnp 3u4np qEIp 19tlr il9u qsrs 3u91 rloq eq1 9c (191 ugll gtrr nqu 3uIL, uFq o, t4t{c 91) Egnb €rnq qu€nb gur €r rPoSN .(srseped€rp 4,enx op l,?,(nq ;unx d93 nvr.3u9q ,goq '4qd rad €€€rlrrouraH) r€o8u ,{,€5'rpnu r?oq quenb Sunx -our €r 19oql ,9p l{r€Iu quPqq uI!'.{1 qurl tu!1 qrFI '€oq r9oq1 rloq €r tuol I{:{ 9J '01 3Epnr1 q9nb 19,{nq .sur rou o-€q 91 'l-pp ogrl l_?dnq Sunx i(D{'ngur.{,€p €4qc '8ugr ugp 19r{nr{ €Enx 3u1^ qt€tll SuOp ,9C ,Pq1 y eA 'r{r}r{1 r{rt{ iq r9r5 urFa qul{ u9t{1 op n€p 9c l({li 9c €^ 3u9u '5uns '9p PI tgInq aunx Sopt p gq1 Pp rlug qrrFl 8s{tqu u?u o€1 F^ qrcur 3u9p 19,{nq Sunx ,{8.3 n9,{ }r{, 9t ugqu q 3u9q1 nnl n-elll Subnl 3u91 B^ qc€ul 3u0p nPIl u9( 9W lep eA 4t quoq tgp ugts 'z '^^ rp1 !q u?q qrt(Il SuOp qugqu rq-{ 'Ex u9qd qt€ur 3rl9p u-ep II|ll 'qreru lgll qq cnr quq uvq? fttp4tl1 ulll It{{ €r rE-o8N q?tut Ssqp 19dnq SEnx -{BB 9tI1 .{g3 9r ngp pq1 pr o€-^ Sugp c91 lrFl rr?t^ f,€8 9? ng,{ ,9c 'ue,{n36 ip t9C 1u€nWI I^ '1nrl ) coq ?!^ qqs '( rllgq 'u€o?) r6q €9q'(9p leIIIu) ,dq 4l 'coq pc qt!q1 qtnl r€C ^ ^ urnJp€r €q 'X €I1 '5u9u r{cg nqu 'np }rIJ, qrtru SEgp 19,{nq 8un! ,{9t 3u0p c91 :qnqu tsAnql qulq 3u4, rPp 09{ qtlql qr!{ uel8 Ioql qurs 4I 'qu€ru qr-rql qr!{ aslrqN 'qc€ur .8Egp 19r{nq ttrox.{ga eq? 9c.91 n9,{ noqu 13r 9C rrgqu ug.{ni111 '1 '8ao.nq1 qarq $pq ngll{u 9p o€u u€qd 9q ,{€q u€Ilb pc 19ur u9p u9p qr€ur 5tr9p ngur oqt tuPI ugp qcttu 3u9p nPg oO (slteualrp Blurarod^H) HOYU! 9NQCI I-3InH gNnx 'l 'q.tur qull F,{nq Scnx P^ qctEr SuOp l€f,nq Sunx :rtol rBq 9c lg.{nq SunX '13.,(nq Sunx is €}, 6qu 5u!u 9p a4w oeql 4n} oPq 9t1I g lgp cg]q 8u{tqu u?a ,{Pt 9^ 5qQnq1 qmq Io^ os ngrqE 5u91 Pr{l p' 3u04 oP oprl Ergr{d Oq ,{€q u€nb oc 10uI sllc uFnb 1o,{nq €uor1 ngur Stlbnl .3ub41 u?lq €l 9c .upoq u€nl utol r9r lq{ €r,{Fx;uenql tcnr4 uolq PI Oq cnc 19,{nq aunx (slpcol Br-uarad H) 0s cnc Jg,{rIH cNox v 'qqd - 'qJtur Je,T, - 'I9rFI +9InH - 'ngur dpqS - nglllf 'nglu -
  3. ZL ',9rru q?J1 ,n'E '!oq qr,r? rilSu:an€u SugI Er"r, rr'ugq rgc lroqd 8u€tll qutp px p^ lgr{d px 'ror{d SuBqf l(I{ 'uenb er{d upl8 'roqd up€ :roqd €lc quOq r€r :u€^ 91 9q deq 'turq o, urer^ (urq .{ns :trII1 enr qu?q r€r el .8ueml1 'ngur upoq u€nl lu91 6unl1 €lt utol r!.. €unqu op FI ueql ueot qrerrr qull ?9.{nq Sunx u9P ugp ugr{u uqfnAN - upr{1 uPol qtsur qul? ?€dn{ AunX z 'r{rtul qu]l 1€,{nq Sqnx f,BF r-el 4 €ur.8un gupn+ Surl^ rgr{rt €r 3u9t Suorpl\ ngur !r,6np d9q oi t^ Sugp +. Suorirl pr r9r 'q, loll q quq Wqt quoq oO 'rEI tr ngrrr or{r urFI u}ll 3u9p &r9r{{ u€^ c9r 'upp iq qrtu qu!1 op Hrt 9c 'qr€ur SuQl d_91 cgoq d'5q,t95 qurs .8qF+'urgr^ uFnb 1,e,{nq r€ur rgu deq lsnloqwo) d,CI 19^ 19ur '(snqurofilq) r-g$t l_?,{nr{ 19nr :qr€lrl qult u?l u?q, Ieq1 9c Sunc 11 cpoq ?Pqr 9q Supq'lu?r^.0 tOur '. IB,I{ +S- nqu ngur €ugqt nrl rt8u p4 urq upnb qrtu. Suorl ugq rgor{ rqoSu ugq .dq or d9 uqr{. op :ueu d,e8 ugqu ugdn-3u nglqu 19r 9, - 0q ,n, qJeur quq F,{nq SunX upq} u€ot F^ 0q rh, :dpq 3uen4 req gr qr€ul qult 19,{nq SunX ugqu u?,{n8N .I 'sEqnl{1 T{ulq d,-€c Sunt uV^ qt€ur 3u0p ngur 9p IWt 5uo4 'eql .o, erl, gp opu u!r{d qq ,{Eq u€nb p, 3uor1 ltl qr,rl 'l€8u 94 iq luq o^ d9rlc ngru rrDI (esoua^ eguerad,(H) HOVW HN|I I:tAnH CNnx q"""u Jon" o"o n* '.ru, 'qurs 3up1 ""n. (!ep ${d) d p gql o, d4I ,{pp 9s r{cEur r{upq1 'quls 3u91 SuBt itul rgu o€q ,?1 oqo qrq tq u?q 3ug4 qrgtu 9uop d9 B,{nq'ugl naqu ItI dll Ip dll ,!oq Rp 09{ 19f,nq Sunx ngN -!p uBr{u u?dn8E ngll lu€l lq{ Suorl ru?n{8u Fnb ngq rel pp 8ugrl,l p^ Ip n?I1 9p IQrll ule1 I9q1 3utr1 19(u !l qc€ur SEqp F,{nq SunX uglrl u.?IJ 'gq rnc r4rlc 91 3u!u ,tqr urFrS ul-q 'qcetll r{u!+ 1g,{nq Sunx u9p ugp ?s Ip? 09{ rlctur Augp Fdnq SunX 1R9ur ng!q4 !q ?s oBu PI rcqu 'r9tl,l u€nb .oi rgi 'r{utru 4e.{nq tunx 3u4 +qd c9t) t9q{ uEnb pr c9t ngur nOHl d9.3 ?s 3u9r uq qceul SuOp l€,{nq SEnX u€nb pt t9t SuFu p. 5uOp 1€ot{ rtt3u 8i? ruPI d? Eqqc '(8uo^ nt,tgg pqt 9. ogu 19,{nq lgnx) 1,e,{nq ?rEnx ,{95 nqE n-€x Pnb nvq 5r.Iqu u?u d93 gurl, r{t?ur ttop 19,{nq Sunx'u?.I1 lpl ]gc tsllqu qs€c ugg 'Itp ${d uEnb .oc c9, EIrr Igur nvt ng-{ oor{1 n9(rl rlp .{9p d9, Sunt t4l{r gt e}, ,9p 8u-gtlc -€^ cop I9F Sunp c91 9, uQr qctw 3r6p 19{nq SEnX ^g^ Srrpu gq{.Aun '-oul rOs eeul 8ug^ ?q elr uop lEoq 5uQn.3uP1 ns p ueII{ pq1 ,g^ Suqr{d SuEu c4rlc ,9r nqu 8ur-rr o€q gur qurs r91 r{u$l gnb -{ep t4tll'90q og.tnqJ qs-u+ gnb sglr{t rEc 'rtrrp gt €Br Supu pc Suqp }€oq 5trq1 urPI 9p Enb 'ugl 8u91 oFq glu oqc d9, 3un, 3o!np quQ 1€qt ,9, €^ ,{xo 5u0nl 'n.al{u u9p qierll €ugp ngur I^ gq1 pt oqc Tbl 9r PI SuRqr ul{u 'qt€ur €uop 19dnr{ tunx gnb ngE
  4. TL r{ugql cgc rpoSu 3E€u €r{d c93 8uq.I px €^ .{9p 5u4. qtCul rIuFrI+ rugl ,t€p Sueu €qd qrg^ ugs qqs tu91 .8s€u gqd qtg^ I px o€q ?1 'tep ogrl ?g,{nq Sunx 'qX ',,ruR opq 9 ,, pI IdB ,{pu opq g1 aq4qll '€tlp^ ngu nPu 9, 19t l€q '+q ?Eq ;ulLqu nqu o€,q 91 19r{r qms u?,{n5u 5uor1 tlreo u'uaprsouoq €l 3E9qd r9r-3 'oPq rnql rBqd c9q o€q 91 'o€q ciql r€p ,9. iq 91 tqs tro,{nq p^ n€, tqgq qugu tsEu ?-o.{nr{ ?3nx (rt{ 6qu ,{€q Suirl 19.tnq l€nx Qp rnu-r In1 npJ .?ugq n?rqu r€ot{ 1r p^ r-rr{d ,pnu dgp e4qc 8E€u aqd Suql :'aEu gqd 19, SuqI og^ sFq l9I r{ctu' qspq4 fpp 'ngc Sugq dgp €4qc '3u0r uBrS SueE grld r{t9^ .o qcgIII oelll c9. 'n-€p 4{ IQrIJ 9W lA 'urps Sup.{ {eq n€u nplrl 9, 'I'pr{ gr{u 'rtl E€r ror{d 'Eglr1 lgqd ox c4IIt gt Iq{'n€s Etop TEIC 3I4I pI gI1 ,9nu oP^ roqd Suonu 9r{J. 'er .{grl, loq €^ Itgru ugl +r{d ,.onu 9c 19, rlFI - ngE 9p n-B,ur 9, .tp.8u nq 'lugs 9p n€Iu '8uoq Srgc rgo'u 19ur :ngru P^ lqd tPnE tr op tulE 'o? ;ugt rpqd pql leG IEI 4 ugu 9q{ rurl 9^ roqd qrtt[ qog 5u,9r{1 9I{ 4 ngur 'r9r1 qn1 ,{ns 'Ipqd { pl n-o,{ Ilqc 'urla ,tns Itl}I turl EIt, Sugp 1€oq .r9^ d9r1 tn4 u€nb u?rl 9c rol{d (E$ rgqd) ,LgrrJrH cNrlx IgHd :eql n3 - n€qu ,9q:I tIoII{ ngrq 9qr$1 9c 8ul 8u.oll? uBnb u?{ uenb p, -os }our prrj rgqd .eoq u4 g utol ror oeql 4nl 'ugw v?o4 qcew W4 39rnq Sanx lqx II€nb oc tu{rt tpp u,e!g 'q 'u€u1 ?grld px 9!u pa {I1 r€oq 'goq lgoqt,{35 qs rpp 09{ r{retu qull F,{nq tEnX - 4g.{nq +t doq p^ er 190q1 n.Et .3u9q ,{Eql uQc nEI 1€dnr{ Sunx dot{ 5u.A&lJ 'neqtt er rlcgl opq g(rr P^ opq 91 ol{t ruPI ueu '!tqd tp,nu nanrE €4qt l{sBnb tunx gj\l n€. augq ,(.€p e4qr '8o9J Egr.8 qttur oelrl q 1€r{d 'r{r€ur qq1 tgC 9W lA fgt tlu€nb Sunx gur o€^ uFnb r{ci'ur -w96 gp nFur 9c .ttqt 91 uqu '19.{nq 19nx rgrfrl tgor$ nve 3u9q 'd,Br qo1l 19,tnq SEnx d.oq 3IIQnJ1 - €J '{9rlc uap n91u uel qgu lgq uPp rf41 19III '!qd F{{ 9c 'r-rqd .94q gt 19. 1itrl 'rugl 1,9^ rq ep d4 ug ,9au tr'01 8upu1 t4r{c 01 :,{xo 1l op r91 u41 cloq urgs 9p nFru:3uanq1 qqq upq dgq+ 9p 1OIIu :nyur .{9p Bttqt '5u0r uBrS qci,ru qq+ ,9r 19dnq 31I!'! O gql lbG tqnqo lgp IIgIg '€ 'dgrl1 E€01 qt€lu r{E$ 19,(nq Etlnx ,{93 u?fntu ;ultqu op ]tfll pI 19qu 'u€nb pc tu{r1 EIIr tuel.t egH nglq 9t uBr{u qu]l 1-9'{nq'ut'tls 8E!lr Sunqu '-r9q1 r{u${ 9^ AEor{c r,op usrq Fru-tqq 9J qrtur SrmX .6 4I CEoq lgp ugrs
  5. NL 'cpn8u oyp u€3 pI ro8 €+ e!58 EgE '4nq1 n9I1 ruel 3utu1 nqu :s_gr8 3u9rl ,(Fu ri^ nru r{utIII qWI I9p Suon1 cqr (€+r SuFoq{ quPnb) €1r 8ut^ ue3 Qq _9s 19alr .rQt lr{c +1 l€oq iq uB€ SEnrt 3u+^ p^ urgl Senrt 5r.!n Oq upoq spq 3q!u drdrl :E{nrJ cgml B.{nq +1 l€oq iq 4nq1 npg Ee€ 3En4 8ut Trry oC pdnq {r1 I€oq rtoq pqr €gq 0ll" 3u0oel SunA -, :adt iq I€oq1 4nq1 nqq EILF uov ?q 1qJ -€ :nDqu !g^ t?4 u?!l Wi)u aoa )ox '!pw qcgtu r{ul1 qs€nb uDB aq t)\n4 r ntnt\ Jn4t uDnb tt .'D) Z :.(op qJD^ n:I o!8 rlJba quL I u€3 o€q g1 cgc ot14J ']udr upt? )1oa ' :I€q {Lql 4rt RqJ ^n4i ^opqxbw llu! r?{nq 31mr ub1 7 E 4"y1 'goq r90qt 'q 5u9qd cloq rp oo1 ,9orl uE3 oPq g1 'd9 u?r{r iq Eet qq t9r - ngur .{Vp €4q. 3u9J ugr5 (ru91 u9,{n: ugnb r^ .9c €,{ {nql ngll ul€q 3un.4) u€nb pdnq c9a .rq1 19.{nq Sunx u€3 rn€p gr Iq, I,9rrr ,fi rcq; nequ c9q:1 IgP trglq gunqu 9r ue5 ,n4 ng, pru url lns er.lr upl4 lgqd utop I€rF oeql 4nJ pqt lA 'lurl ,{ns op px u€3 FI ro3,u,?lJt lgqd px gIlI op cBqu ugl t-E(u 'ugr 'o1 ngu npul .4eq wes op nEur 9, u€5 g{1 rpp ogrl luq -(ns diq .SuQnrJ -,,ne, 1tq ce8,, q rd.e u?u 'ne. ltil Bl, 1pr ltru nT{u 5u!€ ue8 p Itp "rql rIuV rlu${ 19ru qupql ot1 pur €9rl rgorll 3sp^ e}, 8up^ nPlu p^ 1€dnq lt rpoq p^ 19dnq tunx 5u+ e+r 9p n€tll €IlrB gri uax ns - 4nqq ngrt E.u 8aB^ opq 9? 8lr4qu pul Bgq rgoqt p^ {nq1 npg ur91 3unl1 3ur.La lg,(nq +t rtoq ror E9q rgoq? u9p uEp qs I€p 09{ 19.{nq €EnX 'lups 9p npul narqu ,{-?q, '3uor upr8 Ee; qctur qult cgc lgc 19ur 'llleru ue3 eq1 tiql 'n-Bp & IQq? I urys 9p n-ru 'o1 u€C !rI1 lec .r9rl{ uenb 9, uCr{d 9q ,9, p^ u?r1 enr qreul qq1 tu"oq1 iq ronql u€nb ,0, t9r u9p 9p nes uet p rq 4 ngru E?r1 ngp '?r? qEIp iq n9lu u€oq ugq 'IFqd ulq dns trDI 'rl1 €F. .3uop ttoq r.9^ gr{J l?qc u€nb u?Il 9c 'rBqd nqu 3u4, €-^ ngru ngr-r{E €4r{c s€nb pt lour pl uE:) (ull u€O) JgI,JlH CNNX NVC HCVIAI HNIT 3u!4luerr{u 9t Iq{'qul1 €uru1 ugl{u ep n€r r{Jeq '19qd €:l 'op n4 uuaprsourer{ 1€q narqE 9. EQc n€p ,9I nqu ugr{d rtoq ugqu Illp ngc q.tq
  6. 9L .19.{nq 4 f€5 '.{Fr{l ftr{8u n€ul qc€(u o€ru ,e, tuo4 rtl la:l ngul oq, ru€l ng, npg o9r En, qurp le1 irs !9^ dpq 1911 :ulrrlr .{€qc .rq 4 ngtu ,(qrtur or quul uEr{l ?O{ 4 op) Er ugr8 rlctur oEur,9r EI oer{? dgrl - ftl llltqr,{eqr nglu,d9 t?_{nq uIgI€ (llpl lgSu lop qrbur o, d95 rlrtu o€ru c9r qu€-qt oF^ r{rlqt qrI{ lovq gur p €9q uadnqr qulrl 9nb Suorl er qurc ltd t lq qri ooa tr9s rop u+itld uPs rpc , Suar! aVU? 3u9p ry nV. SugH q t7nq. J/! ,iW 3u9H q)oa aoa !?^nu t .z € qulH ruo! oeq) ,op l.pr{r c9, 4l rtclqt q.!l 'J6r{ r9r \€grt 3uonql a9? I€r{ iq qul.,t ll.€q1 op .gql 9r'1?I el !q qisul ug^ quq upql op pl 9c tl qctr[ ug^ uiol €) p.r op ?,e,{rrq n .a -\ :nes d6q 3von4 req 3ao4 er tFx gqj 9e q.?.(nq A u€qu u?fn8N .I '(qctu qull oEur F^ qttw 3u9p oeIII) qr€rtr oeul c€a Suorl ronr{J rtl 4 n9lu 8ubnl EOrq EI ?9.{nq O I€l ?9{ n€r Suoq q^ (.{Fq, .8u+Au) qu-€q1 (srssls) JgInH n g .rtl rpr{, .9oq px rlcgl uelrl ox gur 19r{d -e^ reoq p c9J Egq 1-€nx q.9l oul nr{u Euo4'le-p o?rl .{"iS '19dnq +1 reor{ +l ,?1 ,9. iq ,Eoq q.gl '1,gns opq .nqt iEp o€q gur ;uoq ruBtr -{Fu t€qC ulreprsouaq er 19or{t pp 4.rq 9qd iq os tgru nEc Suoq ,{ep e4r{r SrrOJ Eqg qrgl Sseox r9r u?u lt,tnq Sunx nep & la.q.J - pqj lA ulq upr ues.px iq r{c9l gur nqu rpp o9I uII1,{ns dbq SEpnlJ '5up.nq? qulq '8u(!^ 3u{r1 rgoq up4 u€l ugl..l qg,{d px dpp qrgl FuFl,{ €r .{9q, uap ngur nerqu 9. lPr 1!IrI 'urgs 9p npw 'eup, SsPru '01 qagT -,pq? rtG: 'qr€u qul? l€,{nq Sunx iq qrgl EI E€3 nes u"p'r9r{d uII1 dns Suorl (ull qcga) HOVI I HNII rgtrlH cNox Hcv.I '8u,onql ug1 !q 9p ue8 ogq 91 cgc ugp 9qt deql 4nq1 n€Il €g 8uB^ p^ +1 rBorl 3u4^ f trput 19qd .ox gur '€utu 8uonq1 u91 $E; gru 'I9n, .q RqJ
  7. 9L nglr nPI{l -1^ {q rtoq 19ol pI 8ur'L{- Sulqu 9' ?s .ugl qp ur9u aql oc op o91 T-ep 3u4r{u sups *q" 1 iq ;;i d qrtur +ugp1g1iupql o19qa q'ugq' ^p3 'rqJq1e!lcIP '€r-LqtrB Eeu t9c '19^ 'irqa q* r''s " S P^ d aqqc-^^ P q q t L!1 :.ror1 qu€t{1 oo - tp'io"" q,i ,ur?ft .o ,n l-g({)l !q l(I!t nqN - dq uQqc iq qc€ur :ueP ,";lru;"r;,li €l eq1 :n€s di,q €uenrl surrqn Euorl ^Fx 'u?u rloq r95 u9r{t npol nglu n9,rql ol II{ 9t 9q 'n' n9ur ngrl{I u-eo1 uPoq 19t Ip op'\ q'trr Suop 49w 3u0nl EI ,i.uor=r'. ro" nn-"ur'-*gqa-9q ieq uenb oc low qlq'ri, 1"9* = eun€q 'n-1r{1 = € qu11el n.qc 41) le'{nq ugq -{€q ngru n-orqJ rcluauv) i^1tf,' (sIIEcoI tt C Qs coc (JglnH NYs) oyi{ ngIHJ L{L a '1!.{ uoc 19..{i IlI?l oqu Bdnr{ n '{93 lug]qu upl 13r 5u€nq r{u9 9t 1-9'{nq O u-e-{n4 quOq nerqu e}s E!3 O ugqr dPol trgp 'urel{1 Sutu P, tlu€qu Er '{9x 41 Iior{ qtlrl 9nb 'n9lr d9' 3u4^ 'qti r Sugp 19r{1 oc '{93 Bunr upq tgru r-toq .t91q1 iq Bu{t 3up41 i4lit 91 .r*urqt'ogqaBunqqccurug^quD{ugr{l'19fnq4,uo-'{xo^n9lrfi'SuonPqulp 't*out o; +; r€oq r9r egq reoql ?s orq oru 'uEol ueoq ':t :"y:-l:^ 1": neN qnt'qri* qupqi pn. lc'{' qslp nec Suoq 'Iep or{ le{nq n qErrl EnD "9tr{+ '5uQnq1 qulq rgqt ngrr 't.onp uQt q'tul Sr1)p €!c -{'€? dgq tnl 3u9p Ip e-,! er rpr ne, 3891i oqt trl-El 'qu€ur (IIPI n€u '€r dgx l91u lqx o9 op iopp ?p cnqd rgq u9^ rql ugqu u?'{i€u 19ru ?nb ngH - ug]rl u.?lJ, '8 '+1 IBoq iq lqc IuCql 'lII?$ 3u+ Iq quenb- Eonr oEq oN lolu o€qd oJ ,10,{nq lEnx, neJ Suoq uPl o|Eoq eoul n€r Scorl J€3 n9r 3u9q r9, 3u44 lgrq uptld grfi 'L9qr{ q"pqi "9lt qurp anpnql - iootl ':ugr ugr: gtlu qttru quI1 '9r ?^ qctu o€IrI 19J 9rl1 lA ,rgp "aq, '9r r"ou 'tsor uEtF uvnb F{nq "}ffi; 'tugq ur]l ,{€q ules 9p n€s 9? .9' "p* oEur "9P ;j; ;.#i: '19dnq ' gB 4 rel dl clbq 1-?{ ugrl '91 n'?'{ o€rrl c9c 3uor1 rt{ n1 iq ngtu oqt luPl '93 vqd 'qcilu I{uq nrrq u ,'i +prr pp '..91 :oon'1 iq 3u43 (ne' q'€q 'n9' Suoq) ngul ueB) uilDl noQ otl gnb--19^nq ttrlu lgu qu?q1 19, Erru uptl 'oE-^ *nq o"" t99 or{t el IFoSN qurl 9t 19rI' ue4 l !, "9, q,', 'qre- qopqr 8upnql u91'firrPl1 J€nuIr€ u qc€ur qupql 1u9ql quq :u!1 -r9] ap'g, 1q "9- oI{, urEl qielu 19oql n 4 nqu 'n1 q']1 P^ qupql quI(I tpnp ".,q ruFI d€u l.vqc r93 "^^ ,qiq llxn 'ulul€lsrq ugr '{93 qEOq upqu uadnsN it'*; * ato.] 9c ryqc rgi 'opq gru ;upnq1 utol ro'1 op lgdrrq O q qor+ Oq oirc c4rlc 9t P Bo.q 4I r,gqc
  8. LL :ftrol r€q 9r ngur IgqN dql teo 4I qudq rgp u.?rs 'r ngtrr ryqu pl Io3 9p IoN: r"q doq iq ,5upnp !n9ur ngHl qulr n.9lr{1 n!I{1 iq 9p lou oq rhr r4r{r gl oqr u,grr{rl 1_91 8ugr{rl "{xo 'rp1 gu_gs gq] oc 8sorl uEnb pr ?gur p qrEur 3u9p 1!lrl qI u?q uPoq u€n1 iq (snlcr€Jul) oyr r rgrrN 'ods egq nEs oEr{u 19n r+1 rEoq '+qd Suns n9p r4l .oEu ultt{u o Sutqu ugu .{95 41 41 n9!u n9g{1 Iq{ o9u O " uglrl ?grld 9s px 91u rgp uep '|9or{ rgor{1 E^ oal ?s o€q glu '1-r 3@Iqu d_9t 8un) ,bnp $9^ ngur lnt p] er ,{px ngur n_eIIIl n9N 'F-{nq rgqu pl 9p {l1 For{ 5u!^ rb.8 ror{ 4l ,{o?g - +1 r€oq ,!o1l uBp oe? ?s lp l9p SuBnp ronu ibnp €ugqrl ,4qr 91 ru?{ u?q ue-or{ uenJ - prl 3u9p Igp uCIq SuIIqu 9r t?oq Su,onql rBl €r dgx Ssgqrl os lrp dxo p^ Supnp qu+ d_Er 8En, ,onp lrg^ opq gur 'l_91 ugq uE-or{ u€nl Fur 'qu€qu Er .{Ex n€ul nglr{1 n_9N ',{xo n_?II{1 Lo^ I_gp opq gur E.r}, Sunp nir{r op Jnru e^ u.q ueoq rEnl qurq quTl 'n9lll n9!q1 (qrvqr'qu€qu) ue13 rer{1 p^ op ,4ru:_,o? n_?.{ ngrqu op^ rgnr{t nqd gnb ni;q €^ rrglrt rrglJ, .t .opq reoq ,goq os4 Supnl uOl({ g, Fuenql rFp 09{ lt _et iq r{Ir{r 9t p - ugnb 1€dnq p l"op s.?Iq €uoqu u?rq 19r{d 9r{{ t9E ngur nglr{t 9tl1 lA 'rp 001 p^ €9q o5s 9p nss 'o-Erltr 19II '+1 r€oq 'pqd Suns nEp iql ngru n9IrI1 tu!-,' 'ogu O 1n€s lgdnq 19qu Egr{d wax) ?OIq rlp rlup qurq .8otr{u ugu ott ?s (19dnq l.gr{u I qttpql) +1 Poq iq ngur nar-ql 3u4a ngg oequ ugrlu (roq 9^) o€q SupIlI 'rtl gr{u qc_r1 9r{I - 1er{u ?pqu rtur ur?ru '€p 'nEu nFrq qE€q1 uglq Igr{d ftp rq? - 9. uo^ 3u.qnq? qulq rps npw rp 1gw Suem{l ngur nelql IoN ?q1 IeG quiq rgp u-ers 41 6 1.V3u 8u9oqr ?P 1_!r t!^ sor Egu 'ogs 9i 9p 5uor1 ,9r{rt u€nb or cEr n9!u n9IIl ru-€l 9p op '3r.1?1 ;rqd uenb pr ,9r op^ ugp .3u9r{r r{u€qu ?s ngul (91 tp Ap ,or{r) Qq ngrl or Ep p roq Su9nqr 3u!n1 uoq 3u9qc r{uequ n9l1 urpl Iq{ nes np _rq1 - dEu n9lu n€rq1 r€ol cqnqx Bu4t 0r{ Supq ngur n_glql 6uonl UOH c4s E€ O ',\'^ Supnqt ri?o8u 'lquEl) Suoari? grt -{sq tlpp nep'1-€rl Ds nqu np F{l - rE{ tlrtiu 3tr9p nPr} rgc or urE-I'qrtul oc rJu..4 uEql ugqd Sunq -{93 r{c_rql qcH rgt op rpoq qcitu tugp tgqt o, 195 r{rql qill iq qrgrq u9^ iugl Sunrt I(DI 'r{ctu Sugp 1pq? oc oC - .r€t iq 9p r+ul {nt t,r .4eq ngrqu ngur nglr{1 3u4 Supn? c4qt 9? 3u+^ oi{c (uPl qtttu Sugp qupqt IucI^ ,{Eq 'dgl 19^ '19tfi rgf,nq cnc tq q{ nqN 'r9nb qr€tu )9? oo -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản