intTypePromotion=3

Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập các thuộc tính cho ảnh với định dạng Bitmap p5

Chia sẻ: Fdsf Gfjy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
43
lượt xem
2
download

Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập các thuộc tính cho ảnh với định dạng Bitmap p5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn cách thiết lập các thuộc tính cho ảnh với định dạng bitmap p5', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập các thuộc tính cho ảnh với định dạng Bitmap p5

  1. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 13 KHÔÛI ÑOÄNG VAØ DÖØNG AÂM THANH TAÏI KEYFRAME Taùc vuï lieân quan ñeán aâm thanh thoâng thöôøng nhaát trong Flash laø khôûi ñoäng vaø döøng aâm thanh taïi nhöõng keyframe ñoàng boä hoaù vôùi hoaït caûnh. Khôûi ñoäng vaø döøng aâm thanh taïi moät keyframe: 1. Theâm aâm thanh vaøo moät ñoaïn phim. Ñeå ñoàng boä hoaù aâm thanh naøy vôùi moät söï kieän trong moät scene, baïn haõy choïn moät keyframe baét ñaàu töông xöùng vôùi keyframe cuûa söï kieän trong scene ñoù. Baïn coù theå choïn baát kyø tuøy choïn ñoàng boä hoaù naøo. 2. Taïo moät keyframe trong Timeline cuûa Layer aâm thanh taïi frame baïn muoán aâm thanh keát thuùc. Moät bieåu töôïng cuûa file aâm thanh xuaát hieän treân thanh thöôùc Timeline. Bieåu töôïng aâm thanh xuaát hieän treân thanh thöôùc Timeline 3. Choïn treân trình ñôn Window > Panels > Sound. 4. Choïn cuøng aâm thanh treân trình ñôn doïc Sound. 5. Choïn Stop trong trình ñôn doïc Synchronization. Bieåu töôïng keyframe aâm thanh keát thuùc xuaát hieän treân thanh thöôùc Timeline Khi baïn phaùt ñoaïn phim, aâm thanh ngöøng phaùt khi noù chaïy ñeán keyframe cuoái cuøng. Ñeå phaùt laïi aâm thanh, baïn chæ caàn di chuyeån ñaàu playhead. NEÙN AÂM THANH ÑEÅ XUAÁT Ñeå choïn caùc tuøy choïn neùn aâm thanh, baïn duøng caùc tuøy choïn trong vuøng Export Settings cuûa hoäp thoaïi Sound Properties. Caùc tuøy choïn naøy phuï thuoäc vaøo phöông phaùp neùn baïn choïn. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 292 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  2. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 13 Ngoaøi ra baïn cuõng coù theå duøng hoäp thoaïi Sound Properties ñeå caäp nhaät aâm thanh maø baïn ñaõ thay ñoåi trong trình soaïn hieäu chænh aâm thanh beân ngoaøi hoaëc test aâm thanh. Tæ leä laáy maãu vaø möùc ñoä neùn seõ taïo ra söï khaùc bieät ñaùng keå veà chaát löôïng vaø kích thöôùc aâm thanh trong ñoaïn phim xuaát. Baïn caøng neùn aâm thanh thì tæ leä laáy maãu caøng thaáp, kích thöôùc caøng nhoû vaø chaát löôïng caøng thaáp. Baïn neân tìm caùch caân baèng söï toái öu giöõa chaát löôïng vaø kích thöôùc file. Caùc file aâm thanh MP3 ñaõ neùn saún roài tröôùc khi baïn xuaát. Tuy nhieân, baïn coù theå neùn laïi file MP3 neáu caàn. Ví duï, neáu file MP3 ñöôïc duøng thaønh moät Stream sound, baïn phaûi neùn laïi file naøy vì Stream sound phaûi ñöôïc neùn tröôùc khi xuaát. Neáu caùc tuøy choïn xuaát khoâng xaùc ñònh cho aâm thanh, Flash seõ xuaát aâm thanh duøng caùc cheá ñoä thieát laäp aâm thanh trong hoäp thoaïi Publish Settings. Baïn coù theå ghi ñeø leân caùc cheá ñoä thieát laäp xuaát ñöôïc xaùc ñònh trong hoäp thoaïi Sound Properties baèng caùch choïn Override Sound Settings trong hoäp thoaïi Publish Settings. Tuøy choïn naøy raát coù ít neáu baïn muoán taïo moät ñoaïn aâm thanh lôùn coù ñoä trung thöïc cao vaø moät phieân baûn nhoû coù ñoä trung thöïc thaáp duøng cho trang Web. Muïc choïn Override Sound Settings trong hoäp thoaïi Publish Settings Chuù yù : Trong Windows, baïn cuõng coù theå xuaát taát caû caùc loaïi aâm thanh trong ñoaïn phim thaønh file WAV söû duïng File > Export Movie. Thieát laäp caùc thuoäc tính xuaát cho töøng ñoaïn aâm thanh: 1. Baïn coù theå thöïc hieän moät trong nhöõng thao taùc sau: Nhaáp ñuùp chuoät taïi bieåu töôïng aâm thanh trong cöûa soå Library. ♦ Nhaáp phaûi chuoät (trong Windows) hay ♦ nhaáp Control (trong Macintosh) taïi moät file aâm thanh trong cöûa soå Library vaø choïn leänh Properties coù trong trình ñôn Context. Choïn moät aâm thanh trong cöûa soå Library ♦ vaø choïn Properties trong trình ñôn Library Options. Choïn moät aâm thanh trong cöûa soå Library ♦ vaø nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng thuoäc tính taïi vuøng beân döôùi cuøng trong cöûa soå Library. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 293 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  3. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 13 Nhaáp phaûi chuoät trong Windows ñeå choïn leänh Properties trong trình ñôn Context Hoäp thoaïi Sound Properties 2. Neáu file aâm thanh ñöôïc hieäu chænh töø beân ngoaøi, baïn coù theå nhaáp chuoät vaøo nuùt Update. 3. Ñoái vôùi muïc Compression, choïn laø Default, ADPCM, MP3 hoaëc Raw. Ñeå choïn caùc tuøy choïn cho nhöõng ñònh daïng neùn baïn coù theå choïn, xem nhöõng muïc sau: Tuøy choïn neùn Default. ♦ Duøng tuøy choïn neùn ADPCM. ♦ Duøng tuøy choïn neùn MP3. ♦ Duøng tuøy choïn neùn Raw. ♦ 4. Thieát laäp caùc cheá ñoä xuaát. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 294 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  4. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 13 5. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Test ñeå phaùt, döøng aâm thanh vaø nhaáp chuoät vaøo nuùt Stop ñeå döøng aâm thanh. 6. Hieäu chænh caùc cheá ñoä xuaát neáu caàn thieát cho ñeán khi baïn coù ñöôïc chaát löôïng aâm thanh mong muoán. 7. Nhaáp chuoät vaøo nuùt OK. TUØY CHOÏN NEÙN DEFAULT Tuøy choïn neùn Default söû duïng caùc cheá ñoä thieát laäp neùn maëc ñònh trong hoäp Publish Settings khi baïn xuaát ñoaïn phim. Neáu baïn choïn Default, khoâng coù cheá ñoä thieát laäp xuaát boå sung naøo ñöôïc choïn. CAÙCH DUØNG TUØY CHOÏN NEÙN ADPCM Tuøy choïn neùn ADPCM thieát laäp ñoä neùn döõ lieäu aâm thanh 8-bit hay 16-bit. Söû duïng thieát laäp ADPCM khi baïn ñang xuaát söï kieän aâm thanh ngaén nhö nhaáp chuoät vaøo nuùt. Caùch duøng tuøy choïn neùn ADPCM: 1. Trong hoäp thoaïi Sound Properties, choïn ADPCM trong trình ñôn Compression. 2. Muïc Preprocessing, choïn Convert Stereo to Mono ñeå chuyeån ñoåi aâm thanh Stereo sang Mono. (AÂm thanh Mono khoâng bò tuøy choïn naøy laøm aûnh höôûng.) 3. Muïc Sample Rate, choïn moät tuøy choïn ñeå ñieàu khieån ñoä trung thöïc aâm thanh vaø kích thöôùc file. Tæ leä choïn caøng thaáp caøng laøm giaûm kích thöôùc file nhöng cuõng coù theå laøm giaûm chaát löôïng aâm thanh. Muïc tuøy choïn Rate coù caùc tuøy choïn sau: 5 kHz toác ñoä hieám coù theå chaáp nhaän ñöôïc. ♦ 11 kHz laø chaát löôïng ñeà nghò thaáp nhaát cho ñoaïn nhaïc ngaén vaø laø ¼ tæ leä CD ♦ chuaån. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 295 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  5. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 13 22 kHz laø möùc ñoä choïn phoå bieán cho trang Web vaø laø moät nöûa tæ leä CD chuaån. ♦ 44 kHz laø tæ leä CD audio chuaån. ♦ CAÙCH DUØNG TUØY CHOÏN NEÙN MP3 Tuøy choïn neùn MP3 cho pheùp baïn xuaát aâm thanh coù ñònh daïng neùn MP3. Duøng MP3 khi baïn xuaát caùc Stream sound daøi hôn nhö caùc track aâm thanh nhaïc. Duøng tuøy choïn neùn MP3: 1. Trong hoäp thoaïi Sound Properties, choïn MP3 coù trong trình ñôn Compression. 2. Muïc Bit Rate, choïn moät tuøy choïn ñeå xaùc ñònh tæ leä bit toái ña cuûa aâm thanh taïo ra baèng caùch maõ hoaù MP3. Flash hoå trôï 8 kbp qua 160 kbp CBR (tæ leä bit töông phaûn). Khi baïn xuaát file aâm nhaïc, thieát laäp tæ leä bit sang16 Kbp hoaëc lôùn hôn ñeå coù ñöôïc keát quaû toát nhaát. 3. Muïc Preprocessing, choïn Convert Stereo to Mono ñeå chuyeån ñoåi aâm thanh Stereo sang Mono. (AÂm thanh Mono khoâng bò tuøy choïn naøy laøm aûnh höôûng.) Chuù yù : Tuøy choïn Preprocessing ñöôïc thieát laäp saün neáu baïn choïn moät tæ leä bit laø 20 Kbp hoaëc lôùn hôn. 4. Muïc Quality, choïn moät tuøy choïn ñeå xaùc ñònh toác ñoä neùn vaø chaát löôïng aâm thanh: Fast taïo ra ñoä neùn nhanh hôn nhöng chaát löôïng aâm thanh thaáp hôn. ♦ Medium taïo ra toác ñoä neùn hôi chaäm hôn nhöng chaát löôïng aâm thanh toát hôn. ♦ Slow taïo ra toác ñoä neùn chaäm nhaát vaø chaát löôïng aâm thanh toát nhaát. ♦ CAÙCH DUØNG TUØY CHOÏN NEÙN RAW Tuøy choïn neùn Raw xuaát aâm thanh khoâng ñöôïc neùn. Caùch duøng tuøy choïn neùn Raw: 1. Trong hoäp thoaïi Sound Properties, choïn Raw töø trong trình ñôn Compression. 2. Trong muïc Preprocessing, choïn Convert Stereo to Mono ñeå chuyeån ñoåi aâm thanh Stereo sang Mono. (AÂm thanh Mono khoâng bò tuøy choïn naøy laøm aûnh höôûng). TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 296 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  6. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 13 3. Muïc Sample Rate, choïn moät tuøy choïn ñeå ñieàu khieån ñoä trung thöïc cuûa aâm thanh vaø kích thöôùc file. Tæ leä choïn caøng thaáp laøm giaûm kích thöôùc file nhöng coù theå laøm giaûm chaát löôïng aâm thanh. Coù caùc tuøy choïn tæ leä sau: 5 kHz toác ñoä hieám coù theå chaáp nhaän ñöôïc. 11 kHz laø chaát löôïng ñeà nghò thaáp nhaát cho ñoaïn nhaïc ngaén vaø laø ¼ tæ leä CD chuaån. 22 kHz laø möùc ñoä choïn phoå bieán cho trang Web vaø laø moät nöûa tæ leä CD chuaån. 44 kHz laø tæ leä CD audio chuaån TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 297 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản